پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :   ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی

عنوان :

ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

استاد راهنما:

دکتر علی داوری

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم شیخ

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………….. خ
فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش …………………………………………… ۱
۱-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………………. ۲
۱-۲-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳-مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۳
۱-۴-فرضیه های اصلی تحقیق …………………………………………………………………….. ۴
۱-۵-نوع روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۶-روش گردآوری اطلاعات و داده ها ………………………………………………………….. ۵
۱-۷-پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………. ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق …………………………………………………………………. ۱۲
۲-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-تعاریف سرمایه فکری …………………………………………………………………. ۱۴
۲-۳-ویژگی های سرمایه فکری …………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴-چارچوب مدیریت سرمایه فکری …………………………………………………… ۱۶
۲-۵-مدل های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………. ۱۸
۲-۵-۱-مدل سرمایه فکری اسکاندیا ………………………………………………………….. ۱۸
۲-۵-۲-مدل ارزیابی دارایی نامشهود ………………………… ۲۰
۲-۵-۳-مدل مدیریت دارایی فکری شرکت دو ……………………………………………………………. ۲۲
۲-۵-۴-مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک …………………………….. ۲۳
۲-۵-۴-۱-انواع سرمایه دانش محور …………………………………………………. ۲۳
۲-۵-۵-مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون (۱۹۹۷) ……………………………………………. ۳۰
۲-۵-۶-مدل تکنولوژی بروکر ……………………………………………………. ۳۲
۲-۵-۷-مدل امپریال بانک کانادا ……………………………………………………. ۳۴
۲-۵-۸-مدل ارزیابی دارایی های نامشهود ………………………………………………….. ۳۶
۲-۵-۹-مدل اینتلکتوس ………………………………………………………………. ۴۰
۲-۵-۱۰-مدل سرمایه فکری چن و همکاران ……………………………………………………. ۴۳
۲-۵-۱۱-مدل سرمایه فکری مارواسچوما ……………………………………………………….. ۴۶
۲-۵-۱۲-مدل سرمایه فکری (دارایی های نامشهود) سانچز ……………………………………………………. ۴۸
۲-۵-۱۳-مدل سرمایه فکری بونتیس ………………………………………………………… ۵۰
عنوان صفحه
۲-۵-۱۴-مدل سرمایه فکری مریتوم گایدلاین ……………………………………….. ۵۲
۲-۶-مورد کاوی ……………………………………. ۶۰
۲-۶-۱-مورد کاوی ۱) شرکت مهندسی آکر ……………………………………………………………………. ۶۰
۲-۶-۲-مورد کاوی ۲) شرکت ای جی اس …………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۲-۶-۳-مورد کاوی ۳) شرکت کویی ……………………………………………. ۶۴
۲-۶-۴-مورد کاوی ۴) شرکت لاستیک سازی نوکیین ………………………………………………………………. ۶۵
۲-۶-۵-مورد کاوی ۵) شرکت MW-DATA ………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۶-۶-مورد کاوی ۶) چارچوب سرمایه فکری دانشگاهی………………………………………………. ۷۳
۲-۶-۷-چکیده برخی مقالات مرتبط با سرمایه فکری ……………………………………….. ۷۷
۲-۷- جمع بندی……………………………………………………       ۹۶
۲-۸-توضیحات تکمیلی مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………….. ۹۷
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………. ۹۹
۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۲-روش تحقیق …………………………………. ۱۰۰
۳-۳-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………. ۱۰۳
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………… ۱۰۳
۳-۶-نمونه تحقیق …………………………………………………………………. ۱۰۴
۳-۷-پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۸-روایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۹-روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………….. ۱۰۸
۳-۱۰- تحلیل واریانس یکطرفه………………………………………………………… ۱۱۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها …………………………………………………………………… ۱۱۵
۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۴-۲-توصیف داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………….. ۱۱۶
۴-۲-۱-جنسیت ………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۴-۲-۲-سن ………………………………………………………………… ۱۱۷
۴-۲-۳-میزان تحصیلات …………………………………………………………… ۱۱۸
۴-۲-۴-سابقه کار ……………………………………….. ۱۱۹
۴-۲-۵-سمت سازمانی …………………………………………………… ۱۲۱
۴-۳-آمار توصیفی مربوط به سؤالات پرسشنامه ………………………………………….. ۱۲۲
۴-۴-آزمون تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق ……………………………………. ۱۲۵
۴-۵-آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………. ۱۲۹
۴-۶-بررسی وضعیت ابعاد تشکیل دهنده سه نوع سرمایه ………………………………….. ۱۳۸
 
۴-۷-اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه فکری …………………………… ۱۳۸
۴-۸-اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه انسانی ………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۹-اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه سازمانی ………………. ۱۳۹
۴-۱۰-اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ارتباطی …………………………………………… ۱۴۱
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وارائه پیشنهاد ها ………………………………………………. ۱۴۴
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۵-۱-نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۴۷
۵-۲-پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۲-۱-افزایش سطح رضایتمندی کارکنان از حقوق و مزایا ………………………………… ۱۴۸
۵-۲-۲-فعال و کارآمد شدن واحد تحقیق و توسعه سازمان …………………………….. ۱۴۸
۵-۲-۳-افزایش میزان نوآوری و کارآفرینی در مقایسه با سازمان های دیگر …………… ۱۴۹
۵-۲-۴-انطباق زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی با نیازهای کاری ……………………… ۱۵۰
۵-۲-۵-توسعه و بهینه سازی ساختار سازمانی ………………………………………………….. ۱۵۰
۵-۲-۶-حفظ مشتریان معتبر …………………………………………………………. ۱۵۱
۵-۳-جنبه جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………….. ۱۵۲
۵-۴-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………… ۱۵۲
پیوست شماره ۱) پرسشنامه …………………………………………………………………….. ۱۵۳
پیوست شماره ۲) نتایج آزمون های آماری ………………………………………………. ۱۵۹
فهرست منابع ومآخذ ……………………………………………………………………….. ۱۶۶

چکیده

براثرتغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تکنولوژی برتر ازدهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصادی جهانی تغییر اساسی نموده است که در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است .مطالعات اخیر نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی ( مثل پول ، زمین، ماشین آلات و غیره )دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . در سازمان های دارای ساختار ماتریسی بدلیل تغییرات وجابه جایی نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات، اهمیت نقش مستند سازی اطلاعات و مدیریت دانش دو چندان گردیده است . تبدیل سرمایه های انسانی به سرمایه های ساختاری و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان می تواند یکی از دغدغه های اصلی مدیران این نوع سازمانها باشد. شرکت مهندسی و توسعه نفت بعنوان یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه طرحهای مهندسی و توسعه در قالب  فعالیت های طراحی، مهندسی، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشکی و دریا، یکی از سازمان های دارای ساختار ماتریسی متکی بر دانش فنی – تخصصی می باشد که بنظر می رسد روندهای اخیر در حوزه منابع انسانی آن از جمله تمایل به کاریابی، جابجایی ونقل و انتقال و خروج نیروهای متخصص از شرکت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای باتجربه، موضوع تحریم ها دربحث روابط مشتری، تامین کنندگان و … باعث اهمیت مدیریت سرمایه های فکری (مشتمل بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی) جهت برون رفت از چالش های پیشرو گردیده است .

    سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از “وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) “چگونه است؟”       

در این تحقیق برای بررسی وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) سه بعد سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

    روش تحقیق حاضر از نظر هدف ، تحقیق کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) می­باشد.

    به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه می باشد و از پرکاربردترین ابزارها در تحقیقات علوم رفتاری و تحقیق حاضر می­باشد، استفاده شده است.

پرسشنامه ای برای سرمایه فکری و سه نوع سرمایه دیگر  طراحی شد که که شامل دو بخش مشخصات عمومی پاسخ دهندگان(جمعیت شناختی)،و سوالات اصلی تحقیق می­باشد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، در نهایت تعداد ۱۸۴ پرسشنامه بین کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) توزیع گردید تا تعداد ۱۶۱ پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بدست آمد.

   پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­های جمع آوری شده و انجام آزمون­های آماری متفاوت نتایج نشان داد که وضعیت سرمایه فکری، انسانی و سازمانی پایینتر از حد میانگین و وضعیت سرمایه ارتباطی بالاتر از حد میانگین است.

۱-۱- بیان مسئله

براثرتغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تکنولوژی برتر ازدهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصادی جهانی تغییر اساسی نموده است که در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است .مطالعات اخیر نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی ( مثل پول ، زمین، ماشین آلات و غیره )دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . در سازمان های دارای ساختار ماتریسی بدلیل تغییرات وجابه جایی نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات، اهمیت نقش مستند سازی اطلاعات و مدیریت دانش دو چندان گردیده است . تبدیل سرمایه های انسانی به سرمایه های ساختاری و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان می تواند یکی از دغدغه های اصلی مدیران این نوع سازمانها باشد. شرکت مهندسی و توسعه نفت بعنوان یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه طرحهای مهندسی و توسعه در قالب  فعالیت های طراحی، مهندسی، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشکی و دریا، یکی از سازمان های دارای ساختار ماتریسی متکی بر دانش فنی – تخصصی می باشد که بنظر می رسد روندهای اخیر در حوزه منابع انسانی آن از جمله تمایل به کاریابی، جابجایی ونقل و انتقال و خروج نیروهای متخصص از شرکت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای باتجربه، موضوع تحریم ها دربحث روابط مشتری، تامین کنندگان و … باعث اهمیت مدیریت سرمایه های فکری (مشتمل بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی) جهت برون رفت از چالش های پیشرو گردیده است .

برخی از تلاش های اخیر در راستای ایجاد واحدهای مدیریت دانش ، اصلاحات در نمودار سازمانی ، مدیریت شایستگی ها ، تأکید بر بومی سازی تکنولوژی و فرآیندها و … می تواند گواه بر درک اهمیت موضوع مدیریت سرمایه فکری از سوی مقامات ارشد شرکت مهندسی و توسعه نفت باشد. در این پایان نامه تلاش میگردد با بررسی وضعیت مدیریت سرمایه های فکری در شرکت مهندسی و توسعه نفت، ضمن مشخص نمودن وضعیت موجود، مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری از نگاه متخصصان، مدیران و سرپرستان شرکت و همچنین مقایسه جایگاه هریک از این مؤلفه ها نسبت به یکدیگر ، پیشنهاداتی را برای بهبود، پیشرفت و بالابردن سطح سرمایه های فکری در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، ارائه نمود.

۱-۲- اهداف تحقیق

۱- بررسی عوامل سرمایه فکری در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

۲- ارزیابی وضعیت موجود سرمایه فکری در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

۳- بررسی اولویت عوامل تشکیل دهنده سرمایه فکری در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

۴- ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت سرمایه فکری در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق

در  شکل زیر مدل مفهومی تحقیق آمده است. همانطور که مشاهده می شود سرمایه فکری دارای سه بعد سرمایه های انسانی، ساختاری(سازمانی) و ارتباطی است که منطبق با مدل بونتیس می باشد. البته لازم بذکر است که در این پژوهش مدل مفهومی بر اساس مقاله مون و کیم[۱]  انتخاب گردید که در برگیرنده همان سه بعد ذکر شده و ۹ مؤلفه است.

۱-۴-فرضیه­های اصلی تحقیق

  1. عوامل تشکیل دهنده سرمایه فکری در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن) بالاترازحد میانگین است.

۲٫عوامل تشکیل دهنده سرمایه انسانی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن) بالاترازحد میانگین است.

۳٫عوامل تشکیل دهنده سرمایه سازمانی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن) بالاترازحد میانگین است.

۴٫عوامل تشکیل دهنده سرمایه ارتباطی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن) بالاترازحد میانگین است.

  1. میانگین پیشرفت عوامل سرمایه فکری ازنظرمدیران/ارزیابی کنندگان درشرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن) یکسان است.

۱-۵- نوع روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف این پژوهش شناسایی عوامل  و ارزیابی وضعیت موجود سرمایه فکری است از روش توصیفی –پیمایشی استفاده می شود.

 ۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها

  • منابع کتابخانه ای : در مرحله تدوین مبانی نظری
  • منابع میدانی: مصاحبه و پرسشنامه و اسناد و مدارک موجود با هدف ارزیابی وضعیت موجود
  • مصاحبه با خبرگان: بمنظور شناسایی عوامل سرمایه فکری
  • پرسشنامه:در این تحقیق اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه استفاده  خواهد آمد که از طریق سئوالاتی که در پرسشنامه مطرح  می گردند سعی می شود تا دانش، نگرش و عقاید افراد مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • بررسی اسناد و مدارک شرکت مهندسی وتوسعه نفت(متن)

۱-۷- پیشینه تحقیق

اغلب اصطلاح سرمایه فکری مترادف ، با دارائی های ناملموس در نظر گرفته می شود .در حالیکه بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمایه فکری نه بعنوان یک مترادف بلکه به عنوان یک زیر مجموعه پایگاه عمومی درائی های ناملموس یک کسب وکار در نظر گرفته می شود . از زمان گذشته تمایز بین دارائی ناملموس وسرمایه فکری مبهم بوده است . دارائی های ناملموس تحت عنوان “سرقفلی” ( ای.پی.سی ۱۹۷۰ ،ای.اس.سی ۱۹۹۷ ، آی.اس.سی ۱۹۹۸) و سرمایه فکری را بعنوان بخشی از سرقفلی درنظر گرفته اند. در همین اواخر تعدادی از طبقه بندی های معاصر این تمایز را به طور مشخص با تقسیم سرمایه فکری به حوزه های سرمایه بیرونی (مشتریان) ، سرمایه درونی  (ساختاری) و سرمایه انسانی تعدیل کرده اند .(برای مثال اسویبای ۱۹۹۷ ، روؤس و همکاران  ۱۹۹۷،استوارت، ۱۹۹۷، ادونیسون و استن فلت ۱۹۹۹، ادوینسون و مالون۱۹۷۷) منابع مهمی که ادبیات سرمایه فکری رابازنگری کرده اند عبارتند از بونتیس (۱۹۹۹)، روس و همکاران (۱۹۹۷) ، بروکینگ (۱۹۹۶) و استوارت( ۱۹۹۷).

جدول ۱-۱ : سیر پیشرفت سرمایه فکری

دوره زمانی سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری
اوایل دهه ۱۹۸۰ -ایده عمومی ارزش ناملموس (اغلب”سرقفلی” نامیده میشد).
اواسط دهه ۱۹۸۰ -ایجاد عصر اطلاعات و افزایش شکاف بین ارزش دفتری با ارزش ابزاری در بسیاری از شرکتها
اواخر دهه ۱۹۸۰ -نخستین تلاش برای تدوین صورت حسابهایی که سرمایه فکری رااندازه گیری مینماید(اسویبای،۱۹۸۸)-ابتکار عمل در اندازه گیری نظام مند سرمایه فکری و گزارش به گروه های بیرونی(سلمی و اسکاندیا:اس.سی.اس.آی۱۹۹۵)
اوایل دهه ۱۹۹۰ -درسال ۱۹۹۰ اختصاص پست سازمانی((مدیر سرمایه فکری))در سازمان(اسکاندیا ای.اف.اس-لیف ادوینسون)-معرفی مفهوم کارت امتیاز دهی متوازن(کاپلان و نورتن،۱۹۹۲)-معرفی ((سازمان دانش آفرین)) (نونوکاوتاکیشی،۱۹۹۵)
اواسط دهه ۱۹۹۰ -درسال ۱۹۹۴ ابزار شبیه سازی سلمی با نام تانگو روانه بازار شد که در آموزش مدیران درباره اهمیت عوامل ناملموس به کار می آید.-درسال ۱۹۹۵ سلمی از((ممیزی دانش)) برای یک ارزیابی مفصل از وضعیت سرمایه فکری شرکت استفاده می نماید.-انتشارکتابهای پرفروش ازسوی صاحبنظران نهایت سرمایه فکری(کاپلان ونورتون،۱۹۹۶/ادوینسون ومالان ۱۹۹۷)-کار ادوینسون ومالون، درباره فرآیند و چگونگی اندازه گیری سرمایه فکری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
اواخر دهه ۱۹۹۰ -دراواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند محققان، کنفرانس های علمی،مقالات و نشریات مختلف قرار گرفته و    پروژه های زیادی در سطح وسیعی انجام می گیرد.

اگرچه تعاریف و مفهوم سازیهای ارائه شده درمورد سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی در حال حرکت است که شاهد یک همگرائی درمفهوم آن باشیم . بطور کلی محققان ودست اندرکارن رشته سرمایه فکری، روی سه جزء سازنده آن اتفاق نظر دارند : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و سرمایه رابطه ای

الف) سرمایه انسانی :

سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. ( بنتیس و همکاران ، ۲۰۰۲) سرمایه انسانی را بعنوان قابلیت جمعی یک سازمان  برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می نماید. (روس وروسی ۱۹۹۷) نیز بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی ونگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. بروکینگ ( ۱۹۹۶) نیز معتقد است که دارائی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانائی حل مسئله و سبک های رهبری می شود. با وجود اهمیت روز افزون سرمایه انسانی اکثر سازمانها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف  می کنند در صورتحسابهای مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه گذاری گزارش   می کنند ( زرلندر، ۱۹۹۷، جانس و همکاران، ۱۹۹۸). بنابراین، یک پی آمد مهم رویه های گزارش دهی مدیریت سنتی این است که شرکتهای ممکن است راغب به کاهش سرمایه گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی شان شوند.

ب) سرمایه ساختاری /سازمانی :

یوندت(۲۰۰۰) سرمایه سازمانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می داند که در پایگاه های داده، دستورالعملها و غیره ذخیره می شود. اغلب از آن بعنوان  سرمایه ساختاری یاد می کنند. روس و همکاران (۱۹۹۷) معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از ((هرآنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند)). به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارائی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارائی فرهنگی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاش های آموزشی،  می شود .طبق نظر استوارت(۱۹۹۷) سرمایه ساختاری عبارت است از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرحها و مارکهای تجاری. طبق نظر بونتیس (۱۹۹۸) اگر یک سازمان دارای سیستم ها و رویه های کاری ضعیفی باشد، سرمایه فکری کلی به حداکثر توانایی بالقوه اش دست نخواهد یافت. در حالیکه سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی می شوند که به افراد امکان   می دهد، کارهای جدید انجام دهند، باشکست روبروشوند ویاد بگیرند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است. چراکه سرمایه انسانی یک عامل تعیین کننده شکل سازمان است.(چن و همکاران ۲۰۰۴).

تعداد صفحه :۱۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***