پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : سیستم اطلاعاتی

عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

“M.A”

گرایش: مدیریت دولتی

سیستم اطلاعاتی

عنوان:

” ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال” 

استاد راهنما:

دکتر محمد شاه نظری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-    مقدمه. ۳

۱-۲-    بیان مسأله. ۳

۱-۳-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴-    اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵-    فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶-    سؤال های تحقیق.. ۸

۱-۷-    مدل تحقیق.. ۱۰

۱-۸-    تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۱

۱-۹-    قلمرو تحقیق.. ۱۱

۱-۱۰-    ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه    ۱۴

بخش اول: مبانی نظری مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک… ۱۵

۲-۱-    خدمات.. ۱۵

۲-۲-    ویژگی های خدمات.. ۱۶

۲-۳-    اهمیت کیفیت خدمات.. ۱۸

۲-۳-۱- افزایش انتظارات مشتریان. ۱۹

۲-۳-۲- فعالیت رقبا ۱۹

۲-۳-۳- عوامل محیطی.. ۱۹

۲-۳-۴- ماهیت خدمات.. ۱۹

۲-۳-۵- عوامل درون سازمانی.. ۲۰

۲-۴-    شکل گیری انتظارات در مورد خدمت… ۲۰

۲-۵-    شکل گیری ادراکات افراد در مورد خدمات.. ۲۱

۲-۶-    مثلث بازاریابی خدمات.. ۲۲

۲-۷-    ابعاد کیفیت خدمات.. ۲۳

۲-۸-    دسته بندی مشتریان بانکی.. ۳۶

۲-۹-    تعریف خدمات الکترونیکی.. ۳۸

۲-۱۰-  عوامل کلیدی کیفیت شبکه سایت ها ۳۹

۲-۱۱-  مدل وب کوال. ۴۱

۲-۱۱-۱-                              پیشینه شکل گیری ابزار وب کوال. ۴۲

۲-۱۲-  توسعه وب کوال. ۴۳

۲-۱۳-  تعیین ابعاد وب کوال. ۴۵

۲-۱۴-  الگوی مفهومی بهبود کیفیت خدمات اطلاع رسانی شبکه ها ۴۹

بخش دوم- پیشینه تحقیق.. ۵۲

۲-۱۵-  پیشینه داخلی.. ۵۲

۲-۱۶-  پیشینه خارجی.. ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-    مقدمه. ۵۷

۳-۲-    روش شناسی تحقیق.. ۵۷

۳-۳-    متغیرهای تحقیق.. ۵۸

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۵۸

۳-۵- جامعهآماری تحقیق.. ۵۸

۳-۶- نمونهآماری.. ۵۸

۳-۷-    روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۸-    ابزار سنجش… ۶۰

۳-۸-۱- بخش سنجش مؤلفه های مورد نظر تحقیق.. ۶۲

۳-۹-    روایی  و پایایی ابزار تحقیق.. ۶۲

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه. ۶۳

۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه. ۶۳

۳-۱۰-  فرآیند تحقیق.. ۶۴

۳-۱۱-  روش های تحلیل اطلاعات.. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-    مقدمه. ۶۸

۴-۲-    آمار توصیفی.. ۶۹

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. ۶۹

۴-۲-۲- شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش… ۷۱

۴-۳-    آمار استنباطی.. ۷۲

۴-۳-۱- آزمون  نرمال بودن امتیازات.. ۷۳

۴-۳-۲- بررسی وضعیت کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.. ۷۴

۴-۳-۳- بررسی اولویت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.. ۷۴

۴-۳-۴- بررسی وضعیت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.. ۷۶

۴-۳-۵- اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی اداره پست استان مرکزی بر اساس نتایج آزمون فریدمن   ۷۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-    مقدمه. ۷۹

۵-۲-    کلیات تحقیق.. ۷۹

۵-۳-    نتیجه گیری.. ۸۱

۵-۳-۱- نتیجه گیری از فرضیه های اصلی.. ۸۱

۵-۳-۲- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی.. ۸۲

۵-۴-    محدودیت های پژوهش… ۸۳

۵-۵-    پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش… ۸۳

۵-۶-    توصیه برای تحقیقات آتی.. ۸۴

منابع و ماخذ. ۹۴

منابع فارسی.. ۹۵

منابع انگلیسی.. ۹۷

پیوست ها ۸۵

چکیده

کیفیت خدمات الکترونیک همواره در اعتماد سازی مشتریان برخط[۱] شرکت ها و ایجاد رضایتمندی در آنها موثر بوده اند و ارزیابی کیفیت این خدمات از جمله عوامل اساسی در جهت حفظ مشتریان برخط می باشد. تحقیق حاضر نیز به منظور ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک دراداره پست استان مرکزی مبتنی بر مدل وب کوال انجام شده است. بدین منظور تعداد ۳۸۴ نفر از مشتریان این اداره به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. با توجه به مدل تحقیق، ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک مشتمل بر ۱۲ بعد بوده اند که پس از جمع آاوری اطلاعات توسط پرسشنامه و تایید روایی و پایایی آنها، با بهره گرفتن از آزمون های تی-استودنت تک نمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک در این سازمان، به طور کلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد در حالی که دو مولفه پاسخگویی و نوآورانه بودن از مدل کیفیت خدمات وب کوال در این اداره وضعیت مطلوبی نداشتند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که متغیر طراحی دارای بیشترین اولویت در بین ابعاد ۱۲ گانه مدل کیفیت خدمات الکترونیک وب کوال بوده است.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، وب کوال، مشتریان، اداره پست.

۱-۱-      مقدمه

شرکت ها برای موفقیت در محیط الکترونیکی، باید بتوانند از طریق توسعه استراتژی متمایز سازی مناسب، از خود محافظت نمایند. یکی از اجزای اصلی در چنین استراتژی ای تمرکز بر خدمات و روابطی است که نشان از توجه شرکت به مشتریانش دارد(اسمیت[۲]، ۲۰۰۰). به خوبی مشخص شده است که شبکه محیط خرید و یا دریافت خدمات کاملاً متفاوتی را در مقایسه با کانال سنتی فراهم می آورد. بدین ترتیب، الگوها، نظریه ها و فعالیتهای کلاسیک بازاریابی و نیز نگرشها و رفتارهای مصرف کنندگان باید در این شرایط جدید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند، همانطور که بسیاری از محققین چنین نیازی را اعلام داشته اند. این تحقیق تلاشی دیگر برای پاسخ به این فراخوان تحقیقاتی است که این خلاء را پر کرده و باعث افزایش دانش در این حوزه می گردد.

در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی و ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات الکترونیک در اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال بپردازیم.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

۱-۲-      بیان مسأله

کیفیت، عنصری کلیدی برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار است(کاکس[۳]، ۲۰۰۱). ارزیابی کیفیت خدمات، موضوع اصلی مطالعه­های تجربی و مفهومی متعددی در بازاریابی خدمات شده است(آکینسی[۴]، ۲۰۱۰). کیفیت خدمات الکترونیکی نیز مفهومی است که بسیار مطالعه شده است. با این وجود، ابعاد تشکیل­دهنده­ ی کیفیت این خدمات و مواردی که برای ارزیابی این ابعاد به کار می­روند در حال تغییر هستند(تات[۵]، ۲۰۰۷). سنجش کیفیت خدمات الکترونیک یکی از راهکارهایی است که به ما این امکان را می­دهد تا از کیفیت استقرار کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک و … آگاه شویم (زاهدی، ۱۳۸۷، ۹۳-۱۱۸).

زیتمال و همکارانش، کیفیت خدمات الکترونیک را به عنوان حدی از یک شبکه سایت خرید کارا و مؤثر و تحویل کالاها و خدمات را تسهیل می­کند، تعریف کردند(زیتمال[۶]، ۲۰۰۰). مدیران شرکت­ها برای ارائه­ ی کیفیت خدمات برتر با حضور در شبکه ، باید درک کنند که مشتریان چگونه خدمات برخط را برداشت و ارزیابی می­کنند(پاراسورامان[۷]، ۲۰۰۵؛ زیتمال، ۲۰۰۲). افزایش کیفیت خدمات آنلاین، اعتماد مشتریان را به همراه دارد و وجود اعتماد در مبادلات الکترونیکی، نه تنها انتظارات بالای خریداران از انجام مبادلات رضایتبخش را برآورده می­کند همچنین عدم اطمینان، ریسک درک­شده(پاولو[۸]، ۲۰۰۳) و وابستگی­های متقابل در بیشتر مبادلات اینترنتی را نیز برطرف می­کند و انتظاراتی را برای انجام مبادلات موفق فراهم می­آورد(چار[۹]، ۱۹۸۵).  افزون­براین، هر اندازه میزان اعتماد مصرف کنندگان بیشتر باشد، قصد خرید آنها هم بیشتر بوده، حفظ آنها نیز برای شرکت­ها آسان­تر خواهد بود. (ابزری، ۱۳۹۰) .

اداره کل پست استان مرکزی با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستی درعرصه ارتباطات، اجرا و  اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان در زمینه برنامه ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گسترش خدمات پستی به سراسر استان، در راستای انطباق با روزآمدترین پیشرفت های فناوری ارتباطات، تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال گسترش حوزه ی خدمات الکترونیکی خود می باشد. الکترونیکی شدن خدمات نیاز به اعتماد دارد و کیفیت خدمات ارائه شده است که این اعتماد را در مردم نسبت به شرکت پست به وجود می آورد. برنامه های شرکت پست استان مرکزی در سال گذشته حول محور کیفیت پایدار و برنامه محوری در راستای فراگیری کیفیت در خدمات الکترونیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بود و برای رسیدن به این هدف برنامه هایی طراحی شده است.

با توجه به موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که:

کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال چگونه است؟

۱-۳-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعبیری عملگرایانه از کیفیت، میزان رضایت مشتری را بعنوان عامل مهم تاییدکننده سطح کیفی خدمات، توصیه می کند. اما در تعبیری اصلاحگرایانه از مدیریت کیفیت، دو عامل کیفیت اعلانی خدمات از سوی ارائه کنندگان آنها و میزان رضایت اظهاری مشتریان استفاده کننده از خدمات دو شاخص کلیدی برای سنجش میزان ثمربخشی کیفیت خدمات است(ابطحی و مرات نیا، ۱۳۸۷). مفهوم کیفیت خدمات یکی از  مهمترین عناوین تحقیقاتی در بازاریابی به شمار می رود زیرا با هزینه، عملکرد مالی، رضایت مشتریان،حفظ مشتریان و وفاداری آنها، و نیز مزیت رقابتی در ارتباط است با تشخیص نقش بسیار مهم کیفیت خدمات در موفقیت شرکتها، توسعه مکاتب فکری مختلفی در رابطه با مفهوم سازی آن صورت گرفته است(گوناریس و همکاران[۱۰]، ۲۰۱۰).  نیازهای مشتریان تعیین کننده سطوح کیفیت مورد انتظار خدمات است و سطوح بالای کیفیت خدمات می تواند مزیت رقابتی تلقی شود. امروزه به موازات افزایش آگاهی مشتریان از خدمات قابل ارائه توسط سازمانها و استانداردهای مرتبط با خدمات، انتظارات آنها از خدمات نیز افزایش یافته است (ابطحی و مرات نیا ، ۱۳۸۷).

به طور کلی، کیفیت خدمات به عنوان اختلاف ادراک شده میان انتظارات مشتریان و ارزیابی آنها از آنچه بدست آورده اند، تعریف می شود(پاراسورامان و همکاران[۱۱]، ۱۹۸۸). میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است. هر چه امور تجارت و فعالیت ها پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشد، امور خدماتی رشد بیشتری می یابد. کیفیت خدمات اغلب متفاوت و ناپیوسته است. خدمات وابسته به افرادی است که آن را ارائه می دهند، به همین دلیل کیفیت آنها متغیر است، چون افراد قابلیتهای گوناگون و حتی عملکردهای متفاوت دارند (روستا و همکاران ، ۱۳۸۶) زیتمال و همکاران کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان دامنه ای تعریف کرده اند که شبکه سایت بر طبق آن سبب تسهیل خرید مؤثر و کارا، خریداری و تحویل محصولات و خدمات می گردد(زیتمال و همکاران، ۲۰۰۰). در حقیقت، مروری بر ادبیات تجارت الکترونیک نشان از آن دارد که تلاشهای تحقیقاتی درباره این موضوع موازی با شرایط سنتی صورت گرفته است(هاکمن و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۶). از این رو تمرکز اصلی تحقیقات درباره کیفیت خدمات الکترونیکی دارای ابعادی است که تشخیص ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی مورد توجه محققین بازاریابی و خدمات اینترنتی بوده است. تحقیقات اولیه درباره چگونگی شکل گیری انتظارات مصرف کنندگان از کیفیت سلف سرویس مبتنی بر فناوری نشانگر پنج مشخصه هستند: سرعت تحویل، سهولت کاربری، اطمینان دهی، لذت و کنترل. با بهره گرفتن از داده های ارزیابی  ۱۰۵ فروشنده اینترنتی، محققین توانستند پنج عامل کیفی را از میان ده مشخصه اولیه استخراج کنند: اطمینان دهی، راحتی خرید، اطلاعات محصول، حمل و نقل(جابجایی) و قیمت گذاری(گوناریس[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۰).

شرکتها با بهره گرفتن از اینترنت و شبکه سایت می توانند روشی مقرون به صرفه اتخاذ کنند که آنها ر ا به یک شرکت پیشرو در بازار، پیشرو در تولید، پیشرو در تحویل و پیشرو در  خدمت تبدیل کند (حقیقی نسب و تابعین، ۱۳۸۷). سالهاست که محقق در یکی از ادارات پست استان مرکزی مشغول به فعالیت می باشد و در این چند سال سابقه خدمت متوجه شده که خدمات الکترونیک در عرصه ارائه خدمات پستی می تواند تحولی شگرف در این اداره ایجاد کند ولی تا کنون از سوی مسئولین و مدیران هنوز اقدامی جدی و موثر در این عرصه انجام نشده است، در حالی که با ارایه خدمات الکترونیک و افزایش کیفیت این خدمات می توان افراد بیشتری را به این عرصه تشویق نمود که مراسلات خود را آسانتر به مقصد مربوطه در سریعترین زمان ممکن برسانند لذا با توجه به ضعف و ایرادات موجود در ارائه خدمات الکترونیک، در این پژوهش قصد داریم تا به سنجش و رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال بپردازیم.

با توجه به موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که:

آیا متغیرهای هزینه های تبلیغات، کیفیت خدمات، ویژگی های شخصی، تمایلات رفتاری، تصویر شرکت، کیفیت ادراک شده و رضایت مشتری بر وفاداری به برند تأثیر معنادار دارند؟

۱-۴-      اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 1. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 2. رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی با بهره گرفتن از روش فریدمن.

اهداف فرعی:

 1. شناسایی تناسب اطلاعات با وظیفه خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 2. شناسایی تعامل پذیری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 3. شناسایی اعتماد خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 4. شناسایی پاسخگویی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی .
 5. شناسایی طراحی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 6. شناسایی قابلیت درک مستقیم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 7. شناسایی جاذبه بصری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 8. شناسایی نوآورانه بودن خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 9. شناسایی جاذبه احساسی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 10. شناسایی ارتباطات منسجم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 11. شناسایی فرایندهای کاری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 12. شناسایی جایگزینی متداوم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***