پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

با عنوان : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجهکارشناسی ارشد

رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 عنوان:

” بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران”

استاد راهنما:

دکتر محمّدطالقانی

 

استاد مشاور:

دکترابراهیم چیرانی

 


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳اهمیت وضرورت اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۴اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۵فرضیه ها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۶روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۷قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۸ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات
۲-۱ مقّدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۲-۲ بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)…………………………………………. ۹
۲-۲-۱ تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری……………………………………………………………………………. ۹
۲-۲-۲مفروضات رفتاری سرمایه گذاران……………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۳تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران……………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۳-۱تئوری چشم انداز……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۳-۲نظریه رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون خطا……………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۳-۳نظریه رفتار گلهای در بازارهای مالی……………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۳-۴دیدگاه معامله گران اختلال زا در مالیه…………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۴واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد…………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۳بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه های سودنقدی……………………………………………………………………… ۲۳
۲-۳-۱سود نقدی سهام……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۳-۲مفهوم سود و کاربردهای آن…………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۳-۳سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن…………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۳-۴سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن……………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۳-۵مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری……………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳-۶عدم اطمینان جریان های نقدی و سیاست تقسیم سود………………………………………………………… ۳۰
۲-۳-۷ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود………………………………. ۳۳
۲-۳-۸ فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………….. ۳۵
۲-۳-۹ سودآوری و تقسیم سود………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۴بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۴-۱تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۴-۲تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۲روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۳معرفی مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۴متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۵روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۶روشهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۷جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۸روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها…………………………………………….. ۵۶
۳-۸-۱ تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۸-۲ رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۳ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده…………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۸-۴ مفروضات رگرسیون خطی………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۸-۵ آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۸-۶ آزمون مناسب بودن مدل………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۸-۷ آزمون هم خطی بین متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۸-۸ آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۸-۹ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۹نرم افزار تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
فصل چهارم : یافته های پژوهش
۴-۱مقّدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۲توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۳آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۴آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۴-۱تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………… ۶۶
۴-۴-۲ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۴-۲-۲ آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۴-۲-۳ ناهمسانی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۴-۲-۴ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۵ آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۴-۵-۳ آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴-۵-۴ آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۵-۵ آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۵- ۲ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۵-۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۵-۳-۱نتیجه گیری از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۵-۳-۲ نتیجه گیری از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۵-۳-۳نتیجه گیری از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۵-۳-۴نتیجه گیری از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………… ۸۷
۵-۳-۵نتیجه گیری از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۵-۴محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۵-۵پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸۹
۵-۶توصیه برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۱مقّدمه
در تحقیقات مالی ارتباط مثبت بین تغییر سود نقدی و بازده سهام پیرامون روزهای اعلان توزیع سود نقدی به خوبی مستند شده است. (آرونی و سواری[۱]، ۱۹۸۰؛ آسکیت و مولینز[۲]، ۱۹۸۶). پژوهش گران بر این باورند که سود نقدی همانند سود گزارش شده، اطلاعاتی در باره جریان نقدی آتی شرکت فراهم می کند. پرداخت سود نقدی به طور منظّم به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان نقدی آتی مورد توجّه سرمایه گذاران قرار می گیرد (بنارتزی و دیگران[۳]، ۱۹۹۷؛ اسکینر[۴]، ۲۰۰۳). تغییر سود نقدی به افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند کمک می کند تا پیش بینی های خود از جریان نقدی آتی را مورد ارزیابی مجّدد قرار داده و بر این اساس قیمت سهام شرکت ها را تغییر دهند.
با توجّه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیّات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار کلّی پژوهش بیان می گردد.
۱-۲بیان مسئله
در بازارهای کارآ در شکل قوی، اوراق بهادار به شکل صحیحی قیمت گذاری شده و منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم می باشد. همچنین فرض می شود که همه اطلاعات به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی، افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده و بازدهی غیر عادی کسب کنند. در واقع برای اینکه گروهی بازده اضافی پایداری بدست آورند، بایستی به طور مداوم اطلاعات محرمانه ای را داشته باشند یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیرعادی مداوم بر مبنای اطلاعات عمومی، نسبت به دیگر سرمایه گذاران، داشته باشند (راعی، تلنگی، ۱۳۸۷: ۵۰۶) صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند. یکی از مشخصه های بازار کارآ در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجّه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار بوده و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازده غیرعادی را در بازار کاهش داد، میزان کارآیی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفاً از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است (Aksu, 2003).
سود نقدی و تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و از آنجایی که بخشی از این بازدهی حاصل سرمایه گذاران را سود نقدی شامل می گردد ، نیاز به بررسی بوده تا زمانی که سود نقدی اعلام می گردد بر روی بازار چه عکس العملی خواهد داشت و این عکس العمل در حقیقت توسط حجم معاملات و بازدهی سهم مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تحقیق می تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند چرا که اگر افزایش سود تقسیمی باعث می گردد تا بازار از واکنش مناسبی بر خوردار گردد در نتیجه سرمایه گذاری در شرکت هایی که با افزایش سود تقسیمی مواجه هستند، مناسب تر خواهد بود (یحیی زاده فر و میربلوک، ۱۳۸۴: ۱۰۴).
لذا سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که: “آیا بین عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟”.
 ۱-۳اهمیت وضرورت اجرای پژوهش
نقش واحدهای تجاری و بازرگانی در ساختار اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست. امروزه واحدهای تجاری به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی، نظیر نیروی کار، مواد اوّلیه، سرمایه و . . . را مورد استفاده قرار می دهند و در مقابل، با توجّه به حجم تولید و فروش، نقش حائز اهمیتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می نماید. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی نسبت بدهی، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها، ،EPS انتشار یافته نظیر نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه خالص سود در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تأثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و به موقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجّه می باشد (فلّاح شمس و کوشا، ۱۳۹۰).
همچنین تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد (بهکیش، ۱۳۸۰). بورس اوراق بهادار، عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه است. با ارتقا کارآیی، بورس اوراق بهادار، نقش خود را در حصول اهداف فوق بهتر ایفا می کند. یکی از ویژگی های بازار کارآ ، شفّاف بودن اطلاعات است. با ارائه اطلاعات دقیق و به موقع سرمایه گذاران، امکان تصمیم گیری صحیح برای آنها فراهم می شود. چون هنگامی که سرمایه گذار تصمیم به سرمایه گذاری در سهام می گیرد، اوّلین مشکلی که با آن مواجه می شود انتخاب سهم مورد نظر برای خرید است. لذا اگر اطلاعات مربوط و به موقع در دسترس باشد، سرمایه گذاران دچار سر در گمی نمی شوند و با اطمینان خاطر می توانند با بهره گرفتن از این اطلاعات اقدام به تصمیم گیری کنند (فربد، بردبار و منصوری، ۱۳۸۸). از طرف دیگر تقسیم سود از دوجنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخّاذ می شود بسیار حسّاس و دارای اهمیت است. توجّه همه جانبه به عوامل و محدودیت های مؤثّر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می نماید. سود نقدی به عنوان یکی از شیوه های توزیع جریان نقدی، بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می کنند . بر اساس این تئوری ها، مدیریت، زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد .بنابراین، توزیع سود نقدی می تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد (کردستانی، نصیری و رحیم پور، ۱۳۸۹: ۶۹-۶۸).
لذا با توجّه به اهمیتی که ذکر شد پرداختن به اعلامیه های سود نقدی و واکنش بازار نسبت به آن از اولویت های پژوهشی می باشد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود.
۱-۴اهداف پژوهش
الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی.

۲- تعیین رابطه بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه های سود نقدی.
۳- تعیین رابطه بین بازده نقدی سهام و اعلامیه های سود نقدی.
۴- تعیین رابطه بین بازده کل سهام و اعلامیه های سود نقدی.
۵- تعیین رابطه بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده ها و اعلامیه های سود نقدی.
ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

۱-۵فرضیه ها ی تحقیق

  • بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین بازده نقدی سهام و اعلامیه های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین بازده کل سهام و اعلامیه های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده ها و اعلامیه های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا به “بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.
از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.
 ۱-۷قلمرو تحقیق
الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ می باشد.
ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.
۱-۸ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)
بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه های سودنقدی.
بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل سوّم: در این فصل کلّیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***