پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ­ریزی درسی

عنوان : تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان:

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید رحیمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………. ۱
مقدمه…………………………………………………………… ۲
۱-۱ بیان مسئله…………………………………………………… ۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………….. ۹
۱-۳ اهداف تحقیق………………………………………………… ۱۰
۱-۳-۱ هدف کلی تحقیق……………………………………………. ۱۰
۱-۳-۲ اهداف جزئی……………………………………………….. ۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق……………………………………………… ۱۱
۱-۴-۱ فرضیه اصلی……………………………………………….. ۱۱
۱-۴-۲ فرضیه های فرعی……………………………………………. ۱۱
۵-۱ تعریف متغیرها……………………………………………… ۱۲
۱-۵-۱ تعاریف نظری……………………………………………….. ۱۲
۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی……………………………………………… ۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………. ۱۵
مقدمه…………………………………………………………… ۱۶
۲-۱ بخش اول: هوش اخلاقی……………………………………….. ۱۷
۲-۱-۱ هوش……………………………………………………… ۱۷
۲-۱-۲ انواع هوش….……………………………………………… ۱۸
۲-۱-۳ تبیین مفهوم اخلاق………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۴ هوش اخلاقی………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا…………………………………………… ۲۴
۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا…………………………….. ۲۴
۲-۱-۵-۲ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل…………………….. ۲۶
۲-۱-۶ فواید هوش اخلاقی………………………………………….. ۲۶
۲-۲ بخش دوم: سرمایه اجتماعی…………………………………… ۲۷
۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست………………………………………. ۲۷
۲-۲-۲ تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………… ۲۸
۲-۲-۳ اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………. ۲۹
۲-۲-۴ تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی…………………… ۳۰
۲-۲-۴-۱سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(۱۹۹۵) ……………………… ۳۰
۲-۲-۴-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(۱۹۹۰) ……………………… ۳۱
۲-۲-۴-۳ سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(۱۹۹۸)………………………. ۳۱
۲-۲-۵ تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………… ۳۲
۲-۲-۶ ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی …………………… ۳۵
۲-۲-۷ انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی ……………………….. ۳۵
۲-۲-۸ سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن……………………………… ۳۷
۲-۲-۹ ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………… ۳۸
۲-۲-۱۰ گونه های سرمایه اجتماعی ………………………………….. ۳۹
۲-۲-۱۱ مزایای سرمایه اجتماعی……………………………………… ۴۰
۲-۲-۱۲جنبه های منفی سرمایه اجتماعی………………………………. ۴۱
۲-۲-۱۳ عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی…………………………… ۴۲
۲-۲-۱۳-۱ اعتماد اجتماعی…………………………………………. ۴۳
۲-۲-۱۳-۲ انسجام اجتماعی…………………………………………. ۴۴
۲-۲-۱۳-۳ مشارکت اجتماعی……………………………………… ۴۵
۲-۲-۱۳-۴ تعلق اجتماعی…………………………………………… ۴۶
۲-۲-۱۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها ……………………… ۴۸
۲-۲-۱۵ آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟………… ۴۹
۲-۳ بخش سوم: مسئولیت پذیری………………………………….. ۵۰
۲-۳-۱ تعریف مسئولیت پذیری ………………………………………. ۵۰
۲-۳-۲ تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری…………………………. ۵۰
۲-۳-۳ مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی…………….. ۵۵
۲-۳-۳-۱ هابرماس………………………………………………… ۵۵
۲-۳-۳-۲ هومنز…………………………………………………… ۵۵
۲-۳-۳-۳ ویکرز…………………………………………………… ۵۵
۲-۳-۳-۴ آدلر و روانشناسی فردی…………………………………….. ۵۶
۲-۳-۳-۵ دیدگاه پرز گشتالت درمانی ………………………………… ۵۶
۲-۳-۳-۶ دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن……………………………… ۵۷
۲-۳-۳-۷ دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر………………………………… ۵۷
۲-۳-۳-۸ دیدگاه مراجع- محوری راجرز……………………………… ۵۷
۲-۳-۳-۹ دیدگاه وجود گرایان فرانکل………………………………….. ۵۸
۲-۳-۴ اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام ……………………. ۵۸
۲-۳-۵ مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………. ۶۰
۲-۳-۶ ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی………………………. ۶۲
۲-۳-۶-۱ بعد شناختی……………………………………………… ۶۲
۲-۳-۶-۲ بعد عاطفی……………………………………………….. ۶۳
۲-۳-۶-۳ بعد عملکردی…………………………………………….. ۶۳
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه تحقیق ………………………………….. ۶۴
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی……………………………………………… ۶۴
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی…………………………………………….. ۷۰
فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………… ۷۵
مقدمه ………………………………………………………….. ۷۶
۳-۱- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۳-۲ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۳-۳ حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۳-۴ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳-۵ روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۶ روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۷ پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۳-۸- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………… ۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………… ۸۷
مقدمه ………………………………………………………….. ۸۸
۴-۱ یافته های توصیفی…………………………………………….. ۸۹
۴-۱-۱ بررسی توصیفی گروه نمونه ……………………………………. ۸۹
۴-۱-۲ تحلیل توصیفی پرسشنامه ها…………………………………… ۹۲
۴-۲ یافته های استنباطی …………………………………………… ۱۰۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………….. ۱۱۴
مقدمه ………………………………………………………….. ۱۱۵
۵-۱ خلاصه بحث ………………………………………………….. ۱۱۶
۵-۲ یافته های تحقیق……………………………………………… ۱۱۷
۵-۳ پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………… ۱۲۴
۵-۴ پیشنهادات نظری………………………………………………. ۱۲۵
۵-۵ محدودیت ها …………………………………………………. ۱۲۶
منابع فارسی …………………………………………………….. ۱۲۸
منابع لاتین………………………………………………………. ۱۳۷

فهرست جدولها

جدول۳-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده………………….. ۷۷
جدول۳-۲ توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده……………. ۷۸
جدول۳-۳ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی…. ۸۰
جدول۳-۴ انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش. ۸۰
جدول۳-۵ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی. ۸۰
جدول۳-۶ انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش…………………………………………………………. ۸۰
جدول۳-۷ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­پذیری.. ۸۱
جدول۳-۸ انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­پذیری با هر یک از مؤلفه­های پژوهش…………………………………………………………. ۸۱
جدول ۳-۹ تحلیل ساختاری متغیرها………………………………….. ۸۲
جدول۳-۱۰ ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری………………………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۱ تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت ……………………. ۸۹
جدول۴-۲ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی……………… ۹۰
جدول ۴-۳ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی…………….. ۹۱
جدول ۴-۴ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده………………….. ۹۲
جدول ۴-۵ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)……….. ۹۳
جدول ۴-۶ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)…………. ۹۴
جدول ۴-۷ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)………… ۹۴
جدول۴-۸ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی).. ۹۵
جدول۴-۹ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )… ۹۵
جدول۴-۱۰ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )… ۹۶
جدول۴-۱۱ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ). ۹۶
جدول۴-۱۲ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)…. ۹۷
جدول۴-۱۳ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )….. ۹۷
جدول۴-۱۴ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)… ۹۸
جدول۴-۱۵ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )… ۹۸
جدول۴-۱۶ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی ).. ۹۹
جدول ۴-۱۷ توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. ۱۰۰
جدول ۴-۱۸ توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. ۱۰۱
جدول ۴-۱۹ توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۲۰ مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان……………………. ۱۰۳
جدول ۴-۲۱ مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان………………….. ۱۰۳
جدول ۴-۲۲ مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان…………………. ۱۰۴
جدول ۴-۲۳ ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری… ۱۰۴
جدول ۴-۲۴ ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی…………… ۱۰۵
جدول ۴-۲۵ ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری…………………………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۲۶ ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی…………. ۱۰۶
جدول ۴-۲۷ تحلیل مسیر متغیرها…………………………………… ۱۰۷
جدول ۴-۲۸ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت…………… ۱۰۷
جدول۴-۲۹ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………… ۱۰۷
جدول ۴-۳۰ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی………. ۱۰۸
جدول ۴-۳۱ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده……………. ۱۰۸
جدول ۴-۳۲ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت…………. ۱۰۹
جدول۴-۳۳ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……… ۱۰۹
جدول ۴-۳۴ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. ۱۰۹
جدول ۴-۳۵ سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده……………….. ۱۱۰
جدول ۴-۳۶ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت…………. ۱۱۰
جدول۴-۳۷ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………. ۱۱۱
جدول ۴-۳۸ آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی ۱۱۱
جدول ۴-۳۹ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. ۱۱۲
جدول ۴-۴۰ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده…………. ۱۱۲
جدول ۴-۴۱ آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده….. ۱۱۳

فهرست نمودارها

۱-۱ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………. ۸
نمودار ۴-۱ تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت……………………….. ۸۹
نمودار ۴-۲ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی……………… ۹۰
نمودار ۴-۳ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی.…………….. ۹۱
نمودار ۴-۴ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده…………………… ۹۲
نمودار ۴-۱۷ توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی ……………………….. ۱۰۰
نمودار ۴-۱۸ توزیع نرمال متغیرهای سرمایه اجتماعی……………………… ۱۰۱
نمودار ۴-۱۹ توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی………………………… ۱۰۲

چکیده

یکی از وظایف اساسی نظام آموزشی هر کشور، پرورش استعدادهای دانشجویان و آماده­سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است. کمک به دانشجویان و هدایت آنان برای دست­یابی به هدف­های مطلوب در زندگی، کسب مهارت­های فردی، اجتماعی، حرفه­ای و اخلاقی، لزوم آموزش مهارت­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری را برای رسیدن به این اهداف آشکار می­­سازد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳ به تعداد ۷۱۳۲ نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۲۵۷ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه ( راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی در قالب ۲۴ سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت­پذیری در قالب ۴۲ سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانت داری، وظیفه­شناسی، سازمان­یافتگی و پیشرفت­گرایی) استفاده گردید. روایی محتوایی و سازه هر سه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی ۸۳/۰، سرمایه اجتماعی ۸۷/۰ و مسئولیت­پذیری ۹۱/۰ برآورد گردید. تحلیل داده­ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SpSS و Amos انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری از میانگین تئوریک (۳) بیشتر است. بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت­پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج نشان می­دهد تلاش جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش مسئولیت­پذیری دانشجویان و نقش آن در آینده زندگی تحصیلی و شغلی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است.

مقدمه

نظام­های آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف اهداف و کارکردهای متفاوتی را مورد توجه و تأکید قرار می­دهند، یکی از این کارکردها که بیانگر تلاش و برنامه­ریزی نهادهای آموزشی جهت تربیت اجتماعی و شهروندی فراگیران خود می­باشد، اقدام در مسیر ایجاد، آموزش رشد قابلیت­ها، رشد و پرورش هوش اخلاقی، توسعه سرمایه اجتماعی و مهارت­های مسئولیت­پذیری در میان مخاطبان و مشتریان خود است. تردیدی نیست که انسان به عنوان یک موجود ذاتاً اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نبوده و لذا مجبور است که برای انجام امور مختلف خود به دیگران پناه آورد (ستوده،۱۳۷۶)؛ از این رو ضرورت دارد که الزامات و مقتضیات تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عملاً در روابط و مناسبات اجتماعی خود به کار گیرد(جمالی،۱۳۸۶: ۷۸).

دانشگاه از جمله مهم­ترین مجموعه­های انسانی در هر جامعه است. هرچند مهم­ترین وظیفه آموزش عالی، آموزش دانش و مهارت در سطح پیشرفته و حرفه­ای است اما علاوه بر وظیفه انتقال دانش و مهارت، وظایف دیگری که دارای ارزش اجتماعی هستند نیز جزء وظایف دانشگاه ذکر شده است. انتقال و ترویج ارزش­های اخلاقی و فرهنگی، شکوفاکردن توانایی­های فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری را می­توان از جمله سایر وظایف مهم دانشگاه­هاست. به طور کلی، دانشجویان مراحل جامعه­پذیری و ورود به جامعه را از طریق تجربیات خود در نظام­های رسمی و غیر رسمی آموزشی و اجتماعی دانشگاه کسب می­کنند(حسامی، ۲۰۰۱: ۳۲۰-۶). به همین دلیل در بسیاری مواقع، انتظارات جامعه از نظام آموزشی بیش از آن که به توسعه حرفه­ای افراد مرتبط باشد به توسعه اخلاقی، رشد سرمایه اجتماعی و در نتیجه مسئولیت پذیری آن­ها ارتباط دارد.این فصل در مورد کلیات تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. که شامل توضیحاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می­باشد.

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***