پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت: تبیین …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان : تبیین مبانی انسان­ شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (M.A )

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:

تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

استاد راهنما :

     دکتر فهیمه انصاریان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-۱      مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲    بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳     اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………۵

۱-۴     هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵    سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶    تعریف متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………..۷

۱-۶-۱  تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶-۲  تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷     نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۸     قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹    جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱    بخش اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۲   مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱-۳   کی­یرکگور و مسئولیت………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۴   بیماری به سوی مرگ……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۵   ترس و لرز………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۶   مفهوم دلهره…………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۷   هایدگر و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۸   مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱-۹   ترس…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۱۰ دلواپسی………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱-۱۱ سارتر و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱-۱۲ دلهره…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱-۱۳ وانهادگی……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱-۱۴ ناامیدی………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲    بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………………………………………………………..۴۳ ۲-۲-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۲-۲   ضرورت شناخت انسان…………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۳   هستی و وجود……………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲-۴   انسان شناسی سنتی……………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۲-۵   تقدم وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۲-۶   خدای اگزیستانسیال………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲-۷   دو مکتب اگزیستانسیالیستی……………………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۸   اراده……………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۲-۹   ارادۀ آزاد……………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲-۱۰ آزادی………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۲-۱۱ آزادی دیگران……………………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۲-۱۲ ارزش و آزادی……………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۲-۱۳ آزادی و موفقیت…………………………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۲-۱۴ آگاهی………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۲-۱۵ هستی فی نفسه…………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۲-۱۶ هستی لنفسه…………………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۲-۱۷ آگاهی از دیگران…………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۲-۱۸ انتخاب………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۲-۲-۱۹ انتخاب و اخلاق…………………………………………………………………………………………………..۸۱

۲-۲-۲۰ انتخاب دیگران……………………………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲-۲۱ مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۲-۲-۲۲ اراده و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۲-۲-۲۳ آزادی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۸۶

۲-۲-۲۴ آگاهی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۸۹

۲-۲-۲۵ انتخاب و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….۹۲

۲-۲-۲۶ ارزش­ها و مسئولیت………………………………………………………………………………………………۹۵

۲-۲-۲۷ فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………………….۹۸

۲-۲-۲۸ اجتماعی بودن مسئولیت………………………………………………………………………………………۱۰۳

۲-۲-۲۹ هستی، نیستی و مسئولیت…………………………………………………………………………………….۱۰۹

۲-۳ بخش سوم: دلالتهای تربیتی……………………………………………………………………۱۱۱

۲-۳-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۲-۳-۲   هستی و دانش……………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۲-۳-۳   فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان…………………………………………………………..۱۱۳

۲-۳-۴   آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………………………………………………………………………..۱۱۴

۲-۳-۵   تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………………………………………………………………..۱۱۵

۲-۳-۶   اراده و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۲-۳-۷   اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………….۱۱۷

۲-۳-۸   آزادی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….۱۱۸

۲-۳-۹   آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۱۹

۲-۳-۱۰ آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..۱۲۰

۲-۳-۱۱ آگاهی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….۱۲۱

۲-۳-۱۲ آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۲۲

۲-۳-۱۳ آگاهی و مواد برنامه درسی…………………………………………………………………………………..۱۲۳

۲-۳-۱۴ آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..۱۲۴

۲-۳-۱۵ انتخاب و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………۱۲۶

۲-۳-۱۶ انتخاب و روش تدریس………………………………………………………………………………………۱۲۶

۲-۳-۱۷ کلاس درس باز………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۲-۳-۱۸ انتخاب و مواد برنامه درسی………………………………………………………………………………….۱۲۸

۲-۳-۱۹ مسئولیت و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………۱۲۹

۲-۳-۲۰ واقع گرایی تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………۱۳۰

۲-۳-۲۱ مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت……………………………………………..۱۳۱

۲-۳-۲۲ مسئولیت و روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….۱۳۲

۲-۳-۲۳ مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………….۱۳۲

۲-۳-۲۴ مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………۱۳۵

۲-۳-۲۵ فردی بودن روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….۱۳۷

۲-۳-۲۶ مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..۱۳۷

۲-۳-۲۷ مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………۱۳۹

۲-۳-۲۸ اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر…………………………………………….۱۴۰

۲-۴    بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی…………………………………………………………..۱۴۲

۲-۴-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۲-۴-۲   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور………………………………………………………………………۱۴۴

۲-۴-۳  نقد وجود گرایان سکولار…………………………………………………………………………………….۱۴۴

۲-۴-۴   نقد در ماهیت…………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۲-۴-۵   نقد در انتخاب و مسئولیت…………………………………………………………………………………..۱۴۷

۲-۴-۶   نقد در انتخاب ارزشها…………………………………………………………………………………………۱۴۸

۲-۴-۷   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی……………………………………………………………………….۱۴۹

۲-۴-۸   نقد در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۱۵۳

۲-۴-۹   نقد در مسئولیت ادبیات……………………………………………………………………………………….۱۵۶

۲-۴-۱۰ نقد در فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۴-۱۱ نقد پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

۲-۴-۱۱-۱ نقد در آزادی…………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۲-۴-۱۱-۲ نقد در آگاهی………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۲-۴-۱۱-۳ نقد در انتخاب ارزش­ها………………………………………………………………………………….۱۶۱

۲-۴-۱۱-۴ نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت…………………………………………………….۱۶۲

فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

۳-۱     روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

۳-۲     جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۳     حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۴     ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..۱۶۸

۳-۵     روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….۱۶۸

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

۴-۱     تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………………………………۱۷۱

۴-۲     مبانی انسان­شناختی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم……………………………۱۷۶

۴-۳     آثار تربیتی مسئولیت­پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………….۱۸۰

۴-۴     نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………………………..۱۸۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

۵-۱    نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱

۵-۲    پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۵-۳    پیشنهادات برای محققین……………………………………………………………………………………….۱۹۷

۵-۴    محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………..۱۹۸

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………۱۹۹

چکیده :

هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت­پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالتهای آن در تعلیم و تربیت بوده که بصورت جزء به تبیین مفهوم مسئولیت، تبیین مبانی انسان­شناختی، دلالتهای تربیتی و نقد این دلالتها در مکتب اگزیستانسیالیسم تقسیم می­شود. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل و توصیف مفاهیم و با بررسی کلیه کتب، مقالات، پایان­نامه­ها و سایت­های فلسفی و تربیتی مربوط به موضوع تحقیق که در محدوده دسترسی پژوهشگر بوده است، مسئولیت­پذیری و دلالتهای تربیتی آن با توجه به مبناهای شناخت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفت که در پنج فصل تنظیم گردید. فصل اول کلیات را شامل شده و فصل دوم در چهار بخش به شناسایی مفهوم مسئولیت از نظر فلسفه وجودی، مبناهای شناخت مسئولیت­پذیری درانسان از نظر این مکتب، دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری و نقد این دلالتها پرداخته است. فصل سوم این پژوهش به شناسایی روش تحقیق اختصاص یافته و فصل چهارم پاسخ به سؤالات پژوهش را شامل می­شود. در فصل پایانی هم به نتیجه­گیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها تعلق گرفته است. بر اساس این پژوهش مسئولیت در فرد اگزیستانسیالیست با دلهره، یأس، ناامیدی، وانهادگی و ترس به ظهور می­رسد و انسان اگزیستانسیال برای شناخت مسئولیت خود و جهان پیرامونش مسیری را طی می­کند که در آن ابزارهای اراده، آزادی، آگاهی و انتخاب به ترتیب روشنگر راه او هستند. تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی نیز برای تربیت انسان­هایی مسئول از این مبانی بهره جسته و با محور قراردادن فرد به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است، که آثار آن، پرورش انسان­هایی خلاق، دوراندیش، هشیار، انتخاب­گر و واقع­گرا می­باشد. استفاده از این روش در تعلیم و تربیت از آن رو مورد انتقاد است که باتوجه به مفهوم مسئولیت در مکتب اگزیستانسیالیسم، فردی بودن و عدم پیشینه­ای روشن برای ارزشها، فراگیر را در مقابل مسئولیتهایی که برعهده­اش نهاده شده دچار ترس، دلهره و وانهادگی می­کند که ثمره آن گرایش به پوچی است.

مقدمه

خدا، جهان، طبیعت و خود ، واژگانی هستند که انسان به منظور دستیابی به درک صحیح و عمیق از آنها در ماهیت و ساختارشان تدبر و تأمل می­کند. محصول این تفکر سوای از آن که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی وی موثر است، مبدأ و معاد این موجود را برایش آشکار می­سازد. چنین است که از بین تمام تفکراتِ از این دست، آنکه توجیه منطقی بالاتری داشته باشد انسانهای بیشتری را مجذوب خود می­گرداند.

در صده­های اخیر، مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم این رسالت را به گونه­ای اندیشمندانه و دل­فریب برای اکثریت اهل منطقِ صرفِ بشری به خوبی به انجام رسانده است.

در این مطالعه که به بررسی یکی از زیرساخت­های وجودی انسان به نام مسئولیت و دلالت­های تربیتی متأثر از آن برطبق مبناهای شناخت این مفهوم در انسان می­پردازد، مکتب اصالت وجود به چالش کشیده می­شود تا جایگاه انسان اگزیستانسیالیست و آموزه­های آن در زمینه­های مختلف بخصوص تعلیم و تربیت نسل جوان مشخص و شاید معین گردد.

تعداد صفحه : ۲۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***