پایان نامه ارشد رشته مدیریت ورزشی: تحلیل ساختاری پایان­ نامه ­های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : تحلیل ساختاری پایان­ نامه ­های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی

موضوع:

تحلیل ساختاری پایان ­نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه ­های استان مازندران

استاد راهنما:

دکترفرزام فرزان

 استاد مشاور:

دکتر معصومه کلاته سیفری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………۴

۱-۳) ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….۵

۱-۴) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۱) هدف کلی………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۲) اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………۹

۱-۵) سؤال­های تحقیق ……………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۵-۱) سؤال اصلی………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۵-۲) سؤال­های فرعی………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶) محدوده­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۷) محدودیت­های غیرقابل کنترل………………………………………………………………………..۱۲

۱-۸) تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱) تحقیق چیست؟……………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۲) اهمیت تحقیقات………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۳)ویژگی­های تحقیق……………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۴) انواع پروژه­ های تحقیقاتی…………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۵) پژوهش چیست؟…………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۶) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۷) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش…………………………………………………..۲۴

۲-۲-۸) ویژگی­های پژوهشگر………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۹) پایان­ نامه ­ها یا رساله ­های تحصیلی………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۱۰) تدوین پایان نامه……………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱۱) اهمیت پایان ­نامه…………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۱۲) اهداف پایان­ نامه و رساله……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۱۳) ویژگی های یک پایان نامه خوب……………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۱۴) برنامه زمان­بندی مراحل مختلف پایان­ نامه………………………………………………..۳۱

۲-۲-۱۵) گزارش نهایی پایان نامه…………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۱۶) آسیب های پایان نامه های رشته تربیت ­بدنی…………………………………………….۳۵

۲-۲-۱۶-۱) عدم وجود کلان نگری علمی………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱۶-۲) تمرکز موضوع­ها بر ارائه­ اطلاعات…………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۱۶-۳) عدم تناسب میان طرح پایان­نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………….. ۳۶

۲-۲-۱۶-۴) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………..۳۶

۲-۲-۱۶-۵) انتخاب موضوع­ های کلی……………………………………………………………….۳۷

۲-۲-۱۶-۶) انجام موضوع ­های تکراری…………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱۶-۷) گرایش به موضوع­های غیرعلمی – پژوهشی و کم­اثر………………………… ۳۸

۲-۲-۱۶-۸) انتخاب موضوع های ناقص……………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱۶-۹) سنت­گرایی در انتخاب موضوع­ها و عدم توجه به موضوع­های جدید……..۳۹

۲-۲-۱۷) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱۸) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۱۹) کارکردها و ویژگی­های ارزیابی………………………………………………………۴۱

۲-۲-۲۰) مراحل ارزیابی…………………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۲۱) معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۲۱-۱) استاندارهای سودمندی……………………………………………………………..۴۴

۲-۲-۲۱-۲) استانداردهای انجام­پذیری…………………………………………………………..۴۵

۲-۲-۲۱-۳) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲۱-۴) استانداردهای دقت…………………………………………………………………..۴۶

۲-۲-۲۲) پایان­ نامه ­های کارشناسی ارشد و نحوه­ ارزشیابی آن­ها…………………………..۴۸

۲-۲-۲۳) تحقیق و پژوهش در زمینه­ تربیت ­بدنی و ورزش (موانع و راهکارها) ……………۴۸

۲-۳) پیشینه­ پژوهش……………………………………………………………………………۵۰

۲-۳-۱) پژوهش ‏های داخلی……………………………………………………………………۵۰

۲-۳-۲) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………….۵۷

۲-۴) جمع ­بندی فصل…………………………………………………………………………………..۶۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۲) روش تحقیق………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۳) جامعه و نمونه­ آماری…………………………………………………………………….۶۹

۳-۴) ابزار و روش جمع ­آوری داده ­ها……………………………………………………………..۷۰

۳-۵) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………۷۰

۳-۶) قابلیت پایایی چک لیست………………………………………………………………………۷۰

۳-۷) تحلیل آماری داده ­ها……………………………………………………………………………۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۲) توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………..۷۴

۴-۲-۱) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………………۷۴

۴-۲-۲) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………..۷۵

۴-۲-۳) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………۷۷

۴-۲-۴)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………۷۹

۴-۲-۵) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………….. ۸۱

۴-۲-۶)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور…………………………………….۸۲

۴-۲-۷) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………….۹۲

۴-۲-۸) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………..۹۶

۴-۲-۹) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………۹۸

۴-۲-۱۰) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………..۱۰۰

۴-۲-۱۱) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…………………………………………….۱۰۲

۴-۲-۱۲) تعداد صفحات فصل دو……………………………………………………………………۱۰۴

۴-۲-۱۳) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………۱۰۶

۴-۲-۱۴) تعداد صفحات بخش ضمیمه…………………………………………………………….۱۰۸

۴-۲-۱۵) تعداد کلید واژه………………………………………………………………………………۱۱۰

۴-۲-۱۶)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه…………………………….۱۱۲

۴-۲-۱۷) تعداد اهداف تحقیق……………………………………………………………………۱۱۴

۴-۲-۱۸) تعداد فرضیه تحقیق……………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۲-۱۹) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………………………..۱۱۸

۴-۲-۲۰) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………۱۲۰

۴-۲-۲۱) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………۱۲۲

۴-۲-۲۲) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها……………………………….۱۲۴

۴-۲-۲۳) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۲-۲۴) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………………۱۲۸

۴-۲-۲۵) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………۱۳۰

۴-۲-۲۶) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها……………………………………۱۳۲

۴-۲-۲۷) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها…………………………………..۱۳۴

۴-۳) توصیف متغیرهای روش شناسی……………………………………………………….۱۳۶

۴-۳-۱) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………….۱۳۶

۴-۳-۲) جامعه آماری……………………………………………………………………………..۱۳۸

۴-۳-۳) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………۱۴۲

۴-۳-۴) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………….۱۴۴

۴-۳-۵) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها…………………………………………………….۱۴۶

۴-۳-۶) روش تحقیق پایان نامه ها………………………………………………………………۱۴۸

۴-۳-۷) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………….۱۵۰

۴-۳-۸) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………..۱۵۲

۴-۳-۹) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……………………………………….۱۵۴  

۴-۳-۱۰) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………..۱۵۶

۴-۳-۱۱) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………….۱۵۸

۴-۳-۱۲) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………۱۶۰

۴-۴) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها…………………………………………….۱۶۲

۴-۴-۱) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) ………………………………………………..۱۶۳

۴-۴-۲) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………..۱۶۳

۴-۴-۳) صفحه عنوان فارسی…………………………………………………………………۱۶۴

۴-۴-۴) صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………..۱۶۵

۴-۴-۵) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………….۱۶۶

۴-۴-۶) صفحه چکیده انگلیسی…………………………………………………………….۱۶۷

۴-۴-۷) صفحه تقدیم…………………………………………………………………………….۱۶۸

۴-۴-۸) صفحه تشکر………………………………………………………………………………..۱۶۹

۴-۴-۹) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………۱۷۰

۴-۴-۱۰) صفحه ارزشیابی……………………………………………………………………….۱۷۱

۴-۴-۱۱) صفحه تعهد اصالت پایان نامه…………………………………………………..۱۷۲

۴-۴-۱۲) صفحه منشور اخلاقی………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۴-۱۳) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………..۱۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………….۱۷۶

۵-۲) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………..۱۷۷

۵-۳) یافته های تحقیق………………………………………………………………………….۱۷۸

۵-۳-۱) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………..۱۷۸

۵-۳-۱-۱) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………..۱۷۸

۵-۳-۱-۲) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………۱۷۸

۵-۳-۱-۳) قلمرو مکانی………………………………………………………………………۱۷۹

۵-۳-۱-۴) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………۱۷۹

۵-۳-۱-۵) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما…………………….. ۱۷۹

۵-۳-۱-۶) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………….. ۱۸۰

۵-۳-۱-۷) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………۱۸۰

۵-۳-۱-۸) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………..۱۸۰

۵-۳-۱-۹) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………..۱۸۱

۵-۳-۱-۱۰) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………….. ۱۸۱

۵-۳-۱-۱۱) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………………………………..۱۸۲

۵-۳-۱-۱۲) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………۱۸۲

۵-۳-۱-۱۳) تعداد صفحات فصل پنج………………………………………………………..۱۸۲

۵-۳-۱-۱۴) تعداد صفحات بخش ضمیمه………………………………………۱۸۳

۵-۳-۱-۱۵) تعداد کلید واژه…………………………………………………………….۱۸۳

۵-۳-۱-۱۶) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه………………….۱۸۳

۵-۳-۱-۱۷) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………..۱۸۴

۵-۳-۱-۱۸) تعداد فرضیه تحقیق………………………………………………….۱۸۴

۵-۳-۱-۱۹) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………..۱۸۴

۵-۳-۱-۲۰) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………۱۸۵

۵-۳-۱-۲۱) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………۱۸۵

۵-۳-۱-۲۲) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………..۱۸۵

۵-۳-۱-۲۳) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………۱۸۶

۵-۳-۱-۲۴) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………….۱۸۶

۵-۳-۱-۲۵) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………….۱۸۶

۵-۳-۱-۲۶) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………..۱۸۷

۵-۳-۱-۲۷) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………….۱۸۷

۵-۳-۲) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………….۱۸۷

۵-۳-۲-۱) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………..۱۸۷

۵-۳-۲-۲) جامعه آماری………………………………………………………………………….۱۸۸

۵-۳-۲-۳) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………۱۸۸

۵-۳-۲-۴) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………….۱۸۸

۵-۳-۲-۵) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………. ۱۸۹

۵-۳-۲-۶) روش تحقیق پایان نامه ها…………………………………………………..۱۸۹

۵-۳-۲-۷) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………..۱۸۹

۵-۳-۲-۸) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………….۱۹۰

۵-۳-۲-۹) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…………………………………….۱۹۰

۵-۳-۲-۱۰) فرمول به دست آوردن حجم نمونه…………………………………………۱۹۰

۵-۳-۲-۱۱) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………….۱۹۱

۵-۳-۲-۱۲) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………..۱۹۱

۵-۳-۳) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………۱۹۲

۵-۴) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………۱۹۲

۵-۵) نتیجه گیری……………………………………………………………………………۲۱۲

۵-۶) پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………..۲۱۳

۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………….۲۱۵

منابع……………………………………………………………………………………………….۲۱۷

پیوست………………………………………………………………………………………….۲۲۷

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع ۲۶۶ پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ی تحقیق برابر جامعه­ی تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه­بمی و همکاران (۱۳۸۵) بود. روایی صوری چک­ لیست توسط ۱۰ نفر اساتید و صاحب­نظران گرایش مدیریت­ ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده­های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی می­باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع شد. از آمار توصیفی برای گزارش­دهی اطلاعات و از نرم افزار SPSSنسخه ۲۲ و Excel نسخه ۲۰۱۳ برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان­نامه­ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن­ها مربوط به دانشگاه مازندران و تعداد پایان­نامه­های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان­های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه­ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده­ها کمی و با بهره گرفتن از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع­آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به طور ناچیزی، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی اشاره داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه­های مشترک برای اساتید دانشگاه­های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ­ها را بهبود بخشید.

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

توسعه­ی علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­شود. حتی اگر نشانه­هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه­های مورد نظر منجر     می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ی مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، ۱۳۹۲).

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه های اعتلای کشورها و یکی از مهم ترین عوامل توسعه محسوب می شود، چراکه موجب افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه ی گزاف تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره مندی از دانش در درجه­ی اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه­ی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، ۱۳۸۴).

پژوهش مهم ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ی دانایی محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشکلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می رود. پژوهش، نیروی محرکه­ی توسعه­ی همه جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری های ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است(امیری،۱۳۸۱).

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان­نامه­های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،۱۳۸۲). چراکه نگارش پایان­نامه مهم ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز[۱]، ۲۰۰۰).

نوشتن پایان­نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان­نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری[۲]،۲۰۱۱).

«پایان­نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان­نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ی نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، ۱۳۹۱).

پایان­نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش ­شناسی تحقیق برای دانشجویان می­باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان­نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­کنند، بنابراین وجود پایان ­نامه ­هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­شود(کلاهدوزان و همکاران، ۱۳۸۳).

۲-۱- بیان مسأله

کرت لوین[۱] (۱۹۹۳)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشکلات اجتماعی را از ریشه می­خشکاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­های پژوهشی، خاصیت تعییین­کنندگی دارند.

دوره­های تحصیلات تکمیلی در مقایسه با دوره های کارشناسی و قبل از آن که دوره­ی انتقال و آموزش است، دوره­ی زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان­نامه­ی خود، یک پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام    می رساند که به صورت بالقوه می­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،۱۳۹۲).

یکی از فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان­نامه» می باشد. تدوین پایان­نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می توان هر پایان نامه را انعکاس دهنده ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان نامه نشان دهنده ی توانایی های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.

پایان نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است که به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حرکت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ی تحصیلات تکمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی کاری نهایی ارزیابی کرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند کل یافته­های دانشجو در طول دوره­ی تحصیلی است(حری،۱۳۷۸).

اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ی الزام به تدوین پایان نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می شود، به عنوان محقق جامعه محسوب می شوند.

بررسی مسائل مربوط به پایان نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درک قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به کشف راه­حل­های کاربردی و علمی برای رفع آن مشکلات و نیاز به کشف قوانین کلی و عمومی که پدیده­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه های خود در حوزه های متفاوت رشته مدیریت ورزشی می پردازند. پایان نامه یکی از مهم ترین سرمایه های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی های پایان­نامه ها انجام پذیرفته است.

۳-۱- ضرورت تحقیق

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی[۲]، ۲۰۱۰). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.

وضعیت تدوین پایان­نامه­ها می­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر[۳]، ۲۰۰۰). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه­ی صحیح، استاندارد و مدون پایان­نامه­ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،۱۳۹۱).

پایان­نامه­های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان­نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر[۴]، ۱۹۹۶). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه­بندی و ساماندهی این یافته­ها موجب شکل­گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،۱۳۹۱).

با توجه به این که پایان­نامه­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ی تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،۱۳۹۲) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، ۱۳۸۸).

در مجامع علمی، پایان­نامه­ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش­پژوهان در نظر گرفته می­شود و هویت علمی دانشگاه در گرو ارزیابی همین اسناد است(کلاهدوزان و همکاران،۱۳۸۳). از طرفی همه­ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو، انرژی و وقت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صرف انجام پایان نامه می­شود(فیروزآبادی و همکاران، ۱۳۹۲). با توجه به این مهم، نقش و تأثیر غیرقابل­تردید پایان­نامه و رساله، در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم توجه به کیفیت و کمیت آن­ها را دوچندان می­کند. برای گام برداشتن صحیح به سوی پیشرفت حقیقی، بررسی کمی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است(خلجی و کشتی دار، ۱۳۸۱).

مهمترین هدف از انجام پژوهش­ها، استفاده­ی عملی از یافته­های آن­ها بوده و عدم کاربرد عملی یافته­ها به نوعی اتلاف منابع محسوب می­شود. برخی از یافته­ها قابلیت کاربرد مستقیم دارند و برخی دیگر را صرفاً می­توان اشاعه داد و امیدوار بود که موجب افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش مخاطبان شود. لذا این تغییر نگرش در برنامه­ریزی و تصمیم­گیری اثری مستقیم خواهد داشت. استفاده از یافته­های پژوهشی، نیازمند کوششی سازمان یافته است. امروزه پایان نامه هایی با موضوعات تکراری، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش های روش شناختی از جمله مهمترین کاستی هایی است که در تولیدات علمی دانشگاه ها خودنمایی می کنند(منصوریان، ۱۳۹۲).

تحلیل و بررسی پایان نامه ها می تواند اطلاعات مختلفی که درون تعداد زیادی پایان نامه نهفته است را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. در راستای این مهم، محققان در مطالعات مختلفی، ارزشیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پایان­نامه­ها، هر چند سال یک بار، اقدام به رفع موانع موجود برای ارتقای کیفیت و مطلوبیت را پیشنهاد نموده اند(صادقی و همکاران، ۱۳۹۰)، (منتخب و همکاران، ۱۳۸۸)، (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۲) و (علیشیری و همکاران، ۱۳۸۹)، (زرشناس و همکاران۱۳۹۱).

از آنجا که استان مازندران در دسترسی به زیرساخت های مناسب ارتباطی و نیز فاصله تا پایتخت، همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز، طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه­ی صنعت­های مختلف و از جمله صنعت ورزش از شرایط مطلوبی برخوردار است و همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش­آموختگان با تحصیلات دانشگاهی در میان استان های کشور و این که این استان باسوادترین استان کشور است.[۵]

کیفیت تحقیق و پژوهش در راستای استفاده از نتایج کاربردی تحقیقات در جهت آبادانی در زمینه­های مختلف استان از جمله رشته­های دانشگاهی نظیر تربیت­بدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

میزانی و همکاران(۱۳۹۰)، بیان کردند که داده های غیر واقعی می تواند به دلیل مشکلاتی در زمینه های دیگر موثر در تدوین پایان نامه از قبیل منابع اطلاعاتی و مالی و نظام بوروکراسی اداری دانشگاه باشد. زمانی که شرایط و امکانات موجود برای نوشتن پایان نامه نامناسب و دانشجو از این نظر تحت فشار باشد امکان این که به فکر تقلب بیفتد بیشتر است. نبود سازکارهای جلوگیری و برخورد با این پدیده مخرب در کشور نیز ممکن است در شیوع آن نقش داشته باشد. می بایست تدابیری برای جلوگیری از احتمال تقلب علمی دانشجویان و تشویق آن ها به پیروی از اخلاق پژوهشی اندیشیده شود.

با توجه به اهمیت پایان­نامه­ها و هزینه، زمان و انرژی زیادی که صرف تهیه­ی آن­ها می­شود، آگاهی از محتوا و شناسایی موضوعی آن­ها ضروری به نظر می­رسد (نیک­سیرت و بدری،۱۳۹۲) و نیز کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات کاربردی و هدفمند برای پایان نامه ها با آگاهی از پژوهش های پیشین مهم است. راهکارهایی همچون تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از پایان نامه ها می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری پایان نامه های دانشجویان باشد(رضا خانی مقدم و همکاران، ۱۳۹۰)، (شکفته و اکبری، ۱۳۸۷).

به طور قطع نتایج این تحقیق با توجه به ایجاد بانک اطلاعات موضوعی می­تواند مرجعی برای راهنمایی دانشجو در توجه به جزئیات مهم در پایان­نامه شود و ضمن پیشگیری از خستگی، سردرگمی، صرف هزینه و وقت فراوان، موجب بهبود در وضعیت تدوین پایان­نامه­ها در موضوعات جدید، بررسی نشده و کاربردی را فراهم می­آورد. به نظر می رسد زمانی که پایان نامه هایی با موضوعات مشابه وجود داشته باشد احتمال سوء استفاده از پایان نامه ها افزایش می یابد و از آنجایی که امروزه درون دانشگاه­ها، متأسفانه هدف اصلی اکثر دانشجویان اخذ مدرک شده و زمینه­های جامعه­پذیری علمی و فرهنگی ضعیف شده، تمایل به سوء رفتار علمی نیز بالا رفته است(ذاکر صالحی، ۱۳۸۹)، امید است در راستای کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات جدید، بتوان گام مثبتی در جلوگیری از این رفتار ناپسند برداشت.

با توجه به این که پژوهش­های انجام گرفته در سایر رشته­ها نیز نشان می­دهد که کاستی­های نگارشی و روش­های آماری از جمله موضوع های مورد توجه محققان بوده (شریفی و همکاران،۱۳۹۱) و تاکنون در داخل استان تحقیقی برای ارزیابی پایان­نامه­های «گرایش مدیریت ورزشی» در دانشگاه­های هدف یافت نشده است، این پژوهش قصد جمع­آوری اطلاعات کمی از مجموع پایان­نامه­های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه های استان مازندران را داشته است. به همین منظور تحقیق حاضر به تحلیل ساختاری و کمی پایان­ نامه­ های تربیت­بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی می­پردازد.

[۱] Kurt Lewin

[۲] Lee

[۳] Arkenauc and Meyer

[۴] Higginson and Corner

[۵] www.irdc.ir

[۱] Brause

[۲] Murray

تعداد صفحه : ۲۴۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***