پایان نامه ارشد شیمی: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴- تعیین حجم مولار اضافی VE

حجم مولار اضافی محلول­ها از رابطه (۲-۴۰) به­دست می­آید.

با در دست داشتن چگالی وکسر مولی مخلوط­ها، مقادیر حجم مولار اضافی برای محلول­های مختلف محاسبه شده و نتایج به­دست آمده در جداول (۳-۶)، (۳-۸)، (۳-۱۰) و  برحسب کسر مولی سولفولان (x1)   به ترتیب برای مخلوط­های دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، برومو بنزن و نیتروبنزن گزارش شده است.

حجم مولار اضافی برای مخلوط­های دوجزئی با استفاده از معادله ردلیچ–کیستر (را بطه۲-۵۸) به یک­دیگر هم­بسته می­شود.

= x1x2

. هم­چنین با استفاده از رابطه (۲-۵۹) می­توان انحراف استاندارد حجم مولی اضافی را محاسبه کرد:

? =

ضرایب ردلیچ–کیستر و هم­چنین مقادیر انحراف استاندارد حجم مولی جزئی محلول­های سولفولان با کلروبنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن و به ترتیب در جدول­های (۳-۷)، (۳-۹)و (۳-۱۱) نشان داده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف