پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش : تولید و عملیات

عنوان :  تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰

 دانشگاه باهنر کرمان 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت 

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

گرایش تولید و عملیات

تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰

بر عملکرد گروه صنعتی بارز

استاد راهنما:

دکتر عباس عباسی

استادمشاور:

دکتر محمد علی فرقانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو ۹۰۰۰ با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از ۱۱ شرکت می باشد که در سال ۱۳۶۳ تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ ۱۳۷۲ آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال ۱۳۷۵ شروع به پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰ کرد و در سال ۱۳۷۶ موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو ۱۴۷۰۰در سال ۱۳۷۸ انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.

 

کلید واژه: استاندارد ایزو ۹۰۰۰، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱٫۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱٫۲٫ تعریف مسأله پژوهشی…………………………………………………………………………………………. ۴

۱٫۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴

۱٫۴٫ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱٫۵٫ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

۱٫۶٫ تعریف واژه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. ۶

۱٫۷٫ مباحث فصول آینده …………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق

۲٫۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲٫۲٫ مروری بـر مبانی تئوریک…………………………………………………………………………………… ۱۰

۲٫۲٫۱٫ کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲٫۲٫۲٫ سیستم مدیریت کیفیت (QMS)…………………………………………………………………. 14

۲٫۲٫۳٫ استاندارد ایزو ۹۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵

۲٫۲٫۴٫ ایزو ۹۰۰۰ و مدیریت کیفیت جامع (TQM)…………………………………………………. 21

۲٫۲٫۵٫ سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)……………………………………………………….. 22

۲٫۲٫۶٫ استاندارد ایزو ۱۴۷۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳

۲٫۲٫۷٫ روند تکامل استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴

۲٫۲٫۷٫۱٫ ایزو ۹۰۰۰:۱۹۹۴ …………………………………………………………………………… ۲۵

۲٫۲٫۷٫۲٫ ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰ ………………………………………………………………………….. ۲۶

۲٫۲٫۷٫۳٫ ایزو ۱۴۷۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸

۲٫۲٫۸٫ مقایسه ایزو ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۹

۲٫۲٫۹٫ کارکردهای ایزو ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۰

۲٫۳٫ بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته……………………………………………………….  ۳۶

۲٫۳٫۱٫ مطالعات موافق………………………………………………………………………………………..  ۳۹

۲٫۳٫۲٫ مطالعات مخالف……………………………………………………………………………………… ۴۸

۲٫۳٫۳٫ موانع پیاده سازی ایزو……………………………………………………………………………….. ۵۳

۲٫۳٫۴٫ انتقادات از استاندارد ایزو………………………………………………………………………….. ۵۵

۲٫۳٫۵٫ عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو………………………………………….. ۵۸

۲٫۴٫ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳٫۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳٫۲٫ نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳٫۳٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳٫۴٫ ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳٫۵٫ متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق…………………………………………………………………… ۷۲

۳٫۶٫ شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. ۷۳

۳٫۷٫ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴٫۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴٫۲٫ اطلاعات عمومی بدست آمده…………………………………………………………………………….. ۷۸

۴٫۲٫۱٫ راهبردهای گروه……………………………………………………………………………………… ۷۸

۴٫۲٫۲٫ ارزش های گروه……………………………………………………………………………………… ۷۹

۴٫۲٫۳٫ تولیدات گروه…………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴٫۲٫۴٫ فعالیت های پژو هشی گروه……………………………………………………………………….. ۸۰

۴٫۲٫۵٫ شرکت های زیر مجموعه………………………………………………………………………….. ۸۱

۴٫۲٫۶٫ دست آوردهای گروه…………………………………………………………………………………۸۱

۴٫۳٫ تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق…………………………………………………… ۸۷

۴٫۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. ۹۱

۴٫۵٫ خلاصه و نتیجه کل فصل…………………………………………………………………………………… ۹۵

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها

۵٫۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۵٫۲٫ خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۵٫۳٫ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵٫۴٫ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۵٫۴٫۱٫ پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۵٫۴٫۲٫ پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۵٫۴٫۳٫ پیشنهادهایی به محققان آینده……………………………………………………………………. ۱۱۳

۵٫۵٫ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………۱۱۴

۵٫۶٫ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

فصــل اول: کلیـات تحقیـق

 • مقدمه

کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرآیندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد[۱] (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو       سری های ۹۰۰۰ خود را در سال ۱۹۸۷ و سری های ۱۴۷۰۰را در سال ۱۹۹۶ منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری ۹۰۰۰ و مدیریت زیست محیطی سری ۱۴۷۰۰می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان       شناخته شد. از آنرو که ایزو ۹۰۰۰ یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون[۲]؛ ۲۰۰۳؛ ۳۶-۹۵۳) نسخه های بعدی ایزو ۹۰۰۰ در سالهای ۱۹۹۴، ۲۰۰۰ و جدیدترین آنها در سال ۲۰۰۸ به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.

می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰را مورد بحث داد. نخست،   ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی[۳] (ISO) توسعه یافتند. ایزو ۹۰۰۰ اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو ۱۴۷۰۰این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار       می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها،    هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرآیندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو ۹۰۰۰ استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو ۱۴۷۰۰استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر       می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ یا ایزو ۱۴۷۰۰۱ توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی)    مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک[۴]؛ ۲۰۰۵؛ ۱۵۷-۱۳۹).

اغلب مطالعات در خصوص تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نتیجه گیری کرده اند که شرکت های بکارگیرنده TQM به نتایج بهتری دست یافته اند. در مقابل هنوز توافق عمومی بر تاثیرات ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت وجود ندارد (مارتینز کاستا و همکاران[۵]؛ ۲۰۰۹). اگرچه تاییدیه ایزو ۹۰۰۰ بیش از یک دهه برای بهبود دادن بسیاری از سازمان ها بکار گرفته شده است اما نتایج آن مختلط است. مزایای تاییدیه ایزو ۹۰۰۰ بایستی بر خط مشی های بی نقص از قابلیت همکاری بین بخشی و شفافیت سیستم ها، روند ها و فرآیندها پی ریزی شده باشد. بنابراین برای بنگاه های رقابتی محور، اتخاذ استاندارد ایزو ۹۰۰۰ بطور طبیعی دنبال می شود و مانند وزش یک نسیم خواهد بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، تاییدیه ایزو ۹۰۰۰ بطور خود به خود متعهد تضمین کیفیت نمی شود، بلکه عهده دار سازگاری روندهای درخور با طرز فکر فرماندهی و پایش است (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ ۲۰۰۳؛ ۳۶-۹۵۳). همه اینها وابسته است به چگونگی علاقه مندی شرکت به استفاده از استانداردهای ایزو ۹۰۰۰٫ اگر فقط به هدف کسب تاییدیه و تبلیغات باشد، مستندات و روندها روند کسب و کار نرمال را تخریب خواهند کرد و در بهبود عملکرد مشارکت نمی کند. در این مورد تاییدیه ایزو ۹۰۰۰ غیر جذاب است. استاندارد ایزو از اروپا آغاز شد. هرچند بنگاه های اروپایی مطمئن نیستند که آیا این برنامه ها برای القاء کردن کیفیت در سازمانشان به آنها کمک می کنند (هانگی سان[۶]؛ ۲۰۰۰؛ ۱۷۹-۱۶۸).

سوال اصلی تحقیق این است که آیا اجرای استانداردهای ISO در بنگاه های اقتصادی و بطور خاص گروه صنعتی بارز با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده مطابقت داشته و باعث بهبود عملکرد گردیده است؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پیاده سازی ایزوها، روند کسب و کار گروه صنعتی بارز با روند کنونی چه تفاوت هایی داشت؟

 • تعریف مسأله پژوهشی

گروه صنعتی بارز که در سال ۱۳۶۳ تاسیس و از سال ۱۳۷۲ تولید خود را در زمینه تایر خودرو آغاز نموده است با بهره گیری از استانداردهای بین المللی همواره به دنبال طی کردن مسیر تعالی در صنعت و یافتن جایگاهی ممتاز میان رقبا بوده است. گروه موفق به اخذ گواهینامه های تطابق سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۲ و نیز ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۳۷۶، و گواهینامه تطابق سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۷۰۰۱ در سال ۱۳۷۸ گردید. اما سوالی که همیشه پس از پیاده سازی هر سیستمی وجود دارد اینکه آیا مزایای واقعی پیاده سازی سیستم، افزون بر هزینه هایش هست یا خیر؟ به نظر می رسد پس از گذشت حدود ۱۲ سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو ۹۰۰۰ و حدود ۱۰ سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو ۱۴۷۰۰زمان مناسبی برای پاسخ دادن به این پرسش باشد از آنرو که سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰به بلوغ خود در این گروه رسیده و از شرایط مناسبی برای مورد قضاوت واقع شدن، برخوردار است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

تاکنون توجه بسیاری به نیاز ضروری بنگاه ها به بهبود کیفیت و استانداردهای مدیریت آن صورت گرفته است بطوریکه امروزه عدم موفقیت در کسب آنها می تواند باعث خارج شدن بنگاه از گردونه رقابت شود. اما مسأله مهمی که کمتر به آن پرداخته شده ارتباط واقعی (نه خوش بینانه و نه بد بینانه) بین اجرای این استانداردها و تاثیرات آن بر عملکرد بنگاه است.

مزایای ادعا شده حاصل از پیاده سازی ایزوها، تنها منافع ادراک شده ای هستند که نه قابل  سنجش اند و نه قابل بازبینی تجربی (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید[۷]؛ ۲۰۰۶؛ ۹۳-۷۲). در واقع بسیاری از بررسی ها فقط توانسته اند ادراک پاسخگویان را از تاثیرات پیاده سازی ایزوها        نشان دهند و نه تاثیرات واقعی کسب شده از آن را. شاید یک توجیه برای وجود تناقضات بسیار در یافته های تحقیقات انجام شده همین اختلاف دیدگاه پاسخگویان باشد. این تحقیق با تکیه بر داده های حاصل از ده سال عملکرد گروه صنعتی بارز به دنبال یافتن این ارتباط (در صورت وجود) و چگونگی آن می باشد.

 • اهداف تحقیق
 1. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰تاثیری بر بهبود عملکرد در گروه صنعتی بارز داشته است.
  • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰تاثیری بر بهبود عملکرد عملیاتی در گروه صنعتی بارز داشته است.
  • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰تاثیری بر بهبود عملکرد کسب و کار در گروه صنعتی بارز داشته است.
 • فرضیه های تحقیق
 1. رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰و بهبود عملکرد گروه صنعتی بارز وجود دارد.
  • رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰و بهبود عملکرد عملیاتی گروه صنعتی بارز وجود دارد.
  • رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های ۹۰۰۰ و ۱۴۷۰۰و بهبود عملکرد کسب و کار گروه صنعتی بارز وجود دارد.
 • تعریف واژه های عملیاتی

ایزو: استانداردهای سیستم مدیریت در زمینه های کیفیت، محیط زیست، ایمنی و غیره که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی تدوین می شوند.

ایزو ۹۰۰۰: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو سری های ۹۰۰۰ مجموعه ای از استانداردهای سیستم کیفیت است که رویه های کیفی صحیح، بدون تحت قیمومیت درآوردن چگونگی دستیابی شرکت به آنها را تجویز می کند (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ ۲۰۰۳؛ ۳۶-۹۵۳).

ایزو ۱۴۷۰۰: استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو سری های ۱۴۷۰۰اجزاء مقدماتی یک سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) اثربخش را شرح می دهد (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید؛ ۲۰۰۶؛ ۹۳-۷۲).

عملکرد عملیاتی: عملکرد بنگاه با تمرکز بیشتر بر جنبه های داخلی شامل کاهش هزینه، بهره وری افزایش یافته، کیفیت بهبود یافته، رضایت مندی افزایش یافته مشتری، رویه های بهبود یافته داخلی، روحیه بهبود یافته کارکنان (می فنگ، مایل ترزیوفسکی، دنی سمسون[۸]؛ ۲۰۰۸؛ ۳۷-۲۲).

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***