پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………….. ۲
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲بیان مسله……………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳اهمیت وضرورت موضوع پژوهش………………………………………………………… ۹
۱-۴اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۲
۱- ۵ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۶تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها……………………………………………………….. ۱۳
۱-۷انواع متغیرها……………………………………………………………………………………….. ۱۴
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………….. ۱۵
۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲مروری بر مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۱تعریف واهمیت مهارت های زندگی………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۲اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی………………………………….. ۱۷
۲-۲-۳ انواع مهارتهای زندگی…………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳ ابعاد مهارتهای زندگی…………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۳-۱مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی……………………………………….. ۲۳
۲-۳-۲ مهارت های حل مسله- تصمیم گیری………………………………………………. ۲۴
۲-۳-۳ مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی………………………. ۲۴
۲-۳-۴ مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی………………………………………. ۲۵
۲- ۴مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی………………………………………….. ۳۰
۲-۵اهداف آموزش مهارت های زندگی……………………………………………………….. ۳۶

۲-۶جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

۲-۷تعریف و اهمیت سلامت روان……………………………………………………………… ۳۹
۲-۸ بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه……………………………………………….. ۴۱
۲-۹ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف………………………………………… ۴۳
۲-۱۰دید گاه های مختلف در مورد سلامت روانی…………………………………………. ۴۴
۲-۱۰-۱ دید گاه روان پزشکی……………………………………………………………………. ۴۴
۲-۱۰-۲ دید گاه رفتار گرایی……………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۰-۳ دید گاه انسان گرایی…………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۱۰-۴ دید گاه هستی گرایی……………………………………………………………………. ۴۹
۲-۱۰-۵ دید گاه شناختی…………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۰-۶ دید گاه بوم شناختی……………………………………………………………………… ۵۱
۲-۱۱مبانی نظری عزت نفس………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۱۲توجه به عزت نفس در کودکان……………………………………………………………. ۵۳
۲-۱۳اهمیت عزت نفس…………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۴علائم عزت نفس سالم و نا سالم…………………………………………………………. ۵۶
۲-۱۵سوابق پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱۵-۱ تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور…………………………… ۵۸
۲-۱۵-۲ تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور…………………………… ۵۹
۲-۱۶خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. ۶۵
فصل سوم:روش پژوهش……………………………………………………….. ۶۶
۳-۱طرح تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۲ جامعه آماری……………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۳ نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه………………………………………………………. ۶۸
۳-۴ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۴-۱معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)………………………………… ۶۸
۳-۴-۲ پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ…………………………………………….. ۶۹
۳-۴-۴ پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………. ۷۰
۳-۴-۵ابزارهای آموزش مهارت های زندگی…………………………………………………. ۷۱
۳-۴-۶نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی……………………………………………. ۷۱
۳-۵ روش اجرا…………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۵-۱ رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی………………………………………. ۷۲
۳-۵-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………… ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج………………………… ۷۶
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۲ توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی…………………………………….. ۷۸
۴-۳ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. ۸۸-۷۹
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش………………………………. ۸۹
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۲ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۹۲
۵-۳محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. ۹۵
۵-۴ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۵ پیوست ها…………………………………………………………………………………………. ۱۱۱-۹۸
۵-۶ فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………… ۱۱۲
۵-۷ فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۸ چکیده(به زبان انگلیسی)……………………………………………………………………. ۱۲۲

فهرست جداول

جدول (۲-۱) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه……………………………………………… ۲۰
جدول(۲-۲) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس ۲۸
جدول(۳-۱)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،۱۳۷۵)…………………………………………………. ۶۷
جدول(۴-۱) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر………………………………………………………………….. ۷۸
جدول(۴-۲) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان…………………. ۷۹
جدول(۴-۳) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس……………………… ۸۰
جدول(۴-۴) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی………… ۸۱
جدول(۴-۵) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی……… ۸۲
جدول(۴-۶) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی. ۸۳
جدول(۴-۷) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی……………………….. ۸۴
جدول(۴-۸) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی………………. ۸۵
جدول(۴-۹) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی………… ۸۶
جدول(۴-۱۰) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی…….. ۸۷
جدول(۴-۱۱) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی………. ۸۸


فهرست نمودار

نمودار(۴-۱) متغیر وضعیت گروهی(آزمایش- کنترل)……………………………………………………….۷۸

فهرست اشکال

شکل(۲-۱) اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی بر روی فرد و جامعه………….۲۰

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ بود. که تعداد ۶۰ دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه ۳۰ نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروه های مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

۱- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

۲-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

۳- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

۴- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

۱-۱ مقدمه

با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار ، امری ضروری به نظر می رسد به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی ، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده، ۱۳۸۸) .

آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابه لای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی می گردد این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارزشها و رفتار انسان می گردد (ناصری ، ۱۳۸۴) .

در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد (شعاری نژاد ، ۱۳۷۷) .

بر اساس پژوهشهای انجام شده عواملی نظیر عزت نفس ، مهارت های بین فردی ، برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف ، تصمیم گیری ، حل مساله و تعیین و شناسایی ارزشهای فردی و پیشگیری درکاهش انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی کودکان نقش موثری دارند (علیمردانی ، ۱۳۸۴) .

آموزش پیش نیاز لازم بر ای سلامت است و سلامت توسط مردم و در جایی که زندگی ، تحصیل ، کار و تفریح می کنند و یا عشق می ورزند بوجود می آید و توسط آنها تداوم می یابد .

سلامت ، دست یابی به رفاه تمام اعضای خانواده را از طریق مراقبت از خود و دیگران و با قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری و داشتن تسلط به شرایط محیط زندگی خود و تامین لازمه های زندگی اجتماعی ، تضمین می نماید (خالصی و عالیخانی ، ۱۳۸۲) .

بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود .

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***