پایان نامه ارشد: مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

گرایش : معماری

عنوان :مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردستان

دانشکده معماری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری

گرایش معماری

عنوان

مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

استاد راهنما

دکترهوتن ایروانی 

استاد مشاور

دکترمسعود نصری

 

خرداد ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
با انقلاب صنعتی و پیش فت تکنولوژی دستیابی آسان به سوختهای فسیلی امکان پذی شد و نیازهای
س مایشی وگ مایشی و … به راحتی والیته بدون توجه به کالید معماری دردست س اف اد ق ارگ فت . معماری
مدرن که شاخصه بارزآن، تاثی پذی ی معماری از تکنولوژی است ، تحولات اساسی در معماری به دنیال
داشت که مهمت ین آنها ف اموش شدن الگوهای معماری منطیق ب اقلیم ) بود)زرکش وشاک ی ، ۰۳۹۱ .
موضوع اقلیم در بحث توسعه پایدار، از میاحث اساسی و تعیین کننده می باشد . چ ا که موضوع
توسعه پایدار،ص فه جویی در مص ف ان ژی، خصوصاً ان ژی های فسیلی و تجدید ناپذی بوده و لذا، ط احی
اقلیمی بناها و کالیدشه ها و روستاها، نقش به سزایی در کاهش مص ف سوخت و در نتیجه حفظ آن ب ای
نسل های آینده خواهد داشت . با مطالعه ساختمان های بومی در ه اقلیم، به روشنی این نکته حاصل می
شود که ساختمان های بومی، ب اساس اصول اقلیمی و در جهت استفاده حداکث از ان ژی های طییعی و
مقابله با س ما و گ مای آزار دهنده، ط احی وساختمان شده اند که این ام به طور کامل با ف هنگ م دم ه
منطقه همسو بوده .) است)شقاقی و مفیدی ، ۰۳۳۱
۳
۱ ۱ بیان مسئله – –
موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و ح فه های مختلف از جمله معماری و شه سازی
مط ح شده و ریشه آن در بح ان های زیست محیطی و نیز مص ف بی رویه ان ژی های فسیلی در جهان می
باشد . موضوعاتی چون گ مایش عمومی ک ه زمین، رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود
عامل گ مایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جدی علیه تخ یب
روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از ان ژی های محدود فسیلی منج شده است . ب این اساس،
بحث ط احی صحیح ساختمان ها و کالید شه ها ب اساس اقلیم پی امون خود موضوع روز بوده و تیدیل به
گل س سید محافل و همایش های علمی جهانی در زمینه معماری و شه سازی شده است)همان(.
این نکته نیز حائز اهمیت است که ام وزه ساخت مجتمع های مسکونی بیشت از آنکه به جنیه های
ط احی ،کیفیت ، پایداری و ش ایط اقلیمی آنها توجه شود بیشت به سمت و سوی تجاری شدن ح کت می
کند و این ام علاوه ب پایین آوردن کیفیت مجتمع ها ی مسکونی ، سای ویژگی های ط احی آنها را نیز زی
سوال می ب د.معماری ساختمان با تناسب اقلیمی ، تنوع آب و هوایی منطقه ، ص فه جویی در مص ف ان ژی
های به میاحث بسیار مهم و رای در سطح بین المللی تیدیل شده است، به طوریکه رعایت و اج ای
صحیح آن ها با راهکار های کم هزینه و پایدار )معمارانه( و هم زیستی با ش ایط طییعی و اقلیمی میدل به
یکی از مهمت ین تدابی در معماری و شه سازی شده و معماران و شه سازان را ملزم به رعایت اصول و
) قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند کند )زندیه و پ وری نژاد ، ۰۳۳۹ .
عدم رعایت اصول معماری متناسب با ش ایط خاص اقلیمی علاوه ب افزایش شدید مص ف ان ژی ها
باعث افزایش مخارج خانواده و همین طور از بین رفتن ذخای غی قابل ب گشت فسیلی و نابودی زندگی
. ) آیندگان خواهد شد)حیدری ، ۰۳۹۱
همچنین هدف ی ساختمان اقلیمی استفاده خ دمندانه از زمین ، به حد اقل رساندن به ه ب داری از
منابع تجدید ناشدنی ،ارتقا کیفیت محیط زیست طییعی ، ت وی زندگی سالم ،به کار گی ی ان ژی های
.) طییعیه داراری چ خه زیستی وهماهنگ سازی بنا با محیط می باشد )هاشمی و حیدری ، ۰۳۹۱
لذا نگارنده در این ط ح به دنیال ط احی وایجاد تنوع در معماری مسکونی اقلیم س د شه ک د با راه
حل های مناسب و تکیه ب ایده های معمارانه به منظور استفاده صحیح از ش ایط اقلیمی ،ان ژی خورشید ،
جلوگی ی از اتلاف ان ژی ،کم ک دن هزینه های ساکنین ،جلوگی ی از آلوده ک دن محیط زیست و همخوانی
و همسازی با اقلیم است .
۴
۲ ۱ اهمیت و ضرورت طرح – –
به دنیال رشد ف آیند شه ی در دهه های اخی در ای ان به ویژه شه های بزرگ ،تامین مسکن به یکی از
بزرگت ین مشکلات کشورتیدیل شده است .نگ ش کمی به مسکن وتوجه به رفع کمیود ها و از ط فی محور
ق ار دادن سود آوری منج به نادیده گ فتن بسیاری از نیاز ها ی انسانی و ض ورتهای معمارانه انجامیده
است.بی توجهی ب اصول و مفاهیم انسانی و میدل شدن مسکن به کالای سود آور،تولید آن را به ع صه
وسوسه انگیز همگانی ب ای انیاشتن ث وت میدل ک ده است به طوری که بسیاری از واحد های مسکونی
ع ضه شده فاقد ارزشهای معمارانه و ویژگی های لازم ب ای ب آوردن نیاز های ساکنین می باشند)مسییی،
.)۰۳۳۲
از ط فی ام وزه منابع ان ژی به عنوان یکی از مهمت ین چالش های دولت ها ، به دلیل پایان پذی
بودن این منابع و همین طور به دلیل نگ ان بودن به منظور جایگزین ک دن آنها و احت ام به زندگی آیندگان
همواره مورد ب رسی ق ار گ فته است .استفاده از اقلیم در مناطق مختلف یکی از روشهای موث جهت
استفاده بهت از محیط پی امون می باشد چ اکه رعایت مسائل فنی و اقلیمی بهت ین راهکار به منظور حفظ و
. ) ماندگار بودن منابع ان ژی در صورت اج ای صحیح می باشد)ای وانی و همکاران، ۰۳۹۱
از ط فی ایجاد مجتمع های مسکونی ، با ق ار دادن اهداف اقلیمی علاوه ب شکل گی ی بنا ب اساس
الگوی محیط ، موجب ص فه های اقتصادی موث ی هم ب ای ساکنین و هم ب ای دولت خواهد داشت چ اکه
از اتلاف ان ژی نسیت به مسکن های مشابه و از ایجاد زی ساخت های پ هزینه نیز جلوگی ی می شود و
از همه مهمت علاوه ب سازگاری با محیط پی امون هیچ گونه لطمه و آسیب جدی نیز به محیط زیست وارد
نمی کند.
۳ ۱ میزان نیاز به موضوع – –
ام وزه بیشت ین مشکلات زیست محیطی کشور ما به دلیل استفاده بی رویه از ان ژیهای فسیلی می باشد .
توسعۀ بی رویه و نامحدود شه ها به صورت افقی و عمودی، تولید بی سابقه ی مواد زاید، پدیدار شدن
تاثی ات گلخانه ای و جزای ح ارتی، افزایش دمای ک ه زمین، تغیی ات آب وهوایی و بالا آمدن سطح دریاها،
تنها بخشی از نتای عمومی این مشکلات ) است)ف اهانی و همکاران ، ۰۳۹۱ .
معماری ق ن بیستم به واسطه اهمیت بیش از حدی که به تکنولوژی داده است عامل از بین ب دن بسیاری از
دقت نظ هایی است که به عامل اقلیم در معماری سنتی شده است ام وزه به ویژگیهای آب و هوایی و
۵
اقلیمی و مصالح بومی ه محل در معماری ) که کمت ین تأثی نامطلوب ب محیط را دارند ( توجه کمی می
شود و به همین دلیل ما شاهد ی سی بین المللی در س اس جهان ) هستیم)خالدی و همکاران ، ۰۳۹۱ .
از ط فی ایجاد هماهنگی بین ساختمان با ش ایط محیطی پی امون آن ام وزه بسیارمهم تلقی می شود
وبهت ین راه حل،توجه به اصول ط احی اقلیمی است . ط احی اقلیمی در زم ه اهداف پایداری محیطی است
. با توجه به پایداری محیطی ضمن استفاده صحیح از زمین و منابع موجود طییعت به بهت ین شکل ،آنهارا
ب ای نسل آینده نیز باقی می گذاریم . بناب این حداقل مص ف سوختهای فسیلی وآلاینده ها وحداکث استفاده
از ان ژی های تجدید پذی مارادر این ام یاری می ) کند)شمس وخداک می ، ۰۳۳۹ .
شه ک د به دلیل ق ار گی ی در اقلیم س د و کوهستانی و عدم رعایت اصول اقلیمی در ط احی مجتمع
های مسکونی و به دلیل دید تمام اقتصادی به این نوع مجتمع ها، همواره مستعد ی تلاش کافی به منظور
اقلیمی نمودن این سکونتگاه ها وتجدید نظ ک دن در مورد نگاه به نوع ساخت آن ها وهمینطور به منظور
کاهش اتلاف ان ژی ،کم ک دن هزینه ی خانوار ها ،توجه به حق زندگی آیندگان و از همه مهمت استفاده از
ان ژی های رایگان طییعی بوده است.لذا نگارنده در این ط ح با نگاهی اقلیمی به مجتمع مسکونی سعی در
اقلیمی ت نمودن این مجتمع ها به منظور رسیدن به پایداری بیشت ،ک ده است.
۴ ۱ اهداف تحقیق – –
۰ تلاش به منظور اقلیمی نمودن مجتمع های مسکونی با استفاده صحیح از الگوها و منسجم نمودن منابع –
محیطی)فضای سیز، آب ، خورشید ، ان ژی و بارش ( .
۲ تدوین راهکارهای معمارانه ب ای ط احی مجموعه های مسکونی در اقلیم س د و کوهستانی. –
۳ ارتقا کیفیت زندگی ساکنان مجتمع مسکونی از ط یق همسازی با اقلیم س د و کوهستانی –
۵ ۱ سوال آغازین تحقیق – –
۰ چگونه می توان با به ه گی ی از اصول ومعیارهای معماری اقلیمی )خورشید، نور، باد، رطوبت( ب شکل –
گی ی مجتمع های مسکونی در اقلیم س د و کوهستانی شه ک د تاثی گذاشت وموجب بهیود کیفیت کالیدی
آنها شد؟
۲ در راستای ص فه جویی ان ژی در ساختمان چه راهکارهای معمارانه ای می توان ارائه نمود؟ –
۳ چگونه می توان ب کیفیت زندگی ساکنان از ط یق همسازی با اقلیم تاثی گذاشت؟ –
۶ ۱ فرضیه های تحقیق – –
۶
۰ استفاده از ف م مناسب و منطیق با منطقه کوهستانی در مجتمع مسکونی شه ک د، موجب کاهش اتلاف –
ان ژی و به ه گی ی بهینه از تابش روزانه می شود .
۲ توجه به ویژگی های منطقه ای و اقلیمی شه ک د علاوه ب اینکه جز اصلی ت ین اصول ط احی مجتمع –
های زیستی می باشد ، می تواند ش ایط آسایش ساکنین را نیز بوجود بیاورد .
۳ بین کیفیت کالیدی مجتمع مسکونی و استفاده از شاخص های معماری اقلیمی)تابش ،ف م و پلان ،باد ، –
نوع مصالح ،بارش و میزان نوسانات دمایی ( به عنوان عوامل موث منطقه کوهستانی شه ک د، رابطه وجود
دارد.
۲ رعایت اصول اقلیمی در مناطق س د و کوهستانی ب ص فه جویی ان ژی تاثی گذار است. –

تعداد صفحه :۱۵۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***