پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش مالی: بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دانشکده علوم انسانی- گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گـرایش مالی

عنــوان:

بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

استاد راهنما:

دکتر ماشاالله ولیخانی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضادلوی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………… ۷

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۰

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۱

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۲

کاربرد نتایج……………………………………………………………………………………………. ۱۲

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………… ۱۴

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرهای تحقیق …………………………………………………… ۱۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق        

بخش اول : مدیریت منابع انسانی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی ………………………………………………….. ۲۰

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران …………………………………………………….. ۲۳

تعاریف مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………… ۲۴       

فلسفه مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………….. ۲۶

نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………. ۲۶

اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها ……………………………………………….. ۲۷

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………. ۲۹

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. ۲۹

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ……………………………………………………………. ۲۹

ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی…………………………………………………. ۳۰

ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی ……………………………………………… ۳۱

کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» ……………………………………………………….. ۳۲

مدیریت منابع انسانی به عنوان فعالیت مدیریت- محور………………………………. ۳۳

اهداف مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………… ۳۴

استراتژی منابع انسانی…………………………………………………………………………. ۳۵

مکاتب توسعه استراتژی………………………………………………………………………… ۳۶

فعالیت ها و نقش های مدیریت منابع انسانی……………………………………………. ۳۶

فعالیت ها وظایف……………………………………………………………………………….. ۳۷

نقش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………… ۳۸

سیستم اطلاعات منابع انسانی………………………………………………………………… ۴۱

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی…………………………………………………….. ۴۲

عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی…………………………………… ۴۳

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان …………………………………………………… ۴۴

الگو های توانمند سازی…………………………………………………………………………. ۴۵

مکتب روابط انسانی……………………………………………………………………………. ۴۹

مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی……………………………………….. ۵۰

مدل جنبه های سخت ونرم…………………………………………………………………….. ۵۲

مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد…………………………………………. ۵۳

مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی………………………………….. ۵۵

مدل ذینفع ها…………………………………………………………………………………… ۵۵

مدل نظام منابع انسانی بر اساس کارکرد های منابع انسانی ……………………….. ۵۷

جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی…………………………………………………… ۵۸

حسابداری منابع انسانی…………………………………………………………………… ۵۹

موضوعات پرسنلی در منابع انسانی……………………………………………………… ۶۳

آینده مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………….. ۶۶

نقش درحال تغییرمنابع انسانی…………………………………………………………….. ۶۸

چالش ها……………………………………………………………………………………… ۶۹

نقش منابع انسانی درمسئولیت اجتماعی……………………………………………….. ۷۲

بخش دوم   عملکرد

مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۷۶

تعریف مدیریت عملکرد…………………………………………………………………… ۷۷

هدف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………. ۸۰

موضوعات مهم در مدیریت عملکرد………………………………………………. ۸۱

فرایند مدیریت عملکرد………………………………………………………………….. ۸۳

عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد………………………. ۸۴

مزایا ومعایب………………………………………………………………………………. ۸۵

بهره وری……………………………………………………………………………………… ۸۹

اصول مدیریت بهره وری………………………………………………………………… ۹۰

ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد……………………………………………… ۹۱

ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. ۹۲

هدف نهایی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………… ۹۳

روش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………… ۹۴

ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. ۹۶

شاخص های ارزیابی فردی……………………………………………………………… ۹۷

نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی………………………………….. ۹۸

شاخص های کملز از عملکردمالی…………………………………………………….. ۹۹

بخش سوم   رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد

مقدمه ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

ارزیابی عملکرد در مجموعه منابع انسانی………………………………………. ۱۰۳

چراشاخص های کلیدی عملکرد بکار می بریم؟…………………………………… ۱۰۷

شاخص های کلیدی عملکرد…………………………………………………………….. ۱۰۸

چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم……………………………………………………….. ۱۱۰

بخش چهارم سوابق تحقیق

تحقیقات فارسی…………………………………………………………………………. ۱۱۳

تحقیقات خارجی………………………………………………………………….. ۱۱۶

فصل سوم : روش تحقیق                    

مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

روش تحقیق …………………………………………………………………………… ۱۲۰

جامعه آماری………………………………………………………………………………. ۱۲۱

حجم نمونه آماری …………………………………………………………………….. ۱۲۱

قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۲۲

شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………… ۱۲۲

ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………… ۱۲۳

پایایی(قابلیت اعتماد )………………………………………………………………۱۲۵

روایی(اعتبار) ………………………………………………………………………….. ۱۲۶

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. ۱۲۷

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری 

مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

آمار توصیفی…………………………………………………………………………….. ۱۳۰

بررسی توصیفی شاخص مدیریت منابع انسانی……………………………. ۱۳۴

بررسی توصیفی عملکرد مالی……………………………………………………. ۱۳۶

– آزمون نرمال بودن توزیع داده ها…………………………………………… ۱۳۷

آمار استنباطی …………………………………………………………………….. ۱۳۸

-آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیونی با لیزرل……………………………… ۱۴۹

– رتبه بندی مولفه ها…………………………………………………………….. ۱۵۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات           

مقدمه……………………………………………………………………………… ۱۵۹

یافته های توصیفی……………………………………………………………… ۱۶۰

یافته های استنباطی………………………………………………………… ۱۶۱

فرضیه های تکمیلی……………………………………………………………… ۱۶۴

پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………….. ۱۶۶

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………… ۱۶۸

فهرست منابع…………………………………………………………………… ۱۷۰

ضمائم……………………………………………………………………… ۱۷۵

چکیده لاتین …………………………………………………………………..

چکیده:

در این پژوهش تحت عنوان « بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی شعب بانک ملی » که در شعب بانک ملی شهر اصفهان صورت گرفت سعی شده است فرآیند مدیریت منابع انسانی وعملکرد مالی ورابطه این دو مهم مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد به همین منظور بااستفاده از مدل هاروارد که شال پنج متغیر   عوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می باشند هر کدام به طور کامل موردشرح قرار داده شده ورابطه هر کدام با متغیر های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. . برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی،عملکردمالی وضع موجود،عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می باشد تنظیم وبین مدیران شعب توزیع گردید به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت ( طیف لیکرت [۱] ) استفاده شد . داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss  شد ، و بعد از اجرای عملیات پیرایش داده ها ، خصوصاً با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ، این داده ها جهت آزمون مدل ، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج حاصله نشان داد ، بکارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی درعملکرد مالی شعب تاثیر دارد وباعث ارتقاء وافزایش عملکرد می گردد. همچنین تمامی معیارهای چندگانۀ نیکویی برازش مدل پژوهشی ، حکایت از نیکویی برازش بسیار خوب مدل نهایی با داده های جمع آوری شده از شعب بانک ملی شهراصفهان دارد . همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف [۲] همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند زیرا سطح معنی داری بیش از ۵ درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تائید تمام فرضیه های تحقیق است . با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه­ی متغیرهای مستقل و عرض از مبدأ کمتر از خطای %۵ است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارایه می­گردد. نتایج ارایه شده حکایت از تأیید اثر مولفه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند.

مقدمه:

بیش از دو دهه است که پرسشی عمیق، ذهن متولیان و علاقه مندان حوزه منابع انسانی در سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بین منابع انسانی و عملکرد شرکت چیست؟ برایان بکر، حلقه مفقوده میان این دو را جعبه سیاه می نامد و در پژوهشهای خود همواره در جستجوی کشف آن برآمده است. او منابع انسانی را نوعی معماری می داند که مرکب است از سیستم های منابع انسانی، عملیات منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی و رفتار کارکنان، که همگی منعکس کننده توسعه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک سازمان است. سهم عملکرد منابع انسانی در عملکرد شرکت، مستلزم تدوین واجرای سازوکار سنجش عملکرد منابع انسانی است. طراحی و اجرای یک سیستم سنجش منابع انسانی که از آن به عنوان ارزیابی متوازن منابع انسانی یاد می شود، اهرم مهمی را در اختیار شرکتها قرار می دهد تا بتوانند در طراحی و جاری سازی استراتژی منابع انسانی موثرتر عمل کنند. محیط رقابتی کسب و کارها به سرعت در حال جهانی شدن است. هر روز شرکتهای بیشتری از طریق صادرات تولیدات خود و ساخت کارخانه در سایر کشورها و تشکیل مشارکت و همکاری با شرکتهای خارجی، وارد بازارهای بین المللی می شوند. محققان و مدیران جوامع و سازمانهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اندکه مهمترین عامل موثر درتغییرات و رشد و توسعه سازمانها، برنامه ریزی، آموزش و بهبود توانایی های نیروی انسانی است.. منابع انسانی سرمایه های بنیادی سازمان ها و منشاء هرگونه تحول و نوآوری در آنها تلقّی می شوند. انسان موجودی است تغییر پذیر با تحوّلات و توانایی های بالقوه بی شمار. این توانایی ها باید ارزیابی و تحت شرایط تعلیم و تربیتی مطلوب از قوه به فعل در آیند. از دیدگاه سازمانی ارزیابی عملکرد کارکنان، وظیفه ای ضروری و انکارناپذیر در زمینه سنجش پیشرفت افراد در مسیر نیل به اهداف و مأموریت های سازمانی است. بر این اساس مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان یکی از مهمترین دانش های مورد نیاز در سازمان ها و مجموعه مهارت های مدیران در نظر گرفته می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه شاهد تغییرات اساسی و سریع در جوامع و سازمان ها هستیم. این تغییرات در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، توانایی وتعامل انسان ها و تکنولوژی می باشد. تغییرات سریع و موثر مانعی بزرگ برای پیش بینی آینده می باشد. اما این کار سخت را سازمانهای موثر باید متقبل شوند. بدون پیش بینی صحیح، توانایی سازمان ها به منظور طرح ریزی برای برآوردن نیازهای آینده محدود می شود. لذا برای بقا و رقابت موثر و تامین خدمات اساسی باید موضوعات اساسی چالش ها و فرصت هایی که سازمان ها در آینده روبرو می شوند، پیش بینی کنند و این حقیقتی برای مدیریت به ویژه در حوزه منابع انسانی در آینده می باشد.مهمترین وظیفه مدیر، هدایت امکانات سازمان برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده است. این امکانات و تسهیلات در دو قالب کلی به نام سرمایه مادی و انسانی در سازمان مشهود است.هر قدر میل و علاقه به کار و محیط کار و اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و توجه به انتظارات عمومی عمیق تر و قوی تر باشد، تعهدات فردی، سازمانـی و اجتماعی بیشتری به وجود می آید.. امروزه مفاهیم و رویکردهای نظیر انتخاب، به کارگیری ، نگهداری، کار تیمی، تنبیه، موفقیت ها و شکست های کاری، مشارکت، تفویض اختیار، آموزش و یادگیری، انگیزه بخشی و تواناسازی، بهبود مستمر و نظایر آن همگی جنبه ها و جلوه های گوناگون «توسعه منابع انسانی۱[۱]» است. محققان و مدیران جوامع و سازمانهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اندکه مهمترین عامل موثر درتغییرات و رشد و توسعه سازمانها، برنامه ریزی، آموزش و بهبود توانایی های نیروی انسانی است.می ‏توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیرممکن است..دراین فصل ابتدابیان مسئله صورت می گیردوبعدازآن یک تعریف کلی ازمدیریت منابع انسانی همچنین یک تعریف کلی ازارزیابی عملکرد می شود آنگاه سوال اصلی تحقیق بیان شده وبعدازآن فرضیات به ترتیب مشخص می گردند.بعدازاین کارمتغیرهای تحقیق اعم ازمتغیرمستقل ومتغیروابسته مشخص می شودوسپس قلمروتحقیق موردنظربیان می گردد همچنین روش تحقیق صورت گرفته بیان می شودودرآخراین گفتار واژه هاو متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بیان می شود.

۲-۱- تعریف و بیان مسأله

مدیریت منابع انسانی هدایت اثربخش افراد را در محیط کار در بر می گیرد و موضوع مهمی که با اجرای آن مورد تاکید قرار می گیرد، این مطلب است که کارکنان، دارائی های ارزشمند یک سازمان می باشند بدون تردید نیروی انسانی یا عامل انسانی شریفترین، مهمترین و با ارزش ترین عامل بین عوامل و منابع تولید می باشد، این عامل به همراه و امکانات مادی به اطارف و خواسته های سازمانها که ارایه بازده و محصولات با حداکثر کارآیی به مردم و جوامع بصورت کالاها و خدمات است، جنبه تحقیق می بخشد. عامل شغلی در سازمانها و دیگر مؤسسات کامل کلیه افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران در رده ای مختلف شغلی می باشد. امروزه رشد و تعالی سازمانها و مؤسسات در گرو و بکارگیری صحیح منابع انسانی است و انسانها در زمانهای خالص ایفاگر نقسها و وظایف گوناگونی می باشند. بنابراین منابع انسانی سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان و سایر کارکنان، منابع دیگر را تلفیق، ترکیب و برای نیل به اهداف سازمان هماهنگ، یکپارچه و مجهز می کند. سازمانها منهای منابع انسانی در واقع یعنی هیچ و هیچ ارزشی ندارند، انسان مهمترین سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انسانی سازمان را حذف کنند، آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکانات چون ساختمان ها، ماشین آلات، تجهیزات و … که به فوری خود قابل استفاده نمی باشد و پیشیزی ارزش ندارد، انسان است که به آن روح می دهد و از آنها در جهت ارتقاء بهبود تکامل زندگی خویش بهره می برد،مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمانها به شیوه ای اثر بخش رشد کنندچون کارکنان مهم ترین بخش سازمان هستند.این کارکنان اند که درسطوح مختلف سازمان بینش هاراخلق می کنند،ارزش هاوماموریت هاراتعریف  می کنند،اهداف راتعیین وطرح های استراتژیک راطراحی واجرا می کنند منابع انسانی می تواند و باید نقش استراتژیک و کلیدی در طراحی و اجرای استراتژ ی های تحول و انتقال سازمانی ایفا کندپس منابع انسانی مهم ترین بخش سازمان است وتمامی زیرمجموعه های منابع انسانی به نحوی درکارسازمان وعملکردسازمان تاثیردارند انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارایی یک سازمان است که هرگز در ترازنامه ها و صورتهای سود و زیان شرکتها و مؤسسات منعکس نمی شود در جایی که سودآوری یازمان با انسان است و انسانها پشتوانه مطمئن مستحکم برای کسب موفقیت سازمانها هستند. اگر اولین جریان رشد و تعالی سازمانی را انسانها یا منابع انسانی آنها بشمار آوریم، آموزش و بهسازی منابع انسانی در بین جریان در رشد و توسعه و بهبود سازمانی می باشد. آموزش نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می گردد که چنانچه بدرستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود می تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. آموزش و بهسازی منابع انسانی یک اقدام راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمانی و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری می گردد. با توجه به اهمیت مقوله عملکرد مالی در زمینه ارزیابی عملکرد که قبلا به طور مشروح بیان شد مجری این تحقیق برآنست تا از دیدگاهی کاملا متفاوت و با استناد به اهداف بلند مدت و استراتژیکی بانک ملی و همچنین با توجه به روند تغییرات فناوری و همچنین پراهمیت شدن بحث مهم ارزیابی عملکرد در چند سال اخیر و آینده؛ اولا وضعیت مطلوب عملکرد، مهارت و نگرش مشاغل موجود در این سازمان را تعیین کرده، انها را اولویت بندی نموده و سپس وضعیت موجود و عملکرد واقعی مشاغل را در پنج متغیر مدل هاروارد تعیین کرده و بر اساس فاصله بین نیازهای معیاری ( وضعیت مطلوب) و نیازهای هنجاری ( وضعیت موجود ) کمبودها و نقایص و نیازهای آموزشی را تعیین، آنها را اولویت بندی و برای رفع آنها برنامه ای مناسب طراحی کند.

۳-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش

محیط تجاری و به سرعت در حال رشد و رقابت جهانی امروزی این تنها کافی نیست که سازمانها بدانند کجا هستند و به کجا می خواهند حرکت کنند. برای رقابت در محیط امروزی امروزی سازمانها باید به سرعت حرکت کنند و عکس العمل نشان دهند. در این راه باید از حداقل منابع حداکثر استفاده را ببرند.دراین شرایط سازمان باید محیط داخلی و خارجی خود را بشناسد ودر مورد آنها اطلاعات کسب کند تا بتواند واکنش مناسب را در برخورد با آن نشان دهد، برای اداره کردن این چالشها باید بتوان راه حلی پیدا نمود تا تمامی قسمتهای سازمان با یکدیگر پیوند داشته باشند تا بتوانند یک رویکرد کلی نسبت به سازمان ایجاد کنند(کرک و دیگران، ۲۰۰۸) یکی از راهکارهایی که در این زمینه به عنوان مبنایی جهت یکپارچه سازی منابع انسانی مطرح گردیده مدیریت عملکرد است. تغییرات سریع محیط، تشدید فضای رقابتی، کوتاه شدن چرخۀ حیات محصولات و افزایش روز افزون انتظارات جامعه، نیاز به مدیریت عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده است.هر کس اندکی با علوم استراتژیک آشنا باشد، درمی یابد که نیروی انسانی از تمام عوامل و منابع و ابزار دیگر، ارزشمندتر و جایگاه آن بالاتر است. یعنی یک متخصص در اقتصاد یا متخصص در نانوتکنولوژی یا یک متخصص کامپیوتر, آنچنان منافعی را می تواند ایجاد کند که قابل محاسبه نیست.باید گفت مدیریت منابع انسانی، امروزه تخصص ویژه ای برای رضایت کارکنان و تامین هدفهای سازمانی است. امروزه نقش مدیران منابع انسانی به کلی با گذشته متفاوت شده است و روز به روز نیز بر نقش و اهمیت آن در سازمان افزوده می شود. در عصر حاضر، مدیران رده بالای سازمان به این نتیجه رسیده اند که بدون یک مدیر منابع انسانی موثر و کارآمد، امکان رسیدن به هدفهای سازمانی مشکل است. علاوه بر این، تحقیقات موجود نمایانگر این واقعیت است که رابطه ای بسیار قوی بین انجام وظایف و مسوولیتهای اجتماعی یک سازمان، از یک طرف و عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی آن، از طرف دیگر، وجود دارد..نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. از این رو استراتژی کسب و کار سازمانهای امروزی ضرورتا” بر روی منابع انسانی متمرکز شده است .افراد نقشی کلیدی در رشد و توسعه سازمانها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند . جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان هر روز مشکلتر می شود . این چالش منجر به ایجاد یک فرایند برای شناسایی ، تشخیص و انتخاب درست نیرو  شده است . نگاهی به نرخ ترک کار نیروی انسانی و توسعه و گسترش سازمانهای امروزی این نکته را آشکار می کند که جذب و استخدام فرایندی بی پایان است . در این راستا بمنظور جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام در گروه بهمن ، فرایندی تحت عنوان « فرایند تامین و بکارگیری متقاضیان کار » تدوین شده است. بیش از دو دهه است که پرسشی عمیق، ذهن متولیان و علاقه مندان حوزه منابع انسانی در سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بین منابع انسانی و عملکرد شرکت چیست؟ برایان بکر[۱]، حلقه مفقوده میان این دو را جعبه سیاه می نامد و در پژوهشهای خود همواره در جستجوی کشف آن برآمده است. او منابع انسانی را نوعی معماری می داند که مرکب است از سیستم های منابع انسانی، عملیات منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی و رفتار کارکنان، که همگی منعکس کننده توسعه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک سازمان است. سهم عملکرد منابع انسانی در عملکرد شرکت، مستلزم تدوین واجرای سازوکار سنجش عملکرد منابع انسانی است. طراحی و اجرای یک سیستم سنجش منابع انسانی که از آن به عنوان ارزیابی متوازن منابع انسانی یاد می شود، اهرم مهمی را در اختیار شرکتها قرار می دهد تا بتوانند در طراحی و جاری سازی استراتژی منابع انسانی موثرتر عمل کنند. مدیریت منابع انسانی، امروزه، به عنوان یکی از مباحث و شاخه­ های مهم علم مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است، خصوصاً در سازمان­ ها و نهادهایی که انگیزش، استعدادها و توانمندی­ های کارکنان به دقت مورد بررسی قرار می­ گیرد و در راستای افزایش تاثیرگذاری نیروی انسانی در سازمان برنامه ­ریزی می­ شود.اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش های جمعی کارکنان سازمان است، بنابراین لازم است که مدیران با بهره­ گیری از رهیافت­ های علم مدیریت، علاوه بر مدیریت منابع اطلاعاتی، به مدیریت منابع انسانی نیز بپردازند تا بتوانند در دنیای رقابتی امروز پیشگام و موفق باشند.در مدیریت منابع انسانی به سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای توانمندسازی کارکنان، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد آنها، ایجاد انگیزش به طرق مختلف و ایجاد محیطی مطلوب برای کارکنان سازمان توجه می­شودازطرفی هم امروزه باتوجه به پررنگ شدن نقش منابع انسانی؛ امروزه این موضوع ازاهمیت ویژه ای برخوردار گشته وباید درسازمان ها اهمیت بیشتری به آن داده وبتوان ازاین طریق عملکرد سازمان رابهبود و افزایش داد موضوع عملکرد دیگریک موضوع قدیمی وسنتی که بادید سنتی به آن نگریسته می شود نیست بلکه امروزه موضوع عملکرد مالی واثربخشی هزینه ها مورد توجه و اهمیت بسیار قرار گرفته است.امروزه باید با اجرای سیاست­ ها و فرایندهای مدیریت دانش، یادگیری، آموزش و انگیزش در سازمان جاری شود و بدین ترتیب شرایطی فراهم می­ی گردد که کارکنان و خصوصاً مدیران ، عملکرد مطلوبی داشته باشند.. مدیریت عملکرد در رویارویی با تغییرات شتابان مانند جهانی شدن، آزادسازی و تغییرات در بازار و فناوری نقش محوری یافته و ستون فقرات مدیریت منابع انسانی هر سازمانی که می خواهد عملکرد بالا داشته باشد و از منابع انسانی به عنوان متغیری اهرمی بهره مند شود می باشد. مدیریت منابع انسانی در دو دهه ی گذشته توجه خود را از  نوع کارکرد به نگهداشت و امور اداری به نقش های ارزش افزوده تغییر داده است. در این فرایند مدیریت عملکرد جایگاه مر کزی را به خود اختصاص داده است.

[۱] – Brian Becker

[۱]– Human Resources Development

[۱] – Likert – Scale

[۲] – Ks

تعداد صفحه : ۲۱۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***