پایان نامه ارشد رشته معماری :بررسی حس قلمرو در شهرک‌های مسکونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

با عنوان : بررسی حس قلمرو در شهرک های مسکونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده معماری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته معماری

عنوان:

بررسی حس قلمرو در شهرک های مسکونی

استاد راهنما:

دکتر محمد جعفر کرباسچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله مراتب فضایی میسر می شود و عرصه های تعریف شده زندگی نیز، احساس تعلق به محیط را افزایش می دهد و به محیط های مسکونی هویت می بخشد. یکی از عملکردهای اساسی خانه تعیین قلمرو می باشد. در این رساله مفهوم قلمرو را به منزلۀ یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی، موردتوجه قرار داده است. محصوریت از جمله کیفیت هایی است که نقش تعیین کننده ای در تعریف فضاها دارد، در حقیقت محصوریت است که ظرف فضا را به عنوان بستری برای رخداد سایر وقایع تعریف می نماید. محصوریت به عنوان یک زمینه ذهنی برای فرد در تعریف فضا و عامل اولیه تبدیل فضا به مکان است.

در این تحقیق به تعامل بین طراحی معماری در شهرک مسکونی و قلمرو افراد و خانواده های ساکن در این شهرک، پرداخته است و بیان می کند که محصوریت و تاثیر ان بر حس قلمرو افراد چه تأثیری بر طراحی معماری می تواند اعمال کند.

مجموعه مسکونی زیباشهر دزفول جهت ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان طراحی شده که مجموعه مطالعات و کارهای انجام شده از قرار زیر است:

بررسی عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعه های متداول مسکونی،

تأمین خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی لازم،

ضوابط و استانداردهای طراحی مجموعه،

تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت دستیابی به طراحی مناسب،

تعیین فضاها و مساحت های مورد نیاز،

طراحی معماری یک مجموعه مسکونی در خور نیاز و احتیاجات با تکیه به ضوابط اقلیمی و استانداردهای طراحی.

فهرست:

فصل اول: شناخت موضوع طرح و مبانی نظری.. ۱

۱-۱- مسکن… ۲

۱-۱-۲- تعاریف و مفهوم مسکن.. ۲

۱-۱-۳- اهمیت مسکن در زندگی.. ۳

۱-۲- عوامل اجتماعی- فرهنگی و شکل خانه. ۴

۱-۲-۱- فرضیه پایه. ۴

۱-۲-۲- عامل خانواده ۸

۱-۲-۳- عامل اجتماعی فرهنگی؛ نیاز به محرمیت… ۹

۱-۲-۴- روابط اجتماعی؛ عامل مؤثر در ساختار خانه. ۱۲

۱-۲-۵- روابط خانه و مجتمع های زیستی.. ۱۴

۱-۲-۶- سایت و انتخاب آن. ۱۹

۱-۳- مبانی نظری طراحی رفتاری.. ۲۶

۱-۳-۱- ماهیت و سودمندی مبانی نظری.. ۲۶

۱-۳-۲- مفاهیم مبانی نظری در رشته های طراحی.. ۲۷

۱-۳-۳- نقش علوم رفتاری در مبانی نظری طراحی.. ۲۸

۱-۳-۴- پایداری و دگرگونی.. ۳۱

۱-۳-۵- مفهوم عملکرد. ۳۶

۱-۳-۶- ایمنی زندگی در مقابل قابلیت زندگی.. ۳۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۳۹

۲-۱- رابطه ی انسان- محیط.. ۴۰

۲-۱-۱- علوم رفتاری و مبانی نظری معماری.. ۴۲

۲-۱-۲- موضوع علوم رفتاری.. ۴۳

۲-۱-۳- مدل های انسان، رفتار انسانی و تجربه محیط.. ۴۴

۲-۱-۴- علوم رفتاری و نهضت معماری «جدید» (مدرن) ۴۶

۲-۱-۵- نقش علوم رفتاری.. ۵۰

۲-۱-۶- جامعه ای برابرنگر یا سلسله مراتبی.. ۵۰

۲-۱-۷- قابلیت دسترسی برای همه با حفظ شأن اجتماعی.. ۵۱

۲-۱-۸- «تمایل» به «فضا» در مقابل «نیاز» به دسترسی.. ۵۲

۲-۱-۹- نتیجه گیری.. ۵۳

۲-۲- موضوع طراحی.. ۵۳

۲-۲-۱- اهداف طراحی: مدافعات طراحان. ۵۶

۲-۲-۲- هدف طراحی تأمین نظام های فعالیت یا زیبایی شناسی؟. ۵۷

۲-۲-۳- طراحی برای آسایش یا ساختن؟. ۵۸

۲-۲-۴- ماهیت مسائل طراحی.. ۵۹

۲-۲-۵- مفاهیم رویه ی طراحی و مفاهیم محیط.. ۶۰

۲-۳- نظریه ی اثباتی معماری.. ۶۱

۲-۳-۱- فعالیت های شناخت و مرحله ی شناخت… ۶۱

۲-۳-۲- فعالیت های شناختی.. ۶۱

۲-۳-۳- گستره طراحی.. ۶۳

۲-۳-۴- مرحله ی شناخت… ۶۴

۲-۳-۵- شناخت وضع موجود. ۶۶

۲-۳-۶- شناخت گروه های ذی نفع. ۶۷

۲-۳-۷- شناخت محدودیت ها ۶۸

۲-۳-۸- تدوین اهداف… ۶۹

۲-۳-۹- طراحی الگوی رفتار. ۶۹

۲-۳-۱۰- الگوهای طراحی.. ۷۰

۲-۳-۱۱- تدوین نیازهای کالبدی.. ۷۱

۲-۳-۱۲- مسائل اجتماعی کالبدی اخیر در طراحی محیط- دیدگاهی هنجاری.. ۷۱

۲-۳-۱۴- تلاش های اخیر. ۷۲

۲-۳-۱۵- آینده ۷۳

۲-۳-۱۶- تفاوت های فردی در فرم نقشه های شناختی.. ۷۴

۲-۳-۱۷- تصاویر ذهنی و رفتار فضایی.. ۷۸

۲-۳-۱۸- نتیجه گیری.. ۷۹

فصل سوم: مواد و روش ها ۸۱

۳-۱- ارزیابی وضع موجود. ۸۲

۳-۱-۱- تدوین برنامه معماری.. ۸۲

۳-۱-۲- عدم قطعیت در برنامه ریزی معماری.. ۸۳

۳-۱-۳- کسب اطلاعات برای برنامه ریزی معماری.. ۸۴

۳-۱-۴- شیوه های مداخله گر. ۸۴

۳-۱-۵- شیوه های غیرمداخله گر. ۸۵

۳-۱-۶- فنون جمع آوری اطلاعات: نتیجه گیری.. ۸۷

۳-۱-۷- تحلیل اطلاعات… ۸۸

۳-۱-۸- مبانی نظری اثباتی.. ۸۹

۳-۲- مفاهیم بنیادین.. ۹۰

۳-۲-۱- محیط و رفتار انسان. ۹۰

۳-۲-۲- نتیجه گیری.. ۹۳

۳-۳- حس قلمرو. ۹۳

۳-۳-۱- قلمروپایی.. ۹۳

۳-۳-۲- فضاهای قابل دفاع. ۹۴

۳-۳-۳- عملکرد قلمروهای مکانی.. ۹۶

۳-۳-۴- نظام قلمروهای انسانی.. ۹۶

۳-۳-۵- قلمروپایی و محیط ساخته شده ۹۸

۳-۳-۶- تفاوتهای فردی در خلوت جویی.. ۱۰۰

۳-۳-۷- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. ۱۰۳

۳-۳-۸- کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی.. ۱۰۴

۳-۳-۹- مفاهیم اجتماع محلی و محله در طراحی شهری.. ۱۰۵

۳-۳-۱۰- نتیجه گیری.. ۱۱۰

۳-۴- محصوریت… ۱۱۱

۳-۴-۱- مقدمه. ۱۱۱

۳-۴-۲- تعریف واژگان. ۱۱۲

۳-۴-۳- اندازه ۱۱۳

۳-۴-۴- ارتفاع چهارچوب بدنه. ۱۱۳

۳-۴-۵- شکل.. ۱۱۴

۳-۴-۶- کفسازی.. ۱۱۵

۳-۴-۷- تداوم. ۱۱۵

۳-۴-۸- تداوم در آسمان. ۱۱۵

۳-۴-۹- ویژگی های معماری محصوریت… ۱۱۶

۳-۴-۱۰- بررسی عوامل کیفی محصوریت در مبانی نظری شهرسازی ایران و اروپا ۱۱۷

۳-۴-۱۱- نتیجه گیری.. ۱۱۷

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. ۱۱۹

۴-۱- بیان پژوهش… ۱۲۰

۴-۱-۲- فرضیه. ۱۲۲

۴-۱-۳- تحلیل دادها ۱۲۳

۴-۱-۴- نتایج بررسی سوالات شهرک غرب… ۱۲۳

۴-۱-۵- نتایج بررسی سوالات محله هفت حوض…. ۱۲۸

۴-۱-۶- بررسی حس قلمرو در هر دو محله (امیتاز از ۱۰۰) ۱۳۱

۴-۱-۷- بررسی میزان حس محصوریت در هر دو محله (امتیاز از ۱۰۰) ۱۳۱

۴-۱-۸- نتایج همبستگی پیرسون در شهرک غرب… ۱۳۲

۴-۱-۹- نتایج همبستگی پیرسون در محله هفت حوض…. ۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی.. ۱۳۳

۵-۱- بررسی و تحلیل سایت… ۱۳۴

۵-۱-۱- موقعیت و ویژگیهای عمومی: ۱۳۴

۵-۱-۲- برسنجهای مؤثر در طراحی شبکه ارتباطی: ۱۳۷

۵-۱-۳- معرفی مکان پروژه: ۱۳۸

۵-۱-۴- دسترسی ها: ۱۴۰

۵-۱-۵- دید ومنظر: ۱۴۱

 

 مقدمه

در حال حاضر توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط های شهری و توجه به برطرف نمودن مشکلات و معضلات شهری به منظور کاهش نابهنجاری و افزایش امنیت در محیط های زیست از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است و همچنین استفاده از راهکارهای جامعه شناسی در مسائل طراحی معماری، همواره جزو مهم ترین مسایل به شمار می رود. دیدگاه های تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار می نماید، در آن دخل و تصرف می کند و از آن تأثیر می پذیرد. محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته اند که از جمله می توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تأمین نیستند. عرصه بندی محیط های مسکونی، نیازمند سلسله مراتب فضایی، عملکردی، اجتماعی است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی دارند. کلیه عوامل مربوط به قلمرو و نظارت بر آن در جهت رسیدن به آرامش مطلوب فرد و خانواده بسیار مهم می باشد. حفظ و دفاع از مرز قلمرو خانه و خانواده و شیوه های مداخله و تأثیر پذیری محیط بر رفتار و تعاملات اجتماعی باید به دقت بررسی و کنترل شود تا به سطح مطلوبی از زندگی امن و مطلوب برای انسان میسر شود. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم برخوردار نیست. با دقت و بررسی قلمرو خانواده در حیطه محله و شهرک های مسکونی در میابیم که نظارت بر قلمرو خانه های مسکونی توسط اشخاص به افزایش امنیت و میزان کاربری حرایم شخصی خانواده، کمک بسیار زیادی در جهت رسیدن به خلوت مناسب و آرامش روانی افراد می کند. از این رو اهمیت این موضوع چنان است که عدم توجه به قلمروهای شخص، خانواده یا دیگر گروه ها، در طراحی های شهری و معماری سبب آشفتگی در محیط می شود. در این تحقیق با این باور که ارتباط انسان و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است، موضوع قلمرو و محصوریت فضا را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و محیط مسکونی، در محله و شهرک های مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

۱-۱-            مسکن

۱-۱-۲- تعاریف و مفهوم مسکن

مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است، فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسائیهایی که در زیر ساختهای اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهر نشین از سویی دیگر تامین سرپناه در این کشور ها را به شکلی غامض و چند بعدی در آورده است.

مسلماً برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی زیادی نیاز است، بلکه داشتن یک نظام برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر بخشها و بین اجزا به وجود آورنده مسکن (زمین، مصالح ساختمانی و …) با تاسیسات زیر بنایی، تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی، سیستم حمل و نقل و … از طرف دیگر ضرورتی محض است.

مقوله مسکن گسترده و پیچیده است، ابعاد متنوعی دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن را ارائه کرد. مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. در آن سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می شود.

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز بزای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سر پناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان را شامل میشود. در دومین اجلاس اسکان بشر (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است: (سر پناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آستیش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنائی، تهویه و سیستم گرمائی مناسب، زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود.

۱-۱-۳- اهمیت مسکن در زندگی

نیازهای اساسی مادی انسان را به سه دسته تقسیم کرده اند: نیازهای زیستی، نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی. مسکن در برآورده کردن هر کدام از این نیازهای اساسی نقشی ویژه دارد که به اختصار اشاره می شود:

الف) سر پناه: در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مکان مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است، سر پناه مناسبی که بتواند انسان را در برابر شرایط جوی مصون نگهداشته، به ساکنانش آرامش، سلامت و شادابی عرضه کند.

ب) از نظر اقتصادی: در گذشته مسکن یک دارائی فردی و از نظر اقتصادی غیر تولیدی تلقی می شد. امروزه مسکن به عنوان نوعی سرمایه گذاری و افزایش درآمد است و دارای مفهوم اقتصادی است.

مسکن در ثبات اقتصادیو بهزیستن خانواده نقش اساسی دارد، زیرا فقر و عدم تامین اقتصادی از عوامل عمده بی ثباتی اجتماعی است.

برخلاف بعضی کالاهای مصرفی مورد نیاز (که به دلیل عدم امکان نگهداری آن طی زمان طولانی، بین عرضه و تقاضا نوعی تعادل بوجود می آورد)، پس از تامین نیاز ضروری اولیه، به صورت پس انداز تبدیل به سر مایه می شود و حوزه بسیار وسیعی از تقاضا را می گشاید که تامین آن ماهیتی متفاوت با بحث مسکن به عنوان سر پناه دارد.

ج) از نظر اجتماعی: کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است.

خانه نزدیکترین فضای مرتبط با انسان است و انسان اولین تجارب رابطه خود با دیگران رادر آن می آزماید و در واقع پیش زمینه ای برای ورود به اجتماع بزرگتر است.

عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و یک عامل بازدارنده در رشد و اعتلای پدیده های نا بهنجار اجتماعی دیگری از قبیل خیابان خوابی، زاغه نشینی و معضلات حادتری مانند تکدّی گری می شود.

د) از نظر روانی: مسکن مناسب می تواند محلی برای آرامش و تجدید قوا، آرامش اعصاب و فکر در فرد باشد و خستگیهای فکری و جسمی ناشی از کار روزانه را از وی زدوده یا او را از جنبه روانی آماده فعالیتها کند. فقدان مسکن عامل موثری در پیدایش افسردگی و اختلالات رفتاری، شخصیتی و همچنین کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است.

ه) از نظر پیشرفتهای ارتباطی: گسترش فنآوری ارتباطات در زمینه های مختلف از حضور فیزیکی انسان در بخشهای مختلف شهر خواهد کاست و بر عکس بر حضور او در مسکن خواهد افزود. در واقع این امکان وجود دارد که شهروند بر خلاف گذشته بیشترین ساعات شبانه روز را در مسکن خویش سپری نماید و حضور او را در مسکن و محیط پیرامونش اجتناب ناپذیر و به مراتب بیشتر از حضور او در سایر نقاط شهری خواهد بود.

۱-۲- عوامل اجتماعی- فرهنگی و شکل خانه

۱-۲-۱- فرضیه پایه

برای بیان و توضیح شکل های مختلفی که مسکن پیدا کرده و پدیده ای پیچیده می باشد، ارائه یک دلیل واحد کافی نیست. با وجود این کلیه توضیحات ممکن یا ارائه شده، وجوهی از یک اندیشه واحد می باشند؛ اقوام دارای رفتار و آرمان های بسیار متفاوت، محیط های متنوعی را به وجود می آورند. این پاسخ ها از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر می کنند و علت این تغییر، دگرگونی ایجاد شده و نقش عوامل مختلف در بازی فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، آئینی، اقتصادی و فیزیکی می باشد. از سویی عوامل و پاسخ های فوق می توانند به تدریج و در طول زمان در یک محل تغییر کنند؛ در نتیجه عدم وجود تغییرات سریع و استمرار شکل یکی از ویژگی های مسکن ابتدایی و بومی می باشد.

مسکن نهادی است که در راستای یک رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده و صرفاً یک ساختار نمی باشد. از آنجا که ساختن یک مسکن، پدیده ای فرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فضایی آن، شدیداً متأثر از محیط فرهنگی که مسکن به آن تعلق دارد است. به همین علت در عصر ماقبل تاریخ، مسکن چیزی بیش از سرپناه انسان اولیه گردید و تقریباً از آغاز «عملکرد» مسکن به مراتب چیزی بیشتر از یک مفهوم مادی یا کاربردی و مصرفی بوده است و همواره پایه گذاری، ساختن و اقامت کردن در آن را تشریفاتی مذهبی همراهی می کرده است. اگر قدرت و توان یک پناهگاه، نقش انفعالی خانه باشد، هدف فعال مسکن ایجاد محیطی است که به بهترین شکل با شیوه زندگی یک قوم هماهنگ و منطبق باشد. به عبارت دیگر هدف و نقش مسکن ایجاد یک واحد اجتماعی فضا می باشد. تا کنون درباره ارزش محدودِ دسته بندی شکل و تحلیل اقتصادی، موقعیتی، اقلیمی و تحلیل مصالح و تکنولوژی بحث و صحبت شده است و اکنون باید جنبه های فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار دهیم. آنچه که قبل از هر چیز باید مورد تأکید قرار گیرد جنبه های اجتماعی- فرهنگی می باشند. هنگامی که هیت و خصوصیت یک فرهنگ شناخته شد و به مجرد اینکه به ارزش های آن فرهنگ تا حدودی آشنا گردیدیم، گزینش هایی که آن فرهنگ از میان انواع مختلف مسکونی به عمل می آورد تا بتواند هم زمان پاسخگوی متغیرهای فیزیکی و فرهنگی باشد، روشن تر می گردند.

تعداد صفحه :۱۵۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com