پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع / وصول مطالبات بانک کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «M.A.»

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

استاد راهنما:

دکتر امیر محمدزاده

استاد مشاور:

دکتر عباس طالبی بیدختی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………… ۲

۱-۱- مقدمه……………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………… ۷

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………….. ۸

۱-۴-۱- هدف کلی…………………………….. ۸

۱-۴-۲-اهداف فرعی…………………………….. ۸

۱-۴-۳- اهداف کاربردی…………………………….. ۸

۱-۵- سؤالات تحقیق…………………………….. ۹

۱-۶- فرضیه های تحقیق…………………………….. ۹

۱-۶-۱- فرضیه اصلی…………………………….. ۹

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی…………………………….. ۹

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………. ۱۰

۱-۷-۱- شایستگی های رهبری…………………………….. ۱۰

۱-۷-۲- تجهیز منابع…………………………….. ۱۰

۱-۷-۳- وصول مطالبات……………………………… ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق………………. ۱۳

۲-۱- مقدمه……………………………. ۱۴

۲-۲- بخش اول: شایستگی رهبری…………………………….. ۱۴

۲-۲-۱- تعاریف شایستگی رهبری…………………………….. ۱۵

۲-۲-۲- ابعاد شایستگی رهبری……………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۱- قدرت نفوذ رهبر……………………………. ۱۹

۲-۲-۲-۱-۱- نفوذ و قدرت……………………………… ۱۹

۲-۲-۲-۱-۲- تاکتیک های نفوذ……………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲- تغییر و تحول پذیری…………………………….. ۲۱

۲-۲-۲-۳- به کارگیری ارزشهای اخلاقی…………………………….. ۲۲

۲-۲-۲-۳-۱- عناصر ارزش اخلاقی…………………………….. ۲۳

۲-۲-۲-۳-۲- معیار ارزش اخلاقی…………………………….. ۲۴

۲-۲-۲-۴- اهمیت دادن به منابع انسانی…………………………….. ۲۴

۲-۲-۲-۵- چشم اندازسازی توسط مدیران…………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۵-۱- فرایند ایجاد چشم انداز…………………………… ۲۷

۲-۳- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات………………… ۲۷

۲-۳-۱ – تجهیز منابع…………………………….. ۲۷

۲-۳-۲- عوامل برون سازمانی…………………………….. ۲۹

۲-۳-۳- عوامل مؤثر درون سازمانی…………………………….. ۳۰

۲-۳-۴- عوامل خدماتی…………………………….. ۳۱

۲-۳-۴- ۱- تنوع خدمات بانکی…………………………….. ۳۱

۲-۳-۴-۲- کیفیت خدمات بانکی…………………………….. ۳۳

۲-۳-۴-۲-۱- ویژگی های خاص خدمات بانکی…………………………….. ۳۴

۲-۳-۴-۳- خدمات بانکداری الکترونیک………………………………. ۳۴

۲-۳-۴-۴- مهارتهای تخصصی کارکنان…………………………….. ۳۶

۲-۳-۵- توانایی های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی…………………………….. ۳۷

۲-۳-۵-۱- توانایی های ارتباطی…………………………….. ۳۷

۲-۳-۶- عوامل مالی…………………………….. ۳۸

۲-۳-۶-۱- تسهیلات پرداختی…………………………….. ۳۸

۲-۳-۶-۲- نرخ سود پرداختی به سپرده ها…………………………… ۳۹

۲-۳-۶-۳- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه……………………………. ۴۰

۲-۳-۷- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………….. ۴۱

۲-۳-۷-۱- تبلیغات و بازاریابی…………………………….. ۴۱

۲-۳-۷-۱-۱- بازاریابی در نظام بانکی…………………………….. ۴۲

۲-۳-۷-۱-۲- آمیزه بازاریابی بانکی…………………………….. ۴۳

۲-۳-۷-۲- رفتار و نحوه ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان…………………………….. ۴۶

۲-۳-۷-۳- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه ی خدمات……………………………… ۴۶

۲-۳-۷-۴- اطلاع رسانی مناسب و ارائه ی آموزش به مشتریان…………………………….. ۴۷

۲-۳-۷-۵- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان…………………………….. ۴۷

۲-۳-۷-۶- رضایت مشتریان…………………………….. ۴۸

۲-۳-۷-۶-۱- رضایت مشتریان در بانک ها…………………………… ۴۸

۲-۳-۷-۶-۲- وفاداری مشتریان در بانک ها…………………………… ۴۹

۲-۳-۸- عوامل و شرایط فیزیکی…………………………….. ۴۹

۲-۳-۸-۱- محل استقرار شعب بانک………………………………. ۴۹

۲-۳-۸-۲- تعداد شعب بانک………………………………. ۵۰

۲-۳-۸-۳- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب……………….. ۵۱

۲-۳-۸-۴- امکانات فیزیکی شعب بانک………………………………. ۵۲

۲-۳-۹- سپرده گذاری…………………………….. ۵۳

۲-۳-۹-۱- انـواع سپـرده گذاری…………………………….. ۵۳

۲-۳-۹-۲- سپرده قرض الحسنه جاری…………………………….. ۵۴

۲-۳-۹-۳- سپرده قرض الحسنه پس انداز…………………………… ۵۴

۲-۳-۹-۴- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت……………………………… ۵۵

۲-۳-۹-۵- سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت……………………………… ۵۵

۲-۴- وصول مطالبات……………………………… ۵۶

۲-۴-۱- انواع مطالبات……………………………… ۵۶

۲-۴-۲- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها ……………………………۵۷

۲-۵- بخش سوم: شیوه های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی……… ۶۱

۲-۵-۱- خدمات بانکداری الکترونیک ( مهرگستر) ……………………………۶۱

۲-۵-۲- حساب های بانکی در سیستم مهر گستر……………………………. ۶۲

۲-۵-۳- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی…………………………….. ۶۴

۲-۵-۴- تسهیلات بانک کشاورزی…………………………….. ۶۴

۲-۵-۵- صدور ضمانت نامه ی بانکی…………………………….. ۶۵

۲-۶- بخش چهارم: پیشینه پژوهش………………………………. ۶۶

فصل سوم: روش تحقیق……………………………… ۷۰

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۱

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه……………………………. ۷۱

۳-۴- روش و ابزارگردآوری اطلاعات ( میدانی،کتابخانه ای وغیره )………… ۷۱

۳-۵- تشریح پرسشنامه شایستگی های رهبری…………………………….. ۷۲

۳-۶- آزمون روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………….. ۷۳

۳-۷- روایی یا اعتبار…………………………… ۷۳

۳-۸- پایایی یا قابلیت اعتماد……………………………. ۷۴

۳-۹- شیوه نمره گذاری…………………………….. ۷۴

۳-۱۰- روش اجرای پژوهش………………………………. ۷۵

۳-۱۱- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………………… ۷۵

۳-۱۲- ملاحظات اخلاقی…………………………….. ۷۵

فصل چهارم: یافته های پژوهشی…………………………….. ۷۶

۴-۱- مقدمه……………………………. ۷۷

۴-۲- یافته های توصیفی…………………………….. ۷۷

۴-۲-۱- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………….. ۷۷

۴-۲-۲- توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت……………………………… ۷۸

۴-۲-۴- توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیلات……………………. ۷۹

۴-۲-۵- توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه در شغل…………………………….. ۷۹

۴-۲-۶- شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………….. ۸۰

۴-۲-۷- داده های مربوط به عملکرد تجهیز منابع و عملکرد وصول مطالبات به تفکیک شعب……۸۰

۴-۲-۷-۱- عملکرد تجهیز منابع…………………………….. ۸۰

۴-۲-۷-۲- عملکرد وصول مطالبات……………………………… ۸۱

۴-۳- یافته های استنباطی…………………………….. ۸۲

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول…………………………….. ۸۳

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم……………………………. ۸۴

۴-۳-۳-آزمون فرضیه سوم……………………………. ۸۶

۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم……………………………. ۸۸

۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم…………………………….. ۹۰

۴-۴- سوالات تحقیق…………………………….. ۹۲

۴-۴-۱- سؤال اول: ابعاد شایستگی رهبری، تا چه میزان پیش بین تجهیز منابع می باشند؟……….۹۲

۴-۴-۲- سوال دوم……………………………. ۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهـادها…………………………… ۹۵

۵-۱- خلاصه پژوهش………………………………. ۹۶

۵-۲- بحث و نتیجه گیری…………………………….. ۹۶

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش………………………………. ۱۰۳

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی…………………………….. ۱۰۳

۵-۳-۲-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. ۱۰۳

فهرست منابع…………………………….. ۱۰۴

پیوست ها…………………………… ۱۱۳

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. جامعه­ مورد مطالعه کلیه شعب بانک کشاورزی در استان در سال ۱۳۹۱ به تعداد   ۵۲ شعبه است، به دلیل گستردگی وسعت جامعه آماری، در این تحقیق شعب بانک کشاورزی در شهر زاهدان به تعداد ۱۱ شعبه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته شامل ۲۹ گویه، بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هر پنج بعد شایستگی رهبری شامل: قدرت نفوذ رهبری، تغییر و تحول­پذیری مدیران، بکارگیری ارزشهای اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم­اندازسازی مدیران، با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد شایستگی رهبری، قدرت نفوذ و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی دار قادر به پیش بینی تجهیز منابع می باشد و همچنین از بین ابعاد شایستگی رهبری، تغییر و تحول­ پذیری، ارزش­های اخلاقی و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی دار قادر به پیش بینی وصول مطالبات می باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

جوامع در طول زمان تغییر می­کنند و جایگاه آنها را از یکدیگر متمایز می­سازد. این فرایند مستمر تاریخ ساز، نشانه­های بارزی از شایستگی­های رهبری را به همراه دارد! این شایستگی­ها کدامند؟ چگونه به دست می­آیند؟ نشانه­های آن چیست ؟ امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین، دغدغه بزرگ سازمان­ها به شمار می­رود. مساله آنگاه پیچیده­تر می­شود که دریابیم دانشگاه­ها با برنامه­های معمول خود، توفیق چندانی در پرورش و عرضه این مدیران برجسته نداشته­اند. پیتر دراکر – که پدر مدیریت نوین نامیده می­شود – طی مصاحبه­ای با نشریه “هاروارد بیزنس ریویو” در مورد ویژگی­های مدیریتی عصر حاضر می­گوید:”دیگر داشتن تحصیلات به خودی خود مفهومی ندارد، حتی داشتن تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ، من فکر می­کنم بایستی جستجو برای یک معیار مشخص عینی را کنار گذاشت و به چیزی که من آن را شایستگی فردی می نامم پرداخت”.

همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه­های مختلف سازمان و مدیریت نشان می­دهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمان­ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگی­های مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی­های متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می­باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند اولاً خود باید دارای شایستگی­های لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی­ها در دیگر حوز ه­ها ، کارکنان و مدیران را رصد کنند.(حاجی کریمی،۱۳۹۰)

اقدام بانکها در جمع آوری سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیر فعال (سپرده گذاران) به گروه دیگر که در امر اشتغال فعالیت دارند، می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند. جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه و روشهای خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که تا حد امکان باید از آنها بهره گرفت.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانکها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانکها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می­شود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می­دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می­گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می­باشد.(زمانی فراهانی،۱۳۸۳)

وصول مطالبات بانکها، مجموعه­ای از فرایندهای داخلی و خارجی است؛ بدین معنا که بخشی از فرایند وصول (یعنی مذاکره با مشتری، دستورالعملهای لازم و…) در داخل بانک تهیه و تدوین می­شود و بهبود این عوامل در حیطه اختیارات بانکهاست. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویه­های مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود، اما بخشی دیگر از عوامل اثر گذار بر وصول مطالبات، عوامل برون سازمانی هستند. به عنوان مثال، قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونه­ای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه می­کند و از آنجا که پرونده­ها دارای تعدد هستند، فرایند وصول مطالبات با کندی همراه خواهد شد. با عنایت به این مراتب، بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمان­بندی وصول مطالبات و توانمندی بدهکار در باز پرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود، اقدامهای لازم را انجام می­دهند، ولی مذاکره با مشتری و مساعده، در اولویت کار بانکهاست. به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه­ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت­های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.(حیدرآبادی پور،۱۳۸۹)

حال به جهت اهمیت موضوع شایستگی رهبری و به جهت آشنایی با عملکرد بانک­ها در زمینه ی به کارگیری شایستگی­های رهبری و تاثیر آن بر تجهیز منابع و وصول مطالبات، قدم به یک مجموعه بانک­ها گذاشته­ایم تا با بررسی دقیق و با بهره گرفتن از آمار و ارقام موجود و همچنین با یاری کارشناسان زبده بانکی به بررسی رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بپردازیم.

۲-۱- بیان مسئله

در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می­گیرد، سازمان­ها برای حفظ بقاء خود باید به صورت دائم در حال پیشرفت باشند، از تکنولوژی­های پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان دهند. سازمان­های کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند. نه فقط بدان سبب که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند بلکه بدان سبب که در دنیای پر رقابت، بقای آنان در گرو داشتن چنین رویه­ای خواهد بود ( کلر[۱]،۲۰۰۶).

شایستگی، تشریحی مکتوب از مهارت های شخصی و رفتارهای کاری قابل سنجش است که از آن برای دستیابی به اهداف کار استفاده می­شود.(مارسی[۲]، ۲۰۰۳)

مدیریت منابع انسانی اروپا، برای درک بهتر چالش هایی که سازمان ها و مدیران اروپایی، امروزه در محیط کار خود با آنها مواجه هستند، پروژه ای تحقیقاتی را در ژانویه ۱۹۹۸ آغاز کرد. در نشست و مطالعات گروهی ،که در کنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی اروپا (ژوئن ۱۹۹۸ ، بودا پست مجارستان) برگزار شد، نمایندگانی از ۲۲ کشور اروپایی، شایستگی مدیریتی را به عنوان موضوعی که به طور ویژه ای خواهان بررسی آن در این پروژه تحقیقاتی هستند، معرفی کردند. آنها خواستار کسب اطلاعات و دانش بیشتر در خصوص نیازمندی های عملکرد موفق مدیریتی در محیط جدید تجاری بودند. در این تحقیق که انجام آن دو سال طول کشید، سه رویکرد اصلی به شایستگی های مدیریتی شناسایی شد که عبارتند از:

رویکرد رفتاری: در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و عمدتاَ به معرفی نوعی از رفتارها که با عملکرد عالی ارتباط دارند، پرداخته می شود. در این رویکرد، شایستگی ها بر حسب ویژگی های اصلی شخصی، نظیر: عادات، خصیصه های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در کسب شغل که معمولاَ با عملکرد عالی در ارتباط است، به روش های مختلفی تعریف می شود.

رویکرد استاندارد: این رویکرد بر اساس تجزیه و تحلیل کار کردی شغل یا پست، به معرفی حداقل استانداردهای عملکرد در پستهای مدیریتی جهت تضمین کیفیتی معین در نتیجه شغل، می پردازد.

رویکرد اقتضایی: این رویکرد می تواند زیر مجموعه رویکرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نکته تمرکز دارد که آیا عوامل موقعیتی(اقتضایی) می توانند برشایستگی­ها فردی مورد نیاز عملکرد عالی اثرگذار باشند؟(بنتلی[۳]، ۲۰۰۵)

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصرحاضر مؤسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه­گری نمی توانند درعرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانک ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست می­آید. (زریباف،۱۳۸۲، ص۸).

بررسی‏های موجود از عملکرد مالی بانک‏های‏ تجاری و تخصصی نشان می‏دهد که بانک‏های‏ کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. سه ویژگی بانک‏های کشور طی دو دهه اخیر را می‏توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه‏ بانک‏ها، ساختار هزینه‏های عملیاتی نسبتا غیرکارآمد و ذخیره‏گیری ناکافی نسبت به وام‏های‏ معوقه و سوخت ‏شده ذکر کرد. بانک‏های کشور در واقع، تا حدود زیادی انگیزه‏های سود را از دست‏ داده‏اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات‏ تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست‏ها و اعتبارات دچار انفعال شده‏اند. به علاوه، استمرار سیاست‏ها و تخصیص منابع از بالا باعث شده‏ است که بانک‏ها مطلقا به تحلیل انواع ریسک‏های‏ بازار و مدیریت و تنوع بخشیدن پر تفوی، توجهی‏ نداشته باشند. اساسا تعداد زیادی از بانک‏ها فاقد مدیریت واجد صلاحیت در زمینه‏های فوق الذکر می‏باشند و مدیریت‏ها هم برای بهبود عملکرد واحد خود انگیزه کافی ندارند. بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بانک‏ها به دلیل ضعف‏ مدیریتی خصوصا در زمینه کیفیت پایین‏ دارایی‏های اکتسابی، موقعیت‏گیری مناسب‏، ریسک و ناکارایی‏ها بروز می‏کند. به علاوه، موضوع نظارت بر امور بانک‏ها و اعمال مقررات‏ احتیاطی به صورت حرفه‏ای و به مفهوم بررسی‏ ریسک‏های اعتباری، طبقه‏بندی وام‏ها، استاندارد کردن حساب‏ها، تحلیل ذخایر وام‏های‏ سوخت شده، وضعیت نقدینگی و سلامت‏ بانک‏ها و امثال آن، از جمله اموری است که‏ بانک‏ها باید بدان توجه زیادی داشته باشند. اما مشکل اصلی امر نظارت در آن است که در یک‏ نظام دولتی، راهکارهای خود اصلاح گر برای‏ تصحیح امور در بانک‏ها خصوصا در حوزه‏های‏ مربوط به حد کفایت سرمایه، ضریب سلامت، نقدینگی و امثال آن محدود می‏باشند.

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع و چشمگیری در زمینه موضوع مورد نظر در ایران انجام نشده است ، محقق به دنبال بررسی رابطه بین شایستگی­های رهبری مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان می باشد.

[۱] – Keller

[۲]. Marcie

[۳]. Bentley

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.