پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی: ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان : ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانشگاه کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

استاد راهنما:

دکتر محمد امینی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲

۱- ۱- بیان مسئله ………………………………………………………………………………….. ۴

۱- ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….. ۸

۱- ۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۱

۱- ۴- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۲

۱- ۵- تعاریف نظری ……………………………………………………………………………… ۱۳

۱- ۶- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲- ۱- جایگاه آموزش مهارت های زندگی……………………………………………………. ۱۸

۲-۲- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی…………………………………………… ۲۱

۲- ۳- تبیین مفهوم مهارت های زندگی………………………………………………………… ۲۲

۲- ۴- انواع مهارت های زندگی ……………………………………………………………….. ۲۶

۲- ۵- مولفه های مهارت های زندگی………………………………………………………….. ۲۹

۲- ۵-۱- مهارت حل مساله ……………………………………………………………………… ۳۰

۲- ۵-۲- مهارت تصمیم گیری ………………………………………………………………… ۳۲

۲- ۵-۳ مهارت شهروند جهانی…………………………………………………………………. ۳۳

۲- ۵-۴- مهارت برقراری ارتباط……………………………………………………………….. ۳۵

۲- ۵-۴-۱ اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط…………………………….. ۳۶

۲- ۵- ۵- مهارت فناوری اطلاعات …………………………………………………………… ۳۸

۲- ۵- ۶- مهارت مشارکت و همکاری……………………………………………………….. ۴۰

۲- ۶- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی………….. ۴۱

۲- ۶-۱-دیدگاه اجتماعی………………………………………………………………………….. ۴۱

۲- ۶-۲- دیدگاه انسانگرایانه ……………………………………………………………………. ۴۲

۲- ۶-۲-۱-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه……………………………… ۴۳

۲- ۶-۳-دیدگاه رشدگرا…………………………………………………………………………… ۴۴

۲- ۷- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی……………………….. ۴۵

۲- ۷-۱-نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۴۵

۲- ۷-۲-نظریه سازنده گرایی…………………………………………………………………….. ۴۷

۲- ۷- ۳- نظریه هوش چندگانه ………………………………………………………………… ۵۰

۲- ۸- جمع بندی نظریه های یادگیری…………………………………………………………. ۵۱

۲- ۹- روش های تدریس مهارت های زندگی ……………………………………………… ۵۱

۲-۱۰- دوره متوسطه……………………………………………………………………………….. ۵۵

۲- ۱۱- سوابق پژوهشی تحقیق………………………………………………………………….. ۶۰

۲- ۱۱- ۱تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. ۶۰

۲- ۱۱-۲ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. ۶۳

۲- ۱۲- خلاصه و جمع بندی……………………………………………………………………. ۶۷

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳- ۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………… ۷۳

۳- ۲- جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۷۳

۳- ۳- تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………….. ۷۴

۳- ۴- روش نمونه گیری………………………………………………………………………….. ۷۵

۳- ۵- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………….. ۷۶

۳- ۶- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. ۷۹

۳- ۷- پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. ۸۰

۳- ۸- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….. ۸۱

۳- ۹- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………… ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴- ۱- بخش اول: توصیف مشخصات فردی نمونه آماری…………………………………. ۸۶

۴- ۱- ۱- جنسیت ………………………………………………………………………………… ۸۶

۴- ۱- ۲- پایه تحصیلی…………………………………………………………………………… ۸۷

۴- ۱- ۳- رشته تحصیلی………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱– ۴- ناحیه آموزشی…………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۲- بخش دوم: تحلیل توصیفی پرسشنامه…………………………………………………… ۹۰

۴- ۳- بخش سوم: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش……………………………………….. ۹۶

۴- ۴- بخش چهارم: تحلیل یافته های مصاحبه ……………………………………………… ۱۱۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۵- ۱- خلاصه موضوع ها و روش ها …………………………………………………………. ۱۱۵

۵- ۲- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………. ۱۱۶

۵- ۳- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۱۷

۵- ۳-۱ یافته های کمّی……………………………………………………………………………. ۱۱۷

۵- ۲- ۲-یافته های کیفی…………………………………………………………………………. ۱۲۹

۵- ۴- پیشنهادات ………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۵- ۴- ۱- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………… ۱۳۶

۵- ۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ……………………………………………………. ۱۳۹

۵- ۵- محدودیت ها …………………………………………………………………………….. ۱۳۹

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

پیوست ……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

فهرست جدول ها

جدول ۲- ۱- ویژگی های دوره نوجوانی و آموزش مهارت های زندگی………………. ۵۹

جدول ۲- ۲- خلاصه و جمع بندی فصل دوم……………………………………………….. ۶۹

جدول ۳- ۱- توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب ناحیه ………………………………. ۷۳

جدول ۳- ۲- توزیع حجم نمونه مدارس شهر اصفهان بر حسب ناحیه…………………. ۷۵

جدول ۳- ۳- درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه…………………… ۷۷

جدول ۳- ۴- انطباق سؤالات پرسشنامه با مؤلفه ها…………………………………………. ۷۷

جدول ۳- ۵- ضریب پایایی مؤلفه ها …………………………………………………………. ۸۱

جدول ۴- ۱- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت………………………………. ۸۶

جدول ۴- ۲- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی ……………………….. ۸۷

جدول ۴- ۳- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………………. ۸۸

جدول ۴- ۴- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ناحیه آموزشی………………………. ۸۹

جدول ۴- ۵- تحلیل توصیفی پرسشنامه ( مؤلفه حل مساله)………………………………. ۹۰

جدول ۴- ۶- تحلیل توصیفی پرسشنامه ( مؤلفه تصمیم گیری) …………………………. ۹۱

جدول ۴- ۷- تحلیل توصیفی پرسشنامه (مؤلفه شهروند جهانی)…………………………. ۹۲

جدول ۴- ۸- تحلیل توصیفی پرسشنامه ( مؤلفه ارتباط) ………………………………….. ۹۳

جدول ۴- ۹- تحلیل توصیفی پرسشنامه ( مؤلفه مشارکت و همکاری) ………………… ۹۴

جدول ۴- ۱۰- تحلیل توصیفی پرسشنامه ( مؤلفه فناوری اطلاعات)……………………. ۹۵

جدول ۴- ۱۱-تحلیل توصیفی میزان مهارت های زندگی در دانش آموزان…………….. ۹۶

جدول ۴- ۱۲- آزمون t جهت مقایسه مهارت های زندگی دانش آموزان………………. ۹۶

جدول ۴- ۱۳- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه حل مساله…………………………………. ۹۷

جدول ۴- ۱۴- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه حل مساله …………………………………… ۹۷

جدول ۴-۱۵- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه تصمیم گیری………………………………. ۹۷

جدول ۴- ۱۶- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه تصمیم گیری………………………………… ۹۸

جدول ۴- ۱۷- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه ارتباط………………………………………. ۹۸

جدول ۴- ۱۸- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه ارتباط…………………………………………. ۹۸

جدول ۴- ۱۹- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه مشارکت و همکاری…………………….. ۹۹

جدول ۴- ۲۰- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه مشارکت و همکاری……………………….. ۹۹

جدول ۴- ۲۱- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه شهروند جهانی…………………………… ۱۰۰

جدول ۴- ۲۲- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه شهروند جهانی……………………………… ۱۰۰

جدول ۴- ۲۳- تحلیل توصیفی وضعیت مؤلفه فناوری اطلاعات…………………………. ۱۰۰

جدول ۴- ۲۴- آزمون t جهت مقایسه مؤلفه فناوری اطلاعات……………………………. ۱۰۱

جدول ۴- ۲۵- ماتریس همبستگی بین مؤلفه های مهارت های زندگی…………………. ۱۰۱

جدول ۴- ۲۶- تحلیل توصیفی مهارت های زندگی بر حسب جنسیت………………… ۱۰۲

جدول ۴- ۲۷- آزمون t جهت مقایسه مهارت های زندگی بر حسب جنسیت ………. ۱۰۳

جدول ۴- ۲۸- تحلیل توصیفی مهارت های زندگی بر حسب رشته تحصیلی ……….. ۱۰۴

جدول ۴- ۲۹- مقایسه دیدگاه دانش آموزان در مورد مهارت های زندگی بر حسب رشته تحصیلی  ۱۰۵

جدول ۴- ۳۰- تحلیل توصیفی میزان مهارت های زندگی بر حسب پایه تحصیلی …. ۱۰۶

جدول ۴- ۳۱- مقایسه دیدگاه دانش آموزان در مورد مهارت های زندگی بر حسب پایه تحصیلی     ۱۰۷

جدول ۴- ۳۲- تحلیل توصیفی میزان مهارت های زندگی بر حسب ناحیه…………….. ۱۰۸

جدول ۴- ۳۳- مقایسه دیدگاه دانش آموزان در مورد مهارت های زندگی بر حسب ناحیه              ۱۰۹

جدول ۴- ۳۴- آزمون تعقیبی جهت مقایسه مهارت های زندگی دانش آموزان بر حسب ناحیه        ۱۱۰

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت ……………………………… ۸۶

نمودار ۴- ۲- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی………………………… ۸۷

نمودار ۴- ۳- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………………. ۸۸

نمودار ۴- ۴- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ناحیه آموزشی………………………. ۸۹

چکیده

یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدف های مطلوب در زندگی، برخورد موثر با مشکلات، توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدف ها آشکار می سازد. هدف این تحقیق ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ارزیابی میزان مهارت های زندگی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان بر حسب ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی،پایه تحصیلی، ناحیه آموزشی) طراحی شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش،   توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم و چهارم متوسطه به تعداد ۲۷۸۷۸ نفر بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ـ طبقه ای متناسب با حجم ۲۰۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته مهارت های زندگی دارای ۴۱ سؤال بسته پاسخ با مقیاس پنج درجه ای لیکرت و مصاحبه در قالب چهار سؤال باز پاسخ استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بصورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه مهارت های زندگی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ ۹۰/۰ درصد برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در سطح استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، آزمونt مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت. یافته ها نشان داد میانگین مهارت های زندگی در مؤلفه های حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، شهروند جهانی، مشارکت و همکاری و فناوری اطلاعات پایین تر از حد متوسط بوده است. تفاوت معناداری بین مهارت های زندگی دانش آموزان بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ناحیه آموزشی وجود ندارد.

مقدمه

یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، ضرورت حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدفهای مطلوب در زندگی، اتخاذ شیوه های درست برای حل مسائل خود، برخورد موثر با مشکلات، آشنایی با امکانات خود و جامعه و همچنین توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدفها آشکار می سازد. ضرورت رفتار بهینه ی افراد در جامعه مهم تر از اخذ مدارک عالی دانشگاهی به نظر می آید و نهاد آموزش و پرورش باید تلاش خود را متمرکز سازد تا انسان هایی آگاه، توانا، انسان هایی واجد اخلاق حسنه تحویل جامعه دهد به طوری که نه تنها خود در زندگی در یاس، ناامیدی و بی ارزشی غوطه ور نشود بلکه توانایی کمک به حل معضلات دیگران را نیز داشته باشد.

آموزش مهارت های زندگی مورد توجه بسیاری از مربیان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است برای مثال از نظر جان دیویی، هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر باید از راه عمل صورت گیرد، به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاههای سنتی که مایه بسی تاسف است آن است که در آن سعی      می شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است برای اجتماع، اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی،۱۳۷۹،ص ۲۰۳). در عین حال، اهداف یا کانون توجه برخی نظریه های برنامه درسی از قبیل نظریه های انسان گرایانه، اجتماعی و رشدگرا آموزش مصادیق     مهارت های زندگی است (میلر،۱۳۸۰،ص ۵۴).

در اهداف آرمانی و اهداف دوره تحصیلی نظام آموزش جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارت های زندگی تاکید شده است، بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارت ها برای دانش آموزان ایرانی به شدت احساس می گردد لذا این پژوهش به دنبال ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد.

آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکلاتی که گریبان گیر فرد و جامعه است آماده می کند. منظور از مهارت های زندگی آن نوع توانایی های عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می باشد و اهداف آموزشی این مهارت ها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می شود. مهارت های زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیت ها، فرهنگ و جوامع تغییر می یابد. به هر حال، آموزش این مهارت ها برای همه دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای نوجوانان بروز می کند، قدرت یادگیری به حد اعلای خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه – شغل، اداره خانواده و گرایش مرام و مسلک ذهن آنان را به خود مشغول می سازد و به مرحله ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند.

این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می کند. از این رو هرگونه نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی دارد (صافی،۱۳۸۰،ص۹۰). شواهد بسیاری موید آن است که آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان ایرانی در صحنه عمل چندان مورد تاکید قرار نگرفته و تحقیقات انجام یافته بر روی برنامه های آموزشی و میزان دستیابی دانش آموزان به مهارت های زندگی فقدان یا کمبود آن را نشان می دهد. این پژوهش با درک اهمیت این مسئله، در تلاش است که از طریق مستند سازی واقعیات موجود در صحنه آموزش مهارت های زندگی زمینه ای را برای جلب توجه سیاستگذاران آموزشی و برنامه ریزان درسی فراهم نماید.

تعداد صفحه : ۱۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***