پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی

عنوان :

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر داریوش فرید    

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا اسلامی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………. ۱

۲-۱) بیان مسئله………………………… ۱

۳-۱) بیان ضرورت و اهمیت موضوع………………………… ۲

۴-۱) اهداف تحقیق…………………………. ۲

۵-۱) سؤال اصلی تحقیق……………………….. ۳

۶-۱) فرضیه های تحقیق…………………………. ۴

۷-۱) قلمرو تحقیق…………………………. ۵

۱-۷-۱) قلمرو زمانی…………………………. ۵

۲-۷-۱) قلمرو موضوعی…………………………. ۵

۳-۷-۱) قلمرو مکانی…………………………. ۵

۸-۱) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………. ۶

۹-۱) ساختار پایان نامه………………………… ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲)مقدمه………………………… ۱۲

۲-۲) بخش اول: روش های تأمین مالی شرکت ها……………….. ۱۲

۱-۲-۲) سیستم مالی…………………………. ۱۲

۱-۱-۲-۲) بازارهای مالی…………………………. ۱۳

۲-۱-۲-۲) واسطه های مالی…………………………. ۱۴

۲-۲-۲) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی…………………………. ۱۵

۱-۲-۲-۲) تأمین مالی بر اساس منبع………………………… ۱۵

۱-۱-۲-۲-۲) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی…………………………. ۱۷

۱-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی کوتاه مدت………………………….. ۲۳

۲-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی میان مدت………………………….. ۲۴

۳-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی بلندمدت……………………….۲۶

۳-۲-۲) سهام عادی…………………………. ۲۷

۱-۳-۲-۲) ویژگی های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ………….۲۷

۲-۳-۲-۲) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی…………………………. ۲۹

۱-۲-۳-۲-۲) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی……….. ۲۹

۲-۲-۳-۲-۲) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی………… ۳۰

۳-۳-۲-۲) سایر جنبه های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام……. ۳۰

۴-۲-۲) سودهای توزیع نشده……………………….. ۳۱

۱-۴-۲-۲) سود انباشته………………………… ۳۳

۱-۱-۴-۲-۲) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… ۳۴

۱-۱-۱-۴-۲-۲) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… ۳۴

۲-۱-۱-۴-۲-۲) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… ۳۵

۲-۴-۲-۲) سود سهمی…………………………. ۳۵

۱-۲-۴-۲-۲) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. ۳۶

۵-۲-۲) وام بلندمدت………………………….. ۳۷

۱-۵-۲-۲) ویژگی های وام های بلندمدت………………………….. ۳۷

۲-۵-۲-۲) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. ۳۸

۱-۲-۵-۲-۲) محاسن انتشار وام های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. ۳۸

۲-۲-۵-۲-۲) معایب انتشار وام های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… ۳۸

۶-۲-۲) وام کوتاه مدت………………………….. ۳۹

۱-۶-۲-۲) انواع وام های کوتاه مدت………………………….. ۳۹

۲-۶-۲-۲) شرایط وام………………………… ۴۰

۷-۲-۲) نوآوری در تأمین مالی…………………………. ۴۱

۳-۲) بخش دوم: هزینه های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… ۴۱

۱-۳-۲) هزینه ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. ۴۲

۱-۱-۳-۲) محاسبه اجزای هزینه ی سرمایه………………………… ۴۳

۱-۱-۱-۲-۲) هزینه ی بدهی…………………………. ۴۳

۲-۱-۱-۳-۲) هزینه ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. ۴۴

۳-۱-۱-۳-۲) هزینه ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………۴۵

۱-۳-۱-۱-۳-۲) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. ۴۵

۲-۳-۱-۱-۳-۲) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای……….. ۴۷

۴-۱-۱-۳-۲) هزینه ی سود انباشته………………………… ۴۷

۲-۱-۳-۲) محاسبه هزینه ی سرمایه در کل (متوسط هزینه ی سرمایه)……. ۴۸

۱-۲-۱-۳-۲) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه ی متوسط هزینه سرمایه……. ۴۹

۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب تاریخی…………………………. ۴۹

۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب نهایی…………………………. ۵۰

۲-۳-۲) ساختار سرمایه………………………… ۵۰

۱-۲-۳-۲) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… ۵۱

۲-۲-۳-۲) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… ۵۲

۱-۲-۲-۳-۲) نظریه ی درآمد خالص…………………………… ۵۴

۲-۲-۲-۳-۲) نظریه ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. ۵۵

۳-۲-۲-۳-۲) نظریه ی سنتی…………………………. ۵۶

۴-۲-۲-۳-۲) نظریه ی میلر- مودیگلیانی…………………………. ۵۷

۴-۲) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. ۵۸

۱-۴-۲) ایجاد………………………… ۵۹

۲-۴-۲) طفولیت………………………….. ۵۹

۳-۴-۲) رشد سریع………………………… ۶۰

۴-۴-۲) بلوغ………………………… ۶۱

۵-۴-۲) تکامل…………………………. ۶۲

۶-۴-۲) دوران پیری…………………………. ۶۳

۷-۴-۲) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر …..۶۷

۸-۴-۲) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت……. ۶۸

۵-۲) بخش چهارم: پیشینه ی تحقیق…………………………. ۶۹

۱-۵-۲) تحقیقات خارجی…………………………. ۶۹

۲-۵-۲) تحقیقات داخلی…………………………. ۷۲

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه………………………… ۷۸

۲-۳- روش و نوع پژوهش………………………….. ۷۸

۳-۳- جامعهی آماری…………………………. ۷۹

۴-۳- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. ۷۹

۵-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. ۸۰

۶-۳- سؤال پژوهش………………………….. ۸۱

۷-۳- تدوین فرضیه ها……………………….. ۸۱

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. ۸۵

۱-۹-۳- یافته های توصیفی…………………………. ۸۵

۲-۹-۳- یافته های استنباطی…………………………. ۸۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴) مقدمه………………………… ۹۰

۲-۴) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق……… ۹۱

۳-۴) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. ۹۲

۴-۴) آزمون همبستگی…………………………. ۹۳

۵-۴) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… ۹۴

۶-۴) آزمون همخطی…………………………. ۹۴

۷-۴) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. ۹۵

۸-۴) آزمون فرضیه ها و نتایج آن………………………… ۹۵

۱-۸-۴) آزمون فرضیه ی فرعی اول………………………… ۹۷

۲-۸-۴) آزمون فرضیه ی فرعی دوم………………………… ۹۸

۳-۸-۴) آزمون فرضیه ی فرعی سوم………………………… ۹۹

۴-۸-۴) آزمون فرضیه ی فرعی چهارم………………………… ۱۰۱

۵-۸-۴) آزمون فرضیه ی فرعی پنجم………………………… ۱۰۲

۶-۸-۴) آزمون فرضیه ی ششم………………………… ۱۰۴

۹-۴) خلاصه نتایج…………………………. ۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵) مقدمه………………………… ۱۰۸

۲-۵) مروری بر خطوط کلی تحقیق…………………………. ۱۰۸

۳-۵) یافته های مهم تحقیق…………………………. ۱۰۹

۴-۵) بحث و نتیجه گیری………………………… ۱۰۹

۵-۵) پیشنهادها ………………………..۱۱۰

۶-۵) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………….. ۱۱۱

منابع و ماخذ………………………… ۱۱۲

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

فصل اول: بیان کلیات

۱-۱- مقدمه

بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت ها هیچ برنامه­ی از پیش تعیین شده­ای را برای ساختار سرمایه­ی خود در نظر نمی­گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه­ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه ی شرکت می کنند. این شرکت ها اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت های خود با مشکلات عمده ای مواجه می شوند. چنین شرکت هایی ممکن است قادر نباشند استفاده ی بهینه ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه ی خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران[۱]، ۱۳۸۹، ۱۶۷). شرکت ها ناچارند ساختار سرمایه ی اولیه ی خود را هنگام تأسیس و راه اندازی واحد انتفاعی طرح ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه گذاری ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می گیرد.

۲-۱- بیان مسئله

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت است (جولا, ۱۳۸۹). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, ۱۳۹۱).

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. از جمله اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, ۱۳۸۹). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن است. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است. استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود، ولی از طرفی ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز شود (خرم, ۱۳۸۳).

در تحقیق حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم با توجه به چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می شود؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟

پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و سعی می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۳- بیان ضرورت و اهمیت موضوع

تصمیم­گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش­برانگیزترین و مشکل­ترین مسایل پیش­روی شرکت­ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه­ی بقای آنها است. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می­شود که عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. اغلب مالکان شرکت­های کوچک ازمهارت­های تجاری قوی برخوردار نبوده و به این ترتیب فهم واستنباط درستی از شرایط و نحوه­ی فعالیت بازارهای مالی و عرضه­کنندگان منابع تامین مالی ندارند. به عنوان مثال، مالکان این­گونه شرکت­ها ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب کنند، یا این­که منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیت­های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینه­یی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد. حتی ممکن است برای تامین مالی به عرضه­کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین، ممکن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود که ادامه­ی بقا و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکت­های کوچک همه­ی   زمینه­های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات، عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (اوتامی، ۲۰۱۲).

با این وجود تا کنون تحقیق جامعی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. این در حالیست که با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بسیاری از تعهدات و زیان های ناشی از ساختار سرمایه را با توجه به چرخه عمر سازمانی که شرکتها در آن قرار گرفته اند را شناسایی و کنترل نموده و با ارائه راهکارهای مناسب ترکیب بهینه ساختار سرمایه را برای شرکتها (در مرحله رشد ، بلوغ و افول ) تعیین نمود . در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی هر یک از متغیر ها و تاثیر گذاری آن ها بر هم به بررسی رابطه بین این متغیر ها می پردازیم.

[۱] Hampton & Others

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***