پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دولتی

با عنوان : رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت دولتی

عنوان

رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

درسطح بانک های دولتی شهر رشت

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمدرضا آزاده دل

 

استاد مشاور

جناب آقای دکتر سعید باقرسلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان       صفحه
چکیده ن
مقدمه. Error! Bookmark not defined.
فصل اول ـ کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسأله. ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق.. ۶
۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۷
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۷
۱-۷-۱ متغیر وابسته. ۸
۱-۷-۲ متغیرهای مستقل شامل.. ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۱۰
فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱ بخش اول: رضایت مشتری.. ۱۲
۲-۱-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۱ بخش اول: رضایت مشتری.. Error! Bookmark not defined.
۲-۱-۲ تعریف مشتری.. ۱۳
۲-۱-۳ اهمیت مشتری.. ۱۳
۲-۱-۴ رضایت مشتری.. ۱۴
۲-۱-۵ وفاداری رضایت مشتری.. ۱۶
۲-۱-۶ فرایند جلب رضایت مشتری.. ۱۶
۲-۱-۷ سازمان و مشتری.. ۱۷
۲-۱-۸ عوامل مؤثر بر افزایش رضایت مشتریان. ۱۷
۲-۱-۹ رضایت مشتری و نظریه های مربوط به آن. ۱۸
۲-۱-۱۰ مدل های اصلی اندازه گیری رضایت مشتریان. ۱۹
۲-۱-۱۰-۱ اندازه گیری رضایتمندی مشتری (CSm) 19
۲-۱-۱۰-۲ اندازه گیری رضایتمندی مشتریان فورنل (ECSI, ACSI) 19
۲-۱-۱۰-۳ مدل درختی.. ۲۰
۲-۱-۱۰-۴ مدل کانو. ۲۰
۲-۱-۱۰-۵ مدل اندازه گیری رضایت مشتری در امریکا ۲۱
۲-۱-۱۰-۶ مدل اندازه گیری رضایت مشتری در اروپا ۲۲
۲-۱-۱۰-۷ مدل شاخص های رضایت مشتری.. ۲۳
۲-۱-۱۰-۸ مدل ای. سی. اس. آی.. ۲۴
۲-۱-۱۰-۹ مدل سروکوال. ۲۴
۲-۱-۱۱ دلایل مطالعه و سنجش رضایت مشتری.. ۲۵
۲-۱-۱۲ نیازها و خواسته های اصلی مشتریان بانک… ۲۶
۲-۱-۱۳ پیامد و اثرات افزایش رضایت مشتری.. ۲۷
۲-۱-۱۴ اهمیت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات بانکی.. ۲۷
۲-۱-۱۵-۱ شکلهای ابراز نارضایتی مشتریان نسبت به خدمات بانک و پیامدهای احتمالی.. ۲۸
۲-۱-۱۶ برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتریان. ۲۹
۲-۲ بخش دوم : کیفیت خدمات… ۲۹
۲-۲-۱کیفیت خدمات آنلاین.. ۲۹
۲-۲-۲ کیفیت خدمات و بانکداری آنلاین.. ۳۰
۲-۲-۳ ویژگی های کیفیت خدمات در بانکداری آنلاین.. ۳۲
۲-۲-۴ تاریخچه کیفیت خدمات سیستمهای آنلاین.. ۳۳
۲-۲-۵ متغیر تعدیل گر: شهرت و برند بانکها ۳۷
۲-۲-۶ بانکداری آنلاین.. ۳۹
۲-۲-۶ انواع خدمات بانکداری آنلاین.. ۴۰
۲-۲-۶-۱ شبکه های مدیریت یافته. ۴۰
۲-۲-۶-۲ اینترنت با رایانه های شخصی.. ۴۰
۲-۲-۶-۳ بانکداری تلفنی.. ۴۰
۲-۲-۶-۴ ماشین های خودپرداز. ۴۱
۲-۲-۶-۵ بانکداری موبایلی.. ۴۱
۲-۲-۶-۶ بانکداری دفتری.. ۴۱
۲-۲-۶-۷ خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون. ۴۱
۲-۲-۶-۸ صفحات وب… ۴۲
۲-۲-۶-۹ بانکداری خانگی.. ۴۲
۲-۲-۷ مزایای بانکداری آنلاین.. ۴۲
۲-۲-۸ عملیات بانکداری آنلاین در سیستم بانکی کشور. ۴۴
۲-۲-۹ اجزای بانکداری آنلاین در ایران. ۴۵
۲-۲-۹-۱ انواع کارتها ۴۵
۲-۲-۹-۲ شبکه شتاب… ۴۵
۲-۲-۹-۳ سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی.. ۴۵
۲-۲-۹-۴ شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی.. ۴۵
۲-۲-۹-۵ شبکه مرکزی سوئیفت… ۴۵
۲-۲-۱۰ بانکداری آنلاین.. ۴۶
۲-۲-۱۱ انواع بانکداری.. ۴۷
۲-۲-۱۱-۱ اطلاعات… ۴۷
۲-۲-۱۱-۲ ارتباطات… ۴۷
۲-۲-۱۱-۳ معامله. ۴۷
۲-۲-۱۲ رشد بانکداری آنلاین.. ۴۸
۲-۲-۱۳ فرصت ها برای بانکداری آنلاین.. ۴۹
۲-۳-۵ مدل تحقیق.. ۴۹
۲-۳ پیشینه تحقیق.. ۵۱
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۶۲
۳-۲ روش تحقیق.. ۶۲
۳-۳ جامعه ی آماری و نمونه آماری.. ۶۲
۳-۴ روش نمونه گیری.. ۶۳
۳-۵ منابع جمع آوری اطلاعات… ۶۳
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات… ۶۳
۳-۷ روایی ابزار اندازه گیری.. ۶۴
۳-۸ پایایی (قابلیت اطمینان) ۶۴
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات… ۶۵
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۶۷
۴-۲ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۸
۴-۳ توصیف متغیرهای تحقیق.. ۷۳
۴-۴ آزمون فرضیات تحقیق.. ۷۹
۴-۵ بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان. ۸۳
فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۸۶
۵-۲ نتایج آمار توصیفی.. ۸۶
۵-۲-۱ نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. ۸۶
۵-۲-۱ نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۶
۵-۳ نتایج آمار استنباطی.. ۸۷
۵-۳-۱ مربوط به رابطه اول ابعاد کیفیت خدمات آنلاین….. ۸۷
۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۷
۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه دوم. ۸۸
۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم. ۸۸
۵-۳-۵ نتایج آزمون فرضیه چهارم. ۸۸
۵-۳-۶ بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان. ۸۹
۵-۴ پیشنهادات… ۸۹
۵-۴-۱ پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق.. ۸۹
۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۰
۵-۵ محدودیت های تحقیق.. ۹۱
منابع …… ۹۲
ضمائم
فهرست جداول
عنوان                      صفحه
 جدول۴-۱ توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۶۸
جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. ۶۹
جدول۴-۳) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………… ۷۰
جدول۴-۴) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. ۷۱
جدول۴-۵ توصیف بانک های مورد استفاده پاسخ دهندگان از خدمات بانکداری اینترنتی…………… ۷۲
جدول۴-۶) توصیف متغیر شهرت……………………………………………………………………………….. ۷۳
جدول۴-۷) توصیف متغیر امنیت…………………………………………………………………………………. ۷۴
جدول۴-۸) توصیف متغیر پاسخگویی…………………………………………………………………………… ۷۵
جدول۴-۹) توصیف متغیر سهولت………………………………………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر اعتماد……………………………………………………………………………….. ۷۷
جدول۴-۱۱ توصیف متغیر رضایت………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول۴-۱۲) آزمون رگرسیون بین امنیت و رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت …………………. ۷۹
جدول۴-۱۳) آزمون رگرسیون بین امنیت و رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت …………………. ۸۰
جدول۴-۱۳) آزمون رگرسیون بین پاسخگویی و رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت ………….. ۸۱
جدول۴-۱۵) آزمون رگرسیون بین سهولت و رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت ………………. ۸۲
جدول۴-۱۶) آزمون رگرسیون بین اعتماد و رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت ………………… ۸۳
جدول۴-۱۷ آزمون رگرسیون بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان………………………… ۸۳
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
 نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………… ۶۸
نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. ۶۹
نمودار۴-۳) نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………. ۷۰
نمودار۴-۴) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۷۱
نمودار۴-۵ نمودار میله ای بانک های مورد استفاده پاسخ دهندگان از خدمات بانکداری اینترنتی…… ۷۲
نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر شهرت……………………………………………………………………………. ۷۳
نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر امنیت…………………………………………………………………………….. ۷۴
نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر پاسخگویی………………………………………………………………………. ۷۵
نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر سهولت…………………………………………………………………………… ۷۶
نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر اعتماد…………………………………………………………………………… ۷۷
نمودار۴-۱۱ هیستوگرام متغیر رضایت………………………………………………………………………….. ۷۸
 فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                        صفحه
 شکل ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق منبع …………………………………………………………………………….. ۷
شکل ۲-۱ مدل رضایت مندی مشتری امریکایی……………………………………………………………….. ۲۲
شکل ۲-۲ مدل رضایت مندی مشتری در اروپا………………………………………………………………… ۲۳
شکل ۲-۳ مدل تحلیلی تحقیق منبع …………………………………………………………………………….. ۵۰
 چکیده
بانکداری آنلاین، باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است وهمانند هر فن آوری جدید دیگری دارای هزینه های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم واحتمال بروز مشکلات پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخش در حال رشدی ازمشتریان شکل گرفته اند که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند .پاسخگویی به نیازهای مشتریان با بافت سنتی بانکهای کشور آسان نیست و ایجاد زمینه در اختیار گرفتن فن آوری مناسب الزامی است . هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد کیفیت بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت واشتهار بانکهامی پردازد (سید جوادین و یزدانی ،۱۳۸۴).
در این تحقیق از مدل تحلیلی ۴ بعدی هان بک سانگ استفاده شده است ،که دارای ابعاد :۱- امنیت شبکه
۲- سهولت استفاده ودسترسی آسان ۳- قابلیت اعتماد و اتکا ۴- پاسخگویی به مشتریان که به عنوان متغییر های مستقل این تحقیق می باشند وشهرت واشتهار بانکها به عنوان متغییر تعدیل گر می باشد و مهمترین متغییر این تحقیق رضایت مشتریان می باشد که متغییر وابسته ما بشمار می آید که در این پژوهش رابطه بین متغییر های مستقل و متغییر وابسته را مورد بررسی قرار می گیرد. رضایت مشتری که همان نگرش کلی در ارتباط با یک کالا یا خدمت بس از اکتساب و بکار گیری آن تعریف می شود ،که یک قضاوت ارزیابانه بس از انتخاب است که حاصل گزینش ویژه ای در خرید و تجربه استفاده یا مصرف آن می باشد.
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری مشتریان بانک های دولتی هستند و نامحدود در نظر گرفته شده است.و نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۴۲۹ نفر می باشند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون و با بهره گرفتن از نرم افزار۱۸ SPSS انجام گرفته است.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین و رضایتمندی مشتریان با توجه به نقش تعدیلگری شهرت بانک ها رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به مقدار بتاها نتیجه می گیریم که سهولت استفاده و دسترسی آسان نسبت به دیگر ابعاد کیفیت خدمات تاثیر بیشتری بر رضایتمندی مشتریان دارد.
واژگان کلیدی : کیفیت خدمات، بانکداری آنلاین ، رضایتمندی مشتریان ، شهرت بانک ها
رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات ، انقلاب را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری و روشهای کارکرد و نگرش افراد با سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته است و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است .
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به مقصد قابل قبول از آن راه درازی در پیش رو دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش تبادل داده ها، ابزارها و زیرساختهای مناسب پیاده سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است. نظر به روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای موردنیاز در بانکها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی در حال انجام است (سیدجوادین، ۱۳۸۵، ۳۰).
خدمات مبتنی بر وب (آنلاین) در چندین سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. در صنعت بانکداری، اینترنت به عنوان ابزاری برای فراهم کردن خدمات آنلاین به کار گرفته می شود. خدمات بانکداری آنلاین راه دیگری برای بررسی پیامدهای خدمات دهی یا تماس با مرکز جهت افزایش تعداد مشتری ها هستند. بانکداری آنلاین به بانک ها کمک می کنند تا رابطه نزدیکی را با مشتری های خود برقرار نموده و این رابطه را حفظ نمایند و عملیات در کاهش داده و هزینه ها را ثابت نمایند و بهره وری مالی بیشتری فراهم آورند. از دیدگاه مشتری، خدمات بانکداری مزایای را برای مشتری ها دارا هستند، همچون کنترل پیشرفت، سادگی استفاده و هزینه های کمتر برای انجام تعاملات هستند.
کیفیت خدمات آنلاین یکی از مباحث کلیدی جهت رضایت مشتری است. در سال های اخیر، چندین بانک تلاش می کنند تا خدمات آنلاین با کیفیت بالا را برای جلب رضایت مشتریان خود فراهم آورند. برای دستیابی به چنین منافعی سازمانها باید انتظارات و توقعات مشتریان آگاه بوده و با سازوکارهای هشداردهنده مشکلات را سریعاً شناسایی کرده و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان می دهند. به عقیده اکثر صاحبنظران مطمئن ترین راه برای کسب موفقیت، باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این هم تنها در سایر تولیدات و خدمات با کیفیت بدست می آید(دانلی و همکاران ،۲۰۰۶).[۱]
۱-۲ بیان مسأله
از ویژگی های بارز جوامع بشری در دنیای امروز که متأثر از پیشرفت و توسعه سریع است. پیچیده تر کردن مسائل و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. ثبات، حفظ و بقاء، پیشرفت و توسعه این جوامع تنها از طریق رفع معضلات با بهترین روش ممکن میسر است. در این راستا بهترین راه جهت تحقق این امر در سازمان، شناخت علایق، نیازها، خواستها و آگاهی از نیازها و تقاضای مشتریان است که به نوعی از خدمات سازمان منتفع می گردند و با خرید و برخورداری از خدمات، موجب بقای سازمان و ایجاد منافع برای آن می شوند. همان طور که بیان شد نقش و اهمیت مشتری در شرکت ها و سازمانها به سبب تأثیر مستقیمی که بر رشد و بقای سازمان در بازار رقابت می گذارند و نیز سبک منافعی که برای ایشان دارند، سبب گردیده تا امروزه از نظر فلسفی لزوم کسب رضایت مشتری درک و پذیرفته شود و در کلیه واحدهای سازمانها گرایش به مشتری داشته باشند و سمت و سوی فعالیت همه آنها مشتری و جلب رضایت مشتریان باشد. (دوستار، ۱۳۸۵، ۲۲۵)
خدمات بانکداری آنلاین در چند سال اخیر در کشور ما رشد چشمگیری داشته است، لیکن نبود برخی زیرساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت ها شده و با توجه به اینکه مشتریان مهمترین رکن بقای بانکها هستند، نمی توان نیازهای مشتریان را به نحو شایسته ای پاسخ داد. (بحری نژاد، ۱۳۸۷، ۱) بانک ها موظفند به عنوان مؤسسات خدمات رسانی به نحو مؤثری در تحقق نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند. (شهرستانی، ۱۳۸۷، ۱)
بیشتر بانکهای آنلاین از نظرات و توقعات مشتریان خود غافل هستند. بنابراین بانکها به منظور بالا بودن رضایت مشتریان نیازمند تأکید قوی بر روی تصحیح و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده خود هستند(رود وهمکاران،۲۰۰۸)[۲]. رضایت مشتری که همان نگرش کلی در ارتباط با یک کالا یا خدمت پس از اکتساب و به کارگیری آن تعریف می شود، که یک قضاوت ارزیابانه پس از انتخاب است که حاصل گزینش ویژه ای در خرید و تجربه استفاده یا مصرف آن می باشد. (موون و مینور، ۱۳۸۶، ۳۲۵).
ابعاد کیفی مهمی در بانکداری آنلاین از سوی مشتریان مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت موجب رضایتمندی مشتریان و افزایش وفاداری آنها می شود. در یک محیط رقابتی بالا، بانکداری آنلاین برای حفظ مشتریان خود باید کلیه خدمات و امکانات حمایتی و پاسخگویی سریع را برای حمایت از مشتریان خود فراهم کرده تا سهم مشتریان را حفظ و حتی افزایش دهد. راحتی و سهولت استفاده در معامله و تأمین اطلاعات لازم، توجه بیشتر به مشتریان، دسترس بودن شبکه و ایجاد سیستم شکایات و انتقادات می تواند تأثیر بسزایی در حفظ و نگهداری مشتری و ایجاد رضایتمندی در مشتریان داشته باشند.[۳] (بایور و همکاران، ۲۰۰۸، ۱۵۸)
آمارها نشان می دهد ارائه خدمات با کیفیت مناسب، نرخ خطا را به میزان ۵۰% کاهش و همچنین میزان سودآوری را تا ۸۰% افزایش می دهد، بنابراین یک طیف وسیعی از خدمات مناسب و بالا بردن کیفیت خدمات می تواند فرایند بانکداری آنلاین را متحول سازد.
ابعاد کیفیت خدمات شناسایی شده در بانکداری آنلاین می تواند شامل موارد مختلفی باشد از آن جمله:
ـ امنیت شبکه شامل امنیت سیستم پرداخت و امنیت در نقل و انتقال وجوه می باشد.
ـ دسترسی و استفاده آسان و سهولت در فرایند انجام معامله است.
ـ پاسخدهی که شامل آمادگی کارکنان برای فراهم آوردن یک خدمت خوب و با کیفیت است.
ـ قابلیت اعتماد و اتکا یا کارکرد تنی سیستم به طور ۲۴ ساعته و آنلاین در دسترس مشتریان بوده و به خوبی کار کند.
در این میان یکی از عوامل تأثیرگذار در رضایت و وفاداری مشتریان، قابلیت اعتماد به برند بانکها است. درواقع زمانی که مشتریان امکان مقایسه خدمات بانکهای مختلف را با یکدیگر ندارند، معمولاً از آنچه در اختیار دارند مانند تصویر یا برند بانکها برای تصمیم گیری استفاده می کنند. از اینرو، ویژگیهای ملموس بانک همراه با ویژگیهای ناملموس آن باید در مطالعات موردنظر قرار گیرد. قابلیت اعتماد یک برند در اثر سالها فعالیت و ارتباط با مشتریان و برآوردن و عمل نمودن به آنچه که به مشتریان وعده داده شده و همچنین ارائه خدمات و با کیفیت برتر و یا حداقل مطلوب برای مشتریان که حاصل توانایی و تخصص بانکها بوده است، بوجود می آید. این قابلیت اعتماد نیز در طی زمان، فقط از طریق روابط متقابل با مشتری بوجود می آید. اگر اعتماد به بانکها از بین برود، برند نیز به سرعت از بین خواهد رفت.
برند، یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتریان محسوب می گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف کننده را کاهش می دهدو دوم در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می نماید. رضایت مشتری از برند حاکی از نگرش مثبت مشتری بر برند و پایبندی و قصد ادامه فعالیت در آینده است. وفاداری به برند یک بانک مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی مشتری از برند بانک در طول زمان و همینطور کیفیت خدمات است (کاتلر، آرمسترانگ، ۲۰۰۴، ۸۵).
با توجه به ابعاد گفته شده در تحقیق حاضر سوال اصلی پژوهش، این است که آیا ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت و برند بانکها رابطه دارد؟
 ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری، در دهه گذشته بوجود آمده، از رقابت زیاد بین بانک ها ناشی شده است. بانکداری، خدمتی است که با افراد تماس زیادی دارد. علاوه بر آنچه که ارائه می شود،نحوه ارائه و محیط فیزیکی، تأثیر شدیدی در آگاهی مشتریان از خدمات دارد (کومار و همکاران، ۲۰۱۰)[۴].
امروزه در نتیجه پیشرفتهای اجتماعی، مشتریان، تسهیلات و بازدهی بیشتری را از بانکها طلب می کنند. بنابراین ارائه ارزش برتر بر مشتریان امری اجتناب ناپذیر در موفقیت واحدهای تجاری و نیز ارائه دهندگان خدمات می باشد(سورسن چندار و همکاران، ۲۰۰۳)[۵]. توجه به رضایت مشتریان در جهت انداره گیری و ارزیابی کیفیت خدمات، در صورتیکه سازمانهای مالی بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، می توانند عامل مهمی در ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان باشند، همان طور که تغییرات گسترده ای که در بانکداری ایجاد شده است، تحلیل مؤلفه های خدمات در بانکهای کشورهای با اقتصاد و در حال توسعه می تواند به دست یافتن اطلاعات ارزشمندی در صنعت بانکداری برای دیگر کشورها منتج گردد. از طرف دیگر، با بالا رفتن سطح رفاه عمومی و افزایش سطح انتظارات افراد، کیفیت خدمات در بانکها باید بعنوان یک عامل بقا و نه بعنوان یک عامل رقابتی متمایز کننده در نظر گرفته شود. به این جهت، بانکها باید به بررسی کیفیت خدمات خود پرداخته و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود، قادر به پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان شان باشند تا بتوانند بقا خود را تضمین نمایند(سعیدنیا و اشرافی، ۱۳۸۷).
۱-۴ اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از :
۱- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان
۲- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت
۳- مقایسه رابطه ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت
۴- تعیین رابطه امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با توجه به شهرت بانکها
۵- تعیین رابطه قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با توجه به شهرت بانکها
۶- تعیین رابطه سهولت دسترسی و استفاده آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با توجه به شهرت بانکها
۷- تعیین رابطه قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با توجه به شهرت بانکها
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق یک الگوی مفهومی است، مبتنی بر روابط تئوریک بیان شماری از عوامل که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند(نوآیین، ۱۳۸۴، ۸). اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز بواسطه بهره گیری روزافزون ارتباطات از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اینترنت نیز همانند هر فن آوری جدید دیگری دارای هزینه های خاص وسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش بینی نشده است(پیرومال، ۱۳۸۴، ۵). از سوی دیگر بخش در حال رشدی از مشتریان شکل گرفته اند که فهم تکنولوژیکی دارند و به سهولت سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند. پاسخگویی به نیازهای مشتریان با بافت سنتی بانکهای کشور آسان نیست و ایجاد زمینه در اختیار گرفتن فن آوری مناسب الزامی است. البته در این میان به بررسی شهرت و برند بانکها در ارائه خدمات با کیفیت از دید مشتریان بانک می پردازیم (سیدجوادین و یزدانی، ۱۳۸۴، ۴۷).
تعداد صفحه :۱۳۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***