پایان نامه ارشد شیمی : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۵-۲- انواع فتوکاتالیزورها

توجه به شمار مقالات چاپ شده در زمینه فتوکاتالیست ها، بویژه از نوع ناهمگن، اهمیت کاربرد و زمینه رو به رشد آن را نشان می دهد. موضوعات بیشمار مقاله های منتشر شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون، استفاده از ذرات نیم رسانا بعنوان کاتالیزور نوری، در واکنش اکسایش آلاینده های آلی توسط اکسیژن بوده است. در چنین واکنشی کاتالیزور نوری، خود مانند یک واکنشگر رفتار می کند و واکنش های نوری در سطح کاتالیزور روی می دهد. اگر فرآیند برانگیختگی توسط نور روی یک مولکول جاذب انجام شود و سپس این مولکول با حالت پایه کاتالیزور برهم کنش داشته باشد، فرآیند اکسیداسیون را حساس به نور می نامند. چنانچه این فرآیند در آغاز روی کاتالیزور انجام گیرد و سپس حالت برانگیخته آن با مولکول جاذب در حالت پایه برهم کنش دهد، فرآیند را اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی می نامند. فتوکاتالیزورهایی که از آن ها در فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی استفاده می شود عمدتا اکسیدها و سولفیدهای فلزی هستند که دارای خاصیت نیمه رسانایی هستند. ساختار الکترونی این نیم رساناها شامل یک نوار والانس[۱] پرشده و یک نوار رسانایی[۲] خالی می باشد. دو نوار مذکور توسط یک فاصله انرژی به نام انرژی شکاف طیف[۳] (Ebg) از هم جدا می شوند. زمانیکه انرژی فوتون (hν) معادل و یا بیشتر از انرژی شکاف طیف نیمه رسانا باشد، یک الکترون (e) از نوار والانس به نوار رسانایی برانگیخته می شود و یک حفره (h+) در نوار والانس به جای می ماند. جفت حفره و الکترون میتوانند مجددا ترکیب شده و گرما تولید کنند و یا با سایر گونه های موجود در محلول واکنش دهند[۱۱].  برای اینکه واکنش های اکسیداسیون رخ بدهد، باید پتانسیل اکسیداسیون نوار والانس بیشتر از ترکیب اکسیدشونده باشد. پتانسیل ردوکس نوار والانس و نوار رسانایی برای نیم رساناهای مختلف در محدوده وسیعی تغییر می کند، بنابراین با انتخاب دقیق یک فتوکاتالیزور نیم رسانا، محدوده وسیعی از گونه ها را می توان از طریق این فرآیندها تخریب نمود. اکسیدها و سولفیدهای فلزی بعنوان ترکیبات نیم رسانا برای اهداف فتوکاتالیستی مناسب می باشند[۱۲].

از میان فتوکاتالیزورهای نیم رسانا به اثبات رسیده است که TiO2 برای کاربردهای زیست محیطی بسیار مناسب است، زیرا از نظر بیولوژیکی و شیمیایی غیرفعال است، در برابر خوردگی شیمیایی و فتوشیمیایی پایدار است، در آب نامحلول و یا فوق العاده کم محلول بوده و ارزانقیمت است. همچنین از آن می توان بعنوان یک فتوکاتالیزور در سیستم  Solar/TiO2 بهره برد، زیرا نوری با طول موج کمتر از ۳۸۷ نانومتر می تواند موجب تحریک TiO2 شود. سایر فتوکاتالیزورها نظیر CdS و یا GaP بخش بیشتری از طیف نور خورشید را نسبت به TiO2 جذب می کنند، اما متأسفانه این کاتالیزورها در طول چرخه های متعددی که مورد استفاده قرار می گیرند دچار تخریب شده و فعالیت فتوکاتالیزوری خود را از دست می دهند. تنها فتوکاتالیزوری که می تواند بعنوان یک جایگزین مناسب برای TiO2 مطرح شود ZnO می باشد ولی مشکل اساسی ZnO اینست که در محیط های اسیدی حل می شود[۱۲].

[۱]. Valence Band

[۲]. Conduction Band

[۳]. Band Gap

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول