پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان :   تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در ( مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها )

عنوان

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حبیب رودساز

استاد مشاور

جنای آقای دکتر وجه الله قربانی زاده

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس ۶ فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با بهره گرفتن از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران برابر با ۲۷۴ نفر برآورد شد. بدین ترتیب ۲۸۵ پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که ۲۷۳ پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[۱]، اشتیاق شغلی[۲] ، آزمون معادلات ساختاری[۳].

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱        مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسأله. ۳

۳-۱ ضرورت تحقق.. ۵

۴-۱ اهداف تحقیق.. ۷

۵-۱ مدل مفهومی.. ۷

۶-۱ فرضیات تحقیق.. ۸

۷-۱ روش شناسی تحقیق.. ۸

۸-۱ جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. ۹

۹-۱ قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۹

۲-۹-۱ قلمرو مکانی.. ۹

۳-۹-۱ قلمرو زمانی.. ۹

۹-۱ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۰

۱۰-۱ تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. ۱۰

۱۱-۱ خلاصه فصل.. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه. ۱۳

۲-۲ مسئولیت اجتماعی شرکت.. ۱۴

۳-۲ گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. ۱۷

۴-۲ سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی کرده است: ۲۱

۱-۴-۲ سیر تاریخی شکل گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی.. ۲۱

۲-۴-۲ حد و مرز مسئولیت ها ۲۵

۵-۲ مسئولیت اجتماعی مدیران. ۲۹

۶-۲ مدل های مسئولیت اجتماعی: ۲۹

۷-۲ تئوری هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی: ۳۱

۱-۷-۲ تئوری ذی نفعان: ۳۱

۲-۷-۲ تئوری قرارداد اجتماعی: ۳۱

۳-۷-۲ تئوری مشروعیت (قانونی بودن): ۳۲

۴-۷-۲ تئوری نمایندگی: ۳۲

۸-۲ مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت: ۳۳

۹-۲ مشکلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: ۳۴

۱۰-۲  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. ۳۶

۱-۱۰-۲ مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. ۳۶

۱-۱۰-۲  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (۱۹۹۱) ۳۷

۳-۱۰-۲ مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. ۳۹

۱۱-۲ تاریخچه اشتیاق شغلی.. ۴۱

۱۲-۲ تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. ۴۳

۱۳-۲ پیشینه تحقیقات.. ۴۶

۱-۱۳-۲ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۴۶

۲-۱۳-۲ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۴۸

۱۴-۲ مدل مفهومی تحقیق.. ۵۲

۱۵-۲ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه. ۵۶

۲-۳ روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳ متغیرهای تحقیق.. ۵۸

۴-۳ جامعه و نمونۀ آماری.. ۵۹

۱-۴-۳ جامعۀ آماری.. ۵۹

۲-۴-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۹

۵-۳ روش های گردآوری داده ها ۶۰

۱-۵-۳ مطالعات کتابخانه ای.. ۶۱

۲-۵-۳ مطالعات میدانی.. ۶۱

۶-۳ روایی و پایایی ابزار. ۶۶

۱-۶-۳ روایی.. ۶۶

۲-۶-۳ پایایی پرسشنامه. ۶۷

۷-۳ روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. ۶۹

۱-۷-۳ T تک نمونهای.. ۶۹

۲-۷-۳ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

۳-۷-۳ آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

۴-۷-۳ تحلیل عاملی تأییدی.. ۷۱

۵-۷-۳ مدل معادلات ساختاری.. ۷۲

۸-۳ خلاصه فصل.. ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۱-۴ مقدمه. ۷۴

۲-۴  تحلیل و توصیف داده های جمعیت شناختی: ۷۵

۳-۴  شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه تحقیق: ۸۱

۴-۴ یافته های جانبی.. ۸۳

۱-۴-۴نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

۲-۴-۴ آزمون میانگین دو جامعه: ۸۶

۳-۴-۴  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

۵-۴  تحلیل عاملی.. ۱۰۳

۶-۴ آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۱۰

۷-۴ خلاصه فصل.. ۱۱۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ خلاصه تحقیق.. ۱۱۶

۲-۵ فرضیه ها و مدل تحقیق.. ۱۱۶

۳-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۷

۴-۵ پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: ۱۲۳

۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. ۱۲۷

۶-۵  محدودیت های تحقیق: ۱۲۹

۷-۵ خلاصه فصل.. ۱۳۰

منابع. ۱۳۱

پیوست.. ۱۳۹

 

۱-۱       مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت[۱](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، ۲۰۰۹)[۲]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، ۲۰۰۵)[۳]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [۴]۲۰۰۷). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، ۲۰۰۹) مسئولیت اجتماعی شرکت ها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار در برگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است که امروز رهبران شرکت ها با آن روبه رو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثر بخش بنامند بلکه  پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف با اهمیت تر آنان محسوب می شود. در واقع شرکت ها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان بر اساس قوانین است فراتر می روند و در تحقیق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت. مسوولیت اجتماعی شرکت ها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد( خلیلی ، ۱۳۸۶).

۲-۱ بیان مسأله

در سال های اخیر تعداد شرکت ها و موسسات بازرگانی که اعلام کرده اند که مسوولیت اجتماعی را پذیرفته اند، رو به افزایش بوده است. موضوع و مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت ها در چند ساله اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است. در کشور ما نیز، شرکت ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی را در کسب و کار خود ترویج داده اند. اما علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسب از  کلیت موضوع و ارتباط آن با عملکرد کسب وکار  وجود ندارد و مشاهدات بیانگر این است که در این زمینه متأسفانه کمبود مطالعات در سطح ملی وجود دارد.

CSR  می­تواند به عنوان فعالیت یک کسب­و­­کار یا شرکت­های مسئولیت پذیری دیده شود که از جامعه- در جایی که آن­ها فعالیت می­کنند- مراقبت می­نماید. (زو و تان[۵]، ۲۰۰۸). کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد “CSR مفهومی بسیار ذهنی است و بنابراین نمی­توان تعریف جامعی از آن ارائه داد.

در پرسشنامه ای که بین ١٠٠ شرکت برتر ایرانی توزیع گردید در ایران این مفهوم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما تصوری که صاحبان صنایع از مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ، عمدتا در حوزه های زیست محیطی ، کمکهای خیریه ، ایجاد و حفظ اشتغال ، تلاشهایی که منجر به دریافت گواهینامه هایی چون رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالی سازمانییا زیست محیطی شده است و حمایت مالی از همایشها و کنفرانسها می باشد. به عبارت دیگر شرکتهای ایرانی اینگونه فعالیتهای خود را مسئولیت اجتماعی شرکتی می نامند . (امیدوار،۱۳۸۶)

امروزه چالش ها و فرصت هایی که از طریق پرداختن و یا نادیده گرفتن تکلیف اجتماعی شرکت ها به وجود می آید به هیچ عنوان قابل صرف نظر کردن نمی باشد. ذی نفعان بنگاه ها را مجبور به ایفای نقش اجتماعی چه در سطح ملی و محلی و چه در سطح بین المللی و جهانی می کنند. چالش ها ابعاد مختلفی از تکالیف اجتماعی شرکت ها همچون حفظ محیط زیست، ایمنی،  حاکمیت شرکت ها، مدیریت نیروی انسانی، حقوق بشر، و حقوق مصرف کنندگان را شامل می گردند.

از مهمترین ذینفعان سازمان کارکنان خود شرکت هستند که می توان گفت وجود و ماهیت سازمان به این گروه از ذینفعان وابسته است. تحقیقات اندکی در حوزه مسئولیت اجتماعی به بررسی و تحقیق در مورد کارکنان شرکت پرداخته اند.  مطالعات زیادی نشان داده اند که سازمان هایی که فعالیت های مسئولیت اجتماعی انجام می دهند مشتریان راضی دارند و ارزیابی مطلوبی از دید مشتریان شده اند. (بروان و داسین[۶]، ۱۹۹۷).

با این وجود اثر بخشی CSR بر ذینفعان داخلی (کارکنان) همچنان مبهم است. (لارسن و دیگران[۷]، ۲۰۰۸).

مبانی نظری فعلی عنوان می دارد که فعالیت های CSR می تواند به طور وسیعی از دید کارکنان ادراک گردد (رودریگو و آرناس[۸]، ۲۰۰۸). یکی از مباحث مهم در حوزه کارکنان شرکت مبحث اشتیاق شغلی[۹] است. اشتیاق شغلی به  مفهومی بسیار مشهور و پرکاربرد در مدیریت تبدیل شده است (رابینسون و دیگران[۱۰]، ۲۰۰۸) با این وجود اکثر اکثر مطالبی که درباره آن در مبانی نظری پیشگامان نوشته شده است بیشتر پایه ای عملی دارد تا بنیادی نظری و تجربی. علاوه بر این، در بسیاری از موارد به گونه ای به آن پرداخته شده است که با سایر مفاهیم مدیریت هم پوشانی دارد (ساکس[۱۱]، ۲۰۰۶). لذا سعی بر آن است تا مفهوم اشتیاق شغلی در این تحقیق به گونه ای ظریف تر و با دید مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار دهد.

دانشگاه یک نهاد فرهنگی است و با وجود لایه ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ جامعه وسیع تر نیز مناسباتی آشکار و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از یک سو، انتقال داشته ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش چشم اندازهای جدید در جامعه است. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق می یابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند می دهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصه های گوناگون را فراهم می سازد. و بنابراین دانشگاه نقشی حیاتی در قبال جامعه و اجتماع اطراف خود دارد.

در این پژوهش ما دیدگاه کارکنان دانشگاه را بر فعالیت های CSR مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته حایز اهمیت در مورد این پژوهش این است که برخلاف مطالعات قبلی که صرفاً ادراک کارکنان از CSR را مورد بررسی قرار داده اند در پژوهش حاضر مشارکت کارکنان در فعالیت های CSR مد نظر می باشد.

نکته جالب توجه اینکه در مورد رابطه CSR و اشتیاق شغلی تحقیق جامعی صورت نگرفته است و این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری چگونگی این تأثیر را مورد بررسی قرار دهد.

۳-۱ ضرورت تحقق

تکلیف اجتماعی شرکت ها را نمی توان تنها به عنوان یک دغدغه اخلاقی برای مدیران عنوان نمود. نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چرا سازمان ها باید اخلاقی عمل کنند و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند که در این قسمت به پاره ای از آن ها اشاره می شود :

الف ) ارتقای عملکرد سازمان: در دهه گذشته تعداد بسیار زیادی تحقیق برای بدست آوردن رابطه کارایی تجاری و تکالیف اجتماعی شرکت ها انجام گرفته است که یکی از جدیدترین این تحقیق ها مربوط به مطالعات دانشگاه دی پل در سال ۲۰۰۲ می باشد (استیوز،۲۰۰۴ ) که نشان می دهد که در سال ۲۰۰۱ عملکرد تجاری شرکت هایی که بهترین اخلاق شهروندی را کسب کرده اند به مراتب از بقیه شرکت های شاخص S&P 500  بهتر بوده است.

ب ) کاهش هزینه ها:  انجام تکالیف اجتماعی از سوی سازمان ها به کاهش هزینه های آن ها کمک شایانی خواهد کرد به طور مثال جلوگیری از دورریزی نمونه خوبی است که موجب بهبود در بازده خواهد شد.

 ج ) افزایش وفاداری ارباب رجوعان (مشتریان): تحقیقات بازار نشان می دهد که تقاضای از شرکت هایی که به تعهدات اجتماعی خود حساس تر می باشند رو به افزایش است. (استیوز،۲۰۰۴)

در تحقیقات سال ۲۰۰۲ معلوم گردید که ۹۱ درصد مصرف کنندگان در صورت مشاهده رفتاری از سازمان که بر خلاف تکالیف اجتماعی باشد کالای آن شرکت را مصرف نخواهند کرد و از کالای شرکت های رقیب بهره خواهند برد. (استیوز،۲۰۰۴)

د ) افزایش میزان جذب و نگهداری کارکنان

بحث مسئولیت اجتماعی در ایران مبحثی است که به تازگی به آن توجه زیادی صورت گرفته است و تحقیقات و پژوهش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان های علمی نظیر دانشگاه ها که تاثیر بسزایی بر جامعه خود دارند و به کارکنان و سرمایه انسانی خود بیش از هر سازمانی دیگر بها می دهند بسیار اندک بدان پرداخته شده است. این مطالعه سعی در انجام این مهم دارد به خصوص اینکه مسئولیت اجتماعی را از دیدی کاربردی و نه صرفاً مفهومی مد نظر قرار می دهد.

۴-۱ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

۲-۳-۱ اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.
  6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

۵-۱ مدل مفهومی

مدل مفهومی تحقیق نشان دهنده روابط بین متغیرها می باشد . در این تحقیق دو بعد مسئولیت اجتماعی  به عنوان متغیر مستقل ، و سه بعد متغیر اشتیاق شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند.

تعداد صفحه :۱۶۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***