پایان نامه ارشد: ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان :ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

 

دانشکده  تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش: برنامه ریزی شهری

 

عنوان:

ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

 

استاد راهنما:

دکتر نورالدین عظیمی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدتقی رهنمایی 

 

نیمسال تحصیلی

دوم  ۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول

۱- طرح تحقیق.. ۴

۱-۱: بیان مسأله. ۴

۱-۲: ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴: پیشینه تحقیق.. ۶

۱-۵: سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۶: فرضیات تحقیق.. ۱۰

۱-۷: روششناسی تحقیق.. ۱۱

۱-۷-۱: روش گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۷-۲: ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۷-۳: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. ۱۲

۱-۸: مشکلات و موانع تحقیق.. ۱۲

فصل دوم

۲- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱: مفاهیم و واژگان تحقیق.. ۱۵

۲-۱-۱: ساماندهی.. ۱۵

۲-۱-۲: مسکن.. ۱۵

۲-۱-۳: سکونتگاه غیررسمی.. ۱۵

۲-۱-۴: اسکان غیر رسمی.. ۱۶

۲-۱-۵: حاشیه نشینی.. ۱۶

۲-۲: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی.. ۱۹

۲-۳: حاشیه نشینی در جهان.. ۲۱

۲-۴: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب… ۲۱

۲-۵: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران.. ۲۳

۲-۵-۱: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. ۲۶

۲-۶: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. ۲۷

۲-۶-۱: سطح کلان.. ۲۸

۲-۶-۲: سطح میانی.. ۲۹

۲-۶-۳: سطح خرد. ۲۹

۲-۷: علل بروز حاشیهنشینی.. ۳۲

۲-۷-۱: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها ۳۲

۲-۸: اسکان غیررسمی در ایران.. ۳۲

۲-۸-۱: انواع سکونتگاه های غیررسمی در ایران.. ۳۳

۲-۸-۲: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. ۳۳

۲-۹: ویژگیهای سکونتگاه های غیررسمی.. ۳۶

۲-۱۰: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاه های غیررسمی.. ۳۸

۲-۱۱: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان.. ۴۲

۲-۱۱-۱: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی.. ۴۲

۲-۱۱-۲: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه. ۴۳

۲-۱۱-۳: سیاست تخریب و پراکنش…. ۴۳

۲-۱۱-۴: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف… ۴۴

۲-۱۱-۵: ارائه زمین و خدمات… ۴۴

۲-۱۱-۶: آزادسازی و تثبیت اقتصادی… ۴۵

۲-۱۱-۷: سیاست توانمندسازی… ۴۵

۲-۱۱-۸: ارتقای محیطی.. ۴۶

۲-۱۲: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی.. ۴۷

۲-۱۳: مشکلات برنامه ریزی سکونتگاه های غیررسمی در ایران.. ۴۸

۲-۱۳-۱: مشکلات نظام تصمیمگیری… ۴۸

۲-۱۳-۲: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی.. ۴۸

۲-۱۴: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی.. ۴۹

۲-۱۵: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی.. ۴۹

۲-۱۵-۱:طرحهای شهری… ۴۹

۲-۱۵-۲ قوانین زمین شهری… ۵۰

۲-۱۵-۳: شهرهای جدید.. ۵۰

۲-۱۶: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.. ۵۱

۲-۱۷: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی.. ۵۲

۲-۱۷-۱: عمدهترین دستاوردهای ملی.. ۵۳

۲-۱۷-۲: مشکلات  فرارو. ۵۳

۲-۱۷-۳: امکانات و فرصتهای پیشرو. ۵۴

۲-۱۸: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاه های غیررسمی   ۵۵

۲-۱۸-۱: مفهوم ظرفیتسازی… ۵۵

۲-۱۹: بررسی تاثیر سکونتگاه های غیر رسمی بر امنیت اجتماعی.. ۵۸

۲-۲۰: پیامدهای سکونتگاه های غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود) ۵۹

۲-۲۱: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری… ۵۹

۲-۲۲: راهکارهای ساماندهی فضای شهری… ۶۰

۲-۲۳: مهاجرت و اسکان غیررسمی.. ۶۴

۲-۲۴: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی.. ۶۴

۲-۲۵: تجمیع زمین.. ۶۶

۲-۲۶: فرآیند تجمیع زمین.. ۶۷

۲-۲۷: تجمیع زمین در ایران.. ۶۹

۲-۲۷-۱: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) ۶۹

۲-۲۷-۲: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) ۶۹

۲-۲۷-۳: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) ۶۹

۲-۲۸: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری… ۷۲

۲-۲۹: جمعبندی از روش تجمیع زمین.. ۷۳

۲-۳۰: طرحهای تجمیع.. ۷۳

۲-۳۱: پیشینه و سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن.. ۷۵

۲-۳۲: مهمترین مزایای کاربرد روش سازماندهی مجدد زمین.. ۷۹

۲-۳۳: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالکان و دولت… ۸۱

۲-۳۴: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین.. ۸۲

۲-۳۵: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین) ۸۴

۲-۳۶: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم. ۸۵

۲-۳۷: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین.. ۸۷

۲-۳۷-۱: اصول پروژه. ۹۲

۲-۳۷-۲: مشارکت شهروندان.. ۹۵

۲-۳۷-۳: سازماندهی و مدیریت… ۹۵

۲-۳۷-۴: مزایای این پروژه. ۹۶

۲-۳۷-۵: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین.. ۹۷

۲-۳۷-۶: فرآیند انجام پروژه. ۹۹

۲-۳۸: نتیجه گیری… ۱۰۲

فصل سوم

۳- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها ۱۰۴

۳-۱: ویژگی های جغرافیای محدوده مورد مطالعه. ۱۰۴

۳-۱-۱: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی.. ۱۰۴

۳-۱-۲: زمین شناسی.. ۱۰۵

۳-۱-۳: توپوگرافی.. ۱۰۶

۳-۲: ویژگی های اقلیمی شهر بندر انزلی.. ۱۰۷

۳-۲-۱: آب و هوا ۱۰۷

۳-۲-۲: درجه حرارت… ۱۰۷

۳-۲-۳: بارندگی.. ۱۰۸

۳-۲-۴: رطوبت نسبی.. ۱۰۸

۳-۲-۵: باد. ۱۱۱

۳-۲-۶: منابع آب… ۱۱۲

۳-۲-۷: خاک شناسی.. ۱۱۴

۳-۲-۸: پوشش گیاهی.. ۱۱۵

۳-۳: ویژگی های جغرافیای انسانی.. ۱۱۶

۳-۳-۱: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی.. ۱۱۶

۳-۳-۲: تاریخچه شهر بندر انزلی.. ۱۱۶

۳-۳-۳: جمعیت و خانوار. ۱۱۸

۳-۳-۴: ساختار جنسی و سنی جمعیت… ۱۱۹

۳-۳-۵: حرکات جمعیتی (مهاجرت) ۱۲۱

۳-۳-۶: زبان و مذهب… ۱۲۲

۳-۳-۷: سواد. ۱۲۳

۳-۴: ویژگی های اقتصادی شهر بندر انزلی.. ۱۲۳

۳-۴-۱: جمعیت فعال و غیر فعال.. ۱۲۳

۳-۴-۲: جمعیت شاغل برحسب گروه های عمده فعالیت… ۱۲۴

۳-۴-۳: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی.. ۱۲۷

۳-۴-۴: محله ها و نواحی شهر بندر انزلی.. ۱۲۷

۳-۴-۵: کاربری اراضی شهر بندر انزلی.. ۱۲۹

فصل چهارم

۴- یافته های تحقیق.. ۱۳۳

۴-۱: یافته های توصیفی.. ۱۳۵

فصل پنجم

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات۱۵۶

۵-۱: آزمون فرضیه. ۱۵۶

۵-۱-۱: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است. ۱۵۶

۵-۱-۲: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاه ها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است. ۱۵۶

۵-۲: نتیجه گیری… ۱۵۷

۵-۳: پیشنهادات… ۱۵۸

۵-۴: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی.. ۱۵۸

۵-۴-۱: راهبردهای اجتماعی.. ۱۵۸

۵-۴-۲: راهبردهای اقتصادی… ۱۵۹

۵-۴-۳: راهبردهای خدماتی.. ۱۵۹

۵-۴-۴: راهبردهای کالبدی… ۱۶۰

۵-۴-۵: راهبردهای مدیریتی.. ۱۶۰

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته. ۲۵

جدول ‏۲‑۲ :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاه ها با اسکان غیررسمی۴۱

جدول ‏۲‑۳ : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری۴۲

جدول ‏۲‑۴ : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی۶۱

جدول ‏۲‑۵  :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب۶۲

جدول ‏۲‑۶ :  بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب۶۳

جدول ‏۲‑۷ : راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی۶۵

جدول ‏۲‑۸ : مزایا و معایب روشهای مداخله در ایران.. ۸۵

جدول ‏۲‑۹ : ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه. ۹۴

جدول ‏۲‑۱۰ : گزینه های مختلف برای دریافت زمین۹۴

جدول ‏۳‑۱ : وضعیت جوی شهر بندرانزلی برحسب ماه،۱۳۷۶-۱۳۸۸. ۱۰۹

جدول ‏۳‑۲ : وضعیت بارندگی و دمای شهر بندر انزلی برحسب ماه طی دوره آماری سال های ۱۹۵۱ ۲۰۰۹. ۱۱۱

جدول ‏۳‑۳:  توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال ۱۳۸۵. ۱۱۳

جدول ‏۳‑۴ : جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی۱۱۸

جدول ‏۳‑۵ : ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی در سال ۱۳۸۵. ۱۱۹

جدول ‏۳‑۶ : توزیع سنی جمعیت شهر بندر انزلی بر حسب گروه های عمده سنی در سال ۱۳۸۵. ۱۲۰

جدول ‏۳‑۷ : مهاجران وارد شده طی ۱۰ سال گذشته به شهر بندر انزلی (۱۳۸۵- ۱۳۷۵). ۱۲۲

جدول ‏۳‑۸ : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه ۱۳۸۵۱۳۷۵. ۱۲۲

جدول ‏۳‑۹ : تعداد باسوادان در جمعیت۶ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی۱۲۳

جدول ‏۳‑۱۰ : توزیع نسبی جمعیت ۱۰ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت…. ۱۲۴

جدول ‏۳‑۱۱ : توزیع نسبی جمعیت ۱۰ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس…. ۱۲۴

جدول ‏۳‑۱۲ : توزیع نسبی برآورد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر برحسب بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات۱۲۵

جدول ‏۳‑۱۳ : جمعیت فعال شهر بندر انزلی، ۱۳۸۵. ۱۲۵

جدول ‏۳‑۱۴ : برآورد شاغلان برحسب گروه های عمده فعالیت و به تفکیک جنس…. ۱۲۶

جدول ‏۳‑۱۵ : محله ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت…. ۱۲۸

جدول ‏۳‑۱۶: سطوح کاربری های مختلف، تعداد و سهم آنها ۱۳۰

جدول ‏۴‑۱ : نظام تحلیل ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی محله نویر بندرانزلی۱۳۴

جدول ‏۴‑۲ : جنسیت پاسخگویان.. ۱۳۵

جدول ‏۴‑۳ :سن سرپرست خانوار. ۱۳۵

جدول ‏۴‑۴ : محل تولد سرپرست خانوار. ۱۳۶

جدول ‏۴‑۵ : شغل سرپرست خانوار. ۱۳۶

جدول ‏۴‑۶ : مدت سکونت درواحد مسکونی فعلی۱۳۷

جدول ‏۴‑۷: محل سکونت قبلی۱۳۷

جدول ‏۴‑۸ : تعداد واحد مسکونی دراین ملک…. ۱۳۸

جدول ‏۴‑۹ : تعداد خانوار ساکن دراین واحد مسکونی۱۳۸

جدول ‏۴‑۱۰: تعداد کل افراد ساکن دراین واحد.. ۱۳۸

جدول ‏۴‑۱۱ : سطح تصیلات۱۳۹

جدول ‏۴‑۱۲  : نوع تصرف واحدمسکونی۱۴۰

جدول ‏۴‑۱۳ : سازنده خانه مسکونی۱۴۱

جدول ‏۴‑۱۴ : مساحت کل زمین واحد مسکونی۱۴۱

جدول ‏۴‑۱۵ : مقدار زیربنای واحد مسکونی۱۴۲

جدول ‏۴‑۱۶ : میزان رضایت از واحد مسکونی۱۴۳

جدول ‏۴‑۱۷ : میزان رضایت از کیفیت ساخت واحد مسکونی۱۴۴

جدول ‏۴‑۱۸ : وضعیت دسترسی به خدمات عمومی۱۴۴

جدول ‏۴‑۱۹ : میزان رضایت از همسایگان واحد مسکونی۱۴۵

جدول ‏۴‑۲۰ : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی۱۴۵

جدول ‏۴‑۲۱ : تمایل جهت نوسازی واحد مسکونی در ابعاد بزرگتر. ۱۴۶

جدول ‏۴‑۲۲ : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی با وام بانکی۱۴۷

جدول ‏۴‑۲۳ : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی۱۴۸

جدول ‏۴‑۲۴ : تمایل جهت تجمیع زمین بصورت آپارتمانی۱۴۹

جدول ‏۴‑۲۵ : تمایل جهت مشارکت دولت و ادغام با همسایگان مجاور. ۱۴۹

جدول ‏۴‑۲۶ : تمایل جهت افزایش خدمات محله ای۱۵۰

جدول ‏۴‑۲۷ : بررسی رابطه بین تمایل به تجمیع در مردم با متغیرهای انتخابی۱۵۱

 

فهرست اشکال

نمودار ‏۲‑۱ : الگوی نظری جهت تبیین حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی۳۱

نمودار ‏۲‑۲ : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی۶۶

نمودار ‏۲‑۳ : موارد استفاده از پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین۱۰۰

نمودار ‏۳‑۱متوسط دمای ماهانه شهر بندر انزلی طی دوره آماری ۱۹۵۱ – ۲۰۰۹. ۱۱۰

نمودار ‏۳‑۲ : گلباد شهر بندر انزلی، فروردین ۱۳۹۰. ۱۱۲

نمودار ‏۳‑۳: هرم سنی جمعیت شهر بندر انزلی برحسب گروه های عمده سنی، ۱۳۸۵. ۱۲۰

نمودار ‏۴‑۱ : سن سرپرست خانوار. ۱۳۵

نمودار ‏۴‑۲ : تعداد کل افراد ساکن دراین واحد.. ۱۳۹

نمودار ‏۴‑۳ : سطح تحصیلات۱۴۰

نمودار ‏۴‑۴ : مساحت کل زمین واحد مسکونی۱۴۲

نمودار ‏۴‑۵ : شما تا چه حدی از وضعیت سکونت دراین واحد مسکونی از لحاظ وسعت آن رضایت دارید؟. ۱۴۳

نمودار ‏۴‑۶ : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی۱۴۶

نمودار ‏۴‑۷ : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی۱۴۸

 

فهرست اشکال

تصویر ‏۲‑۱ : نیاز به پروژه تجمیع زمین، در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارند. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی. ۶۷

تصویر ‏۲‑۲ : نمونه  ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته  اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین برای طرح  های توسعه شهری امکان  پذیر نیست… ۶۷

تصویر ‏۲‑۳ : فرآیند تجمیع زمین.. ۶۸

تصویر ‏۲‑۴ : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد. ۷۰

تصویر ‏۲‑۵ : تبدیل بافت قدیمی و ارگانیک به ساختار منظم و مبتنی بر خطوط راه آهن از طریق اجرای طرحهای بازتنظیم زمین در یکی از شهرهای ژاپن   ۷۴

تصویر ‏۲‑۶ : مکانیزم تکنیک بازتنظیم زمین.. ۷۵

تصویر ‏۲‑۷ : تعدیل و تنظیم قطعات زمین با کاربرد طرح سازمان دهی مجدد زمین در ژاپن.. ۷۸

تصویر ‏۲‑۸ : ایده اصلی روش سازماندهی مجدد زمین، تغییر قطعه بندی زمین است… ۸۰

تصویر ‏۲‑۹ : تعدیل و تنظیم قطعات زمین بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین به ترتیب در طرح راما چهار و طرح مانانگ کازیلا در شهر بانکوک    ۸۱

تصویر ‏۲‑۱۰ : اصلاح قطعات زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نکات مثبت اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین است… ۸۲

تصویر ‏۲‑۱۱ : اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین، در اکثر موارد با افزایش تراکم همراه خواهد بود. ۸۲

تصویر ‏۲‑۱۲ : قطعه بندی پلاکهای مسکونی قبل  و بعد از یکپارچه سازی اراضی.. ۸۳

تصویر ‏۲‑۱۳ : مکانیزم احیای زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین.. ۸۶

تصویر ‏۲‑۱۴ : نمونه هایی از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک…. ۸۸

تصویر ‏۲‑۱۵ : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین درتایوان.. ۸۹

تصویر ‏۲‑۱۶ : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک…. ۹۰

تصویر ‏۲‑۱۷ : معرفی اجزای پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین.. ۹۱

تصویر ‏۳‑۱ : تقسیمات شهر بندر انزلی به تفکیک مناطق.. ۱۰۷

تصویر ‏۳‑۲ : پوشش گیاهی شهر بندر انزلی.. ۱۱۵

تصویر ‏۳‑۳ : محله ها و نواحی شهر بندر انزلی.. ۱۲۹

تصویر ‏۴‑۱ : محله نویر شهر بندر انزلی.. ۱۵۴

 

فهرست اشکال

نقشه ‏۳‑۱ : موقعیت سیاسی شهر بندر انزلی۱۰۵

نقشه ‏۴‑۱ : محله های شهر بندر انزلی ( محله نویر). ۱۵۲

نقشه ‏۴‑۲ : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی۱۵۳

نقشه ‏۴‑۳ : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی۱۵۳

 

چکیده

اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و… رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها نیز تابعی از فقر ،افزایش قیمت اجاره مسکن و مسکن،نرخ بیکاری و…می باشد. سکونت گاه های غیر رسمی،بدلیل عدم ایمنی در ساخت همیشه تهدیدی برای ساکنین خود محسوب می گردند. افراد ساکن در این سکونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امنی ها قرار دارند و هم تهدیدی برای جامعه محسوب می گردند .این افراد به دلیل انزوای اجتماعی ، عقده های درونی، فقر مالی وضعف فرهنگی در درون خود به باز تولید جرم و انواع مفاسد اجتماعی می پردازند. وجود این سکونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلانشهرهای کشور محسوب می گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با بهره گرفتن از ۲۷۵نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.

واژگان کلیدی: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی

 

مقدمه

از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال ۱۳۵۷ و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی آن باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاه های غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد آن افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد برای این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یک فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاه های غیر رسمی قبل نیز مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید.

اسکان غیررسمی تاکنون در ایران با نامهای مختلفی به کار برده شده، بویژه: حاشیه­نشینی، زاغه­نشینی، مسکن نابهنجار، اسکان خود انگیخته، اسکان خودجوش. (حاتمی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۳).

بر اساس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، این گونه سکونتگاه ها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:

  1. مسکن سازی شتابزده توسط استفاده کنندگان که عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نکردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی، مجموعه­ای نابسامان را به وجود آورده است؛
  2. پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا کم­درآمد و فقیر؛

محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی (وزارت مسکن وشهرسازی، ۱۳۸۲: ۲ـ۱)

۱-۱: بیان مسأله

یکی از زمینه­های ناپایداری توسعه­ی شهری در طول زمان گونه­ای از سکونت با مشکلات
ویژه­ی آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیررسمی می­توان نام برد. این­گونه سکونتگاه­ها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کم­بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری­های اجتماعی می­شوند (صرافی، ۱۳۸۱: ۷۹). حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی پدیده­ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت­های زیاده از حد و بدون برنامه­ریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالش­های فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای پدیدار گردیده است (بوچانی، ۱۳۸۴: ۶۰). طبق برآوردهای برنامه­ی اسکان بشر سازمان ملل متحد یک­سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغه­ها و یا مکان­هایی زندگی می­کنند که حداقل دارای شرایط زیر می­باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).

این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه­نیافته­تر بارزتر است. بطوریکه گفته می­شود بیش از نیم تا سه­چهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی قرار دارند (زنجانی، ۱۳۸۰: ۵). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از ۵۰ درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم­درآمد و ۲۰ درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاه­ها زندگی می­کنند که سنجه­های سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری آن کشورها در آنها پایین­تر است (فرزین صبا، ۱۳۸۴: ۲). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یک­سوم تا یک­چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می­برند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه­ی دهه­ی ۹۰ میلادی است (صرافی، ۱۳۸۱: ۵). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاه­های غیررسمی فقط در کشورهای توسعه­نیافته وجود دارد بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بوده است و در برخی از نوشته­ها علت­العلل این مسأله را ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن دانسته­اند (آقابخشی و دیگران، ۱۳۸۲: ۲).

جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیش­بینی­ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری­ها در گسترش زیرساخت­ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی­قاعده گسترش یافته است. برآورد می­شود در کشور ما یک­سوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاه­ها مستقر باشند (صرافی، ۱۳۸۱: ۵).

مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال ۲۰۰۱، ۹۲۴ میلیون نفر (در حدود ۳۰ درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاه­های غیررسمی و سکونتگاه­های فرودست، سکونت داشته­اند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر آنها دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلات بهداشتی و اجتماعی بوده­اند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یک نگرش منطقه­ای دست­کم ۲۰۰ میلون نفر در سکونتگاه­های غیررسمی ساکن بوده­اند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشان می­دهند که در سال ۱۳۸۵ در حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه­های غیررسمی و ۲ میلیون نفر در بافت­های فرسوده ساکن بوده­اند و در مجموع رقم ۵/۱۰ میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر می­برده­اند (صرافی، ۱۳۸۷: ۸). تا سال ۱۴۷۰۰ هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر می­شوند، ۳۰ درصد از شهرنشینان جدید (بیش از ۱۰ میلیون نفر) کم­درآمد خواهند بود که بین ۵ تا ۷ میلیون نفر از آنها در صورت تداوم شرایط موجود در برنامه­ریزی­ها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، ۱۳۸۳: ۳۳). اگر حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاه­های غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در آنها بوده و در واقع ما در دهه­های آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخص­های مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخش­های جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment  ) مورد تحلیل قرار می گیرد

تعداد صفحه : ۱۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***