پایان نامه ارشد شیمی: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

۱-۱ واکنشهایچندجزئی.. ۳

۱-۲ پیریدوپیریمیدینها ۳

۱-۲-۱ سنتزپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینها ۵

۱-۲-۱-۱سنتزپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینهادرمحیطآبیوبدونکاتالیزگر: ۵

۱-۲-۱-۲ سنتزپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرZrO2 6

۱-۲-۱-۳ سنتزپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرFe3O4 7

۱-۲-۱-۴ سنتزپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازکاتالیزگرتریاتیلبنزیلآمونیومکلرید (TEBAC)  ۷

۱-۲-۱-۵ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازچالکون. ۹

۱-۲-۱-۶ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهاز۴-آمینو-۶،۲-دیهیدروکسیلپیریدین.. ۹

۱-۲-۱-۷ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازآریلیدینمالونونیتریل. ۱۰

۱-۲-۱-۸ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهاز۶-آمینواوراسیل. ۱۰

۱-۲-۱-۹ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازواکنشدیلزآلدر. ۱۱

۱-۲-۱-۱۰ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرپالادیماستاتوپتاسیمکربنات.. ۱۲

۱-۲-۱-۱۱ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازباربیتوریکاسید. ۱۳

۱-۲-۱-۱۲ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازآیزاتین.. ۱۴

۱-۲-۱-۱۳ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرویتامینB1 15

۱-۲-۱-۱۴ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهاز۲-آمینو-۶-فنیل-۴-(تریفلوئورومتیل) نیکوتینونیتریل. ۱۶

۱-۲-۱-۱۵ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرهیدروکلریکاسید. ۱۷

۱-۲-۱-۱۶ تهیهمشتقاتپیرازولو]’۳،’۴: ۶،۵[پیریدو]۳،۲-[dپیریمیدینبااستفادهازتیوباربیتوریکاسید. ۱۷

۱-۲-۱-۱۷ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرایندیمتریکلرید. ۱۸

۱-۲-۱-۱۸ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینباکاتالیزگرپارا-تولوئنسولفونیکاسید. ۱۹

۱-۲-۱-۱۹ تهیهمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازمشتقاتپیریدین.. ۲۰

۱-۲-۲ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدیندرشرایطریزموج. ۲۱

۱-۲-۲-۱ استفادهاز ۳،۱-دیمتیلباربیتوریکاسید. ۲۱

۱-۲-۲-۲ استفادهاز ۶،۲- دیآمینوپیریمیدین-۴-(H3)-اون. ۲۱

۱-۲-۲-۳ استفادهازمالونونیتریل. ۲۲

۱-۲-۲-۴ استفادهاز ۱-فنیلمالایمید. ۲۳

۱-۲-۲-۵ استفادهازتترونیکاسید. ۲۳

۱-۲-۲-۶ استفادهاز ۲،۱-دیفنیلاتانون. ۲۵

۱-۲-۳ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت.. ۲۶

۱-۲-۳-۱ استفادهاز ۳،۱-اینداندیاون. ۲۶

۱-۲-۳-۲ استفادهازپیرازولآمین.. ۲۶

فصل دوم

۲-۱ هدفتحقیق. ۲۹

۲-۲ روشتحقیق. ۳۰

۲-۲-۱ تهیهترکیب ۷-آمینو-۳،۱-دیمتیل-۵-(۴-کلروفنیل)-۱H-پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۴،۲-دیاون (a93)  ۳۰

۲-۳ مکانیسمپیشنهادیواکنش… ۳۳

۲-۴ بررسیعواملموثردرواکنش… ۳۴

۲-۴-۱ اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش… ۳۴

۲-۴-۲ اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش… ۳۵

۲-۴-۳ بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش… ۳۶

۲-۴-۴ بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش… ۳۷

۲-۵ سنتزمشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO3 37

۲-۶ نتیجهگیری.. ۴۲

۲-۷ پیشنهادبرایکارهایآینده ۴۲

فصل سوم

۳-۱ تکنیکهایعمومی.. ۴۴

۳-۲ روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین.. ۴۴

۳-۳ تهیه.۷-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a93) 45

۳-۴ تهیه ۷-آمینو-۵-(۲-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (b93( 46

۳-۵ تهیه ۷-آمینو-۵-(۳-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین   ۴۷

-۶-کربونیتریل (c93) 47

۳-۶ تهیه ۷-آمینو-۵-(۳-برمو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (d93) 48

۳-۷ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-پیریمیدین-۶-کربونیتریل ((۹۳e) [d. 49

۳-۸ تهیه ۷-آمینو-۵-(۳-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل(۹۳f) 50

۳-۹ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل(۹۳g) 51

۳-۱۰ تهیه ۷-آمینو-۴،۲-دی.اکسو-۵-فنیل-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a94)  ۵۲

۳-۱۱ تهیه ۷-آمینـو-۵-(۲-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیـدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیـدین-۶-کربونیتریل (b94)  ۵۳

۳-۱۲ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریـدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (c94)  ۵۴

۳-۱۳ تهیه ۶-آمینو-۲-تیو.اکسو-۳،۲-دی.هیدروپیریمیدین-۴(H1)-اون.(۲۷) ۵۵

۳-۱۴ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (a95) 56

۳-۱۵ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل(۹۵b)  ۵۷

۳-۱۶ تهیه ۷-آمینو-۴-اکسو-۵-فنیل-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل(۹۵c)  ۵۸

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a93) 61

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a93) 62

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (a93) 63

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۲-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (b93) 64

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۲-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (b93) 65

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۲-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (b93) 66

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۳-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (c93) 67

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۳-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (c93) 68

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۳-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (c93) 69

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۳-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (c93) 70

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۳-برمو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (d93) 71

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۳-برمو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (d93) 72

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۳-برمو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (d93) 73

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۳-برمو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (d93) 74

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (e93) 75

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (e93) 76

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (e93) 77

طیف FT-IR7-آمینو-۵-(۳-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (f93) 78

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۳-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (f93) 79

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۳-کلرو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (f93) 80

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (g93) 81

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (g93) 82

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۴-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (g93) 83

طیفFT-IR 7-آمینو-۴،۲-دی.اکسو-۵-فنیل-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل.(a94)  ۸۴

طیف۱H NMR 7-آمـینـو-۴،۲-دی.اکسـو-۵-فنیـل-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریـدو]۳،۲-[dپیریمیـدین-۶-کربونیتریل (a94)  ۸۶

طیفFT-IR 7-آمینـو-۵-(۲-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیـدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیـدین-۶-کربونیتریل (b94)  ۸۷

طیف۱H NMR 7-آمینـو-۵-(۲-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیـدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیـدین-۶-کربونیتریل (b94) 88

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریـدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (c94)  ۸۹

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریـدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (c94) 90

طیفFT-IR 6-آمینو-۲-تیو.اکسو-۳،۲-دی.هیدروپیریمیدین-۴(H1)-اون.(۲۷) ۹۱

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل(۹۵a) 92

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[d. 93

پیریمیدین-۶-کربونیتریل (a95) 93

طیف۱۳C NMR 7-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[d. 94

پیریمیدین-۶- کربونیتریل (a95) 94

طیفFT-IR 7-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل(۹۵b) 95

. ۹۵

طیف۱H NMR 7-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل (b95) 96

طیفFT-IR  ۷-آمینـو-۴-اکسـو-۵-فنیل-۲-تیـواکسـو-۴،۳،۲،۱-تتـراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶-کربونیتریل(۹۵c)  ۹۷

فهرست جداول

فهرست                                                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱ اثر کاتالیزگرهای مختلف برای سنتز ترکیب.a93، a94 وa95………………………………………………….35

جدول ۲-۲ بررسی اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3 بربازده و زمان محصول.a93…………………………………………….36

جدول ۲-۳ بررسی اثر دما در سنتز ترکیب.a93……………………………………………………………………………………..36

جدول ۲-۴ اثر حلال های مختلف در تهیه ترکیب.a93با کاتالیزگرK2CO3……………………………………………..37

جدول ۲-۵ سنتز پیریدو]۳،۲- [dپیریمیدین ها در شرایط بهینه……………………………………………………………….۳۸

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

شکل ۱-۱ ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها…………………………………………………………………………. ۳

شکل ۱-۲ ساختار برخی از پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین های فعال زیستی……………………………………………. ۴

شمای ۱-۱ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین در محیط آبی و بدون کاتالیزگر…………………………….. ۵

شمای ۱-۲ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین در محیط آبی……………………………………………………. ۵

شمای ۱-۳ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین در محیط آبی با کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات………… ۶

شمای ۱-۴ استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیوم در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین………………… ۶

شمای ۱-۵ استفاده از کاتالیزگر نانو Fe3O4در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین………………………….. ۷

شمای ۱-۶ استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC) در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ۸

شمای ۱-۷ مکانیسم سنتز پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها با استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC)

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

شمای ۱-۸ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده از چالکون………………………………………….. ۹

شمای ۱-۹ سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا ۹

شمای ۱-۱۰ استفاده از آریلیدین مالو نیتریل در تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین………………………. ۱۰

شمای ۱-۱۱ استفاده از ۶-آمینو اوراسیل در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین…………………………… ۱۰

شمای ۱-۱۲ استفاده از دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین…… ۱۱

شمای ۱-۱۳ مکانیسـم سـنتز مشتقات مشتقات پیریـدو[۳،۲-d]پیریمیدین با اسـتفاده از دی آلکیل اسـتیلن دی

کربوکسیلات…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

شمای ۱-۱۴ استفاده از کاتالیزگر پالادیم استات در سنتز پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها…………………………. ۱۳

شمای ۱-۱۵ استفاده از باربیتوریک اسید در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها…………….. ۱۴

شمای ۱-۱۶ استفاده از آیزاتین در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها………………………… ۱۴

شمای ۱-۱۷ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1…………………………………… 15

عنوان                                                                                                              صفحه

 

شمای ۱-۱۸ مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1………………………… 16

شمای ۱-۱۹ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده از ۲-آمینو-۶-فنیل-۴-(تری فلوئورو متیل)نیکو

تینو نیتریل…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

شمای ۱-۲۰ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-:d5،۶d]پیریمیدین با کاتالیزگر هیدروکلریک اسید………………. ۱۷

شمای ۱-۲۱ سنتز مشتقات پیرازولو]’۳،’۴: ۶،۵[پیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین ها با استفاده از تیوباربیتوریک اسید

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

شمای ۱-۲۲ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها با کاتالیزگر ایندیم تری کلرید……………………… ۱۹

شمای ۱-۲۳ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید…………….. ۱۹

شمای ۱-۲۴ مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید….. ۲۰

شمای ۱-۲۵ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده از مشتقات پیریدین………………………….. ۲۰

شمای ۱-۲۶ سنتز دیاستریوگزین مشتقات ۶-اسپایرو پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با ۳،۱-دی متیل باربیتوریک

اسید…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

شمای ۱-۲۷ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده از ۶،۲-دی آمینو پیریمیدین-۴-(H3)-اون ۲۲

شمای ۱-۲۴ استفاده از شرایط ریزموج برای تهیه پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین……………………………………… ۲۰

شمای ۱-۲۵ سنتز مشتق پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با ۱-فنیل مالایمید…………………………………………….. ۲۰

شمای ۱-۲۶ استفاده از تترونیک اسید در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین در شرایط ریز موج…….. ۲۱

شمای ۱-۲۷ مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با تترونیک اسید در شرایط ریز موج……….. ۲۲

شمای ۱-۲۸ استفاده از ۲،۱-ی فنیل اتانون در سنتز پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین هابا شرایط ریز موج……….. ۲۳

شمای ۱-۲۹ استفاده از ۳،۱-ایندان دی اون در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین در شرایط فرا صوت ۲۳

شمای ۱-۳۰ سـنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با ۵-آمـینو-۳،۱-دی فنیـل-H1-پیرازول در شرایط فرا

صوت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

عنوان                                                                                                              صفحه

 

شمای ۱-۳۱ مکانیسـم سـنتز مشـتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با ۵-آمـینو-۳،۱-دی فنیـل-H1-پیرازول در

شرایط فرا صوت……………………………………………………………………………………………. ۲۴

شمای ۲-۱ تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین……………………………………………………………………. ۲۶

شمای ۲-۲ تهیه ترکیب ۷-آمینو-۳،۱-دی متیل-۵-(۴-کلرو فنیل)-۱H-پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۴،۲-دی

اون……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

شمای ۲-۳ مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین………………………………………………………… ۳۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین