پایان نامه ارشد: صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی

دانلود  

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

 

موضوع:

صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما

استاد مشاور

پائیز ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱- چکیده ۱

۲- مقدمه. ۲

۳- بیان مسأله اساسی تحقیق.. ۳

۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۶

۶- اهداف مشخص تحقیق.. ۶

۷- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران. ۷

۸- سؤالات تحقیق.. ۷

۹- فرضیه های تحقیق.. ۸

۱۰- سازماندهی و ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل اول: ساختار و تشکیلات دیوان کیفری بین المللی.. ۱۳

مبحث- ارکان دیوان. ۱۳

گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان. ۱۳

۱- قضات دادگاه ۱۳

۲- هیأت رئیسه دادگاه ۲۳

۳- دادسرا ۲۴

۴- دبیرخانه. ۲۶

۵- مجمع دول عضو. ۲۹

۶- کارکنان (ماده۴۴) ۳۰

۷- تعهد رسمی (ماده۴۵) ۳۱

۸- عزل (ماده ۴۶) ۳۱

۹- اقدامات انضباطی (ماده ۴۷) ۳۲

۱۰- امتیازات و مصونیت ها (ماده ۴۸) ۳۲

۱۱- حقوق و مزایا و هزینه ها (ماده۴۹) ۳۲

۱۲- زبان های رسمی و زبان های کاری (ماده۵۰) ۳۳

۱۳- آئین نامه دادرسی وادله (ماده۵۱) ۳۳

۱۴- آئین نامه دیوان (ماده۵۳) ۳۴

فصل دوم: قابلیت رسیدگی و پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی.. ۳۶

مبحث اول : قابلیت پذیرش دعوی ۳۶

گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن. ۳۷

۱- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوتهای آن با صلاحیت… ۳۷

۲- موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا ۴۰

۱-۲- عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولت های صلاحیت دار ملی.. ۴۰

۱-۱-۲- شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی.. ۴۰

۲-۱-۲- اتخاذ تصمیم در مورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی.. ۴۱

۲-۲- اهمیت نداشتن دعوا ۴۳

۳- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… ۴۳

گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. ۴۵

۱- عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. ۴۶

۲- عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. ۵۰

مبحث دوم: قابلیت پذیرش دعوی و منع محاکمه مجدد. ۵۱

گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار رای دیوان. ۵۴

۱- منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شده است در همان دادگاه ۵۴

۲- منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شده است نزد محاکم ملی.. ۵۵

گفتاردوم منع محاکمه متهمی که قبلاً درسایر دادگاه ها محاکمه شده است دردادگاه کیفری بین المللی.. ۵۹

فصل سوم: صلاحیت دیوان. ۵۹

گفتار نخست : اصول حاکم بر صلاحیت دیوان. ۵۹

۱- صلاحیت موضوعی.. ۵۹

۲- صلاحیت زمانی.. ۶۲

۳- صلاحیت مکانی.. ۶۳

۴- صلاحیت شخصی.. ۶۴

۵- صلاحیت تکمیلی.. ۶۴

گفتار دوم اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان. ۷۰

۱- وتوی تعقیب توسط شورای امنیت… ۷۰

۲- صلاحیت جهانی دیوان در حالت ارجاع شورای امنیت… ۷۲

۳- نظری بر تنها ارجاع شورای امنیت به دیوان در رابطه با صلاحیت آن. ۷۴

۴- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی.. ۷۷

۱-۴-  جرایم مستمر و مرکب… ۷۷

۲-۴- مقررات انتقالی.. ۷۹

۳-۴- صلاحیت موردی دیوان. ۸۲

۴-۴- کناره گیری دولت عضو ۸۴

فصل چهارم- قلمرو موضوعی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.. ۸۷

مبحث نخست: جنایات جنگی.. ۹۰

گفتار نخست: جنایات جنگی از ظهور تا اعمال صلاحیت بین المللی.. ۹۴

۱- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. ۹۶

۲- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا ۹۶

۳- جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۹۸

۱-۳- نقض های فاحش  قراردادهای ژنو. ۹۸

۲-۳- نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی.. ۹۹

۳-۳-  نقض های فاحش ماده ۳ مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی.. ۱۰۱

۴-۳- دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی.. ۱۰۱

گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی.. ۱۰۷

۱-  فاحش بودن نقض قواعد جنگ… ۱۰۷

۲- مسلحانه بودن منازعه. ۱۰۹

۳- تحت حمایت بودن افراد و اموال. ۱۱۳

۴- رعایت شرط آستانه صلاحیت… ۱۱۶

مبحث دوم: جنایات علیه بشریت۱۱۸

گفتار نخست: استقلال جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی.. ۱۱۹

گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات علیه بشریت۱۲۲

۱- ارتباط با منازعه مسلحانه. ۱۲۲

۲-  نظام یافته یا گسترده بودن حمله. ۱۲۴

۳- غیرنظامی بودن قربانیان. ۱۲۷

مبحث سوم: جنایت نسل زدایی (نسل کشی) ۱۲۸

گفتار نخست: شرایط مربوط به عنصر مادی.. ۱۳۰

۱- شرایط کلی.. ۱۳۰

۲- شیوه های ارتکاب… ۱۳۲

۱-۲- کشتن اعضای گروه ۱۳۲

۲-۲- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه ۱۳۲

۳-۲- تحمل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزیی یا کلی آنها شود. ۱۳۳

۴-۲- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه ۱۳۳

۵-۲- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر. ۱۳۴

گفتار دوم: شرایط مربوط به عنصر روانی.. ۱۳۴

مبحث چهارم: جنایت تجاوز. ۱۳۶

گفتار نخست: تجاوز از مشروعیت تا جنایت۱۳۷

۱- نگاه سنتی به تجاوز. ۱۳۷

۲- تلاش ها و ناکامی ها در تعقیب مرتکبین جنایت تجاوز. ۱۳۸

گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز. ۱۴۲

۱- بحث های کنفرانس دیپلماتیک رم. ۱۴۲

۲- چشم انداز آینده صلاحیت دیوان و جنایت تجاوز. ۱۴۳

۳- کنفرانس بازنگری اساسنامه در ارتباط با جنایت تجاوز (موافقتنامه کامپالا) ۱۴۶

۱-۳- تعریف جنایت تجاوز و اصلاح موادی از اساسنامه در کنفرانس بازنگری کامپالا. ۱۴۷

۲-۳-  تحلیل موافقتنامه کامپالا در خصوص تعریف تجاوز و عناصر آن. ۱۵۱

۴-  عناصر جنایت تجاوز ۱۵۳

۱-۴- عنصر مادی.. ۱۵۳

۲-۴- عنصر روانی.. ۱۵۴

۵ – شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپالا. ۱۵۵

۶-  نقش شورای امنیت در تشخیص تجاوز و تاثیر آن بر تصمیمات دیوان. ۱۵۶

۷- مصوبات کنفرانس کامپالا در مورد اعمال صلاحیت دیوان ۱۵۶

نتیجه گیری.. ۱۶۱

پیشنهادات۱۶۳

منابع و مآخذ. ۱۶۴

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۱- چکیده

با تشکیل دیوان کیفری بین المللی، این سئوال مطرح است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است؟ اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی تصریح می کند که صلاحیت دیوان، صلاحیت «تکمیلی» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست، اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسأله ی حاکمیت ملی کشورها نیز مطرح است. کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان، به دیوان کیفری بین المللی واگذار کرده اند و از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه ی این دیوان، صلاحیت تعقیب کیفری مسئوولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را به آن می سپارند. یکی دیگر از جنبه های قابل بحث صلاحیت دیوان، صلاحیت موضوعی آن است. دیوان تنها می تواند نسبت به فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود، اعمال صلاحیت کند. این جنایات عبارتند از: نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، جنایات مزبور در اسناد مختلف بین المللی و اسناد دادگاه های موردی مورد توجه بوده اند. دیوان با توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا بررسی می نماید که پرونده مورد توجه شرایط طرح در دیوان را دارد یا نه؟ معیارهای قابلیت پذیرش دعوا محدود به شرایط تعیین اولویت و رسیدگی دادگاه های ملی یا دیوان نبوده بلکه موارد دیگری هم چون اهمیت جنایات ارتکابی و قاعده منع محاکمه مجدد متغیرهایی هستند که دیوان براساس آنها ممکن است موضوعی را قابل پذیرش اعلام کند یا رسیدگی را نپذیرد، براین اساس گستره قابلیت پذیرش دعوا منحصر به جنبه های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی نیست و همین امر سبب گردیده که واژه قابلیت پذیرش در کنار صلاحیت قید شود.

 

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت تکمیلی، قابلیت رسیدگی، پذیرش دعوا، صلاحیت

۲- مقدمه

تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی سال هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و بشری از دیرباز درپی تشکیل چنین دیوانی بوده است. تا این که جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهارساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد. اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید و تا این که جهان باردیگر شاهد جنایت هایی در مقیاس وسیع تر از سوی جنایتکاران شد که برای مجازات آنان پس از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ برای سران آلمان نازی و متعاقب آن دادگاه نظامی بین المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی تشکیل گردید و همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولی جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثیری از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای ناقضین شدید حقوق بین المللی بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا نموده از طرف دیگر، کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموریت یافت تا اساسنامه هایی برای تشکیل دو دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تهیه و تدوین نماید. تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو به نوبه خود مبنایی شد برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی که اساسنامه آن  در سال ۱۹۹۸ و در رم به تصویب نمایندگان تام الاختیار دولت ها رسید. اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه ی رسیدگی و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی است. با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است هرکدام از دولت های عضو اساسنامه و شورای امنیت می توانند پرونده جنایتکاران را به دیوان تسلیم نمایند. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی دادگاه مقدماتی شروع به تحقیق می کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی که در صلاحیت دیوان قرار می گیرد یعنی ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز صورت گرفته باشد، کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاصی که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده اند به شعبه مقدماتی ارسال می کند. شعبه مزبور پس از تأیید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

 

۳- بیان مسأله اساسی تحقیق

دیوان کیفری بین المللی نسبت به چهار گروه از جرائم یعنی ژنوسید، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز واجد صلاحیت می باشد. در مقدمه و نیز ماده ۵ اساسنامه این جرائم به عنوان خطرناک ترین جرائم مرتبط با کل جامعه بین المللی توصیف شده اند. مفهوم جرائم بین المللی برای مدت چند قرن است که مطرح می باشد. این جرائم اصولاً به عنوان جرائمی در نظر گرفته می شوند که مستلزم سرکوب در ابعاد بین المللی می باشند. به عنوان مثال دزدی دریایی در دریاهای آزاد اتفاق می افتد. وقوع جرمی با چنین شکلی قواعد صلاحیت خاصی را که نیازمند همکاری بین دولت هاست اقتضاء می کند. جرائمی مانند تجارت برده، دادوستد کودکان و زنان، دادوستد موادمخدر، هواپیماربایی و تروریسم و پولشویی نیز دارای وضعیتی مشابه می باشند. در واقع تعیین جرائمی توسط ترینید ادتوباگو در سال ۱۹۸۹ جهت دوباره فعال کردن موضوع دیوان کیفری بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل القاء گردید. تاکنون جرائمی از این قبیل در اسنادی به شکل معاهدات بین المللی مورد بحث قرار گرفته اند. که به همین دلیل طراحان اساسنامه رم از آنها به عنوان جرائم معاهده ای یاد می کنند. جرائمی که دیوان کیفری بین المللی نسبت به آن دارای صلاحیت است دارای وصف بین المللی می باشند و این نه فقط به دلیل آن است که سرکوبی آنها مستلزم همکاری بین المللی است، اگرچه این نیز خود واقعیتی است بلکه مهم تر از آن ماهیت فجیع این جرائم است که کل جامعه بین المللی را متأثر می سازد. قدمت توجه به این جرائم تا حدودی کمتر از جرائم معاهده ای است و اصولاً این جرائم متعاقب جنبش حقوق بشر در سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیده اند. این جرایم از آن جهت مستلزم پیگرد می باشند که قربانی آن کل بشریت است به علاوه کل جامعه بشری از آنجا که با موارد نقص حقوق بشر که رسیدگی به آن زمانی در صلاحیت انحصاری حق حاکمیت دولت ها بود ارتباط دارد. حق دارد که تعقیب چنین جرایمی را خواستار شود. هر چهار گروه جرائم بالا که دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد دست کم به صورت ابتدایی توسط دادگاه نورمبرگ و سایر دادگاه های پس از جنگ نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادگاه نورمبرگ از این جرائم به عنوان جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یاد می کند. اکنون اصطلاح تجاوز جایگزین اصطلاح جنایات علیه صلح گردیده است در حالی که این دو اصطلاح کاملاً مشابه یکدیگر نمی باشند. اگرچه اصطلاح ژنوسید در زمان دادگاه نورمبرگ وجود داشت و توسط دادستان ها چنین لفظی بکار گرفته شده بود اما کیفر خواست علیه جنایتکاران بدلیل کشتار جمعی یهودیان اروپا (هولوکاست) مبتنی بر اتهام جنایات علیه بشریت بود. تعریف جرائم در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبتاً موجز و مختصر است و قلمرو چهار گروه جرایمی که اکنون در اساسنامه دیوان کیفری آمده بطور قابل توجهی از آن زمان الهام گرفته است. از زمان دادگاه نورمبرگ تاکنون مفاهیم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بطور قابل ملاحظه دستخوش تغییر و تحول گردیده است، به عنوان مثال اکنون جنایات علیه بشریت منحصر به زمان مخاصمات مسلحانه نیست، بلکه در زمان صلح نیز ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین جنایات جنگی نیز می تواند علاوه بر اینکه در جریان یک مخاصمات مسلحانه بین المللی رخ دهد در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز مصداق یابد. سیر تکاملی در تعاریف جرایم تا حدودی در تعاریف مندرج در اساسنامه رم منعکس شده است. تعریف جرائم در نورمبرگ آسان تر بود، زیرا این امر بر عهده دادستان ها قرار داشت اما در اساسنامه رم دولت ها با درک اینکه با تصویب مقرراتی ممکن است خودشان، رهبران شان و پرسنل نظامی شان مورد تحقیق و قضاوت قرار گیرند در تعریف این جرائم دقت بسیار زیادی بکار بردند. مبنای مذاکرات و استدلالات دراین زمینه اصول دادرسی عادلانه در حقوق کیفری بود که توسط قوانین حقوق بشر معاصر به رسمیت شناخته شده است. در رم، کشورها چنین استدلال کردند که اقتضای اصل قانونی بودن جرائم به مفهوم آن است که در اساسنامه جرایم قابل مجازات باید با صراحت و با جزئیات تدوین شده باشد. تعریف جرائم در اساسنامه رم در برخی موارد حاصل معاهدات اخیر نظر کنوانسیون ۱۹۸۴ ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای تحقیرآمیز ضدانسانی و وحشیانه یا کنوانسیون ۱۹۷۴ سرکوب و مجازات جرم آپارتاید است. اما توسعه و تکامل بیشتر در تعریف این جرائم ناشی از تکامل حقوق عرفی است که البته محتویات حقوق عرفی برای تشخیص و تعریف جرائم همیشه از صراحتی روشن برخوردار نیست. تعریف جرائم مقرر در مواد ۶و۸ اساسنامه که توسط عناصر جرائم نیز تکمیل شده است به طور کلی با حقوق بین المللی عرفی مطابقت دارد. در طی کنفرانس رم، بسیاری از کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی نگران بودند و آنان عقیده داشتند دیوان نباید در قلمرو حاکمیت دولت ها بدون رضایت آن ها مداخله کند. به دیگر سخن، دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی نباید جایگزین محاکم ملی شود، چه این که این امر با اصل استقلال دولت ها منافات دارد. درمقابل دیدگاه مزبور، برخی دولت ها و بسیاری از سازمان های غیردولتی، حامی تشکیل دیوانی قدرتمند بودند که بتواند برای مقابله با بی کیفری مرتکبان جنایات مهم بین المللی نقش عمده ای ایفا کند. آن ها اصرار داشتند مقررات مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش به گونه ای تنظیم شود که جنایتکاران بین المللی در پناه محاکمات صوری دادگاه های ملی از تعقیب مصون نمانند و حدود صلاحیت دیوان به نحوی گسترش یابد که حتی الامکان مرتکبان جنایات موردنظر بی کیفر نمانند. برای رسیدن به این هدف، معتقد بودند که صلاحیت دیوان باید محدود به سرزمین خاصی نشود. قواعد مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا که حدود اختیار دیوان کیفری بین المللی را در رسیدگی ها مشخص می نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است، چه اینکه نگرانی دولت ها دایر بر مداخله دیوان در قلمرو حکومت آنان در پرتو این مقررات نهفته است. حدود اختیار دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی و معیارهای قابل پذیرش دعوا در دیوان، در ارتباط مستقیم باحق حاکمیت دولت ها دارد. زیرا هر چه این اختیارات گسترده تر باشد امکان مداخله دیوان در امورداخلی کشورها بیشتر است، از این رو شناخت شرایط دقیق این مقررات برکسی پوشیده نیست. صلاحیت تکمیلی، سازوکاری است که ارتباط دیوان را با دادگاه های ملی در مرحله ی اعمال صلاحیت تعیین می کند. معیارهای قابل پذیرش دعوا نیز به عنوان تبلور عینی و اجرایی اصل صلاحیت تکمیلی مطرح هستند، براین اساس مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوی در کنار اصل صلاحیت تکمیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت و با انجام این تحقیق انتظار است حدود صلاحیت دیوان و چارچوب قابلیت پذیرش دعوا در آن کاملاً روشن شود تا نتیجه گیری شود که به نگرانی دولت ها در مورد مداخله دیوان در قلمرو حاکمیت ملی آن ها چه پاسخی داده است.

تعداد صفحه : ۱۸۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***