پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل  اول:نانوتکنولوژی.. ۱

۱-۱)  مقدمه. ۲

۱-۲) تاریخچه ی  نانوتکنولوژی.. ۲

۱-۳) دگرشکلهای  کربن.. ۳

۱-۳-۱) گرافیت: ۳

۱-۳-۲) الماس: ۴

۱-۳-۳) نانولوله کربنی (CNT): 4

۱-۳-۴) فولرنها: ۵

۱-۴) نانولوله ها ۵

۱-۴-۱) انواع نانولوله های تک دیواره ۶

۱-۴-۱-۱) نانولوله کربنی نوع صندلی.. ۶

۱-۴-۱-۲) نانولوله کربنی زیگزاگ… ۷

۱-۴-۱-۳) نانولوله کایرال یا نامتقارن.. ۷

۱-۵) خواص فیزیکی وشیمیایی نانولوله ها ۸

۱-۶) روشهای سنتزنانولوله های کربنی.. ۹

۱-۶-۱) روش قوس الکتریکی.. ۹

۱-۶-۲) روش تبخیرلیزری.. ۱۰

۱-۶-۳) رسوب گذاری بخارشیمیایی (CVD) 10

۱-۷) کاربرد نانولوله ها ۱۱

۱-۷-۱) به کارگیری نانولوله ها درپزشکی (انتقال دارو) ۱۱

۱-۷-۲) کاربرد نانولوله در تشخیص و درمان سرطان.. ۱۲

۱-۷-۳) کاربرد نانولوله ها درکامپوزیتها ۱۲

۱-۷-۴) کاربرد نانولوله ها در الکترونیک… ۱۳

۱-۷-۵) کاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان.. ۱۴

۱-۸) فولرنها ۱۴

۱-۹) خواص فولرنها ۱۵

۱-۱۰) کاربرد فولرنها ۱۶

۱-۱۰-۱) کاربرد فوتونیک… ۱۷

۱-۱۰-۲) تقویت کننده کامپوزیتها ۱۷

۱-۱۰-۳) دارورسانی.. ۱۷

۱-۱۱) روشهای تولید فولرنها ۱۷

۱-۱۲) ۸- هیدروکسی کینولین.. ۱۸

۱-۱۲-۱) کاربرد پزشکی.. ۱۸

۱-۱۲-۲) کاربرد ۸-HQ درکشاورزی.. ۱۹

۱-۱۲-۳) کاربرد ۸-HQ در صنعت مهندسی پلیمر. ۱۹

فصل دوم:شیمی محاسباتی.. ۲۰

۲-۱) مقدمه. ۲۱

۲-۲) شیمی انفورماتیک… ۲۱

۲-۳) مکانیک مولکولی.. ۲۲

۲-۴) روشهای ساختارالکترونی.. ۲۳

۲-۴-۱) روشهای نیمه تجربی ۲۳

۲-۴-۲) روشهای آغازین.. ۲۴

۲-۵) گوسین.. ۲۴

۲-۶) روشهای محاسباتی گوسین.. ۲۵

۲-۶-۱) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF) 25

۲-۶-۲) نظریه تابع  چگالی (DFT) 27

۲-۶-۳) مجموعه های پایه. ۲۸

۲-۷) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS) 31

۲-۸) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) 33

۲-۹)  HOMO وLUMO… 33

۲-۱۰) قطبش پذیری- سختی و نرمی.. ۳۵

۲-۱۱) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی.. ۳۶

فصل سوم:روش کار و محاسبات.. ۳۷

۳-۱) روش انجام کار ۳۸

۳-۲) انرژی اتصال.. ۵۴

۳-۳) بارهای اتمی.. ۵۵

۳-۴) ممان دوقطبی.. ۵۹

۳-۵) طول پیوند. ۶۱

۳-۶) محاسبات زاویه. ۶۳

۳-۷) خواص بنیادی.. ۶۶

۳-۷-۱) بررسی مقادیر انرژی یونش (I) 67

۳-۷-۲) بررسی مقادیر الکترونخواهی (A) 68

۳-۷-۳) بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی ( ) ۶۸

۳-۷-۴) بررسی مقادیر سختی (η ) و نرمی (σ ) ۶۸

۳-۸) شکاف بین  HOMOو LUMO 69

بحث و نتیجه گیری.. ۹۳

منابع: ۹۴

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

شکل ۱-۱) ساختار گرافیت ۳
شکل ۱-۲) ساختار بلوری الماس ۴
شکل ۱-۳) ساختار نانولوله کربنی ۴
شکل ۱-۴) ساختار فولرن C60 ۵
شکل ۱-۵) ساختار نانولوله کربنی صندلی ۶
شکل ۱-۶) ساختار نانولوله کربنی زیگزاگ ۷
شکل ۱-۷) ساختار نانولوله کربنی کایرال ۷
شکل ۱-۸) نمایی از چگونگی تشکیل سه نوع نانولوله مختلف ۸
شکل ۱-۹) چگونگی تولید نانولوله کربنی به وسیله لیزر ۱۰
شکل ۱-۱۰) ساختار ۸- هیدروکسی کینولین ۱۸
شکل (۲-۱): رابطه کمی میان انرژی اوربیتال ها، سختی و نرمی ۳۵
شکل ۳-۱) ساختار ۸-HQ ۴۰
شکل ۳-۲) ساختار  C60 ۴۰
شکل ۳-۳) ساختار CNT(9,0) ۴۰
شکل ۳-۴) ساختار  CNT(8,0) ۴۱
شکل ۳-۵) ساختار  CNT(5,5) ۴۱
شکل ۳-۶) ساختار  CNT(5,5) doped Al ۴۱
شکل ۳-۷) ساختار  CNT(5,5) doped Ga ۴۲
شکل ۳-۸) ساختار  BNNT(8,0) ۴۲
شکل ۳-۹) ساختار  BNNT(5,5) ۴۲
شکل ۳-۱۰) ساختار BNNT doped Ge ۴۳
شکل ۳-۱۱) ساختارBPNT(7,0) ۴۳
شکل ۳-۱۲) ساختار (a) C60 and 8-HQ ۴۴
شکل ۳-۱۳) ساختار C60 and 8-HQ.OH (b) ۴۴
شکل ۳-۱۴)ساختار CNT(9,0) and 8-HQ.OH ( c ) ۴۵
شکل ۳-۱۵)ساختار CNT (9,0) and 8-HQ.N ( d ) ۴۵
شکل ۳-۱۶)ساختارOH(e). CNT(5,5) and 8-HQ ۴۶
شکل ۳-۱۷)ساختار CNT(5,5)and 8-HQ.N(f) ۴۶
شکل ۳-۱۸)ساختار  CNT(5,5) doped Ga and 8-HQ.N (g) ۴۷
شکل ۳-۱۹)ساختار(h) CNT(5,5) doped Ga and 8-HQ.OH ۴۷
شکل ۳-۲۰)ساختار  CNT(5,5) doped Al and 8-HQ.N(i) ۴۸
شکل ۳-۲۱)ساختار     CNT(5,5) doped Al and 8-HQ.OH(j) ۴۸
شکل ۳-۲۲)ساختار  CNT(8,0) and 8-HQ.N(k) ۴۹
شکل ۳-۲۳)ساختارCNT(8,0) and 8-HQ.OH(l) ۴۹
شکل ۳-۲۴)ساختارBNNT(5,5) and 8-HQ.OH(m) ۵۰
شکل ۳-۲۵)ساختار( n ) BNNT(5,5) and 8-HQ.N ۵۰
شکل ۳-۲۶)ساختارBNNT doped Ge and 8-HQ.OH (o) ۵۱
شکل ۳-۲۷)ساختار BNNT doped Ge and 8-HQ.N(p) ۵۱
شکل ۳-۲۸)ساختارBNNT(8,0) and 8-HQ.N(q) ۵۲
شکل ۳-۲۹ساختارr)) BNNT(8,0) and 8-HQ.OH ۵۲
شکل ۳-۳۰)ساختارBPNT(7,0) and 8-HQ .OH( s ) ۵۳
شکل ۳-۳۱)ساختار( t) BPNT(7,0) and 8-HQ.N ۵۳
شکل ۳-۳۲) اوربیتال های HOMO وLUMO  مولکول دارویی ۸- هیدروکسی کینولین ۷۲
شکل ۳-۳۳) طیف DOS مولکول دارویی ۸- هیدروکسی کینولین (۸-HQ) ۷۲
شکل ۳-۳۴) اوربیتال های HOMO وLUMO ساختار    C60 and 8-HQ (a) ۷۳
شکل ۳-۳۵) طیف DOS فولرن C60 و ساختار C60 and 8-HQ ۷۳
شکل ۳-۳۶) اوربیتال های HOMO و LUMO ساختار     C60 and 8-HQ.OH(b) ۷۴
شکل ۳-۳۷) طیف DOS  ساختارC60  and 8-HQ.OH ۷۴
شکل ۳-۳۸) اوربیتال های HOMO وLUMO ساختار   CNT(9,0) and 8-HQ.OH (c). ۷۵
شکل ۳-۳۹) طیف DOS  نانولوله های  CNT(9,0) وCNT(9,0) and 8-HQ.OH ( c ) ۷۵
شکل ۳-۴۰) اوربیتال های HOMO وLUMO ساختارCNT (9,0) and 8-HQ.N (d) ۷۶
شکل ۳-۴۱(طیف DOS ساختار   (d)           CNT(9,0) and 8-HQ.N ۷۶
شکل ۳-۴۲) اوربیتال های HOMO و LUMO  ساختار CNT(5,5) and 8-HQ.OH(e) ۷۷
شکل ۳-۴۳) طیف DOS  نانولوله های CNT(5,5)  و CNT (5,5) and 8-HQ.OH(e) ۷۷
شکل۳-۴۴) اوربیتال های HOMO وLOMO ساختار CNT (5,5) and 8-HQ.N(f) ۷۸
شکل ۳-۴۵) طیف DOS ساختار CNT(5,5) and 8-HQ.N(f) ۷۸
شکل ۳-۴۶) اوربیتال های HOMO و LUMO ساختارCNT(5,5) Ga and 8-HQ.N(g) ۷۹
شکل ۳-۴۷) طیف DOS نانولوله های  CNT(5,5) Ga and 8-HQ.N(g) , CNT(5,5) Ga ۷۹
شکل ۳-۴۸) اوربیتال های HOMO و LUMO ساختار    CNT(5,5) Ga and 8-HQ.OH(h) ۸۰
شکل ۳-۴۹) طیف DOS ساختار CNT (5,5) Ga and 8-HQ.OH(h) ۸۰
شکل ۳-۵۰) اوربیتال های HOMO و LUMO ساختار CNT(5,5) Al and 8-HQ.N(i) ۸۱
شکل ۳-۵۱) طیف DOS نانولوله های CNT(5,5) Al and 8-HQ.N(i) , CNT(5,5) Al ۸۱
شکل ۳-۵۲) ا وربیتال های HOMO  و LUMO ساختار CNT (5,5) Al and 8-HQ.OH(j) ۸۲
شکل ۳-۵۳) طیف DOS ساختار CNT(5,5) Al and 8-HQ.OH(j) ۸۲
شکل ۳-۵۴) اوربیتال های HOMO وLUMO  ساختا ر CNT( 8,0) and 8-HQ.N(k) ۸۳
شکل ۳-۵۵) طیف DOS نانولوله های CNT( 8,0)   و CNT (8,0) and 8-HQ.N(k) ۸۳
شکل ۳-۵۶) اوربیتال های HOMO  و LUMO ساختار CNT (8,0) and 8-HQ.OH (L) ۸۴
شکل ۳-۵۷) طیف DOS ساختار CNT( 8,0) and 8-HQ.OH (L) ۸۴
شکل ۳-۵۸) اوربیتال های HOMO  و LUMO ساختار BNNT (5,5) and 8-HQ.OH (m) ۸۵
شکل ۳-۵۹) طیف DOS نانولوله های  BNNT (5,5)  و BNNT( 5, 5) and 8-HQ.OH(m) ۸۵
شکل ۳-۶۰) اوربیتال های HOMO  و LUMO ساختا ر BNNT (5,5) and 8-HQ.N(n) ۸۶
شکل ۳-۶۱) طیف  DOS ساختار BNNT(5,5) and 8-HQ .N(n) ۸۶
شکل ۳-۶۲) اوربیتال های HOMO  و LUMO ساختار BNNT Ge and 8-HQ.OH (o) ۸۷
شکل ۳-۶۳) طیف DOS نانولوله های BNNT Ge  و BNNT Ge and 8-HQ.OH(o) ۸۷
شکل ۳-۶۴) اوربیتال های  HOMO و LUMO ساختار BNNT Ge and 8-HQ .N(p) ۸۸
شکل ۳-۶۵) طیف DOS  ساختار Ge and 8-HQ.N(p)   BNNT ۸۸
شکل ۳-۶۶) اوربیتال های HOMO  و LUMO ساختار BNNT(8,0) and 8-HQ.N(q) ۸۹
شکل ۳-۶۷)طیفDOS نانولوله های BNNT(8,0) و(q) BNNT(8,0) and 8-HQ.N ۸۹
شکل ۳-۶۸) اوربیتال های HOMO و LUMO ساختار BNNT (8,0) and 8-HQ.OH (r) ۹۰
شکل ۳-۶۹) طیف  DOS ساختار BNNT(8,0) and 8-HQ.OH(r) ۹۰
شکل ۳-۷۰) اوربیتال های HOMO وLUMO  ساختار BPNT (7,0) and 8-HQ.OH(s) ۹۱
شکل ۳-۷۱) طیف DOS نانولوله های  BPNT(7,0) and 8-HQ.OH(s)  و  BPNT(7,0) ۹۱
شکل ۳-۷۲) اوربیتال های HOMO وLUMO  ساختار BPNT (7,0) and 8-HQ.N(t) ۹۲
شکل ۳-۷۳) طیف DOS ساختار BPNT(7,0) and 8-HQ.N (t) ۹۲
فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                         صفحه

جدول (۲-۱): شیوه های مربوط به روش های تقریبی مختلف ۲۵
جدول ۳-۱) نماد گذاری مولکول های تحقیق شده ۳۹
جدول ۳-۲) انرژی ساختارها پس از قرار گرفتن مولکول ۸-HQبر روی فولرن و نانولوله ها ۵۴
جدول ۳-۳) مقادیر بارهای اتمی مولکول ۸-HQ ، قبل و پس از اتصال بر سطح نانولوله ها به روش ۵۶
جدول ۳-۴) ممان دوقطبی ساختارها، قبل و بعد از اتصال مولکول ۸-HQ به نانولوله ها به روش ۶۰
جدول ۳-۵) مقادیر طول پیوند بین اتم های مولکول ۸-HQ ، قبل و بعد از اتصال به نانولوله ها، به روش  بر حسب آنگستروم (Å) ۶۱
جدول ۳-۶) مقادیر زاویه پیوند ۸-HQ قبل و بعد از اتصال به نانولوله ها به روش ۶۴
جدول ۳-۷) خواص بنیادی ساختارها ۶۷
جدول ۳-۸) شکاف  بین HOMOLUMO پس از قرار گرفتن مولکول ۸-HQ بر سطح نانولوله ها به روش  بر حسب (ev) ۷۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو