پایان نامه ارشد شیمی:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در برخی واکنش های شیمی آلی- قسمت ۲

۴۶

شکل (۴-۳۴) طیف H-NMR1 ترکیب -۱استوکسی-۲،۶-دی متیل بنزن (CDCl3). 146

شکل (۴-۳۵) طیف جرمی ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷

شکل (۴-۳۶) طیف FT-IR ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید.. ۱۴۷

شکل (۴-۳۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-کلروبنزآلدهید (CDCl3). 147

شکل (۴-۳۸) طیف جرمی ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید.. ۱۴۸

نوزده

شکل (۴-۳۹) طیف FT-IR ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید.. ۱۴۸

شکل (۴-۴۰) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-سیانوبنزآلدهید (CDCl3). 148

شکل (۴-۴۱) طیف جرمی ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید.. ۱۴۹

شکل (۴-۴۲) طیف FT-IR ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید.. ۱۴۹

شکل (۴-۴۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-متیل بنزآلدهید (CDCl3). 149

شکل (۴-۴۴) طیف جرمی ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید.. ۱۵۰

شکل (۴-۴۵) طیف FT-IR ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید.. ۱۵۰

شکل (۴-۴۶) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-متوکسی بنزآلدهید (CDCl3). 150

شکل (۴-۴۷) طیف جرمی ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید.. ۱۵۱

شکل (۴-۴۸) طیف FT-IR ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید.. ۱۵۱

شکل (۴-۴۹) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-هیدروکسی بنزآلدهید (CDCl3). 151

شکل (۴-۵۰) طیف FT-IR ترکیب ۱۴-(۴-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن.. ۱۵۲

شکل (۴-۵۱) طیف H-NMR1 ترکیب ۱۴-(۴-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن (CDCl3). 152

شکل (۴-۵۲) طیف FT-IR ترکیب ۱۴-(۲-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن.. ۱۵۳

شکل (۴-۵۳) طیف H-NMR1 ترکیب ۱۴-(۲-کلروفنیل)- H14-دی بنزو[a,j] زانتن (CDCl3). 153

شکل (۴-۵۴) طیف FT-IR ترکیب ۴-(۴-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۱۵۴

شکل (۴-۵۵) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-(۴-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (CDCl3)  ۱۵۴

بیست

شکل (۴-۵۶) طیف FT-IR ترکیب ۴-(۲-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن.. ۱۵۵

شکل (۴-۵۷) طیف H-NMR1 ترکیب ۴-(۲-کلرو فنیل)-۵-اتوکسی کربونیل-۶-متیل-۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (CDCl3) 155

بیست و یک

فهرست شماها
عنوان صفحه

شمای (۱- ۱) بهره گیری از گروه آلی دوپامین به عنوان واسطه­ی اتصال برای تثبیت نانو ذرات پالادیم.. ۹

شمای (۱- ۲) اتصال نانوذره­ی مغناطیسی به ترکیب کمپلکس…. ۱۰

شمای (۱-۳) اکسایش بایر-ویلیگر کتون به لاکتون ۱۸

شمای (۱-۴) واکنش اکسایش بایر-ویلیگر ۴-متوکسی بنزآلدهید به استر مربوطه ۱۸

شمای (۱-۵) واکنش تراکم پکمن ۱۸

شمای (۱-۶) سنتز N-(2-هیدروکسی اتیل)استئارآمید.. ۱۹

شمای (۱-۷) واکنش فریدل-کرافتس در حضور کاتالیست زیرکونیوم فسفات متخلخل ۱۹

شمای (۱-۸) واکنش آبگیری از زایلوز در حضور کاتالیست زیرکونیوم فسفات ۱۹

شمای (۱-۹) واکنش تراکم کلایزن-اشمیت ۲۰

شمای (۱-۱۰) واکنش محافظت از گروه کربونیل ۲۰

شمای (۱-۱۱) فرایند تعویض یون در زیرکونیوم فسفات… ۲۱

شمای (۱-۱۲) اکسایش سیکلوهگزن ۲۲

شمای (۱-۱۳) اکسایش پروپان ۲۲

شمای (۱-۱۴) اکسایش پروپان ۲۲

شمای (۱-۱۵) اکسایش پروپان ۲۳

شمای (۱-۱۶) واکنش تراکم پرینس برای بتا-پینن.. ۲۳

بیست و دو

شمای (۱-۱۷) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور زئولیت… ۲۴

شمای (۱-۱۸) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور PEG-SO3H.. 24

شمای (۱-۱۹) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور  ZrCl4 24

شمای (۱-۲۰) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور P2O5/Al2O3 24

شمای (۱-۲۱) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور سولفامیک اسید ۲۵

شمای (۱-۲۲) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور SBSSA 25

شمای (۱-۲۳) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور روتنیوم کلرید ۲۵

شمای (۱-۲۴) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور SiO2-OSO3H.. 25

شمای (۱-۲۵) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور کبالت برمید ۲۶

شمای (۱-۲۶) واکنش تهیه ۱،۱-دی استات در حضور  PS/TiCl4 26

شمای (۱-۲۷) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کلرید روی ۲۶

شمای (۱-۲۸) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور سریم تریفلات… ۲۷

شمای (۱-۲۹) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور زیرکونیل تریفلات… ۲۷

شمای (۱-۳۰) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور مایع یونی [Hmim]HSO4 27

شمای (۱-۳۱) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور ساخارین سولفونه شده. ۲۷

شمای (۱-۳۲) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور نافیون–H.. 28

شمای (۱-۳۳) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کلرید روی ۲۸

شمای (۱-۳۴) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور آلومینیوم هیدروژن سولفات… ۲۸

بیست و سه

شمای (۱-۳۵) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور  Cp2ZrCl2 28

شمای (۱-۳۶) واکنش استیله کردن الکلها در حضور   H3PW12O4 29

شمای (۱-۳۷) واکنش استیله کردن الکل­ها در حضور کاتالسیت یتریا-زیرکونیا ۲۹

شمای (۱-۳۸) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور HClO4-SiO2. 30

شمای (۱-۳۹) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور ۳۰

شمای (۱-۴۰) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور حضور سولفامیک اسید.. ۳۰

شمای (۱-۴۱) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور سلیکا سولفوریک اسید ۳۱

شمای (۱-۴۲) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور سلولوز سولفوریک اسید ۳۱

شمای (۱-۴۳) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور PW… 31

شمای (۱-۴۴) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور SiO2-PW 31

شمای (۱-۴۵) واکنش سنتز H14-دی­نزو[a,j] زانتن در حضور ZnO NPs 32

شمای (۱-۴۶) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور Fe(HSO4)3 32

شمای (۱-۴۷) واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور  HBF4-SiO2. 32

شمای (۱-۴۸) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور SBSSA.. 33

شمای (۱-۴۹) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور مایع یونی ۳۳

شمای (۱-۵۰) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور گرافیت… ۳۳

شمای (۱-۵۱) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور بد ۳۴

شمای (۱-۵۲) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور CuS NPs. 34

بیست و چهار

شمای (۱-۵۳) واکنش سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن در حضور Cu(OTF)2 34

شمای (۱-۵۴) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور زئولیت HY.. 35

شمای (۱-۵۵) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور اسید فسفریک ۳۶

شمای (۱-۵۶) واکنش سنتز سیکلوهگزیل فنول در حضور زیرکونیا سولفاته ۳۶

شمای (۱-۵۷) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور زیرکونیا سولفاته ۳۶

شمای (۱-۵۸) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور مایع یونی.. ۳۶

شمای (۱-۵۹) واکنش سنتز ترشیو-بوتیل فنول در حضور PW/Al-MCM-41. 37

شمای (۱-۶۰) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور TM4PyP 37

شمای (۱-۶۱) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور برمید مس ۳۸

شمای (۱-۶۲) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور برمید روی ۳۸

شمای (۱-۶۳) واکنش اکسایش الکل­ها در حضور VPO.. 38

شمای( ۳-۱) چگونگی تولید نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۲

شمای (۳-۲) بهره گیری از کاتالیست نانو ذرات زیرکونیم فسفات در واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول.. ۷۰

شمای (۳-۳) انواع پیوندهای هیدروژنی بین فنول و سیکلوهگزانول با سطح زیرکونیوم فسفات… ۷۳

شمای (۳-۴) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلو هگزانول.. ۷۳

شمای (۳-۵) واکنش فنول با ۲-هگزانول. ۷۳

شمای (۳-۶) بهره گیری از کاتالیست ZPA در واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول.. ۸۳

شمای (۳-۷) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول.. ۸۴

بیست و پنج

شمای (۳-۸) واکنش آسیلاسیون آلدهیدها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۹۰

شمای (۳-۹) رزنانس در ۴-(دی متیل­آمینو)بنزآلدهید.. ۹۱

شمای (۳-۱۰) گزینش­پذیری بین آلدهید و کتون در تشکیل آسیلال در حضور ZPA.. 93

شمای (۳-۱۱) گزینش پذیری (اثر الکترونی استخلاف) در تشکیل آسیلال در حضور ZPA.. 94

شمای (۳-۱۲) مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل آسیلال­ها در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات. ۹۵

شمای (۳-۱۳) واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ZPA)  ۹۶

شمای (۳-۱۴) مکانیسم پیشنهادی واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیلهی استیک انیدرید در حضور ZPA.. 99

شمای (۳-۱۵) واکنش تهیه H14-دی­بنزو[a,j] زانتن در حضور نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۱۰۱

شمای (۳-۱۶) مکانیسم پیشنهادی برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها در حضور کاتالیست ZPA.. 105

شمای (۳-۱۷) واکنش سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها در حضور کاتالیست ZPA.. 107

شمای (۳-۱۸) مکانیسم پیشنهادی برای سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها در حضور ZPA.. 111

شمای (۳-۱۹) چگونگی تولید مس زیرکونیوم فسفات… ۱۱۲

شمای (۳-۲۰) چگونگی تولید روی زیرکونیوم فسفات… ۱۱۳

شمای (۳-۲۱) اکسایش انتخابی الکل­ها به ترکیبات کربونیلی خود در حضور کاتالیست­های ZPCu و ZPZn. 118

شمای (۳-۲۲) مکانیسم پیشنهادی برای واکنش اکسایش الکل­ها در حضور ZPCu و ZPZn. 122

شمای (۳-۲۳) واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور کاتالیست ZPCu و ZPZn. 125

شمای (۳-۲۴) مکانیسم پیشنهادی واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به وسیله­ی استیک انیدرید در حضور ZPA.. 128

بیست و شش

فهرست جدول­ها
عنوان صفحه

جدول(۱- ۱) مزایا و معایب نانوکاتالیست ۷

جدول (۲- ۱) مواد اولیه اصلی بهره گیری شده در این رساله به­همراه درجه خلوص آنها و شرکت سازنده. ۴۱

جدول (۳- ۱) نتایج حاصل از واکاوی عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات… ۶۳

جدول (۳-۲) محاسبه اندازه انتخابگری برای هر فرآورده در شرایط بهینه. ۷۱

جدول (۳-۳) محاسبه اندازه تبدیل فنول در شرایط بهینه. ۷۱

جدول (۳-۴) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول و سیکلوهگزن.. ۸۰

جدول (۳-۵) آلکیلاسیون بعضی مشتقات فنولی توسط سیکلوهگزانول در حضور کاتالیست ZPA.. 81

جدول (۳-۶) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول توسط کاتالیست­های مختلف…. ۸۲

جدول (۳-۷) آلکیلاسیون بعضی مشتقات فنولی با ترشیو-بوتانول در حضور کاتالیست ZPA.. 88

جدول (۳-۸) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول توسط کاتالیست­های مختلف…. ۸۹

جدول (۳-۹) مقایسه شرایط واکنش برای سنتز ۱،۱-دی استوکسی-۱- فنیل متان توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای محیط    ۹۱

جدول (۳-۱۰) تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای محیط و تحت شرایط بدون حلال.. ۹۲

جدول (۳-۱۱) مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست ZPA در واکنش تهیه آسیلال از بنزآلدهید.. ۹۴

جدول (۳-۱۲) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای واکنش تهیه آسیلال از بنزآلدهید.. ۹۵

جدول (۳-۱۳) مقایسه شرایط واکنش برای استیله کردن فنول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد. ۹۷

بیست و هفت

جدول (۳-۱۴) استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط ZPA در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۹۷

جدول (۳-۱۵) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای واکنش استیله کردن فنول.. ۱۰۰

جدول (۳-۱۶) مقایسه شرایط واکنش برای تهیه H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول توسط ZPA 102

جدول (۳-۱۷) سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها توسط کاتالیست ZPA در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۱۰۲

جدول (۳-۱۸) مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست ZPA در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و۲-نفتول.. ۱۰۵

جدول (۳-۱۹) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول.. ۱۰۵

جدول (۳-۲۰) مقایسه شرایط واکنش برای تهیه ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن از بنزآلدهید، اتیلاستواستات و اوره توسط ZPA 107

جدول (۳-۲۱) سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها توسط کاتالیست ZPA در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال   ۱۰۸

جدول (۳-۲۲) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن از بنزآلدهید و ۲-نفتول.. ۱۱۱

جدول (۳-۲۳) نتایج حاصل از واکاوی عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات. ۱۱۳

جدول (۳-۲۴) مقایسه شرایط واکنش برای اکسایش انتخابی الکلها توسط  ZPCuو ZPZn. 119

جدول (۳-۲۵) اکسایش الکل­های مختلف توسط ZPCu و ZPZn در شرایط بدون حلال. ۱۲۰

جدول (۳-۲۶) مطالعه تجدیدپذیری کاتالیست ZPCu و ZPZn در واکنش اکسایش بنزیل­الکل.. ۱۲۲

جدول (۳-۲۷) نتایج حاصل از واکاوی عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات قبل و بعد از بهره گیری . ۱۲۲

جدول (۳-۲۸) مقایسه شرایط و نتایج حاصل برای اکسایش بنزیل­الکل به بنزآلدهید.. ۱۲۴

جدول (۳-۲۹) مقایسه شرایط واکنش برای استیله کردن فنول توسط ZPCu و ZPZn در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد. ۱۲۵

جدول (۳-۳۰) استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط ZPCu و ZPZn در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال.. ۱۲۶

بیست و هشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با بهره گیری از کاتالیست زیرکونیوم فسفات که به صورت نانو ذرات تهیه گردید بعضی از واکنش­های مرسوم و مهم در شیمی آلی مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان می­دهند این کاتالیست از کارایی مناسبی برخوردار می­باشد. همچنین، دو نوع زیرکونیوم فسیفات تعوض­یون شده شامل مس زیرکونیوم فسفات و روی زیکونیوم فسفات تهیه گردید. این دو کاتالیست نیز فعالیت کاتالیستی قابل قبولی از خود نشان می­دهند. کلیه واکنش­ها در شرایط بدون حلال انجام پذیرفت که از نقطه نظر شیمی سبز هائز اهمیت می­باشد. امکان مطالعه و مطالعه­ی بیشتر در مورد چگونگی­ی تهیه این کاتالیست­ها هست تا بتوان کارایی آن­ها را افزایش داد و جانشین مناسبی برای بعضی کاتالیست­ها موجود گردادند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تهیه، شناسایی و بهره گیری از کاتالیست های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و بعضی کاتیون های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده ی آن در بعضی واکنش های شیمی آلی