پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

با عنوان : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

                  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                   

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)

استاد راهنما:

دکترمحمدرضا آزاده دل

استاد مشاور:

دکترابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
     عنوان           صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱- ۳- اهمیت و ضرورت موضوع. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۱
۱-۵- سوالات تحقیق.. ۱۱
۱-۶-فرضیه های تحقیق.. ۱۲
۱-۷- چارچوب نظری تحقیق.. ۱۳
۱- ۸ – قلمرو تحقیق.. ۱۹
فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. ۲۰
۲-۱- مقدمه. ۲۱
۲-۲- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) ۲۱
۲-۳- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. ۳۶
۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده ۴۲
فصل سوم روش اجرای تحقیق.. ۵۱
۳-۱- روش اجرای تحقیق.. ۵۲
۳-۲ – جامعه آماری و نمونه های تحقیق.. ۵۲
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۴
۳-۴- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق.. ۵۵
۳-۵-روایی و پایایی ابزار تحقیق.. ۵۶
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۵۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. ۵۹
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق.. ۶۰
۴-۳-آمار استنباطی.. ۷۹
فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات… ۸۵
۵- ۱- مقدمه. ۸۶
۵-۲- نتایج یافته های تحقیق.. ۸۶
۵-۳- ارائه پیشنهادات… ۹۳
۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۹۵
۵-۵-پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۵
منابع تحقیق.. ۹۷
پیوست ها ۱۰۳
چکیده
عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن کیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یکی از دلایل این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این تحقیق، پژوهشی توصیفی با ۶ فرضیه در خصوص رابطه مورد بحث است.
جهت گردآوری داده ها در خصوص کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروکوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق نیز ۳۸۴ شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد که به نظر شهروندان، کیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا کاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد شد و برعکس.
برخی از دلایل مختلف کمک می کند که در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.
کلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، کیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروکوال، مدیریت شهری

  ۱-۱- مقدمه
پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،۱۳۸۳،ص۱۲۶) تحولات اقتصادی، گسترش          مراکز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها، مسایل و مشکلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،۱۳۷۷،ص۱۰) و شکل گیری سازمان هایی را برای تولید کالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،۱۳۷۹،ص۱۱۴) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده شد. (طاهری)
امروزه شهرداری ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.
۱-۲- بیان مسئله
افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.
بررسی تجارب جهانی و مطالعات انجام شده درباره عوارض نوسازی در جهان، از جمله مطالعات بانک جهانی نیز نشان می دهد، که مالیات بر املاک (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حکومت های محلی در کشورهای در حال توسعه است. این مالیات به عنوان منبع درآمد می تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده ای را برای شهرداری ها فراهم سازد. با این وجود، بازده مالیات ملک در کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و سهم آن، معمولاً کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای شهرداری ها است. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،۱۳۹۰)
در ایران نیز، با توجه به مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،۱۳۸۷)، برای سال های     ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳، ۹۹ درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به عبارتی فروش تراکم است و تنها ۱ درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده است. هم چنین مطالعه دیگری (هاشمی و طاهرخانی،۱۳۸۷)، حاکی از آن است که طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از ۷۵ درصد از درآمدهای شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. شهرداری اصفهان نیز، در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ به طور متوسط در حدود ۲/۴۹ درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود ۷۶ درصد از درآمدهای خود را از                          محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده است. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری است، عمدتاً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به طور متوسط در حدود ۴/۱ درصد بوده است. (فرجی ملائی و عظیمی،۱۳۹۰)
در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این تحقیق) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول ۱-۱) برای سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۰، ۴/۵۴ درصد از کل درآمدهای شهرداری آستانه اشرفیه مربوط به                 عوارض بر پروانه های ساختمانی (شامل عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی و عوارض حذف پارکینگ) و ۵/۵ درصد وابسته به                      جریمه کمیسیون ماده صد و ۶/۵ درصد مربوط به عوارض نوسازی و عمران شهری و ۵/۳۴ درصد مربوط به سایر درآمد ها از جمله عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض بر فروش کالا و خدمات، عوارض سالیانه خودرو و . . . می باشد. که با آمار تقریبی ۲۰٫۰۰۰ پلاک ثبتی اعم از ساختمان، مغازه و زمین در شهر آستانه اشرفیه و با فرض میانگین ۵۰۰٫۰۰۰ ریالی عوارض سالیانه هر پلاک، می بایست حداقل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال، سهم عوارض نوسازی و عمران شهری آستانه اشرفیه در هر سال باشد (با فرض ثابت ماندن ساخت و ساز های جدید) که طبق آمار موجود فقط ۲۵ درصد این عوارض  دریافت شده است.
تعداد صفحه : ۱۴۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***