پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان : رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

موضوع:

رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۲

۱-۱٫ بیان مسئله. ۳

۱-۲٫اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۳٫ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴٫ سوالات تحقیق.. ۷

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶٫ تعاریف مفهومی متغیرها ۸

۱-۶٫ تعاریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ .موضع گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۱

۲-۱-۱٫ تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۱

۲-۱-۲٫ تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۲

۲-۱-۳٫ اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۷

۲-۱-۳-۱٫ عشق  ۱۸

۲-۱-۳-۲٫ همدلی.. ۱۸

۲-۱-۳-۳٫ محبت… ۱۹

۲-۱-۳-۴٫ صمیمیت  ۱۹

۲-۱-۳-۵٫ تعهد. ۲۰

۲-۱-۳-۶٫ احساس مسئولیت… ۲۱

۲-۱-۳-۷٫ وفاداری و جانب داری  ۲۱

۲-۱-۳-۸٫ اعتقاد و اعتماد. ۲۱

۲-۱-۴٫ عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی.. ۲۲

۲-۱-۴-۱٫ عوامل فردی  ۲۲

۲-۱-۴-۲٫ عوامل ارتباطی.. ۲۶

۲-۱-۴-۳٫ عوامل خارجی.. ۲۹

۲-۱-۵٫ کیفیت زندگی زناشویی مطلوب… ۳۰

۲-۱-۶٫ کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب… ۳۱

۲-۱-۷٫ نظریه های کیفیت زندگی زناشویی.. ۳۲

۲-۱-۷-۱٫ دیدگاه برادبوری  ۳۲

۲-۱-۷-۲٫ دیدگاه بیورز. ۳۴

۲-۱-۷-۳٫ دیدگاه السون. ۳۵

۲-۱-۷-۴٫ دیدگاه سه محوری تسنگ و مک درموت  ۳۵

۲-۱-۷-۵٫ دیدگاه مک مستر. ۳۶

۲-۱-۷-۶٫ دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی.. ۳۹

۲-۲٫ موضع گیری های نظری درخصوص مهارت های هیجانی.. ۴۰

۲- ۲-۱٫ تعریف مهارت های هیجانی.. ۴۰

۲-۲-۲٫ تعریف هیجان. ۴۰

۲-۲-۳٫ ابعاد هیجان. ۴۰

۲- ۲-۴٫ تاثیر مهارت های هیجانی بر وضعیت روانشناختی.. ۴۲

۲-۲-۵٫ تقویت مهارت های هیجانی.. ۴۳

۲-۲-۶٫ نظریه های مهارت های هیجانی.. ۴۴

۲-۲-۶-۱٫ نظریه مایر و سالووی  ۴۴

۲-۲-۶-۲٫ رویکرد مختلط.. ۴۵

۲-۲-۶-۳٫ مدل مهارت های هیجانی گلمن.. ۴۵

۲-۲-۶-۴٫ مدل مهارت های هیجانی بار-آن. ۴۷

۲-۳٫ موضع گیری های نظری در خصوص امنیت عاطفی.. ۴۹

۲-۳-۱٫ مفهوم امنیت… ۵۰

۲-۳-۲٫ مفهوم امنیت عاطفی.. ۵۲

۲-۳-۳٫ عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی.. ۵۳

۲-۳-۳-۱٫ ویژگی های شخصیتی ۵۴

۲-۳-۳-۲٫ ارتباط.. ۵۴

۲-۳-۳-۳٫ حل تعارض…. ۵۵

۲-۳-۳-۴٫ مسائل مالی.. ۵۵

۲-۳-۳-۵٫ فعالیت اوقات فراغت… ۵۶

۲-۳-۳-۶٫ رابطه جنسی.. ۵۶

۲-۳-۳-۷٫ نقش های مربوط به برابری زن و مرد. ۵۶

۲-۳-۴٫ دیدگاه های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی.. ۵۷

۲-۳-۴-۱٫ دیدگاه رشدی فارمن.. ۵۷

۲-۳-۴-۲٫ دیدگاه ترکیبی وارینگ… ۵۹

۲-۳-۴-۳٫ دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن.. ۶۰

۲-۳-۴-۴٫ دیدگاه ترکیبی جسلسن.. ۶۲

۲-۳-۴-۵٫ دیدگاه تعاملی باگاروزی.. ۶۵

۲-۴٫ یافته های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی.. ۶۶

فصل سوم: روش  تحقیق

۳-۱٫ مقدمه. ۷۱

۳-۲٫ روش تحقیق ۷۱

۳-۳٫ جامعه تحقیق.. ۷۳

۳-۴٫ نمونه تحقیق  و روش نمونه گیری.. ۷۳

۳-۵٫ روش گرداوری اطلاعات… ۷۳

۳-۶٫ داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق.. ۷۳

۳-۷٫ پایایی ابزار تحقیق.. ۷۵

۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵

فصل چهارم: نتایج

۴-۱٫ یافته های توصیفی.. ۷۷

۴-۲٫ تحلیل رگرسیون چند متغیری.. ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۸۰

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری… ۸۱

۵-۲٫ محدودیت های تحقیق.. ۸۶

۵-۳٫ پیشنهادات کاربردی.. ۸۷

۵-۴٫ پیشنهادات تحقیق ۸۸

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………

منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها .

چکیده انگلیسی.. ۹۶

چکیده
تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل ۴۷۵ نفر از زوجین ساکن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان ارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود که مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی ۱۸ درصد از واریانس  کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته های پژوهش مؤید این مهم است که بین مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی می توانیم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش بینی کرد.

 

مقدمه

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم و مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است، ولی از نظر اهمیت آن را از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با همنوع تشکیل می دهد. روانشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان، اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارایه می دهند تا از این راه رسیدن به زندگی توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد (جدیدی و جان بزرگی، ۱۳۸۸). روان شناسان خانواده را محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی می دانند. داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء و اطفاء آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهمتر، و مسلح بودن به چگونگی ارضای درست و سالم آن ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

روانشناسانی که در راستای اهداف فوق الذکر فعالیت دارند، خاطر نشان می کنند که برای دستیابی به رضایت از زندگی و ارضای نیازهای عاطفی و روانی، خصوصیات و توانایی های فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فعالیت های اندیشمندان این حوزه، تحقیقات زیادی مشاهده می شود که دلالت بر تائید نقش مهارت های ارتباطی و هیجانی در عملکرد روزمره بزرگسالان، پیوندهای آن ها و روابط زناشویی رضایت مند دارد.

با توجه به تاثیراتی که مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی افراد بر کیفیت رابطه آن ها دارد و همچنین اهمیت بالای کیفیت زندگی زناشویی برای سلامت روانی افراد، در تحقیق حاضر محقق بر آن شد تا رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه : ۱۱۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***