پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :   بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق تلاش گردیده است تا ویژگیهای فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی بررسی و جهت ارائه راهکار به مدیران بکار گرفته شود.  بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق مدل رابینز انتخاب و پرسشنامه تحقیق طراحی و نسبت به جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری اقدام گردید. جامعه آماری متشکل ازشرکتهای تولیدی صنایع سنگین در شهرستان کاشان می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری در فرهنگ سازمانی شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی وجود دارد. پس از تجزیه و تحلیل بر مبنای ویژگیهای دهگانه الگوی رابینز مشاهده گردید که ویژگیهایی از قبیل:ابتکار فردی, هدایت و رهبری, یکپارچگی و الگوی ارتباط در بین این دونوع شرکت دارای تفاوت معنادار بوده و ویژگیهایی از قبیل: ریسک پذیری, حمایت مدیریت, کنترل, هویت, سیستم پاداش, سازش با پدیده تعارض دارای تفاوت معنا دار نمی باشد. بطور کلی می توان نتیجه گیری کردکه فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی بالاتر از شرکتهای خصوصی می باشد.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی,  شرکتهای دولتی, شرکتهای خصوصی

 ۱-۱ مقدمه

بدون شک دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی به شمار آورد. علاقه برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این موارد می توان اشاره کرد : اولاً، دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست،  ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمده آن را تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دانسته اند. (گافی و جونز، ۲۰۰۱ ص ۳؛ کویین و کامرون، ۲۰۰۶  ص۱۶)

در بین رشته های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود ندارد ؛ با وجود این ، از دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداری سازمان را فراهم می کند .(کورت و چرمک ،۲۰۰۷ ص ۶۷۴؛ بیدختی ،  ۱۳۷۹  ص ۷)

 نزدیک به دو دهه است که نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوزه رفتار سازمانی و متخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی مورد نقد و طرح قرار گرفته و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب (پیترز واترمن۱۹۸۲, ) تجلی یافته است.

لذا این موضوع مهم ((فرهنگ سازمانی)) نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادی وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.( فانی و حسین نژاد ۱۳۸۶ ص۶۱)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان ها از فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص های آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض  سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند.

عوامل زیادی در فرهنگ سازمانی نقش ایفا میکنند که شاید یکی از مهمترین این عوامل, نوع مالکیت آن باشد. سنجش اینکه آیا نوع مالکیت و صاحبان سازمان تا چه حد در فرهنگ آن سازمان نقش ایفا میکنند می کنند می تواند حائز اهمیت زیادی باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا مطالعه ای تطبیقی در جهت مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی صورت پذیرد.

در این پژوهش از مدل رابینز برای بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در این شرکتها استفاده میگردد.

۱-۲ بیان مسئله تحقیق :

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط یا نظام معنایی مشترکی است که اعضای یک سازمان واجد آن هستند. بگونهای که این ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها و غالب های مفروض است که افراد سازمان را در درک اعمال قابل قبول و غیرقابل قبول کمک می کند.

هر سازمانی فرهنگ خاص خویش را دارد این فرهنگ قوانین و آئین نامه های دیرپای نانوشته را شامل میشود؛ زبان خاصی است که برقراری ارتباط میان اعضاء را تسهیل میکند، معیارهای مشترک مربوطی است در خصوص جنبه های خطیر کاری که باید صورت بگیرد، همچنین درک مشترک و نظام معنائی مشترکی است که اعضای یک سازمان بدان قائلند و آن سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد، این نظام معنائی مشترک عبارتست از ویژگی های مهمی که سازمان بدان ارزش می نهد و ما را در فهم فرهنگ سازمانی کمک مینماید تا بدانیم کارکنان شرکتهای مورد مطالعه  این ویژگی ها را چگونه درک می کنند نه اینکه آنها را دوست دارند یا خیر؟ در ضمن مسئله اصلی این است که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت وجود دارد. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و تلاش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق :

کسی که برای چند سازمان کار کرده باشد به خوبی میداند که هر سازمانی بی همتاست، حتی سازمانهائی که از لحاظ نوع خدمات یا تولیدات شباهت دارند هر یک بی همتا هستند، یک دلیل واضح آن است که سازمانهای مختلف از افراد مختلفی تشکیل میشوند که این افراد از بسیاری جهات بی همتا هستند و تعجب آور نیست که این بی همتائی در خود سازمانها نیز بازتاب پیدا کند؛ از سوی دیگر در هر سازمانی منش کارکنان تغییر می کند، اعضاء پیر می شوند و سازمان را ترک میکنند و افراد جدید جای آنها را می گیرند، با این وجود علیرغم این تغییرات خود سازما نها تغییرات شان کند است، عضو جدید تغییر می کند نه سازمان، پس سازمانها هستی خاص خود را دارند، بی همتا و جدا از افرادی که آن را تشکیل می دهند این پایداری سازمانی را چگونه و با چه می توان توضیح داد؟ در پاسخ باید گفت: تآثیر فرهنگ سازمانی.

فرهنگ سازمانی یعنی باورها، نگرشها، ارزشها و انتظاراتی که اغلب اعضای سازمان در آن سهیم اند، وقتی که این باورها و ارزشها ایجاد شدند دوام می آورند، مگر اینکه رویدادهای نسبتًا چشمگیر و مهم اتفاق افتاده و به تغییر آن بیانجامد، این ارزشها و باورها تمام فراگردها و فعالیتهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، فرهنگ سازمانی غالبًا در اعمال افراد و گروه ها، در هنجارهای حاکم بر رفتار در موقعیت های مختلف، در فلسفهء سازمان، در مقررات غیر رسمی و … بازتاب پیدا می کند، بنابراین فهم فرهنگ سازمانی از لحاظ کمک به توانائی ما در توضیح و پیش بینی رفتار افراد در سازمانها حائز اهمیت است.

مطالعه تطبیقی در زمینه فرهنگ سازمانی  در شرکتهای خصوصی و دولتی  پاسخگوئی بدین سوالات را هموار می سازد که کارکنان در  سازمانها خود را چگونه می بینند؟

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در اهداف و انتظارات عملکرد وجود دارد یا نه؟

آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در پاداش دهی  به نوآوری و ابتکار وجود دارد؟ در مورد تضاد چه؟

بنابراین مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای مذکور ,کمک می کند تا به ریشه تفاوتها پی برده و تلاش جهت ارائه راهکار مناسب جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی به مدیران پیشنهاد گردد.

۱-۴ اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

۱-۴-۱ اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

۱-۴-۲ اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

۱-۵ فرضیات تحقیق:

۱-۵-۱ فرضیه اصلی :

بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی:

 1. بین نوع مالکیت و سطح ابتکار فردی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 2. بین نوع مالکیت و ریسک پذیری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 3. بین نوع مالکیت و هدایت، رهبری در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 4. بین نوع مالکیت و یکپارچگی در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 5. بین نوع مالکیت و حمایت مدیریت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 6. بین نوع مالکیت و کنترل در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 7. بین نوع مالکیت و هویت در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 8. بین نوع مالکیت و سیستم پاداش در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 9. بین نوع مالکیت و سازش با پدیدهء تعارض در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
 10. بین نوع مالکیت و الگوی ارتباط در شرکتهای خصوصی و دولتی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

۱-۶ سوءالات پژوهشی

در این پژوهش بمنظور بررسی و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.

 • ابتکار فردی

١ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی در کار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟

 • ریسک پذیری

٢ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی به ریس کپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟

 • هدایتِ رهبری

٣ -از نظر کارکنان، مرکز تا چه حدی برای آنان هد فهائی که انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟

 • یکپارچگی

۴ -از نظر کارکنان تا چه حدی واحدهای درون مرکز به روشی هماهنگ عمل می کنند؟

 • حمایت مدیریت

۵ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران مرکز با آنان ارتباط برقرار کرده و آنها را یاری یا از آنها حمایت می کنند؟

 • کنترل

۶ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می کنند؟

 • هویت

٧ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟

 • سیستم پاداش

٨ -از نظر کارکنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مرکز بر اساس شاخصهای عملکرد آنان می باشد نه سابقه

خدمت  )ارشدیت ( و تبعیض؟

 • سازش با پدیدهء تعارض

٩ -از نظر کارکنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند؟

 • الگوی ارتباط

١٠  -از نظر کارکنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مرکز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود؟

۱-۷ قلمرو پژوهش :

۱-۷-۱ قلمرو مکانی:

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل انجام گردید.

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.

۱-۷-۲ قلمرو زمانی  :

نیمه دوم سال ۱۳۸۹

۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات

 • مطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی یکی از روش های پژوهش کمی و کیفی است که در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون که می توانند نمونه ها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، بررسی می شوند؛ با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک ها و اغلب تفاوت ها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی کرد و به تفسیرها و احتمالا تعمیم های تازه دست یافت.

 • شرکت دولتی :

تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی بشرح زیر است :

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‏گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

 • شرکت سهامی خاص :

شرکتى است بازرگانى که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 • فرهنگ سازمانی :

فرهنگ سازمانی “شیوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را برای کارمندان مشخص می کند ادراکی است تقریبًا یکسان از سازمان که در همهء اعضاء وجود دارد و نمایان گر مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد.

 به طور کلی ابتکار فردی[۱]، ریسک پذیری(خطر پذیری)[۲] ،هدایت و رهبری[۳]،یکپارچگی[۴]،حمایت مدیریت[۵]، کنترل[۶]،هویت[۷]،سیستم پاداش[۸]،سازش با پدیدهء تعارض[۹]، الگوی ارتباط[۱۰] شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.

تعداد صفحه :۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***