پایان نامه ارشد شیمی : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۳-۱-۵  استفاده از آلکین-۴،۱-دی ال ها در حضور کاتالیزگر روتنیم

در سال ۲۰۰۹ ویلیامز و همکارانش آلکین-۴،۱-دی ال ۲۷ را طی یک واکنش دو مرحله ای از پروپارژیل الکل ۲۶ بدست آوردند. مرحله اول در مدت ۲ ساعت در حضور کاتالیزگر بوتیل لیتیم و دمای ۷۸- درجه سانتی گراد و مرحله دوم در ۱۲ ساعت  با حضور آلدهید و در دمای محیط انجام گرفت (شمای ۱-۱۰).

             ۲۷                                                                ۲۶

شمای ۱- ۱۰ سنتز آلکین ۴،۱-دی ال ها.

 

در ادامه آلکین ۴،۱-دی ال ۲۷ در حضور بنزوئیک اسید، کاتالیزگر روتنیم و حلال تولوئن در مدت ۲۴ ساعت با بازده ۸۵ % به ۲-متیل-۵-فنیل-فوران ۲۸  تبدیل شد (شمای ۱-۱۱) ]۱۳[.

                ۲۸                                                          ۲۷

شمای ۱-۱۱ سنتز ۲-متیل-۵-فنیل-فوران با استفاده از آلکین ۴،۱-دی ال.

 

۱-۳-۱-۶  با استفاده از آریلیدن مالونات ها و ۴،۱-بوتین دی ال ها

در این گزارش که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد از واکنش آریلیدن مالونات ۲۹ و۴،۱-بوتین دی ال (۳۰) در حضور کاتالیزگرهای سدیم هیدرید و مس(I) یدید و در حلال تتراهیدروفوران مشتقات ۲-آریل-۴-اتیل-فوران-۳-کریوکسیلیک اسید ۳۱ بدست آمد. بازده این واکنش در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد ۷۵ – ۴۸ % بود (شمای ۱-۱۲) ]۱۴[.

 

 ۳۱                                           ۳۰                          ۲۹

شمای ۱-۱۲ سنتز مشتقات ۲-آریل-۴-اتیل-فوران-۳-کربوکسیلیک اسید با استفاده از آریلیدن مالونات ها.

 

۱-۳-۱-۷  تهیه از کتون ها و هالو کتون ها

طبق این گزارش که در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسید فوران ۳۴ از واکنش بین کتون ۳۲ و هالوکتون ۳۳ در حضور  کاتالیزگر لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)آمید (LiHMDS) در تتراهیدروفوران بدست آمد (شمای ۱-۱۳)] ۱۵[.

 

۳۴                                            ۳۳                         ۳۲

شمای ۱-۱۳ سنتز فوران های چهار استخلافی با استفاده از کتون و هالوکتون ها.

بازده واکنش با کتون ها و هالوکتون های آروماتیک ۶۵ – ۵۵ % است که در صورت استفاده از مشتقات آلیفاتیک تا ۱۲ % کاهش می یابد.

۱-۳-۱-۸  با استفاده از اکسایش ۴،۱-دی هیدرو پیریدین ها

لی یانگ۱ و همکارانش با استفاده از اکسون برای اکسایش۴،۱-دی هیدرو پیریدین های ۳۵ موفق به سنتز مشتقات ۵-متیل-۳-فنیل-فوران-۴،۲-دی کربوکسیلیک اسید دی اتیل استر(۳۶) شدند. بازده این واکنش در حلال استو-نیتریل ۴۴ % است (شمای ۱-۱۴)] ۱۶[.

۳۶                                                             ۳۵

 

شمای ۱-۱۴ سنتز فوران-۴،۲-دی کربوکسیلیک اسید دی اتیل استر با استفاده از اکسایش پیریدین ها.

____________________

۱- Lee Yang

۱-۳-۱-۹  تهیه از ۳-استیل-۱-آریل-۲-پنتن-۴،۱-دی اون ها

در این گزارش ترکیب دی فوران ۳۸ از واکنش حلقه سازی ۳- استیل-۱-آریل-۲-پنتن-۴،۱- دی اون (۳۷) در حضور کاتالیزگر  بورتری فلورید در حلال آب و تترا هیدرو فوران بدست آمد. این واکنش در مدت ۲ ساعت و با بازده ۶۵-۶۰ % انجام گرفت (شمای ۱-۱۵)] ۱۷ .[

۳۸                                                                  ۳۷

شمای ۱-۱۵ سنتز دی فوران ها با استفاده از ۳-استیل-۱-آریل-۲-پنتن-۴،۱-دی اون ها.

۱-۳-۱-۱۰  تهیه از استر و آلکین برمید در حضور اسید لویس و یک باز

در این گزارش که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید، از واکنش آلکین برمید ۳۹ با  پیریدین-۲-ایل استیک استر ۴۰ در حضور باز دابکو، اسید لویس نقره نیترات و حلال دی متیل سولفوکسید، فوران ۴۱ بدست آمد (شمای ۱-۱۶). بازده این واکنش در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد برابر ۸۸-۷۵ % است ]۱۸[.

۴۱                                          ۴۰                               ۳۹

شمای۱-۱۶ سنتز فوران با استفاده از آلکین برمید وترکیبات پیریدین-۲-ایل استیک استر.

۱-۳-۱-۱۱  تهیه از آزولن-۳-اکسو پروپیو نیتریل

وانگ۱ و همکارانش در سال ۲۰۱۳ از واکنش آلدهید های آروماتیک و آزولن-۳-اوکسو پروپیونیتریل ۴۲ در حلال تترا هیدرو فوران، ۲-آزولن-۳-آریل-آکریلونیتریل ۴۳ را تهیه کردند (شمای۱-۱۷).


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • واکنش های چند جزئی

واکنش های چند جزئی بیش از ۱۵۰ سال است که شناخته شده اند. در این واکنش ها سه یا چند واکنش دهنده با هم در یک واکنش شیمیایی برای تشکیل یک محصول که حاوی بخش های قابل توجهی از تمام اجزا اولیه واکنش است، شرکت می کنند.

واکنش های چند جزئی به دلیل سهولت اجرا، صرفه جوئی در زمان و بطور کلی بازده بالا و کاهش تشکیل محصولات نا خواسته توجه زیادی را در شیمی ترکیبی در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. این واکنش ها از لحاظ اقتصادی بسیار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبیعی نشان دهنده اهمیت بالای آن ها است ]۳-۱[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل  با فرمت ورد