پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

 

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول: کلّیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲ – نانوفناوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-۱-تاریخچه فناوری نانو…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲-۲-معرفی نانو فناوری……………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳- نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۱-تعریف نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۲-خلاصه ای از کاربردهای نانوپزشکی………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۳- نانودارو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-طراحی دارو به وسیله کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۴-۲-تکنیک های محاسباتی درطراحی و تولید دارو………………………………………………………………………………۱۱

۱-۴-۳-نرم افزارهای مناسب جهت طراحی دارو………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۵- شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۵-۱- تعریف شیمی محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۵-۲-روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۵-۳-انواع مدل های مولکولی درشیمی محاسبات…………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۵-۴-مکانیک مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۶-حمل دارو(دارورسانی نوین)………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۶-۱-تعریف دارورسانی نوین……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۶-۲-نانوساختارهای حامل دارو…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۶-۳-فلرن‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۶-۴-لیپوزوم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۷-آنتی کنسر(ضدسرطان)…………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۷-۱-تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۷-۲-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۷-۳-نحوه پیدایش سرطان ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۷-۴-علائم هشدار دهنده سرطان ………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۷-۵-انواع سرطانها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۷-۶-عوامل بروز سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۷-۷-روشهای درمان سرطان………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۷-۸-داروهای ضدسرطان……………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۸- ۵-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۸-۱-معرفی ۵-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۸-۲-خصوصیات دارویی ۵-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۹-کاپسیتابین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۹-۱-معرفی کاپسیتابین……………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۱۰-نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۱۰-۱-معرفی نانودرات……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۱۰-۲- تاریخچه نانوذرات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۱۰-۳-خواص نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۱۰-۴-روشهای ساخت نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۱-۱۰-۵-نانوذرات سیلیکون کربید…………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۱۱ -ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۱۲- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۱-۱۳-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۱-۱۴- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

۲-۱-مقدمه مروری برپژوهش های  پیشین……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-مطالعه محاسباتی وتجربی برروی یوراسیل و۵-فلورویوراسیل………………………………………………………………..۳۵

۲-۳- بررسی بر همکنش ۵-فلورویوراسیل با مونت موریلونیت و ساپونیت در  طیف سنجی FT-IR……………36

۲-۴-مطالعه نظریه تابع چگالی برای بررسی اثرات  نانوتیوب های  کربن بر خواص داروی ضد سرطان فلورویوراسیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۵- مطالعه نظری برهمکنش داروی ضد سرطان فلورویوراسل با سه نانو حامل طلا،تیتانیوم اکسیدو ورقه های گرافن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۶-گرافن به عنوان پایه ی نانوساختاری جهت سیستم رسانش دارو…………………………………………………………۳۸

۲-۷-بررسی کاربردگرافن وگرافن اکسیدبه عنوان نانوحامل هایی برای رسانش دارو…………………………………..۴۰

۲-۸-رسانش دارو به وسیله ی سطح تیتانیوم با استفاده از نانوساختارهای زیست تخریب پذیر…………………۴۱

۲-۹-توسعه فرمولاسیون نانوذره لیپوزومی برای ۵-فلورویوراسیل،بررسی طراحی فرمولاسیون،فارماکوکینتیک واثربخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱۰- استفاده از گرانرولهای کلسیم فسفات برای سیستم رهایش ۵-فلورویوراسیل…………………………………۴۳

 

فصل سوم:روش های پژوهش

۳-۱-شیمی محاسباتی …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۱-۱-روش­های محاسباتی ازاساس………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۱-۱-۱-روش میدان خودسازگار هارتری- فاک…………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۱-۱-۲- نظریه اختلال مولر- پلست…………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۲-روش های نیمه تجربی…………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱-۳-روش محاسباتی مکانیک مولکولی………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۲-نظریه تابعی چگالی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۳- سری پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۴- نرم افزارهای مورداستفاده دراین تحقیق………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۴-۱-نرم افزار هایپرکم و گووس­ویو…………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-۲- نرم افزار گوسین…………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۵-روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۶-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۶-۱-فلورویوراسیل………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶-۲-نانوذره سیلیکون کربید…………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۶-۳-نانوذره سیلیکون کربید-۵-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………….۶۷

فصل چهارم: تفسیر و بیان نتایج

۴-۱- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از محاسبات………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱-۱-نتایج مربوط به مقادیر پوشش شیمیایی و بار مولیکن برای مولکولهای ۵-فلورویوراسیل و نانوذره سیلیکون کربید بر حسب ppm………………………………………………………………………………………………………………….91

۴-۱-۲-مقادیر خصوصیات بهینه­­ی مولکول­های ۵-فلوئورواوراسیل و نانوذره سیلیکون کربید…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۴-۱-۳-نتایج محاسبات بهینه سازی وپوشش شیمیایی و بار مولیکن ساختاراتصالی(برهمکنش)بین ۵-فلورویوراسیل با نانو ذره سیلیکون کرید برحسب ppm………………………………………………………………………………93

۴-۱-۴- مقادیر خصوصیات بهینه ی  ساختار اتصالی مولکولهای ۵-فلوئورواوراسیل با نانوذره سیلیکون کربید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۵- نتایج حاصل از انرژی اتصال ساختار های ۵-فلورویوراسیل با نانو ذره سیلیکون کربید………………..۹۸

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

۵-۱-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                                صفحه                                                                                                                            

جدول۳- ۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-00…………………………………………………….59

جدول۳- ۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-01…………………………………………………….59

جدول۳- ۳: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-02…………………………………………………….60

جدول۳- ۴: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-03……………………………………………………..61

جدول۳- ۵: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-04…………………………………………………….62

جدول ۳-۶: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-05…………………………………………………….62

جدول۳-۷-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل مولکولی فلورویوراسیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول۳- ۸: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-……………………………………………………………..65

جدول۳- ۹: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-…………………………………………………………….66

جدول۳-۱۰-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای دو مدل نانوذره ی سیلیکون کربید……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

جدول۳- ۱۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-00………………………………………………74

جدول۳-۱۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-01………………………………………………..75

جدول ۳-۱۳: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار۰۲ NP1-FU-………………………………………………76

جدول۳-۱۴: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-03……………………………………………….77

جدول۳-۱۵: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-04……………………………………………..79

جدول۳-۱۶ : مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-05…………………………………………….80

جدول ۳-۱۷: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار۰۰ NP2-FU-……………………………………………81

جدول۳-۱۸: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-01………………………………………………82

جدول ۳-۱۹: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-02……………………………………………..84

جدول ۳-۲۰: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-03……………………………………………..85

جدول ۳-۲۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-04……………………………………………..86

جدول ۳-۲۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-05………………………………………………87

جدول۳-۲۳-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۱-فلورویوراسیل(NP1-FU)…………………………………………………………………………………………89

جدول۳-۲۴-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۲-فلورویوراسیل(NP2-FU)…………………………………………………………………………………………89

جدول۳-۲۵-نتایج انرژی اتصال برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۱-فلورویوراسیل(NP1-FU)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول۳-۲۶-نتایج انرژی اتصال برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۲-فلورویوراسیل(NP2-FU)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

فهرست اشکال

 عنوان                                                                                                                                  صفحه                                                                                  

شکل۱-۱-ساختارفلرن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

شکل۱-۳-  الف)یوراسیل………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

شکل۱-۳-ب) ۵-فلورویوراسیل………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

شکل ۳-۱-الف)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-00…………………………………………………………………………56

شکل ۳-۱-الف)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-00…………………………………………………………………………56

شکل ۳-۱-پ)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار: ۵-FU-02………………………………………………………………………….57

شکل ۳-۱-ت)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار: ۵-FU-03………………………………………………………………………….57

شکل ۳-۱-ث)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۰۴-۵-FU…………………………………………………………………………..58

شکل ۳-۱-ج)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-05…………………………………………………………………………..58

شکل ۳-۲-الف)ساختارنانوذره سیلیکون کربیدباتعداد۱۲اتم Siو۸اتم C،ساختار:NP1………………………………64

شکل ۳-۲-ب)ساختارنانوذره سیلیکون کربیدباتعداد۱۲اتم Cوتعداد۸اتم Si،ساختار:NP2………………………..64

شکل۳-۳-۱-ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-00)………………………………………………………………………………………………………………68

شکل۳-۳-۲- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-01)………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل۳-۳-۳- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-02)………………….69

شکل۳-۳-۴- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-03)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

شکل۳-۳-۵- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-04)……………70

شکل۳-۳-۶- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-05)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

شکل۳-۳-۷- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(.NP2-FU-00)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

شکل۳-۳-۸- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(.NP2-FU-01)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

شکل۳-۳-۹- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(.NP2-FU-02)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

شکل۳-۳-۱۰- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(NP2-FU-03)………….72

شکل ۳-۳-۱۱- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(.NP2-FU-04)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

شکل۳-۳-۱۲- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۲)- فلورویوراسیل(NP2-FU-05)………..73

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی در این تحقیق مطالعه کوانتمی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل[۱] روی نانو ذره سیلیکون کربید، توسعه مرزهای دانش در حوزه های استفاده های دارویی از نانوذره ی سیلیکون کربید وپیدا کردن کاربرد نانوذرات سیلیکون کربید در نگهداری داروی فلورویوراسیل با استفاده از روش های نظری و بدون انجام آزمایش است. (هرچند در برخی از روش ها از نتایج آزمایش های تجربی استفاده می شود). با استفاده ازشیمی محاسباتی شاخه‌ای از دانش شیمی است که از روش های شیمی و محاسباتی برای حل مسائل شیمی استفاده میکند اغلب محاسبات در این رشته پیچیده و سنگین هستند و انجام آنها بدون کمک رایانه امکان پذیر نیست. از این رشته به‌گستردگی در تمامی شاخه های شیمی، بیو شیمی و داروسازی استفاده می‌شود.

-۱۵-FU

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی