پایان نامه ارشد شیمی:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تهیه، شناسایی و بهره گیری از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و بعضی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در بعضی واکنش های شیمی آلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هشت

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….۱

فصل اول مقدمه. ۲

۱-۱- مفهوم کاتالیز شدن.. ۲

۱-۲- نانوکاتالیست­ها و نانو ذرات کاتالیستی.. ۴

۱-۲-۱- نانوکاتالیست با رفتار همگن.. ۵

۱-۲-۲- نانوکاتالیست­های با رفتار ناهمگن.. ۵

۱-۲-۳- ویژگی­های نانوکاتالیست ۵

۱-۲-۴- روش­های بهره گیری از نانوکاتالیست فلزی ۸

۱-۳- زیرکونیوم فسفات­ها ۱۱

۱-۳-۱- روش­های تولید زیرکونیوم فسفات… ۱۲

۱-۴- فعالیت کاتالیستی زیرکونیوم فسفات… ۱۷

۱-۴-۱- اکسایش بایر-ویلیگر. ۱۷

۱-۴-۲- تراکم پکمن.. ۱۸

۱-۴-۳-سنتز مونواتانول آمید.. ۱۸

۱-۴-۴- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس…. ۱۹

۱-۴-۵- آبگری از قندها ۱۹

هشت

۱-۴-۶- تراکم کلایزن-اشمیت… ۱۹

۱-۴-۷- محافظت از گروه کربونیل.. ۲۰

۱-۵-زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۰

۱-۵-۱- روش تولید زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۱

۱-۶- فعالیت کاتالیستی زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده. ۲۱

۱-۶-۱- واکنش­های اکسایش…. ۲۱

۱-۶-۲- واکنش فریدل-کرافتس…. ۲۲

۱-۶-۳- رفع محافظت از اترهای فنولی.. ۲۲

۱-۶-۴- تراکم پِرینس…. ۲۳

۱-۷- آسیلال­ها (۱،۱-دی استات­ها). ۲۳

۱-۷-۱ روش­های سنتز آسیلال­ها ۲۳

۱-۸- استیله کردن الکل­ها ۲۶

۱-۸-۱- روش­های استیله کردن.. ۲۶

۱-۹- آریل H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۲۹

۱-۹-۱- روش­های سنتز دی­بنزو زانتن­ها ۳۰

۱-۱۰- ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (واکنش بیجینلی). ۳۲

۱-۱۰-۱- روش­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۳۲

۱-۱۱- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس…. ۳۵

۱-۱۱-۱- روش­های سنتز سیکلوهگزیل فنول

نه

۳۵

۱-۱۱-۲- روش­های سنتز ترشیو-بوتیل فنول.. ۳۶

۱-۱۲- اکسایش الکل­ها ۳۷

۱-۱۲-۱- روش­های اکسایش انتخابی الکل­ها ۳۷

۲- ۱- دستگاه ها و تجهیزات… ۳۹

۲-۲- نرم افزارهای بهره گیری شده. ۴۱

۲- ۳- مواد اولیه (تهیه و خالص سازی). ۴۱

۲-۴- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۴۱

۲-۴-۱- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با بهره گیری از پلی وینیل الکل (PVA). 42

۲-۴-۲- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با بهره گیری از پلی وینیل پیرولیدون (PVP). 42

۲-۴-۳- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۴۳

۲-۵- تهیه کاتالیست زیرکونیوم فسفات به روش تقطیر برگشتی.. ۴۳

۲-۶- تهیه کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات (ZPCu). 43

۲-۶-۱- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات… ۴۴

۲-۷- تهیه کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات (ZPZn). 44

۲-۷-۱- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات… ۴۴

۱-۸- آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۴

۱-۹- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزن توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

ده

۱-۱۰- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ۲-هگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

۱-۱۱- روش آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ترشیو-بوتانول به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۵

۲-۱۲- روش کلی تهیه آسیلال­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۶

۲-۱۲-۱- روش تهیه ۱،۱- دی استوکسی -۱- (۴- نیتروفنیل) متان به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  ۴۶

۲-۱۳- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۶

۲-۱۳-۱- روش تهیه ۴- متیل فنیل استات به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۷

۲-۱۳-۲- روش تهیه استیل سالیسیلیک اسید به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۷

۲-۱۴- روش کلی سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۴۸

۲-۱۴-۱- روش تهیه ۱۴-(۴-کلروفنیل)-H14- دی­بنزو[a,j] زانتن به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه  ۴۸

۲-۱۵- روش کلی تهیه سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال. ۴۹

۲-۱۵-۱- روش تهیه ۵-اتوکسی کربونیل -۶-متیل- ۴- (۳-نیتروفنیل) ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین -۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه. ۴۹

۲-۱۶- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات… ۴۹

۲-۱۶-۱- روش اکسایش ۴-نیترو بنزیل الکل به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات، یک سنتز نمونه. ۵۰

۲-۱۷- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات… ۵۰

۲-۱۸- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۵۱

۲-۱۹- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۵۱

یازده

۲-۲۰- شناسائی طیفی فرآورده­ها ۵۱

۲-۲۰-۱- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش آلکیلاسیون.. ۵۱

۲-۲۰-۲- شناسائی طیفی آسیلال­ها ۵۲

۲-۲۰-۳- شناسائی طیفی فرآورده­های واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها ۵۴

۲-۲۰-۴- شناسائی طیفی فرآورده­های H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۵۶

۲-۲۰-۵- شناسائی طیفی فرآورده­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۵۸

۲-۲۰-۶- شناسائی طیفی فرآورده­های اکسایش الکل­ها ۶۰

۳-۱- شناسایی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۲

۳-۱-۱- واکاوی عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX). 63

۳-۱-۲- واکاوی طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۴

۳-۱-۳- واکاوی پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۵

۳-۱-۴- اندازه­گیری مساحت سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۵

۳-۱-۵- مطالعه خصوصیات اسیدی سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۶

۳-۱-۶- مطالعه خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 69

۳-۱-۷- مطالعه خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 69

۳-۲- مطالعه شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۷۰

۳-۲-۱- مطالعه تاثیر مقدار کاتالیست… ۷۱

۳-۲-۲- مطالعه تاثیر زمان.. ۷۴

دوازده

۳-۲-۳- مطالعه تاثیردما ۷۵

۳-۲-۳- مطالعه تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۷۶

۳-۲-۴- مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست… ۷۷

۳-۲-۵ مطالعه آلکیلاسیون فنول و سیکلوهگزن توسط زیرکونیوم فسفات… ۷۹

۳-۲-۶- مطالعه مکانیسم واکنش…. ۸۰

۳-۲-۷- آلکیلاسیون بعضی مشتقات فنول.. ۸۱

۳-۲-۸- مقایسه فعالیت کاتالیست­ها در واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول.. ۸۲

۳-۳- مطالعه شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۸۳

۳-۳-۱- مطالعه تاثیر مقدار کاتالیست… ۸۴

۳-۳-۲- مطالعه تاثیر زمان.. ۸۵

۳-۲-۳- مطالعه تاثیردما ۸۶

۳-۲-۳- مطالعه تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۸۶

۳-۲-۴- مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست… ۸۷

۳-۲-۵- آلکیلاسیون بعضی مشتقات فنول.. ۸۸

۳-۲-۷- مقایسه فعالیت کاتالیستهای مختلف در واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول.. ۸۹

۳-۴ تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۹۰

۳-۴-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش تهیه آسیلال­ها ۹۵

۳-۵- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۹۶

سیزده

۳-۵-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش استیله کردن فنول.. ۹۹

۳-۶- سنتز H14-دی بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۱

۳-۶-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۵

۳-۷- سنتز۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها.. ۱۰۶

۳-۷-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۱۱۱

۳-۸- شناسایی کاتالیست مس و روی زیرکونیوم فسفات… ۱۱۲

۳-۸-۱- واکاوی عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX). 113

۳-۸-۲- واکاوی پراش پرتو ایکس (XRD) روی و مس زیرکونیوم فسفات… ۱۱۴

۳-۸-۳- اندازه­گیری مساحت سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات… ۱۱۵

۳-۸-۴- مطالعه خصوصیات سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 116

۳-۸-۵- مطالعه خصوصیات سطح مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 117

۳-۹ اکسایش انتخابی الکل­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات… ۱۱۸

۳-۹-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش اکسایش الکل­ها ۱۲۴

۳-۱۰- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال.. ۱۲۵

۳-۱۱- نتیجه­گیری.. ۱۲۸

 

 

 

 

 

چهارده

 

فهرست شکل­ها
عنوان صفحه

شکل (۱- ۱) مقایسه واکنش­های کاتالیز شده و کاتالیز نشده ۲

شکل (۱- ۲) کاتالیز شدن همگن و ناهمگن ۳

شکل (۱- ۳) نانوکاتالیست همانند پلی بین کاتالیست همگن و ناهمگن.. ۴

شکل (۱- ۴) بیشینه فعالیت شیمیایی کاتالیست ناهمگن، در ابعاد نانو می باشد ۶

شکل (۱- ۵) براساس محاسبات رایانه­ای، خوشه­ی پلاتین با ۶۱۱ اتم (با قطر حدود ۳ نانومتر)، بیشترین فعالیت را دارد. ۶

شکل (۱- ۶) ویژگی­های اصلی نانوکاتالیست… ۸

شکل (۱- ۷) ساختار آلفا زیرکونیوم فسفات. ۱۲

شکل (۱-۸) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش تقطیر برگشتی، برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۳

شکل (۱-۹) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش گرمایی برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۴

شکل (۱-۱۰) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش یون فوئورید برای محلول هایی با نسبت F/Zr4+ الف) ۱، ب) ۲، ج) ۳ و د) ۴ ۱۵

شکل (۱-۱۱) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل ۱۶

شکل (۱-۱۲) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل با تابش ریزموج ۱۶

شکل (۱-۱۳) تصویر SEM زیرکونیای اصلاح شده با اسید فسفریک ۱۷

شکل (۱-۱۴) افزایش فاصله بین صفحات زیرکونیوم فسفات در اثر تعویض یون.. ۲۱

پانزده

شکل (۳-۱) برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری و زیرکونیوم فسفات ۶۳

شکل (۳-۲) طیف SEM-EDX مر بوطه به کاتالیست ZPA. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده می باشد… ۶۴

شکل (۳-۳) طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 64

شکل (۳-۴) پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 65

شکل (۳-۵) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 66

شکل (۳-۶) نمودار واجذب برنامهریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۷

شکل (۳-۷) نمودار FT-IR واجذب پیریدین (Py-FTIR) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۸

شکل (۳-۸) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 69

شکل (۳-۹) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 70

شکل (۳-۱۰) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط سیکلوهگزانول. ۷۰

شکل (۳-۱۱) مطالعه تاثیر مقدار کاتالیست بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 72

شکل (۳-۱۲) مکانیسم لانگمویر-هینشلوود (LH) و اِلی-ریدیل (ER). 72

شکل (۳-۱۳) مطالعه تاثیر زمان بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA  و ب) ZPP.. 74

شکل (۳-۱۴) مطالعه تاثیر دما بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها، الف) ZPA و ب) ZPP. 75

شکل (۳-۱۵) مطالعه تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۷۶

شکل (۳-۱۶) مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP. 77

شکل (۳-۱۷) طیف FT-IR کاتالیست ZPA قبل و پس از بهره گیری­ی پنجم.. ۷۸

شکل (۳-۱۸) پراش پرتو ایکس (XRD) مربوط به کاتالیست ZPA قبل و پس از بهره گیری­ی پنجم.. ۷۸

شانزده

شکل (۳-۱۹) نمودار واجذب برنامه­ریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای کاتالیست ZPA.. 79

شکل (۳-۲۰) تصاویر الف) SEM و ب) TEM کاتالیست ZPA پس از بهره گیری­ی پنجم.. ۷۹

شکل (۳-۲۱) کروماتوگرام واکنش آلکیلاسیون فنول توسط ترشیو-بوتانول. ۸۳

شکل (۳-۲۲) مطالعه تاثیر مقدار کاتالیست (ZPA) بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۴

شکل (۳-۲۳) مطالعه تاثیر زمان بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۵

شکل (۳-۲۴) مطالعه تاثیر دما بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۶

شکل (۳-۲۵) مطالعه تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۷

شکل (۳-۲۶) مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست بر روی اندازه تبدیل فنول و انتخابگری فرآورده­ها ۸۷

شکل (۳-۲۷) طیف EDX مر بوطه به کاتالیست ZPCu. 113

شکل (۳-۲۸) طیف SEM-EDX مربوطه به کاتالیست ZPZn. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM روی زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده می باشد… ۱۱۴

شکل (۳-۲۹) پراش پرتو ایکس (XRD) مس زیرکونیوم فسفات (وسط) و روی زیرکونیوم فسفات(بالا). ۱۱۴

شکل (۳-۳۰) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPCu و ب) ZPZn. 115

شکل (۳-۳۱) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). 116

شکل (۳-۳۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مس زیرکونیوم فسفات (بزرگنمایی­های متفاوت). ۱۱۷

شکل (۳-۳۳) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کاتالیست­ها بعد از آزمایش پنجم، الف) ZPCu و ب) ZPZn123

شکل (۳-۳۴) مقایسه پراش پرتو ایکس (XRD) کاتالیست­ها قبل و بعد از بهره گیری، الف )ZPCu و ب) ZPZn. 124

شکل (۴-۱) طیف جرمی ترکیب ۲-سیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۰

شکل (۴-۲) طیف جرمی ترکیب ۴-سیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۱

هفده

شکل (۴-۳) طیف جرمی ترکیب ۲،۴-دیسیکلوهگزیل­فنول.. ۱۳۲

شکل (۴-۴) طیف جرمی ترکیب ۲-ترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۳

شکل (۴-۵) طیف جرمی ترکیب ۴- ترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۴

شکل (۴-۶) طیف جرمی ترکیب ۲،۴-دیترشیو-بوتیل­فنول.. ۱۳۵

شکل (۴-۷) طیف جرمی ترکیب ۲-(۲-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۸) طیف جرمی ترکیب ۴-(۲-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۹) طیف جرمی ترکیب ۴-(۳-هگزیل)فنول.. ۱۳۶

شکل (۴-۱۰) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۲،۶ -دی کلروفنیل(متان.. ۱۳۷

شکل (۴-۱۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۲،۶ -دی کلروفنیل(متان (CDCl3). 137

شکل (۴-۱۲) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-کلروفنیل(متان.. ۱۳۸

شکل (۴-۱۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-کلروفنیل(متان (CDCl3). 138

شکل (۴-۱۴) طیف FT-IR ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-نیتروفنیل(متان.. ۱۳۹

شکل (۴-۱۵) طیف H-NMR1 ترکیب ۱،۱ -دی استوکسی-۱-(۴-نیتروفنیل(متان (CDCl3). 139

شکل (۴-۱۶) طیف جرمی ترکیب استوکسی بنزن.. ۱۴۰

شکل (۴-۱۷) طیف FT-IR ترکیب استوکسی بنزن.. ۱۴۰

شکل (۴-۱۸) طیف H-NMR1 ترکیب استوکسی بنزن (CDCl3). 140

شکل (۴-۱۹) طیف جرمی ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن.. ۱۴۱

شکل (۴-۲۰) طیف FT-IR ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن.. ۱۴۱

هجده

شکل (۴-۲۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن (CDCl3) 141

شکل (۴-۲۲) طیف جرمی ترکیب -۱استوکسی-۲-ترشیو-بوتیل بنزن.. ۱۴۲

شکل (۴-۲۳) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲-ترشیو-بوتیل بنزن.. ۱۴۲

شکل (۴-۲۴) طیف H-NMR1 ترکیب ۱-استوکسی-۴-متیل بنزن (CDCl3). 142

شکل (۴-۲۵) طیف جرمی ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید.. ۱۴۳

شکل (۴-۲۶) طیف FT-IR ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید.. ۱۴۳

شکل (۴-۲۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۲-استوکسی-بنزوییک اسید (CDCl3). 143

شکل (۴-۲۸) طیف جرمی ترکیب -۳متیل بوتیل استات… ۱۴۴

شکل (۴-۲۹) طیف FT-IR ترکیب -۳متیل بوتیل استات… ۱۴۴

شکل (۴-۳۰) طیف H-NMR1 ترکیب ۳-متیل بوتیل استات (CDCl3). 144

شکل (۴-۳۱) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲،۴-دی متیل بنزن.. ۱۴۵

شکل (۴-۳۲) طیف H-NMR1 ترکیب -۱استوکسی-۲،۴-دی متیل بنزن (CDCl3). 145

شکل (۴-۳۳) طیف FT-IR ترکیب -۱استوکسی-۲،۶-دی متیل بنزن..