پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : کودکان استثنایی

عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دکترعلی ­اکبر اسماعیلی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف پژوهش…. ۵

۱-۵ فرضیه­های پژوهش…. ۵

۱-۶  تعریف واژه­ها و مفاهیم.. ۵

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ی تحقیق.. ۱

۲-۱ عقب ماندگی ذهنی.. ۹

۲-۲ عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

۲-۳ ویژگی­های کودک استثنایی.. ۹

۲-۴ نیازهای والدین کودکان استثنایی.. ۱۰

۲-۵ احساسات والدین کودکان استثنایی.. ۱۰

۲-۶  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا ۱۱

۲-۷ اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا ۱۲

۲-۸ اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا ۱۲

۲-۹ ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا ۱

۲-۱۰   زندگی کامل.. ۱۳

۲-۱۰-۱- زندگی لذت بخش… ۱۴

۲-۱۰-۱-۱-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. ۱۴

۲-۱۰-۲- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) ۱۴

۲-۱۰-۲-۱-  توانمندی­ها و فضیلت­ها ۱۵

۲-۱۰-۳- زندگی با معنی.. ۱۶

۲-۱۱   بهزیستی روان­شناختی.. ۱۶

۲-۱۲   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. ۱۹

۲-۱۳   نظریه­های بهزیستی روانی.. ۲۰

۲-۱۳-۱- نظریه­ی فرانکل.. ۲۰

۲-۱۳-۲- الگوی ویسینگ و واندان. ۲۰

۲-۱۳-۳- نظریه­ی ریف.. ۲۰

۲-۱۴   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. ۲۱

۲-۱۵   امید به زندگی.. ۲۱

۲-۱۶   رضایت زناشویی.. ۲۳

۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی.. ۲۳

۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کننده­ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. ۲۳

۲-۱۷   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. ۳۳

۲-۱۷-۱-  پژوهش­های انجام شده در کشور ۳۳

۲-۱۷-۲- پژوهش­های خارجی.. ۳۷

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. ۱

۳-۱ مقدمه. ۴۰

۳-۲ نوع طرح پژوهش…. ۴۰

۳-۳ جامعه­ی آماری.. ۴۰

۳-۴ نمونه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه.

۳-۴-۱- گروه نمونه. ۴۰

۳-۴-۲- روش نمونه­گیری.. ۴۰

۳-۵ ابزار اندازه­گیری.. ۴۰

۳-۶  اجرا و  روش جمع­آوری داده­ها ۴۵

۳-۷ روش­های آماری.. ۴۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ۱

۴-۱ مقدمه. ۴۸

۴-۲ تجزیه و تحلیل و توصیف داده­های گردآوری شده ۴۸

۴-۲-۱- توصیف نمونه­ی آماری.. ۴۸

۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش… ۴۹

۴-۲-۳- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل. ۵۱

۴-۳ آمار استنباطی.. ۵۴

۴-۴ آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۵۴

۴-۴-۱- آزمون فرضیه­ی اول. ۵۴

۴-۴-۲- آزمون فرضیه­ی دوم. ۵۶

۴-۴-۳- آزمون فرضیه­ی سوم. ۵۸

 

فصل پنجم:  نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادات.. ۱

۵-۱ مقدمه. ۶۳

۲-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۶۳

۵-۲-۱- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی اول. ۶۳

۵-۲-۲- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی دوم. ۶۴

۵-۲-۳- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی سوم. ۶۵

۵-۳ محدودیت­های تحقیق.. ۶۶

۵-۴ پیشنهادات… ۶۷

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۶۷

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۶۷

پیوست­ها  ۱

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. ۷۰

پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان.. ۷۲

پرسشنامه­ی بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… ۷۴

منابع و مآخذ  ۷۵

فهرست جدول­ها

جدول شماره (۳-۱): پایایی پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۱

جدول شماره (۳-۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۲

جدول شماره (۳-۳): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۲

جدول شماره (۳-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۳

جدول شماره (۳-۵): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۴

جدول شماره (۳-۶): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. ۴۴

جدول شماره (۳-۷): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی.. ۴۵

جدول شماره(۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. ۴۸

جدول شماره(۴-۲):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش…. ۴۹

جدول شماره (۴-۳):توصیف نمره­ی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. ۵۱

جدول شماره (۴-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. ۵۴

جدول شماره (۴-۵): نتایج آزمون لوین.. ۵۴

فهرست جدول­ها

جدول شماره (۴-۶): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. ۵۵

جدول شماره (۴-۷): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. ۵۶

جدول شماره (۴-۸): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  ۵۷

جدول شماره (۴-۹): نتایج آزمون لوین.. ۵۷

جدول شماره (۴-۱۰): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. ۵۷

جدول شماره (۴-۱۱): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. ۵۸

جدول شماره (۴-۱۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  ۵۹

جدول شماره (۴-۱۳): نتایج آزمون لوین.. ۵۹

جدول شماره (۴-۱۴): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. ۶۰

جدول شماره (۴-۱۵): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. ۶۰

جدول۵-۱: خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۶۳

جدول شماره (الف-۱): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. ۶۹

ادامه جدول شماره (الف-۱): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. ۷۰

جدول شماره (الف-۲): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. ۷۱

ادامه­ی جدول شماره (الف-۲): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. ۷۲

جدول شماره (الف-۳): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. ۷۳

ادامه­ی جدول شماره (الف-۳): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. ۷۴

فهرست نمودارها

نمودار شماره (۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. ۴۹

نمودار شماره (۴-۲): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  ۵۲

نمودار شماره (۴-۳): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  ۵۳

نمودار شماره (۴-۴): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  ۵۳

فهرست شکل­ها

عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه

شکل شماره (۲-۱): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از کرد تمینی (۱۳۸۴) ۱

چکیده

هدف:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکم­توان ذهنی شهر فردوس درسال (۹۱) انجام شد.

روش:

این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل  است. جامعه موردمطالعه ۱۰۰ نفر ازمادران دارای فرزند کم­توان ذهنی شهر فردوس بودند،که فرزندان­شان در سال۹۱ تحت حمایت بهزیستی بوده­اند.نمونه­ای شامل ۵۰ مادر به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی انتخاب وبه صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (۲۵نفر) قرار گرفتند.

آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت ۱۳ جلسه­ی ۹۰ دقیقه­ای طی ۴ هفته تحت آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. داده­های به دست آمده با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها: تحلیل نتایج با بهره گرفتن از آزمونT  مستقل نشان  داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است ( ۰۰۰۱/۰p< ).

نتیجه­گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده وسودمندی وتأثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی را تأیید می­کند.

۱-۱          مقدمه

یکی از طبیعی­ترین گروه­هایی که می­تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه­ی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن­ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم­توان ذهنی[۱]، نابینا[۲]، یا ناشنوا[۳] باشد. کم­توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می­آید (میکائیلی، ۱۳۸). بی تردید تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده­ای می­تواند رویدادی نامطلوب و چالش­زا تلقی شود که احتمالاً تنیدگی، سرخوردگی­، احساس غم و ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی وجود داردکه نشان می­دهند والدین کودکان دارای مشکلات هوشی­، به احتمال بیشتری با مشکلات هیجانی­، اقتصادی و اجتماعی که غالباً ماهیت محدود کننده­، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می­شوند (مانند خمیس[۴]، ۲۰۰۷). در چنین موقعیتی گرچه همه­ی اعضای خانواده وکارکرد آن­، آسیب می­بیند(هرینگ[۵] وهمکاران، ۲۰۰۶) مادران به علت داشتن نقش سنتی “مراقب”، مسئولیت­هایی بیشتری در قبال فرزند ناتوان خود به عهده می­گیرند که در نتیجه­، با مشکلات روانی بیشتری مواجه می­شوند. فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکل­دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار می­دهد (اولسون و هوآنگ، ۲۰۰۱؛ مک کانکی و همکاران[۶]، ۲۰۰۷). مادر، نخستین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می­کند.

رویارویی مادر با فرزند کم­توان ذهنی، نیاز کودک به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژه­ی رشد، تجربه­ی تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشکلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از کودکان، همگی زمینه را برای تضعیف کارکرد طبیعی مادر فراهم می­نمایند. وجود چنین مشکلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران کودکان استثنایی و به ویژه مادران دارای کودک کم توان ذهنی را در مقایسه با مادران کودکان عادی در پی خواهد داشت. هم چنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی کودکان و برآورده نشدن آن­ها موجب ناکامی والدین می­شود.

تولد یک کودک کم­توان ذهنی در مادرانی که به مدت ۹ ماه بارداری، انتظار یک کودک سالم و با ویژگی­های طبیعی را داشته­اند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در مادر فراهم می کند که بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی می­تواند سبب گوشه­گیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودکم بینی و بی ارزشی در مادر شود و پیامدهای منفی هم­چون اضطراب، پرخاشگری (نریمانی و همکاران، ۲۰۰۷)، حرمت به خود پایین (محمدی و دادخواه، ۲۰۰۱) و افسردگی شدید (لاجوردی، ۱۹۹۲) را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آن­ها را به خطر اندازد.یکی از مهم ترین منابع زمینه ساز این گروه از مشکلات روان -شناختی از دست دادن امید به زندگی و نداشتن رضایت زناشویی است (شمس اسفندآبادی، ۲۰۰۷).

تعداد صفحه : ۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***