پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان پایان نامه:

شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول………………………. ۱
مقدمه و بیان مسأله……………………….. ۱
۱-۱ مقدمه:………………………. ۲
۱-۲: بیان مساله و اهمیت پژوهش:………………………. ۳
۱-۳ اهداف و سوالات پژوهشی:……………………….۶
۱-۳-۱ هدف اصلی: ……………………….۶
۱-۳-۲ اهداف فرعی:………………………. ۷
۱-۳-۳ هدف کاربردی: ……………………….۷
۱-۴-۵ سؤالات پژوهش:………………………. ۸
فصل دوم……………………….. ۱۱
مبانی نظری پژوهش…………………………. ۱۱
۲-۱ مقدمه:……………………….۱۲
۲-۲ تعاریف و مفاهیم نظام بودجه ریزی: ……………………….۱۲
۲-۲-۱ مقدمه :………………………. ۱۲
۲-۲-۲ مفاهیم بودجه : ……………………….۱۳
۲-۲-۳ تعاریف بودجه :………………………. ۱۴
۲-۲-۴ مقاصد و اهداف بودجه ریزی:………………………. ۱۸
۲-۱-۵ وظایف بودجه ریزی :………………………. ۱۹
۲-۱-۶ روش های پیش بینی درآمد ……………………….۲۰
۲-۱-۷ روش های برآورد هزینه :………………………. ۲۰
۲-۳ بودجه ریزی عملیاتی:………………………. ۲۷
۲-۳-۱ تعاریف بودجه ریزی عملیاتی:………………………. ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….۲۸
۲-۳-۳ ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….۲۹
۲-۳-۴ وظایف بودجه ریزی عملیاتی :………………………. ۳۰
۲-۳-۵ مزایای بودجه ریزی عملیاتی :………………………. ۳۲
۲-۳-۶ الزامات بودجه ریزی عملیاتی :………………………. ۳۵
۲-۳-۷ مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی:………………………. ۳۷
۲-۳-۸ فواید بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….۳۹
۲-۴مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی و تجربه برخی از کشورها در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی:……. ۴۰
۲-۴-۱ بودجه وسیله ای برای کنترل :………………………. ۴۱
۲-۴-۲ بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت :………………………. ۴۱
۲-۴-۳ بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد :………… ۴۲
۲-۴-۴ مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین :………………………. ۴۳
۲-۴-۵ تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی :………………………. ۴۷
۲-۵ نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران:………………………. ۴۹
۲-۵-۱ فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران:………………………. ۴۹
۲-۵-۲ سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران :………………………. ۵۱
۲-۵-۳ نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :………………………. ۵۲
۲-۵-۴ الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :………………………. ۵۳
۲-۴-۵ مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران : ……………………….۵۸
۲-۴-۶ روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران :………………………. ۶۵
۲-۶ بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت:………………………. ۷۰
۲-۶-۱ اهمیت فرایند بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت و بیمارستان ها:………… ۷۰
۲-۶-۲ تجزیه و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت:………………………. ۷۱
۲-۶-۳ سیاست های کلان اقتصادی در بخش سلامت:………………………. ۸۴
۲-۶-۴ مراحل تنظیم بودجه عملیاتی در بخش سلامت:………………………. ۸۵
۲-۷ مروری بر مطالعات انجام یافته:………………………. ۸۷
۲-۷-۱مطالعات داخلی:………………………. ۸۷
۲-۷-۲ مطالعات خارجی:………………………. ۸۹
فصل سوم. ……………………….۹۱
روش پژوهش…………………………. ۹۱
۳-۱مقدمه:………………………. ۹۲
۳-۲ نوع پژوهش:………………………. ۹۲
۳-۳جامعه پژوهش:………………………. ۹۲
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه:………………………. ۹۲
۳-۵ روش گردآوری داده ها:………………………. ۹۲
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها: ……………………….۹۳
۳- ۷ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:………………………. ۹۳
۳-۸ مکان و زمان مطالعه:……………………….۹۳
۳-۹ محدودیت های پژوهش:………………………. ۹۴
۳-۱۰ ملاحظات اخلاقی: ……………………….۹۴
۳-۱۱ تعریف واژه ها: ……………………….۹۴
فصل چهارم……………………….. ۹۷
یافته ها ……………………….۹۷
فصل پنجم……………………….. ۱۱۳
بحث و نتیجه گیری………………………… ۱۱۳
۵-۱ بحث: ……………………….۱۱۸
۵-۲ نتیجه گیری:………………………. ۱۲۰
۵-۳ پیشنهادات کاربردی:………………………. ۱۲۱
۵-۴پیشنهادات برای پژوهش های آتی:………………………. ۱۲۱
منابع:………………………. ۱۲۲
ضمائم……………………….. ۱۲۶
فصل اول: مقدمه و بیان مسئله
۱-۱- مقدمه
نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).
بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).
با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۱ مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی ۱۳۸۷).
۲-۱- بیان مساله و اهمیت پژوهش:
پژوهش ها نشان می دهد که در بیشتر کشورهای با سطح درآمد متوسط، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه های دولت به بخش سلامت اختصاص یافته است(ابوالحلاج رمضانیان۱۳۹۰). این در حالی است که تا زمانی که زیر ساختهای مناسب برای استفاده اثر بخش از منابع و بویژه منابع مالی وجود نداشته باشد کارآمدی، اثربخشی، ارزیابی و نظارت بر این منابع امکان پذیر نخواهد بود، و حتی افزایش پیوسته اعتبارات مالی نیز در حل مشکلات سیستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی ۱۳۸۵).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی ۱۳۸۵). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی ۱۳۸۵). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه ۱۳۸۰ ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” ۱” قانون بودجه ۱۳۸۲ کل کشور، مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال ۱۳۸۳ ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد(پناهی ۱۳۸۹، طاهر پور و همکاران۱۳۹۰).
این موضوع عیناً در بند “ز” تبصره ” ۱” قانون بودجه ۱۳۸۳ نیز تکرار گردید:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزینه ها براى سال ۱۳۸۴ براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد. مواد ۱۳۸،۱۳۷ و ۱۴۴ در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاکمیت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاکمیتى به منظور افزایش بهره ورى و بودجه ریزى عملیاتى بود(پناهی ۱۳۸۹، طاهر پور و همکاران۱۳۹۰).
در تبصره هاى قانون بودجه ۱۳۸۴ ، موضوع بودجه ریزى عملیاتى مسکوت گذاشته شد و الزامى براى هیچ دستگاهى تعیین نشد. در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ نیز در هیچ تبصره اى، درباره بودجه ریزى عملیاتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است که اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرایى، بر اساس شاخص هایى نظیر “واحد”، “مقدار” یا “هزینه واحد” (به عنوان یگانه نمود عملیاتى کردن بودجه) بیان شود. قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیز همانند بودجه سال ۱۳۸۵ ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ریزى عملیاتى شامل نمى شد و دقیقاً به صورت بودجه سال ۱۳۸۵ ، تنظیم شد که همان ایراد هاى بودجه سال ۱۳۸۵ ، بر آن نیز وارد بود. قانون بودجه سال ۱۳۸۷ (با توجه به لایحه تقدیمى دولت) نسبت به قوانین بودجه سنواتى، تغییرات گسترده اى کرده بود، گرچه در آن درباره عملیاتى کردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجمیع ردیف ها، اختیارات گسترده به مدیران در سطوح مختلف، به ویژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه این نوع اختیار، جزءالزام هاى بودجه ریزى عملیاتى محسوب مى شود، ولى این ویژگى، با تعریف و تعیین شاخص هاى دقیق عملکردى همراه نبود. قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ، زمانى تنظیم گردید که قانون مدیریت خدمات کشورى، تصویب شده بود. بر اساس ماده ( ۱۶ ) قانون مذکور، دستگاه هاى اجرایى موظف هستندبه منظور افزایش بهره ورى و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار واعطاى اختیارات لازم به مدیران، اقداماتى مانند تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، تعیین شاخص هاى هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاى کیفى خدمات و نظارت بر کنترل کمیت و کیفیت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهاى مجرى و اعطاى اختیارات لازم را براى پیشنهاد جابجایى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی ۱۳۸۹، طاهر پور و همکاران۱۳۹۰).
بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده ۱۹۵ ، دولت ملزم است تا پایان سال دوم برنامه، به تدریج زمینه هاى لازم را برای تهیه بودجه با روش عملیاتی، در همه دستگاه هاى اجرایی ایجاد کند، به نحوی که لایحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذکور تدوین شود و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. در بند “الف” ماده ( ۲۴ ) نیز بیان شده است که هزینه سرانه تربیت نیروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزینه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزى عملیاتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور سالیانه تأمین گردد در نهایت، در بند ” ۳۲ “، بر سیاست هاى کلى برنامه پنجم، مجدداً تأکید شده است(پناهی ۱۳۸۹، طاهر پور و همکاران۱۳۹۰).
لذا با توجه به مطالب مذکور و تاکید دولت بر ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۲ اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ۴۰ بیمارستان از ۳۸ دانشگاه های علوم پزشکی را به صورت پایلوت آغاز نمود و زمینه اجرای این امر را در قالب نظام نوین مالی فراهم آورد که با توجه به دستور وزیر وقت مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه و منابع انسانی متصدی اجرای این امر گردید(گزارش وزارت بهداشت ۱۳۸۶) که با توجه به گزارشات حاصل از مرکز بودجه و پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران، قزوین و تبریز در این مهم به خوبی عمل نموده و قدم های موثری برداشته اند (گزارش وزارت بهداشت ۱۳۹۲) در حالیکه پژوهش های دیگری در سایر دستگاه های اجرای حاکی از این موضوع است که بودجه ریزی در این دستگاه ها تغییر نکرده است و همچنان از طریق چانه زنی بوده است(جفره و روشناسان ۱۳۸۹). از این رو با نظر به تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بخش بهداشت و درمان و الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی استقرار این نوع بودجه ریزی نوین در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امر ضروری و خطیر می باشد لذا در پژوهش حاضر پژوهشگر با توجه به اهمیت استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عدم استقرار مناسب این نوع بودجه ریزی در دستگاه های اجرایی به دنبال شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد تا با شناسایی هر یک از عوامل و ارایه راهکارهایی در این زمینه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های بهداشتی و درمانی را تسریع بخشیده و زمینه حل مشکلات را فراهم آورد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***