پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : تحول

عنوان :  تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: تحول

عنوان:

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی شهرستان محلات)

استاد راهنما :

جناب دکترشفیع پور مطلق

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………...۳

۱-۲- بیان مسأله  …………………………………………………………………………………………………………….۴.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………. ……………………۸.

۱-۴- اهداف تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۵- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: ۱۱

۱-۸- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ بخش اول رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ بخش دوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۳کیفیت خدمات    ……………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۴ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۳-۲ نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۴- منابع و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۵ تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………۶۸

۳-۶ قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۷- تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه. ……………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۸-۱- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… ………۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲- تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲-۱ تحلیل توصیفی متغیرها بر حسب جنسیت (مشتری)……………………………………………………….. ۷۴

۴-۲-۲ تحلیل توصیفی بر حسب سن…………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۲-۳ تحلیل توصیفی بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۲-۴ تحلیل توصیفی بر حسب درآمد ماهیانه………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۲-۵ تحلیل توصیفی متغیرها بر حسب جنسیت (کارمند)……………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۶ تحلیل توصیفی بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-۷ تحلیل توصیفی بر حسب کارمند…………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مدل. ۸۲

۴-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مدل رفتار شهروندی سازمانی.. ۹۰

۴-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مدل تسهیم دانش…. ۸۵

۴-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مدل کیفیت خدمات… ۸۶

۴-۳-۲- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق: ۸۸

۴-۳-۳-آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از روابط ساختار یافته خطی : ۸۹

۴-۳-۳-۱- نتیجه بدست آمده از تحلیل فرضیه های تحقیق: ۹۱

فصل پنجم: بحث ونتیجهگیری

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۲- نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.. …………………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲-۱- فرضیه ی اول: ۹۹

۵-۲-۲- فرضیه ی دوم: ۹۹

۵-۲-۳- فرضیه ی سوم: ۱۰۰

۵-۲-۴- فرضیه ی چهارم: ۱۰۰

۵-۲-۵- فرضیه ی پنجم: ۱۰۱

۵-۲-۶- فرضیه ی ششم: ۱۰۱

۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۵- محدودیتهای تحقیق.. ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

منابع و مآخذ:………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

چکیده

هدف این تحقیق «تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش مورد مطالعه ای بانکهای دولتی محلات» می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان و کارمندان بانکهای دولتی می باشد که تعداد جوامع مشتریان نامحدود ، با توجه به فرمول کوکران ۳۸۴ نمونه، و کارمندان با توجه به نمونه ۷۹ انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن را اساتید متخصص تأیید کرده و  پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۰٫۸۸ بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می­باشد. نهایتاً مجموعه داده­ها به کمک نرم­افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات  تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش، و همچنین بین تسهیم دانش و کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، تسهیم دانش، کیفیت خدمات

۱-۱مقدمه

مزیت رقابتی و شیوه رسیدن به آن یکی از مهمترین مباحث سازمان و مدیریت و به ویژه مدیریت استراتژیک است در همین راستا محققان مدیریت مدلهای مختلفی برای دستیابی به مزیت رقابتی ارائه نموده اند در دهه ۱۹۸۰ عمده این مباحث حول آرای مایکل پورتر قرار داشت. مایکل پورتر از رویکردی تحلیلی و مبتنی بر سازمان های صنعتی استفاده کرده بود هر چند آرای پورتر به عناون نظریه های بنیادین مدیریت استراتژیک مطرح اند، انتقاداتی نیز به آنها وارد شده است. مثلا از مدل پنج نیروی پورتر، به سبب نادیده گرفتن ویژگی های خاص سامان در رسیدن به مزیت رقابتی و موفقیت در عرصه رقابت ، انتقاد شد (ژاک، ۱۹۹۹). در اوایل دهه ۱۹۹۰ دهه رویکرد منبع محور برای پاسخ به این انتقاد مطرح شد و محققان سعی کردند. از طریق رویکرد به تببین مزیت رقابتی و شیوه رسیدن به آن بپردازند. دیدگاه منبع محور سازمانها را مجموعه ای از منابع و توانمندیها در نظر می گیرد که امکان دستیابی به مزیت رقابتی را برای سازمان فراهم می آورند (بارنی، ۱۹۹۱). بر این اساس منبع به هر چیزی  اشاره می کند که می تواند نقطه قوت یا نقطه ضعف در سازمان تلقی شود. به عبارت بهر منابع یک سازمان دارایی های ملموس و ناملموسی است که تقریبا به طور دائمی در اختیار سازمان است (ورنرفلت، ۱۹۸۴) نکته بسیار مهمی که در این رویکرد باید در نظر داشت این است که منابع به خودی خود نمی‎توانند مولد باشند بلکه سازمان باید ظرفیت بهره گیری مولد از منابع را داشته باشد؛ عامل اصلی که این ظرفیت مولد را برای سازمان فراهم می سازد دانش و مدیریت است (گرنت، ۲۰۰۵) نقش انکار ناپذیر دانش در استفاده مولد از منابع باعث شد برخی از محققان، از جمله پراهالاد و همل (۱۹۹۰) و نوناکا، تویاما و ناگاتا (۲۰۰۰)، دیدگاه منبع محور را بازنگری کنند و دیدگاه دانش محور را مطرح نمایند. در دیدگاه دانش محور به دانش همچون یک منبع کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار توجه می شود. به عبارت دیگر سازمان ها پدیده هایی اجتماعی اند که در آنها تخصص فردی و جمعی با بهره گرفتن از مجموعه ای از اصول بسیار منظم و دقیق به کالاها و خدمات مفید و قابل استفاده تبدیل می شوند (کوگات و زاندر، ۱۹۹۲). تسهیم دانش در حقیقت نوعی رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات منجر می شود.

۱-۲- بیان مسئله

درسالهای اخیر ,سازمانها و شرکت های مختلف ,پیوستن به روند دانش را آغاز نموده و مفاهیم جدیدی چون کارکنان دانشی,کار دانشی,مدیریت دانش, و سازمانهای دانشی, خبر از شدت گرفتن این روند می دهند.پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو, قدرت ذهن حاکمیت دارد.بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد.سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد. الوانی (۱۳۸۵) مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن دانش ها مهمترین عامل تغیر یک سازمان باشد. این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که برای بیشتر سازمان ها این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی برای سازمان ها به وجود آورده است. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره مؤثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشدا.بطحی و صلواتی (۱۳۸۵).  اگرچه بعضی معتقدند دانش قدرت است، ولی به نظر میرسد دانش به خودی خود،  قدرت ندارد؛ بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد، آن قسمتی از دانش آنها است که با دیگران تسهیم می کنند .مک درموت[۱] (۲۰۰۱) امروزه در کشورهای مختلف و از جمله ایران ,مدیران مشتاق به ایجاد سیستم های مدیریت دانش در سازمان ها با هدف بهره گیری از نتایج مفید آن می باشد.یکی از مهم ترین فرایندها در ساختارهای مختلف معرفی شده برای مدیریت دانش,تسهیم دانش است و انگیزش افراد برای تسهیم دانش خود در سازمان ها, یکی از مهمترین اولویت ‎های دست‎اندرکاران مدیریت دانش در جهان می‎باشد.مباحثی نظیر ادراک, انگیزش, نگرش های شغلی و…. از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای انسان‎ها در محیط کار می پردازند اما در دو دهه اخیر بحث جدیدی که مطرح شده و نظر رفتارشناسان, روانشناسان و جامعه‎شناسان را به خود جلب کرده ,رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. باتمن و ارگان(۱۹۹۳)  برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروند سازمانی[۲] استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند دانستند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند. از دلایل اهمیت تسهیم دانش در سازمان ها این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد, بهبود ارایه خدمات به مشتریان, کاهش زمان توسعه محصولات جدید کاهش زمان تاخیر در تحویل کالاها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان میباشد.جنیکس[۳](۲۰۰۹) ، .اطلاعات و دانش به معنای واقعی کلمه از نیروهای حیاتی برای کنترل می‎باشند. گاتسچالد[۴](۲۰۱۰) و رادلایف[۵](۲۰۱۲) با این حال رفتارهای ناسازگارانه اطلاعاتی ارزش‎ها و فرهنگ‎ها به همراه ساختارهای بی‎اثر فن‎آوریها، سیاست‎ها و شیوه های کنترل درونی همچنان مانعی برای به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات برای واحد های کنترل  در داخل و سازمان‎های آمریکای شمالی می باشد.

مفهوم آرمانی وهنجاری تسهیم دانش به صورت دموکراتیک نشان می دهد که اطلاعات باید به صورت آزاد در داخل و در تمام جامعه مدنی باشد و هر شخص به اطلاعات دسترسی داشته باشد والد[۶] ( ۲۰۱۰)

ارگان پنج بعد زیر را به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بیان کرد:

  • وظیفه شناسی: وظیفه شناسی حاکی از رفتاری است که فرد در اجرای یک شغل، بیش از الزامات و حداقل وظیفه ای عمل می کند ( هویدا و نادری،۱۳۸۸). به عبارتی دیگر افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می هند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آن هاست.
  • نوع دوستی: نوع دوستی به معنای کمک به همکاران در تکمیل کارها در شرایط غیرمعمول می باشد (جرج و رینو،۲۰۰۶: به نقل از ایوبی راد،۱۳۸۸). این قابلیت عموما در جهت یاری رساندن به دیگران می باشد و با بهبود عملکرد افراد، منجر به اثربخشی سازمان می گردد.
  • فضیلت شهروندی: شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی ( آن هم زمانی که این حضور ضروری نباشد)، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیرانسازمان، تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود (ارگان،۱۹۹۸).
  • جوانمردی: تاکید بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن را جوانمردی در سازمان اطلاق می کنیم. که عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد (اسلامی،۱۳۸۷).
  • احترام و تکریم: این بعد شامل تمام دوراندیش ها از طرف فرد به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات کاری در تاثیر با دیگر کارکنان است. احترام به حقوق و امتیازهای دیگران، مشورت با کسانی که ممکن است تحت تاثیر تصمیم یا اقدام فرد قرار گیرند و مطلع ساختن دیگران قبل از انجام هر اقدام مهمی، می توان نشان دهنده احترام و نزاکت باشد.

 همانطور که تسهیم دانش از طریق دیدگاه مبادلات اجتماعی ارزیابی میشود، سازه رفتار شهروندی سازمانی نیز عمیقاً ریشه در مبادلات اجتماعی ارگان[۷] ( ۱۹۸۸).مورمان[۸] (۱۹۹۱)، در حالی که تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی پیوستگی نزدیکی با تئوری تعادل اجتماعی دارند، به رابطه میان این دو مفهوم توجه کمی شده است.

دیویس[۹] (۱۹۹۹) کیفیت خدمات عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان خود . از این رو کیفیت خدمات، حاصل ادراک مشتری از مطلوبیت خدمات ارائه شده است و به طرز تلقی مشتریان از خدمات ارائه شده بستگی دارد. ( کارمن،۱۹۹۰). موارد متعددی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط یک سازمان اثر می گذارد که یکی از این موارد، تسهیم دانش است. تسهیم دانش رابطه ای معنی دار با کیفیت خدمات واحدهای سازمانی و نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات خواهد داشت، چرا که جهت ارائه بهتر خدمات، کارکنان هر سازمان باید دانش خود را با یکدیگر تسهیم و در افزایش تجربیات به یکدیگر کمک کنند و باعث افزایش عملکرد سازمان شوند. از دلایل اهمیت تسهیم دانش در سازمان در زمینه افزایش کیفیت خدمات این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها، بهبود عملکردها، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، کاهش زمان توسعه محصولات جدید، کاهش زمان تاخیر در انجام امور و خدمت رسانی به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع دانش در داخل سازمان می شود (دیر و نوبیکا[۱۰]،۲۰۰۰)

عملکرد و کیفیت خدمات در ماهیتشان نهفته است و بنابراین، برخلاف کالاهای ملموس، کیفیت خدمات تا حدود زیادی به چگونگی تماس و تعامل کارکنانی که با مشتریان کار می کنند ( کارکنان مرتبط با مشتریان) و سازماندهی آن ها بستگی دارد. نگرش این کارکنان و رفتار آن ها با مشتریان، تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت مندی آن ها (مشتریان) دارد. از این منظر، علاوه بر فعالیت های تعریف شده نقش ها، فعالیت های اضافی نقش ها از قبیل OCBs می تواند عامل بسیار مهمی برای مشخص نمودن کیفیت خدمات باشد. (نایهن و مارلو[۱۱]،۱۹۹۳: ۲۹۹) بنابراین توجه به رفتارهای دواطلبانه و اختیاری کارکنان مرتبط با مشتری به منظور اجرای موثرتر فعالیت های سازمان و بهبود خدمات، برای شرکت های خدماتی امری حیاتی می باشد.

نوناکا (۱۹۹۹ :۶۷ ) معتقد است تعداد افرادی که آزادانه دانش خود را، صرف نظر از دانش تخصصی و مورد نیاز، با دیگران تسهیم کنند زیاد نیستند. دو مسئله عمده در این زمینه عبارت است از اینکه آمادگی کارکنان برای تسهیم دانش خودشان چگونه است و اینکه به چه آسانی آنها می توانند بر مقاومت در مقابل تغییر و تسهیم دانش خودشان در سازمان غلبه نمایند. به عقیده مک درموت و ادل (۷۷:۲۰۰۱ )در یک سازمان با فرهنگ تسهیم دانش، افراد ایده ها و بینش های خود را با دیگران تسهیم می کنند، زیرا به جای اینکه مجبور به این کار باشند آنرا فرآیندی طبیعی می‎بینند و این تصور غلط که “دانش ،قدرت است پس نباید آنرا از دست داد ” وجود ندارد. گوه (۲۰۰۲: ۵ )بیان می کند اغلب مدیران، دانش کلیدی را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و یا ضمانت استمرا شغل خود می پندارند و تمایلی ندارند که آنرا با دیگران تسهیم کنند. کارمندان بخش عمومی نیز به اطلاعات به عنوان یک دارایی نگاه می کنند و آن را نزد خودشان نگه می دارند.

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***