پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بازرگانی

عنوان :  رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن

استاد راهنما :

دکتر حسن زارعی متین

استاد مشاور:

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۵

۱-۳- سوال های اصلی تحقیق: ۶

۱-۴- سوالهای فرعی تحقیق: ۷

۱-۵-اهداف اصلی تحقیق : ۷

۱-۶- اهداف فرعی تحقیق: ۷

۱-۷- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات : ۸

۱-۸- قلمرو پژوهش : ۸

۱-۹- جامعه و نمونه آماری: ۹

۱-۱۰- تعریف مفاهیم: ۱۰

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۱۲

مقدمه. ۱۳

۲-۱- مفاهیم، دیدگاه و ادبیات تحقیق : ۱۵

۲-۲- مدلهای تبلیغات… ۱۹

۲-۳- تبلیغات الکترونیکی.. ۲۲

۲-۴- مدل های اثربخشی تبلیغات… ۲۵

۲-۵- تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات… ۲۸

۲-۶- اهداف تبلیغات بازرگانی.. ۳۴

۲-۷- رسانه مورد استفاده در تبلیغات بازرگانی.. ۳۵

۲-۸- پیام تبلیغات بازرگانی.. ۳۵

۲-۹- شعار تبلیغات بازرگانی.. ۳۸

۲-۱۰- شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی : ۳۸

۲-۱۰- روش های هنری تبلیغات بازرگانی.. ۴۱

۲-۱۱- تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران. ۴۳

۲-۱۲- پیشینه تحقیق: ۴۶

۲-۱۴- چارچوب نظری تحقیق: ۵۲

۲-۱۵- خلاصه. ۵۵

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. ۵۶

مقدمه. ۵۷

۳-۱- روش تحقیق.. ۵۸

۳-۲- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۹

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات… ۶۰

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۶۰

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۶-۱- پرسشنامه. ۶۱

۳-۶-۲- پیش آزمون پرسشنامه. ۶۲

۳-۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۲

۳-۶-۳-۱ پایایی.. ۶۲

۳-۶-۳-۲  روایی.. ۶۴

۳-۷- متغیرهای پژوهش… ۶۵

۳-۷-۱- متغیرهای تحقیق.. ۶۵

۳-۸- تجزیه و تحلیل داده ها : ۶۵

۳-۸-۱- آمار توصیفی.. ۶۵

۳-۸-۲- آمار استنباطی.. ۶۵

۳-۹-خلاصه. ۶۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷

مقدمه. ۶۸

۴-۱- توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. ۶۸

۴-۱-۱- سن.. ۶۸

۴-۱-۲- تحصیلات… ۷۰

۴-۱-۳- منطقه سکونت در تهران. ۷۱

۴-۲-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۷۳

۴-۲-۱ جدول توصیفی متغیرهای پژوهش… ۷۳

۴-۲-۲ شاخصهای تأثیر گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب… ۷۴

۴-۳- رتبه بندی اهمیت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن  ۸۳

۴-۵- خلاصه. ۸۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.. ۸۶

مقدمه. ۸۷

۵-۱- خلاصه پژوهش… ۸۷

۵-۱-۱- نتایج ویژگی افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان) ۸۷

۵-۱-۲- نتایج توصیفی شاخصهای تأثیر گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب… ۸۸

۵-۱-۳- رتبه بندی اهمیت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب  بر اساس آزمون فریدمن  ۹۰

۵-۲-مشکلات و تنگناهای تحقیق.. ۹۰

۵-۳-پیشنهاد های مرتبط با نتایج تحقیق.. ۹۱

۵-۳-۱- پیشنهاد در مورد ساختار و محتوای تبلیغ. ۹۳

۵-۳-۲- پیشنهاد در مورد رسانه. ۹۳

۵-۴- پیشنهاد هایی به پژوهشگران آتی.. ۹۳

۵-۵-خلاصه. ۹۳

پیوستها: ۹۴

الف- پرسشنامه. ۹۴

ب- جداول خروجی اس پی اس اس… ۹۷

ج- فهرست منابع. ۱۰۰

د- چکیده انگلیسی.. ۱۰۲

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی میزان رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب در استان تهران نگارش یافته است. به منظور دستیابی به هدف فوق از چهار سوال استفاده شده است. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر مدل AIDA بوده است. روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمره روش‏های توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر ۹۰ به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد مراجعه کننده به فروشگاه های زنجیره ای قسمتهای مختلف شهر تهران بوده است که نمونه­ای به تعداد ۴۰۰ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران از آن به­دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. طبق یافته­های تحقیق، ۸۲٫۵ درصد پاسخگویان، میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزیابی کرده­اند. طبق آزمون فریدمن اهمیت متغیر جلب توجه (آگاهی) از بقیه متغیرهای تحقیق بالاتر می باشد. مهمترین پیشنهاد در تحقیق حاضر این است که در ساخت پیام بازرگانی علاوه بر آگاهی به مراتب دیگر عوامل موثر بر اثربخشی پیام بازرگانی در جذب مخاطب اهمیت داده شود .

کلیدواژه­ها: رتبه بندی ، اثربخشی، پیام بازرگانی، جذب مخاطب و مدل AIDA .

 مقدمه

رسانه های جمعی به شکل ها و گونه های متفاوتی با گروه های مختلف اجتماعی، قومی، شغلی و سنی ارتباط برقرار می کنند و به ایفای نقش های گوناگون در سطح جوامع  می پردازند با گسترد ه و پیشرفته تر شدن رسانه ها، دامنه ی وظایف آنها نیز گسترش یافته و در هر دوره های متناسب با فعالیت وسایل ارتباط جمعی، نقش های آنها تغییر و افزایش می یابد . فرضاً هارولد لاسول  در دور ه ی خودش تنها سه نقش خبری، همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی را برای رسانه ها در نظر می گیرد؛ ولی بعدها «چارلز رایت» یک نقش چهارمی را هم تحت عنوان نقش تفریحی و سرگرمی به آن اضافه میکند. امروزه علاوه بر این نقش ها وسایل ارتباط جمعی وظایف دیگری را هم نظیر اطلاع رسانی و تبلیغات برعهده دارند . تبلیغ، امروزه یکی از شیو ه های مهم و مؤثر در اطلاع رسانی محسوب میشود. )معتمد نژاد،۱۳۶۹ ، ص۳۲)

از دیدگاه خاص ارتباط شناسی، تبلیغ همانند ارتباط، فراگردی است مقید به شرایط زمانی و مکانی که با ویژگی های اجتماعی قابل شناخت است و می تواند در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد.

در واقع یکی از هدف های تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی، نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار، رفتار، عقاید و علایق مردم است.  رسانه ها با تبلیغ و ارسال مداوم پیام های مورد نظر صاحبان قدرت و امکانات، بر افکار عمومی تأثیر می گذارند و آنها را وادار به پذیرش عقیده ای از سوی خود می نمایند.

۱-۱- بیان مسئله

در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی و تبلیغات برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر کنونی که مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء می کند.

تبلیغات در لغت به معنای رساندن یک پیام از شخصی به شخص دیگر می­باشد و از لحاظ تکنیکی عبارت است از هر نوع ارتباطات غیر شخصی در مورد یک سازمان، کالا، خدمت و یا ایده، که یک کارفرمای مشخص، برای عبور آن از یک رسانه جمعی و به منظور رسیدن آن به جمع وسیعی از مخاطبان، پول پرداخته است.

با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمانها می­توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته انجام گیرد.

مطالعات گوناگون نشان می­دهد که سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهای دولتی توجه کمتری به تبلیغات دارند که ناشی از خصیصه منحصر بفرد خدمت یعنی ناملموس بودن آن است.

برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات مدلها و الگوهای متفاوتی طراحی گردیده است که عبارتند از مدل لاویدج و استینر، داگمار، آیدا و غیره.

در این تحقیق ما بر آن هستیم تا ذهنیت ایجاد شده در افراد جامعه را در اثر پیام بازرگانی در جذب مخاطب با بهره گرفتن از الگوی آیدا مورد سنجش قرار دهیم مدل آیدا در سال ۱۹۲۵ توسط استرانگ به عنوان یک مدل رفتاری بیان شد و هدفش این بود که اطمینان دهد که یک تبلیغات موجب بالا بردن آگاهی، تحریک علاقه و منجر به تمایل مشتریان به خرید و سرانجام منجر به اقدام و یا فعالیت می شود. .(Hackley,2005 :36)

در این مدل استرانگ می­گوید که تبلیغاتی کارا و موثر است که در بر دارنده ۴ گام زیر باشد:

بر اساس این مدل برای اینکه تبلیغات منجر به موفقیت شود باید طوری طراحی گردد که چهار گام فوق را طی نماید. این مدل این مفهوم ضمنی را در بر دارد که تبلیغات باید پیامهایی قابل باور و به یاد ماندنی را در ذهن مخاطبان تزریق کند تا مشتری را به سمت فعالیت در یک مسیر مطمئن سوق دهد. حال اگر بخواهیم یک سؤال اساسی برای تحقیق بیان کنیم این خواهد بود که «رتبه بندی عوامل موثربر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب چگونه است»؟

۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

اهمیت نظری و عملی این پژوهش آن است که شاخص­ها و متغیرهای اصلی اثربخشی تبلیغات بازرگانی را شناسایی کنیم؛ چرا که در هر عمل خرید، یک فرآیند تصمیم گیری وجود دارد، فرآیندی که طی آن خریدار تصمیمم گیرد چه نوع محصول یا خدماتی را خریداری نماید. اولین گام در این جریان نیاز مخاطب است و از آنجا که عموماً عادت به مصرف پیام گیران از طریق رسانه ها به ویژه تلویزیون هدایت میشود، رسانه ها درصدد هستند با تحریک حس نیاز مخاطب، او را به خرید تشویق نمایند  مخاطب نیز برای رفع نیاز خود به جمع آوری اطلاعات در خصوص نیازش می پردازد تا بتواند معیارهایی را برای خرید و تأمین خواست هاش تعیین نماید و پس از مشخص کردن ملاک ها و معیارهای خویش است که تصمیم به خرید می گیرد و اینجاست که نقش سازندگان تبلیغات و رسانه های تبلیغاتی به خصوص تلویزیون به عنوان یکی از فراگیرترین وسایل ارتباط جمعی مشخص می شود و اگر رسانه ی تبلیغاتی نتواند بین تولید کننده و مصرف کننده نقش خود را به خوبی ایفا نماید، شکست خواهد خورد.

این پژوهش، در جستجوی شناسایی آن اصول و قواعدی در تبلیغات بازرگانی می باشد که وقتی از طریق تلویزیون پخش  می شود ، از سوی مخاطب قابل پذیرش باشد.

 پژوهش مورد نظر از لحاظ علمی به دلایل زیر می تواند ضروری باشد:

 1. سازندگان تبلیغات بازرگانی می خواهند از طریق رسانه تلویزیون پیام خود را به مخاطبان عام و خاص بسیاری منتقل کنند، این کار بدون شناخت فرآیندهای ارتباطی و توجه به عناصر فراگرد ارتباط به ویژه مخاطب میسر نیست.
 2. با شناخت مخاطبان، قبل و بعد از پخش پیا م های بازرگانی سیما می توان به میزان اعتماد آنان نسبت به این رسانه تبلیغاتی پی برد.
 3. شناخت نیازهای مخاطبان جهت ایجاد انگیزه در آنان برای خرید امری ضروری است که لازمه ی آن دانستن علم ارتباطات اجتماعی است.

۴ .آگا ه سازی مخاطبان از کالاها و خدمات تولید کنندگان و بالا بردن تعداد مخاطبان از هد ف های اساسی تبلیغات بازرگانی است و این که هر منبع ارسال پیام تبلیغاتی باید بداند به چه علت تبلیغ می کند؟ مخاطبان او چه کسانی هستند؟ نیازهایشان چیست؟ وسیله ای را که برای تبلیغات در نظرگرفته مناسب است؟ و…

۱-۳- سوال های اصلی تحقیق:

 • میزان تأثیر عوامل موثر بر اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب چه مقدار می باشد؟
 • اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب چگونه است؟

۱-۴- سوال­های فرعی تحقیق:

 • تا چه حد جلب توجه (آگاهی) دادن پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
 • تا چه حد ایجاد علاقه پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
 • تا چه حد ایجاد تمایل پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
 • تا چه حد سوق دادن (اقدام به خرید) مخاطب توسط پیام بازرگانی در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟

۱-۵-اهداف اصلی تحقیق :

 • بررسی و شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب
 • بررسی و شناسایی اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب

۱-۶- اهداف فرعی تحقیق:

 • بررسی و شناسایی میزان تأثیر جلب توجه (آگاهی) دادن پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی
 • بررسی و شناسایی میزان تأثیر ایجاد علاقه پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی
 • بررسی و شناسایی میزان تأثیر ایجاد تمایل پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی
 • بررسی و شناسایی میزان تأثیر سوق دادن (اقدام به خرید) مخاطب توسط پیام بازرگانی در اثربخشی پیام بازرگانی

۱-۷- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات :

 روش تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی می­باشد.

در این بررسی از روش پیمایشی استفاده می شود؛ همچنین برای جمع آوری مطالب در مطالعات مقدماتی و تدوین چارچوب نظری، به منظور بررسی سابقه ی تحقیق و ادبیات موضوع، از روش کتابخانه ای نیز بهره گیری به عمل می آید. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ی این بررسی جهت آزمون فرضیه ها از دو جنبه ی توصیفی و تبیینی مورد بررسی قرارمی گیرند.

۱-۸- قلمرو پژوهش :

هر تحقیقی را باید در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی محدود کرد.

– قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، مناطق ۲۲ گانه­ی شهرداری استان تهران به صورت تقسیم بندی فروشگاه­های تهران به سه بخش )بزرگ، متوسط، کوچک) است، می­باشد.

– قلمرو موضوعی

آنچه در این پژوهش کانون اصلی توجه است رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام­های بازرگانی در جذب مخاطب می باشد.

– قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق به مدت ۶ ماه تعیین شده است.

۱-۹- جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری در این بررسی، شامل کلیه شهروندان تهرانی است  که در تهران سکونت داشته و مخاطب پیام های بازرگانی تلویزیونی بهره برداری می کنند، می باشند.

کلیه ی کسانی که در تعاریف جامعه شناسی، شهروند محسوب شده و به نوعی ساکن در محدوده ی شهری تهران می باشند ، افرادی که یا در روز در تهران کار و فعالیتی دارند و به نحوی در شهر ساکن هستند و احتمالاً حضور ندارند و یا افرادی که در طول روز در خارج از شهر فعالیت داشته و شب را در تهران سکونت دارند، شامل جامعه ی آماری این پژوهش بودند. پژوهش حاضر با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( Multi stage sampling )  به صورت ذیل اجرا می­گردد:

جامعه­ی آماری و نمونه ی پژوهش، شهر تهران و مناطق ۲۲ گانه ی شهرداری تهران به صورت تقسیم بندی فروشگا ه های تهران به سه بخش )بزرگ، متوسط، کوچک(  تقسیم و در ابتدا از روش نمونه گیری خوشه ای و در نهایت نمونه گیری تصادفی استفاده می­شود.  بدین ترتیب، مطابق مدل روش نمونه گیری، شهر تهران به پنج منطقه ی )شمال – جنوب – شرق- غرب – مرکز ( تقسیم بندی و در هر منطقه، یک فروشگاه بزرگ، یک فروشگاه متوسط و یک فروشگاه کوچک به صورت تصادفی انتخاب می گردد . جمع آوری اطلاعات بر پایه ی انتخاب یک هفته ی آماری با توجه به ساعات خرید و مراجعه مشتریان به فروشگا ه ها در نظر گرفته شده؛ که مسائلی از قبیل روزهای پایانی ماه برای دریافت حقوق، ساعات شلوغی فروشگاه ها، روزها و ساعات استراحت در هفته و… مد نظر باشد..

۱-۱۰- تعریف مفاهیم:

۱- اثر بخشی تبلیغات:

اثربخشی نیز در هر علمی تعریف خاص خود را دارد، ولی در بازرگانی و به ویژه در تبلیغات بازرگانی اثربخشی به عکس العمل هایی گفته می شود که سودآوری را به همراه می آورد متغیر و عوامل مختلفی موجب اثربخشی می شوند عوامل اثربخشی را به می توان به بخش های زیر تقسیم کرد.

 • اثربخشی روحی: اثربخشی روحی در بازرگانی و تبلیغات، نوعی اثربخشی است که روحیه مخاطبان هدف را به عکس العمل های سودآورانه وادارد. برای نمونه، تبلیغاتی که روحیه منفی مشتریان را نسبت به کالا یا خدمتی تغییر دهد می تواند یک نوع اثربخشی روحی باشد
 • اثربخشی روانی: اثربخشی روانی در تبلیغات بازرگانی، اثربخشی است که از نظر عوامل روانشناسی مانند نیازها، انگیزه ها، احساسات، شخصیت، یادگیری و …. مخاطب را به عکس العمل وادارد برای نمونه، تبلیغی که نیاز مخاطبان را با تحریک انگیزه های او متأثر کرده تا نسبت به خرید یک کالا یا خدمت احساس نیاز کنند می تواند یک نوع اثربخشی روانی باشد.
 • اثربخشی جسمی: اثربخشی جسمی نیز می تواند نوعی اثربخشی در تبلیغات تجاری باشد که به جسم و اندام فیزیکی مخاطبان اثر گذارد و از نظر جسمی و فیزیکی مخاطبان را به عکس العمل های سودآورانه وادار می کند. برای نمونه یکی از متغیرهایی که در اثربخشی تبلیغ محصولات ورزشی به آن توجه می شود اثربخشی جسمی مخاطبان است.
 • اثربخشی رفتاری: درباره اثربخش رفتاری در تبلیغات و تجارت بحث های بسیاری صورت گرفته است زیرا یکی از مهمترین اهداف تبلیغات و بازرگانی تغییر رفتار مخاطب است به همین دلیل در بررسی های بازاریابی به متغیرهایی که اثربخشی رفتاری در مخاطبان و مشتریان ایجاد کند بسیار توجه می شود. • اثربخشی رفتاری هر نوع اثربخشی است که مخاطب را به عکس العمل­های رفتاری وادارد. برای نمونه برخی از تبلیغات تجاری طوری ساخته می شوند که رفتار کلامی و غیرکلامی مخاطبان را تحت تاثیر قرار می دهند. (محمدیان،۱۳۷۹،ص۹۸)

۲-  تعریف تبلیغات بازرگانی

واژه تبلیغ از نظر لغوی ، از ریشه ابلاغ و به معنای رساندن پیام است اما از نظر فنی ، تبلیغات بازرگانی ، (Advertising) عبارتست از پیش بینی و تهیه پیام های سمعی و بصری توسط یک یا چند عامل تبلیغاتی که در ازای بهای نشر ، اطلاعاتی از خصوصیات و امتیازات یک کالا یا خدمت یا فکر را جهت افزایش فروش کالا و استقبال عمومی از آن ارائه می دهند (طاری،۱۳۷۲،ص۴۴).

از این رو ، منظور نهایی تبلیغات بازرگانی همان طور که که از واژه آن دریافت می شود ،رونق بخشیدن به فعالیتی تجاری است که مفهوم خرید و فروش یک محصول یا تلاش برای ایجاد بازار مصرف بیشتر آن را به ذهن متبادر می کند.

تبلیغات بازرگانی بیشترین بهره را از دانش ارتباطات می برد. اما با علوم دیگری چون جامعه شناسی ،روان شناسی،مدیریت و اقتصاد نیز ارتباط نزدیک دارد.

تعداد صفحه :۱۱۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***