پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی شیرمحمدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد­رضا کریمی علویجه

شهریور ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده پژوهش
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت­های کوچک و متوسط به این پدیده شده است. شرکت­های کوچک و متوسط به دلیل نقش مهم در اقتصاد کشور ایران درصورت به­کارگیری بازار الکترونیکی می­توانند بهره­وری و کارآیی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند. اما چنانچه این شرکت­ها از آمادگی کافی برای ورود به بازارهای الکترونیکی برخوردار نباشند با شکست رو به رو خواهند شد و سیستم اقتصادی را دچار مشکل خواهند کرد. لذا ارزیابی آمادگی آنها از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این  پژوهش تلاش می­شود تا به شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی پرداخته شود. بدین منظور بر اساس تحقیقات قبلی و مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع، عوامل فنی، سازمانی و بین سارمانی، به­عنوان عوامل کلیدی شناسایی شده­ و مولفه­ها و شاخص­های مرتبط با هر یک از آنها ارائه شده­اند. پرسشنامه ۴۱ سوالی با طیف لیکرت هفت نقطه­ای طراحی شده است. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ معادل ۷۶/۰محاسبه گردید. حجم نمونه در این پژوهش ۵۲ می­باشد. تایید آزمون تی نشان داد عوامل فنی، سازمانی و بین­سازمانی (۳فرضیه اصلی) به همراه کلیه زیر عوامل مرتبط (۱۳فرضیه فرعی) همگی تایید شده­اند. آزمون فریدمن نیز حاکی از اهمیت عوامل فنی بیش از عوامل سازمانی و بین­سازمانی می­باشد. در پایان آمادگی ۵شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش ارزیابی گردید.
واژه­های کلیدی: عوامل فنی، عوامل سازمانی، عوامل بین­سازمانی، بازار الکترونیکی، شرکت­های کوچک و متوسط


عنوان                                                     فهرست مطالب                                                  شماره صفحه
فصل اول :.. ۱
۱-۱٫ مقدمه.. ۲
۱-۲٫ بیان مسئله.. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۶
۱-۴-۱٫ هدف اصلی.. ۶
۱-۴-۲٫ اهداف فرعی.. ۶
۱-۵٫ سوالات تحقیق.. ۶
۱-۵-۱٫ سوالات و فرضیات اصلی.. ۶
۱-۵-۲٫ سوالات و فرضیات فرعی.. ۷
۱-۶٫ مدل مفهومی پژوهش.. ۹
۱-۷٫ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۰
۱-۷-۱٫ قلمرو موضوعی.. ۱۰
۱-۷-۲٫ قلمرو مکانی.. ۱۰
۱-۷-۳٫ قلمرو زمانی.. ۱۰
۱-۸٫ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.. ۱۰
فصل دوم :.. ۱۲
۲-۱٫ مقدمه.. ۱۳
۲-۲٫ تجارت الکترونیکی.. ۱۴
۲-۲-۱٫ منافع تجارت الکترونیکی.. ۱۵
۲-۳٫  بازار الکترونیکی.. ۱۸
۲-۳-۱٫  اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی.. ۲۰
۲-۳-۲٫ انواع بازار الکترونیکی.. ۲۰
۲-۴٫  آمادگی الکترونیکی.. ۲۱
۲-۴-۱٫ لزوم آمادگی الکترونیکی.. ۲۳
۲-۴-۲٫ اهداف آمادگی الکترونیکی.. ۲۴
۲-۴-۳٫ ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۲۵
۲-۵٫ بنگاه های کوچک و متوسط.. ۲۹
۲-۶٫  بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط.. ۳۲
۲-۶-۱٫ کسب وکارهای کوچک.. ۳۲
۲-۶-۲٫  کسب وکارهای متوسط.. ۳۲
۲-۷٫ صنعت فرش.. ۳۴
۲-۷-۱٫ فرش و بازار الکترونیکی.. ۳۶
۲-۸٫ نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی.. ۳۷
۲-۸-۱٫ ebay. 37
۲-۸-۲٫ علی بابا.. ۳۸
۲-۸-۳٫ بازار الکترونیکی ایران.. ۳۹
۲-۹٫ جمع بندی ادبیات موضوعی.. ۴۰
۲-۱۰٫ پژوهش های پیشین.. ۴۲
۲-۱۰-۱٫ تحقیقات داخلی.. ۴۲
۲-۱۰-۲٫  تحقیقات خارجی.. ۴۵
فصل سوم :.. ۵۴
۳-۱٫ مقدمه.. ۵۵
۳-۲٫ روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. ۵۵
۳-۲-۱٫  روش تحقیق از منظر هدف پژوهش.. ۵۵
۳-۲-۲٫  روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات.. ۵۷
۳-۳٫ متغیرهای پژوهش.. ۵۸
۳-۳-۱٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه.. ۵۸
۳-۳-۲٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش.. ۵۹
۳-۳-۳٫ تعریف متغیرها.. ۶۰
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری.. ۶۵
۳-۴-۱٫ جامعه آماری.. ۶۵
۳-۴-۲٫ نمونه آماری.. ۶۶
۳-۴-۳٫ نمونه گیری.. ۶۶
۳-۴-۴٫ برآورد حجم نمونه.. ۶۶
۳-۵٫ روش گردآوری اطلاعات.. ۶۷
۳-۵-۱٫  مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه.. ۶۸
۳-۵-۲٫ روش توزیع پرسش نامه.. ۶۹
۳-۵-۳٫ روائی و پایائی ابزار پژوهش.. ۶۹
۳-۶٫ تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه.. ۷۲
۳-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها.. ۷۲
فصل چهارم :.. ۷۵
۴-۱٫ مقدمه.. ۷۶
۴-۲٫ آمار توصیفی.. ۷۶
۴-۲-۱٫ تحصیلات.. ۷۷
۴-۲-۲٫ رشته تحصیلی.. ۷۸
۴-۲-۳٫ سابقه کار.. ۷۹
۴-۲-۴٫ سمت سازمانی.. ۸۰
۴-۳٫ آمار استنباطی.. ۸۱
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیات.. ۸۲
۴-۳-۲٫ رتبه بندی عوامل.. ۹۶
۴-۴٫ ارزیابی آمادگی ۵شرکت فعال در صنعت فرش.. ۱۰۱
فصل پنجم :.. ۱۰۶
۵-۱٫ مقدمه.. ۱۰۷
۵-۲٫ تحلیل نتایج جمعیت شناختی.. ۱۰۸
۵-۳٫ مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین.. ۱۰۸
۵-۴٫ ارائه پیشنهادها.. ۱۱۹
۵-۵٫  محدودیت های پژوهش.. ۱۲۱
۵-۶٫  پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۲۲
منابع.. ۱۲۴
پیوست شماره ۱٫٫ ۱۲۹
پیوست شماره ۲٫٫ ۱۳۲
پیوست شماره ۳٫٫ ۱۳۶
 

 
 
 عنوان                                                       فهرست جدول­ها                                                  شماره صفحه
جدول ۲-۱٫ عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۲۷
جدول ۲-۲٫  مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق   ۲۸
جدول ۲-۳٫ خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها.. ۴۹
جدول۳-۱٫ تعریف عملیاتی.. ۶۱
جدول ۳-۲ طیف لیکرت.. ۶۹
جدول ۳-۳٫ سوالات مربوط به هر متغیر.. ۶۹
جدول ۳-۴٫ آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. ۷۲
جدول ۴-۱٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۷
جدول ۴- ۲٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی   ۷۸
جدول ۴-۳٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. ۷۹
جدول ۴-۴٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی   ۸۰
جدول  ۴-۵٫ اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۳
جدول ۴-۶٫ اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۴
جدول ۴-۷٫ اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۵
جدول ۴-۸٫  اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۶
جدول ۴-۹٫ اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۷
جدول ۴-۱۰٫ اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۷
جدول ۴-۱۱٫ اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۸
جدول ۴-۱۲٫ اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۹
جدول ۴-۱۳٫ اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۰
جدول ۴-۱۴٫ اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۰
جدول  ۴-۱۵٫ اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۱
جدول ۴-۱۶٫ اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۲
جدول ۴-۱۷٫ اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۳
جدول  ۴-۱۸٫ اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۴
جدول  ۴-۱۹٫ اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۵
جدول ۴-۲۰٫ اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۵
جدول ۴-۲۱٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۶
جدول ۴-۲۲٫ میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل فنی.. ۹۷
جدول ۴-۲۳٫  آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۷
جدول ۴- ۲۴٫ میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل سازمانی   ۹۸
جدول  ۴-۲۵٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۸
جدول ۴-۲۶٫ میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی   ۹۹
جدول  ۴-۲۷٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۹
جدول ۴-۲۸٫ میانگین رتبه مرتب شده هر یک از ابعاد.. ۱۰۰
جدول ۴-۲۹٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفه ها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۱۰۰
جدول ۴-۳۰- میانگین رتبه مرتب شده مولفه ها.. ۱۰۱
 
 
 
عنوان                                                فهرست شکل­ها و نمودارها                                              شماره صفحه
شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش.. ۹
شکل۲-۱٫ مدل نهایی پژوهش.. ۵۳
نمودار۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۷
نمودار۴-۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. ۷۹
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. ۸۰
نمودار ۴-۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی.. ۸۱
شکل ۴-۵٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۰۲
شکل ۴-۶٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی———— ۱۰۳
شکل ۴-۷٫نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی      ۱۰۴
شکل ۴-۸٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی      ۱۰۵

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

انسان در عصری زندگی می­کند که تقاضای بسیار زیادی برای اطلاعات وجود دارد و این امر به طور چشم­گیری توسط اینترنت تسهیل شده است .قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمان­های متکی بر بازارهای الکترونیکی[۱] شده و از طرف دیگر، تهدیداتی را همچون امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید و معرفی محصولات جانشین متنوع برای سازمان­هایی که در استفاده از این فناوری­ها دچار تعلل شده­اند، ایجاد کرده است (فرزام نیا،۱۳۸۷).
بسیاری از بنگاه­ها به­دلیل اینکه نمی­دانستند چگونه از اینترنت استفاده کنند و نتوانستند خود را با محیط جدید وفق دهند، دچار ورشکستگی شدند. برخی سازمان­ها نیز بدون آماده کردن پیش­نیازهای لازم، به استفاده از بازارهای الکترونیکی روی آورده­اند که باعث ایجاد مشکلات عدیده­ای برای آنها شده است. در مورد بنگاه­های کوچک، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاه­ها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، اقدام به ایجاد زمینه­های حضور در بازارهای الکترونیکی نمایند و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیش­نیازهای لازم بپردازند (Fawzy and Dworski,2010).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی، امکان انجام معاملات مرتبط در  محیط­های متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم می آورد. این بازارها زیرساخت­هایی ایجاد می­کنند برای اینکه به تامین­کنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آن­لاین تعامل کنند (Warkentin,2002).
عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکت­ها و سازمان­های بزرگ می­باشد، ولی در سال­های اخیر توجه برخی شرکت­های با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آن­ها جلب شده است. بنگاه­های کوچک و متوسط[۲] نقش چشمگیری را در اقتصاد بین­المللی ایفا می­کنند. بنگاه­های کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوری­ها نقش موثری دارند (Al-Qirim,2004).
به همین دلیل موضوعات و پدیده­هایی که بر عملکرد این نوع سازمان­ها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیط­های جهانی دارد. بر این اساس لازم است این گونه سازمان­ها در به­کارگیری فناوری­ها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیش­شرط­های لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آن­ها داشته باشند. اهمیت این موضوع در خصوص صنایعی مانند صنعت فرش که شرکت­های کوچک و متوسط در آن دارای اهمیت بالا بوده و در صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل توجهی دارند، اهمیت بیشتری دارد.

۱-۲٫ بیان مسئله

بنگاه­های کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت­های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاه­ها خصوصاً در ایجاد فرصت­های شغلی با سرمایه­گذاری های پائین، توسعه­های منطقه­ای، توسعه­های سازمانی شرکت­های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش­های نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو­توسعه یافته­ی جهان نشان می­دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط یکی از اولویت­های اساسی در برنامه­های توسعه اقتصادی این کشورها است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).
این بنگاه­های اقتصادی علی­رغم آنکه به سرمایه­گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه­ها، تامین­کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی­های منحصر به فرد خود می­تواند از جاذبه­های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست­های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند­سازی علمی و صنعتی معرفی شده است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).
در سال­های اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. اینترنت به شرکت­ها کمک می­کند تا از راه­های جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه می­دهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه می­دهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم می­کنند. تجارت آن­لاین به تدریج جایگزین کسب و کارهای متداول می­شود. اطلاعات بیشتری بخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله می­شود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در ۲۰سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب و کار ایفا می­کند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را می­دهند (Zolatan alpar,2010).
به­کارگیری بازار الکترونیکی نیازمند آماده سازی زیرساخت­های ضروری است. آماده سازی زیرساختارهای ضروری به نوبه خود مستلزم ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان است. از جمله تغییرات نرم افزاری می­توان به تغییر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به فناوری و تجارت الکترونیکی، کسب مهارت­های مدیریتی و کاربردی و کارآفرینانه، ریسک پذیری ، تغییر در فرآیندهای کاری، تغییر در ساختار سازمانی و …اشاره نمود. تغییرات سخت افزاری شامل مواردی مانند: خرید رایانه و و ایجاد شبکه، تامین مالی و… اشاره نمود (mehrtens et al.,2001) .
با توجه به اینکه صنعت فرش افراد زیادی را به خود مشغول کرده است، می­تواند عاملی مهم در ایجاد اشتغال­های دائمی و فصلی برای افراد جامعه باشد. همچنین این کالا از دیرباز به عنوان اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می رود. به عبارت دیگر مهم­ترین جنبه­ها­ی اقتصادی فرش دستبافت را می­توان در اشتغال­زایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست (صبوری خسروشاهی،۱۳۸۲).
به نظر می رسد فروش اینترنتی این کالا می تواند تأثیر چشمگیری در میزان فروش آن داشته باشد. ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی­های زمانی و مکانی، کاهش هزینه­های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به­طوری­که استفاده از فن­آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت­گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت بر­خط سبب افزایش فروش و صادرات فرش و در نتیجه افزایش سرمایه­گذاری و اشتغال­زایی خواهد شد (Kotler & Armstrong,2003).
این تحقیق در پی آن است تا با شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش در به­کارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکت­ها در این بازارها کمک کند.
[۱]Electronic market-places
[۲].small and medium-sized enterprises(SMEs)
تعداد صفحه : ۱۷۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***