پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: استراتژیک

موضوع:

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

استاد راهنما:

دکترطیبه عباس نژاد

استاد مشاور:

دکترمهدی باقری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله………………………………… ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت………………………………….. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی…………………………………. ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق…………………………………. ۶

۱-۶- قلمرو تحقیق…………………………………. ۷

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………….. ۷

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- ۱- مقدمه………………………………… ۱۰

۲-۱-۱- برنامه ریزی استراتژیک………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲- فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک………………………………….. ۱۳

۲-۱-۳- برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی استراتژیک…………….. ۱۵

۲-۱-۴- تحلیل SWOT…………………………………

   ۱- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات………………………………….. ۱۸

   ۲- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT…………………………………

   ۳- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها ………………………………..۱۹

۲-۱-۵- برخی مدلها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک……………………….. ۲۰

   ۱- فرآیند برنامه ریزی جامع…………………………………. ۲۰

   ۲- مدل استراتژی صنعتی…………………………………. ۲۱

   ۳- تدوین و تعیین استراتژی مناسب………………………………….. ۲۲

   ۴- مدل فیلیپس…………………………………… ۲۴

   ۵- مدل رایت………………………………….. ۲۵

   ۶- مدل فریمن یا ذینفعان………………………………… ۲۷

   ۷- مدل تحلیل رقابتی…………………………………. ۲۸

   ۸- مدل هیل…………………………………. ۲۹

   ۹- مدل خط مشی هاروارد………………………………… ۳۰

   ۱۰- نظامهای برنامه ریزی استراتژیک………………………………….. ۳۱

   ۱۱- برنامه ریزی استراتژیک بعنوان قالبی برای نوآوری……………. ۳۱

   ۱۲- افزون گری منطقی…………………………………. ۳۲

   ۱۳- مذاکرات استراتژیک………………………………….. ۳۲

   ۱۴- مدل مدیریت مسائل استراتژیک………………………………….. ۳۳

   ۱۵- مدل استراتژی چافی…………………………………. ۳۳

   ۱۶- مدل فرد آر دیوید………………………………… ۳۴

۲-۱-۶- نوعشناسی استراتژیها ………………………………..۴۳

۲-۱-۶-۱- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو………………………………… ۴۳

۲-۱-۶-۲- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید »…………………….۴۴

۲-۱-۶-۳- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین………….. ۴۹

۲-۱-۶-۴- انواع استراتژیها از نظر بری…………………………………. ۵۰

۲-۱-۶-۵- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز………………………………..۵۱

۲-۱-۶-۶- شیوه ها و استراتژیهای گولد وکمبل…………………………………. ۵۳

۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته………………………………… ۵۴

۲-۲-۱- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………. ۵۴

۲-۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی…………………. ۵۸

۲-۲-۳- جمع بندی مطالعات و تحقیقات مشابه………………………………… ۶۴

۲-۳- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………………………… ۶۸

۲-۴- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…………………. ۶۹

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………… ۷۲

۳-۲- روش تحقیق…………………………………. ۷۲

۳-۳- جامعه آماری…………………………………. ۷۲

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ………………………………..۷۲

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………. ۷۳

۳-۵-۱- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی…………………………………. ۷۴

۳-۵-۲- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……………. ۷۳

فصل چهارم – نتایج

۴-۱- مقدمه………………………………… ۸۲

۴-۲- مشخصات پاسخگویان………………………………… ۸۳

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت……………… ۸۳

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل………………… ۸۴

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن……………………. ۸۵

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات……… ۸۶

۴-۳- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش……. ۸۷

۴-۳-۱- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفه ها با تحلیل شبکه ای فازی (FANP)……………

۴-۳-۲- رویکرد FANP در استراتژیO S…………………………………

۴-۳-۳- رویکرد FANP در استراتژیT S…………………………………

۴-۳-۴- رویکرد FANP در استراتژیO W…………………………………..

۴-۳-۵- رویکرد FANP در استراتژیWT…………………………………

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه………………………………… ۱۰۸

۵-۲- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید…… ۱۰۸

۵-۳- یافته ها……………………………….. ۱۱۳

۵-۴- بحث………………………………….. ۱۲۲

۵-۵- پیشنهادات کاربردی…………………………………. ۱۲۴

۵-۶- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………….. ۱۲۷

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………. ۱۳۰

منابع غیرفارسی…………………………………. ۱۳۲

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه………………………………… ۱۳۷

چکیده انگلیسی……………………………….. ۱۵۱

چکیده:

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله­ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می­رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده­ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است که می تواند بمنظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت دیگر بجای اینکه سازمانها منتظر حوادث و محرکهای محیطی باشند و فقط به آنها عکس العمل نشان دهند با بهره گرفتن از برنامه ریزی استژیک می توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوکهای محیطی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه ریزی استراتژیک، ابـزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به سازمانها طراحی می شود تا آنها بصورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، یک نگرش و تجزیه و تحلیل از سازمان و محیط مربوط به آن ارائه می کند، شرایط فعلی سازمان و یا شرکت را توضیح می دهد، و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[1] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبی به کار گرفته شود می تواند مبنای بسیار خوبی برای تدوین استراتژی باشد.

۲-۱- بیان مسأله

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سازمانها، محیطهای داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می کنند. علاوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه گذاری کرده، استراتژیهایی خلق می کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده کمک می نماید و آن استراتژیها را به اجرا می گذارند (هریسون و جان، ۱۳۸۲، ۱۹). مدیریت استراتژیک به نحو گسترده ای امروزه توسط اغلب بنگاه های دولتی و خصوصی برای ایستادگی در برابر هجوم بی امان رقابت بازار و تغییرات محیطی استفاده می شود. پیچیدگی و ظرافت تصمیم گیری در کسب و کار، مدیریت استراتژیک را ضروری ساخته است (Sevkli et al, 2012). مدیریت فعالیت های متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیت های مدرن مدیران می باشد. محیط بلافصل بیرونی مؤسسه هم عوامل چالش برانگیزی را فرا می آورد (پیرس و رابینسون، ۱۳۸۳). به منظور برخورد اثربخش با همه ی این عوامل که بر توانایی شرکت در رشد سود آور آن تأثیر دارند، مدیران به برنامه ریزی استراتژیک روی می آورند. تاکنون از ابزارها و تکنیک های کمی بسیاری در حوزه مدیریت استراتژیک استفاده شده است که از آنجایی که اصلی ترین مؤلفه در این حوزه، تصمیم گیری با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه می باشد لذا تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره[۱] بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. در این میان یکی از ابزار هایی که در مرحله ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می رود تحلیل SWOT[2] می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند (قدسی پور، ۱۳۸۴). هدف این تحلیل که به بررسی و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای محیط و نقاط ضعف و قوت بنگاه می پردازد، ارزیابی این است که آیا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداری از آنها و اجتناب از تهدیدات محیط غیرقابل کنترل بیرونی نظیر نوسان قیمتها، بی ثباتی سیاسی، تحولات اجتماعی و تغییرات قوانین و مقررات و… می باشد. انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده است. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی است از این رو تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) گام مؤثری در این زمینه است، با توجه به موارد مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:

استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) چگونه است؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت

شرکتهایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. شرکتهایی که سیستمهای برنامه ریزی آنها به گونه ای است که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معمولاً در دوره های بلندمدت، از نظر مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (Zhang, 2012). فرایند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می گذرد یعنی کسی که دارای درک مستقیم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیلهای علمی در هم می آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم می نماید. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (Duarte et al, 2006). تحلیل SWOTبه تنهایی یک ابزار تحلیلی برای تعیین اهمیت فاکتو رهای شناسایی شده و ارزیابی گزینه های مختلف استراتژیک بر حسب این فاکتور ها ارائه نمی کند. به این دلیل تحلیل SWOT نقصان ها و کمبود هایی در اندازه گیری و ارزیابی فاکتور ها دارا ست. با وجودی که فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[3] این نقایص را بر طرف می کند اما خود این رویکرد در هنگامی که بین فاکتور ها عدم استقلا ل و وابستگی وجود داشته باشد کارایی خود را از دست می دهد، چرا که AHP فرض می کند فاکتور های حاضر در ساختار سلسله مراتبی مستقل می باشند در صورتی که این فرض در بررسی تأثیرات محیط درونی و بیرونی نمی تواند پذیرفتنی باشد. لذا نیاز به ابزاری داریم که وابستگی های ممکن میان فاکتور ها را به حساب آورد و اندازه گیری نماید. دراین تحقیق یک رویه الگوریتمیک مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه ای بدین منظور ارائه می شود که می تواند حتی وقتی بین فاکتور های SWOT وابستگی وجود داشته باشد کار را به خوبی به پیش ببرد. از SWOT به صورت گسترده ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در مواردی مانند کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهای تولیدی در چین، بررسی استراتژی های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکتهای کوچک در اسکاتلند استفاده شده است. همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه های وسیع منطقه ای مانند سیستم های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده است (Duarte et al, 2006). با توجه به چشم انداز وسیع و رسالت عظیم انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و اهداف راهبردی نظیر:

– تلاش در جهت تسهیل نمودن امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش از طریق مهندسی مجدد فرآیند ها و کاهش بروکراسی اداری

– همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع مشکلات و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش

– تلاش در جهت بهبود و تحول اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های موجود

– ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضا

– تلاش جهت تعریف و خلق فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش

– یافتن راه های مناسب جهت برون رفت از چالش ها و بحرانها در مواقع لازم

– پیگیری اجرایی نمودن سیاست های کای اصل ۴۴ قانون اساسی

– تأمین و حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک اعضا

– تلاش در جهت تحقق ایده جزیره سلامت از طریق شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد (http://akskish.com)،

تدوین استراتژی می تواند مبنای بسیار خوبی برای عملکرد آینده این انجمن باشد، لذا تدوین استراتژی بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) اهمیت و ضرورت می یابد.

[۱] .Multi Criteria Decision Making.

[۲]. Strengths Weaknesses Opportunities Threats.

[۳]. Analytic Hierachy Process.

[۱]. Strength Weakness Opportunity Threat.

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***