پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۳) هدف از کار پژوهشی

چند حلقه ای های هتروسیکل ترکیباتی مهم از نظر صنعتی وپزشکی شناخته شده اند  وبا توجه به ساختار شان انتظار می رود دارای فعالیت بیولوژیکی مانند ضد ویروس، ضد سرطان باشند. ترکیبات اسپرو هم امروزه از نظر بیولوژیکی بسیار مورد توجه اند.

هدف از این کار پژوهشی: ابتدا سنتز پیش ماده (۴و۵و۵- تری متیل- ۴و۵-دی هیدرو پیرولو {۱و۲و۳-hi}ایندول ۱و۲ دیون و۵و۶-دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین- (H4)- 1و۲دیون  سپس سنتز مشتقات جدید ی از ترکیبات اسپیرو با اسفاده آمین های آروماتیک، کتون های آروماتیک وآلیفاتیک در حلال های مختلف مود بررسی قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها