پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر مهدی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش…………………… ۱
مقدمه…………………… ۲
۱-۱-بیان مسأله…………………… ۴
۱-۲-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………… ۱۱
۱-۳-اهداف پژوهش……………………… ۱۴
۱-۳-۱-اهداف کلی……………………. ۱۴
۱-۳-۲- اهداف جزئی……………………. ۱۵
۱-۴-سؤالات پژوهش……………………… ۱۶
۱-۴-۱- سؤالات کلی……………………. ۱۶
۱-۴-۲- سؤالات جزئی……………………. ۱۶
۱-۵-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………….. ۱۷
۱-۵-۱-تعاریف مفهومی……………………. ۱۷
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی……………………. ۱۹
فصل دوم: پیشینه پژوهش……………………… ۲۱
۲-۱- مبانی نظری……………………. ۲۲
۲-۱-۱- برنامه درسی……………………. ۲۲
۲-۱-۱-۱- تعاریف برنامه درسی……………………. ۲۲
۲-۱-۱-۲- سطوح یا انواع برنامه درسی……………………. ۲۷
۲-۱-۲- محیط حمایتی دانشکده………………….. ۳۱
۲-۱-۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر………………….. ۳۵
۲-۲-پیشینه پژوهش……………………… ۴۱
۲-۳- نتیجه گیری کلی……………………. ۵۲
فصل سوم: روش شناسی…………………….. ۵۴
مقدمه…………………… ۵۵
۳-۱- روش پژوهش……………………… ۵۵
۳-۲- جامعه آماری……………………. ۵۶
۳-۳ – روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………… ۵۶
۳-۴- ابزار پژوهش……………………… ۵۶
۳-۵- روایی و پایایی……………………. ۵۷
۳– ۶– روش های جمع آوری اطلاعات……………………. ۶۰
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. ۶۱
سؤالات جزئی……………………. ۶۲
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش………………………. ۶۳
مقدمه…………………… ۶۴
۴-۱-بررسی سئوالات پژوهش……………………… ۶۵
۴-۱-۱- سئوالات کلی……………………. ۶۵
۱-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟………… ۶۵
۲-کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟………… ۶۶
۳- مهارت­های سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟………………. ۶۷
۴-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟…………………… ۶۸
۵- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیش بینی کننده معنادار مهارت های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد؟……. ۶۹
۶- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده پیش بینی کننده معنادار مهارت های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد؟……. ۷۱
۷- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان پیش بینی کننده معنادار مهارت های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می باشند؟…………. ۷۲
۴-۱-۲- سئوالات جزئی……………………. ۷۴
سؤال ۱: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟……….۷۴
سؤال ۲: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟……….. ۷۵
سؤال ۳: آیا تفاوت معناداری بین مهارت های سطح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز وجود دارد؟…….. ۷۶
سؤال ۴: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟…. ۷۸
سؤال ۵: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟………۸۱
سؤال ۶: آیا تفاوت معناداری بین مهارت های سطح برتر تفکر دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه شیراز وجود دارد؟……….۸۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری……………………. ۸۶
مقدمه…………………… ۸۷
۵-۱- بحث و نتیجه ­گیری……………………. ۸۷
۵-۱-۱- تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان……………………. ۸۷
۵-۱-۲- تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان……………………. ۸۹
۵-۱-۳- تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان……………………. ۹۰
۵-۱-۴- بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان…… ۹۱
۵-۱-۵- بررسی معناداری میزان توانایی کیفیت برنامه درسی درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان….. ۹۲
۵-۱-۶- بررسی میزان توانایی کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان……. ۹۶
۵-۱-۷- بررسی قدرت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده، به صورت همزمان در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان……………………. ۹۷
۵-۱-۸- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجراشده…………………..۹۸
۵-۱-۹- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد، از کیفیت محیط حمایتی دانشکده…………………..۹۹
۵-۱-۱۰- بررسی معناداری تفاوت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد………………….. ۱۰۱
۵-۱-۱۱- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان رشته های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده……….۱۰۲
۵-۱-۱۲- بررسی معناداری تفاوت ادراک دانشجویان رشته های مختلف از محیط حمایتی دانشکده ­ها………………….. ۱۰۳
۵-۱-۱۳- بررسی معناداری تفاوت بین مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته های مختلف………………….. ۱۰۴
نتیجه گیری کلی……………………. ۱۰۷
۵-۲- محدودیت ها………………….. ۱۰۹
۵-۲-۱- محدودیت­های اجرایی……………………. ۱۰۹
۵-۲-۲- محدودیت­های پژوهشی……………………. ۱۰۹
۵-۳- پیشنهادها………………….. ۱۱۰
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی……………………. ۱۱۰
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی……………………. ۱۱۰
فهرست منابع……………………. ۱۱۲
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده با مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بود. با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای، تعداد ۳۶۷ نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته کیفیت برنامه درسی اجرا شده، زیر مقیاس محیط دانشکده از پرسشنامه تجارب دانشجویان دانشکده (پیس و کوه، ۲۰۰۲) و مقیاس محقق ساخته مهارت­های سطوح برتر تفکر بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده­ها با بهره گرفتن از روش­های آماری ضریب رگرسیون چند متغیره، آزمون مقدار تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ۱- کیفیت برنامه درسی اجرا شده از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین­تر می­باشد. ۲- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین­تر می­باشد. ۳- برخی مهارت­های سطوح برتر تفکر پایین­تر از سطح کفایت قابل قبول و برخی در حد کفایت قابل قبول می­باشند. ۴- رابطه معناداری بین کیفیت انواع برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان وجود دارد. ۵- کیفیت برنامه درسی عمومی، تخصصی و عملی پیش­بینی کننده معنادار مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان می­باشد. ۶- کیفیت محیط حمایتی دانشکده پیش بینی کننده معنادار مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان می­باشد. ۷- در رابطه همزمان کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی از قدرت بالاتری برای پیش­بینی مهارت های سطوح برتر تفکر برخوردار می­باشد.
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه:
   آموزش فرایندی است دائمی، پویا و مستمر که به افزایش دانش و آگاهی افراد منجر می­شود. مورخان از دانشگاه­ها به عنوان دستاورد بزرگ روشنفکری قرون وسطی یاد می­کنند که ماهیت و اداره سازمانی آنها در اسکندریه باستان و فرهنگ اسلامی ریشه دارد (آراسته، ۱۳۸۴). عبارت “آموزش عالی” در جوامع انسانی با انباشتگی علم، پژوهش و فرهنگ همراه است. آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا به عبارت دیگر راس هرم آموزش در هر کشور است. در کشور ما به تحصیل در دوره­هایی که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه صورت می­گیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر می­شود “آموزش عالی” اطلاق می­شود (مدهوشی و نیازی، ۱۳۸۹). با گسترش جهانی شدن و یکپارچگی بیش از پیش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالی و سرمایه گذاری بر روی آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است (ابراهیمی و فرجادی، ۱۳۸۸).
با توجه به تاکیدات و نقش مهم آموزش عالی در توسعه کشورها، چالش عمده این است که در اقتصاد جهانی در انتظار تربیت افرادی باشیم که مهارت های فنی و عمومی مطلوب، قدرت انعطاف پذیری، سازواری با تغییرات و توانایی کار در طیف وسیعی از مشاغل را داشته باشند. به همین دلیل، دانشگاه ها نباید تنها به آموزش دانش و موضوعات درسی محدود شوند، بلکه به منظور پاسخگویی هر چه بیشتر، باید به دانشجویان ابزار کسب راهبردهای لازم برای سازواری با تغییرات را اعطا نموده و از این طریق، انگیزش و توانایی لازم برای یادگیری مادام العمر را در آنها ایجاد نمایند (هاردی، ۲۰۰۵).
بسیاری از مدرسان اعتقاد دارند که دانش تخصصی و مهارت­های فکری برای متخصصان و شهروندان آینده به آن اندازه که توانایی یادگیری و ساختن اطلاعات جدید، اهمیت ندارد (فیشر، بول و پریبش، ۲۰۱۱). یکی از مهمترین این مهارت­های فکری، مهارت­های سطوح برتر تفکر می­باشد. رشد و توسعه این مهارت­های سطح برتر، توسط پاره­ای از محققان (بِن چِیم، ران و زُلِر، ۲۰۰۰؛ زُلِر، ۱۹۹۳، ۱۹۹۹)، به عنوان عاملی برجسته شناخته شده که صرفنظر از نقش آینده دانشجویان، موجبات تحول و تغییر دانش و مهارت آنان و حرکت آنان در جهت اقدام مسئولانه را فراهم می­نماید (زُلِر، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱). بدون تردید، برنامه های درسی و میزان کیفیت و اثربخشی آنها در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در توفیق یا شکست این مؤسسات و روند رشد و پیشرفت مهارت­های مختلف دانشجویان آنها، نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده ای ایفا می کند. برنامه های درسی، آینه تمام نمای میزان پیشرفت، و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاه­ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند. برنامه­های درسی می­تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر مهارت­های تفکر دانشجویان باشد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد و توسعه مهارت­های تفکر دانشجویان، کیفیت محیط دانشگاهی است (کزار و کینزی، ۲۰۰۶؛ پاسکارلا و ترنزینی، ۲۰۰۶). محیط دانشکده عاملی است که بر رشد کیفیت علمی، پژوهشی، فکری، توانایی زیبا شناسی، کلامی و خلاقیت دانشجویان، تاثیر دارد. محیط حمایتی دانشکده می­تواند به رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و بهسازی شایستگی ها و توانایی های حرفه ای و شغلی کمک نماید و با توسعه جنبه ­های مختلف یادگیری دانشجویان، منجر به توسعه و بهبودی فردی آنان می­گردد. (ملد و هانتز، ۱۹۹۸).
۱-۱- بیان مسئله
دانشجویان امروز با دانشجویان دهه­های گذشته بسیار متفاوت­اند، چرا که امروزه دانشجویان به دنبال تفکر عمیق­تر درباره مسائل و دخالت در تصمیم گیری­ها می باشند، آنان خواهان مشارکت در ابعاد گوناگون جامعه هستند (کی زا، ۲۰۰۷). یکی از راه­های مشارکت دانشجویان، توسعه آنان در ساختن اطلاعات جدید می­باشد که از طریق مجهز نمودن آنان به مهارت تفکر امکان پذیر می­باشد. تفکر هنگامی رشد می­کند که درباره موضوعی فکر کنیم، دانش نیز از طریق تفکر معنی­دار می­شود. تفکر کلید دانش است. دانش به واسطه تفکر کشف می­شود، تحلیل می­شود، نظام­مند می­شود، دگرگون می­شود، ارزیابی می­شود و از همه مهمتر، کسب می­شود (پال، ۱۹۹۳).
تفکر عبارت است از فعالیت­های جهت دار ذهن، برای حل مسئله یا به عبارت دیگر اندیشیدن و تفکر به آن نوع فعالیت یا رفتار ذهنی گفته می­شود که به حل مساله­ای متوجه باشد (صادقی مال­امیری و رئیسی، ۱۳۸۹). مهارت­های فکری، ظرفیت­های ذهنی هستند که به منظور بررسی جهان، حل مسائل و قضاوت کردن مورد استفاده قرار می­دهیم (فیشر ، ۲۰۰۷). مهارت­های تفکر به دو دسته تقسیم می­شوند: مهارت های سطح پایین تفکر و مهارت­های سطوح برتر تفکر . مهارت­های تفکر سطح بالا بر پایه مهارت­های سطح پایین تفکر مانند تمایز، تجزیه و کاربرد ساده و راه­کارهای شناختی و مرتبط با دانش پایه محتوایی بنا شده­اند (کلارک، ۱۹۹۰).
لویس و اسمیت(۱۹۹۳) معتقدند که، مهارت­های سطوح برتر تفکر چنین تعریف شده است” زمانی رخ می­دهد که شخص اطلاعات جدیدی را گرفته، و این اطلاعات در حافظه او ذخیره می­شود، سپس بازآرایی شده و توسعه می­یابد تا دستیابی به یک هدف یا یافتن پاسخ­های احتمالی در موقعیت­های بغرنج و پیچیده، محقق شود “. به علاوه، کِرافورد و برون (۲۰۰۲) سه نوع مهارت­های سطوح برتر تفکر را ارائه نموده اند :”تفکر محتوایی، تفکر انتقادی و تفکر خلاق“. بلوم به منظور طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه شناختی، سلسله مراتبی را مشخص کرده است (بون و همکاران، ۲۰۰۵) . سطوح طبقه بندی بلوم شامل دانش یعنی توانایی یادآوری اطلاعات، فهم یعنی درک معنای موضوعات، کاربرد یعنی توانایی به کارگیری اطلاعات به شیوه­های جدید، تجزیه و تحلیل یعنی توانایی شکستن و تجزیه اطلاعات به اجزاء، ترکیب یعنی توانایی گرد آوردن قسمت­های مختلف اطلاعات با هم و ارزیابی یعنی توانایی قضاوت یا ارزیابی اطلاعات (بون و همکاران، ۲۰۰۵؛ فیشر، ۲۰۰۷ ؛ پسیگ، ۲۰۰۷ ؛ زُهار، ۲۰۰۴). مهارت­های سطوح برتر تفکر به بالاترین سطوح طبقه بندی بلوم تعلق دارند که بلوم (۱۹۵۶) آنها را به عنوان شیوه­ای عمومی از تفکر و حل مسائل توصیف می­کند که در حیطه­های موضوعی مختلف قابل استفاده می باشند (بون، بون و گارتین ، ۲۰۰۵ ).
با بهره گرفتن از طبقه بندی بلوم، می­توان مهارت­های سطوح برتر تفکر را به عنوان کار کردن در سطوح کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی شناسایی می نمایند (برادشا، بیشاپ، گِنز، میلر و راگِرز ، ۲۰۰۲). سازمان دهنده­های ترسیمی ابزارهای تدریسی هستند که می­توانند به دانشجویان نحوه استفاده از مهارت­های سطوح برتر تفکر را نشان دهند (هیرل، ۲۰۰۰؛ گالاوان و کوتلر، ۲۰۰۷؛ مکینتون ، ۲۰۰۶؛ اِستال و مایر، ۲۰۰۷). نقشه ­های فکری مجموعه خاصی از سازمان دهنده­های ترسیمی تدوین شده توسط دیوید هیرل هستند که مهارت­های تفکر دانشجویان را توسعه می­دهند (مک لاگلین، ۲۰۰۹).
بر مبنای الگوی کوهن(۱۹۷۱)، آموزش سطوح برتر تفکر مشتمل بر چهار مؤلفه می­باشد که شامل موارد زیر می باشد: ۱- بعد انتقادی: لوی (۱۹۹۷) معتقد است که تفکر انتقادی یک راهبرد شناختی فعال و سیستمی، برای بررسی، ارزیابی و فهم وقایع، حل مسائل و تصمیم­گیری بر پایه دلایل و شواهد معتبر می­باشد. کوهن در سال ۱۹۸۹ بیان می کند که بعد انتقادی درک و فهم معانی خاص توسط اشخاص است. ۲- بعد خلاقیت: عبارت است از: توسعه، بهسازی و ایجاد ابتکار، تفکرات، عقاید، تصاویر و ذهنیت سازنده. کوهن معتقد است که خلاقیت ایجاد و خلق محصولات یا نظریات جدید و بدیع است (۱۹۸۹). عموماً بر این باورند که خلاقیت محدود به طبقه خاصی از افراد با استعداد و به­ویژه افراد تیز هوش می­باشد. با این دیدگاه تنها تعداد کمی از افراد توانایی تفکر خلاق، و … را دارند. بنا بر این خلاقیت در فعالیت­های شناختی روزمره عموم مردم جایگاه اندکی دارد. ۳- بعد حل مسئله: حل مسئله مانند زیبایی سیرت و یک هنر خوب می­باشد. زمانی که با آن برخورد می­کنیم، آن را می­شناسیم، اما نمی­توانیم آنرا تعریف و یا مشخص کنیم. به نظر می­رسد که تعریف بیان مسئله به عنوان توانایی تمرکز بر بیان وقایع، مقایسه وضع موجود و مطلوب (هدف) و پیدا کردن راه­هایی برای از بین بردن فاصله بین آنها می­باشد (هانت، ۱۹۹۴). کوهن حل مسأله را حل و رفع مسأله یا دشواری شناخته شده می داند (۱۹۸۹). ۴- بعد تصمیم­گیری: چهارمین مؤلفه تفکر سطح برتر، تصمیم­گیری می­باشد. از منظر کوهن تصمیم گیری انتخاب بهترین راه حل می باشد (۱۹۸۹). کلمات کلیدی و عباراتی که ترومن (۱۹۴۵) ضرورتاً برای تعریف فرایند تصمیم­گیری مورد استفاده قرار داد، عبارت بودند از: تفکر محتاطانه، سنجش موقعیت، و دلالت­ها و مفاهیم.
در تأکیدات و بیانات متخصصین و محققین مختلف برنامه درسی دانشگاه­ها و دانشکده­ها از مهمترین عوامل و عناصر ایجاد مهارت­های تفکر در دانشجویان می­باشد. برنامه درسی یکی از مهمترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های کلی آموزش عالی می­باشد، از این رو برنامه­های درسی در نظام آموزش عالی از جایگاه و اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. براون (۲۰۰۶) معتقد است که برنامه درسی تمام تجربیات فراگیران که منجر به بهسازی مهارت و راهبرد تفکر خلاقانه و منتقدانه، حل مسائل، همکاری با دیگران، خوب تعامل کردن، موثرتر نوشتن، یادگیری تحلیلی و رشد توانایی پژوهش برای حل مسائل می­شود را در بر می­گیرد. برنامه درسی، تمام تجربیات دانش­ آموزان از مدرسه شامل بهبود مهارت­ها و راهبردهای تفکر انتقادی و خلاق، حل مشکلات، کار گروهی با دیگران، برقراری ارتباط خوب، نوشتن موثرتر، خواندن تحلیلی­تر و انجام پژوهش­ها برای حل مشکل را در بر می­گیرد (براون، ۲۰۰۰). بخش آموزش اینداینا (۲۰۱۰) برنامه درسی را تعامل طراحی شده فراگیران با محتوای آموزشی مواد منابع و فرایند ارزشیابی برای حصول اهداف آموزشی، می­داند. یکی از انواع برنامه درسی، برنامه درسی اجرا شده است که در این پژوهش به آن می پردازیم. اجرا کردن در لغت به معنای روان گردانیدن، به کار انداختن، به کار بستن و به جریان انداختن است (فرهنگ معین، ج۱، ص۱۴۸). از لحاظ اصطلاحی برنامه درسی اجرا شده به آن برنامه ای گفته می شود که در فعالیت های واقعی و آزمون ها اتفاق می افتد (ملکی، ۱۳۸۸). منظور از برنامه درسی اجرا شده، مجموعه اقدامات و فعالیت های یاددهی-یادگیری است که بر اساس برنامه درسی مورد نظر و آنچه که اساتید از آن برداشت کرده اند در محیط واقعی دانشگاه و کلاس های درس به اجرا در می آیند (سیلور، ۱۳۷۸).
از سوی دیگر اثر بخشی سیاست­های آموزشی، برنامه­های درسی تدوین شده و مهارت­های تفکر ارتباط زیادی با محیط دانشجویان دارد. محیط دانشکده همراه با فرصت­هایی که برای مشارکت دانشجو فراهم می­شود و میزان مشارکت دانشجو، میزان زمان و انرژی را که دانشجویان به فرصت­ها و فعالیت­های مختلف در دانشکده اختصاص می­دهند را تحت تأثیر قرار می­دهد. این موارد (محیط دانشکده، فرصت­های مشارکت دانشجو و میزان مشارکت دانشجو) ادراک دانشجویان از محیط دانشکده خود و در نهایت آنچه که دانشجویان به عنوان دستاوردهای خود از حضور در دانشکده ادراک می­کنند را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.
کیفیت محیط دانشگاه به عنوان عاملی که بر رشد کیفیت علمی، پژوهشی، فکری، توانایی زیبایی شناسی، کلامی و خلاق، همچنین بر رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و بهسازی شایستگی­ها و توانایی­های حرفه­ای و شغلی دانشجویان توجه دارد مطرح می­گردد (ملد و هانتز، ۱۹۹۸). محققان فکر می­کنند که به منظور توسعه مهارت­های تفکر سطح بالاتر دانشجویان در یک محیط یادگیری غنی اطلاعاتی، دانشجویان باید دانش واقعی، مفهومی و رویه­ای را درک کنند، دانش خود را بکار بگیرند تا با کار کردن، یاد بگیرند و سپس به فرایندی که منجر به ارائه راه حل می­شود فکر کنند (برنسفورد، برون و کوکینگ ، ۲۰۰۰ ؛ آندرسون، کراسول، ایراسیان، کروک شانک، مایر، راس و ویتراک؛ ۲۰۰۱) .
بر این اساس موارد فوق به نظر می­رسد که برای رشد و توسعه مهارت­های سطوح برتر تفکر بررسی نقش دو عامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می­باشد: ۱) وجود یک برنامه درسی اجرا شده اثربخش ۲) محیط دانشکده حمایتی که بتواند شرایط مساعد برای تفکر را ایجاد نماید.
این دو عامل، از جمله عواملی هستند که در ارتباط مستقیم با پیشرفت های تحصیلی دانشجویان و همچنین، رشد مهارت های سطوح برتر تفکر آنان هستند. برنامه درسی اجرا شده، به واسطه تاثیر مستقیم بر روند آموزش و تفکر دانشجویان در مراحل تحصیل، می تواند نقش تاثیرگذاری بر روند ارتقای توانایی های ذهنی و مهارتی دانشجویان داشته باشد. در واقع، در روند برنامه درسی است که آموزش گام به گام شیوه های تفکر در فرد شکل می گیرد. لذا برنامه های درسی اجرا شده متفاوت می تواند تاثیرات متفاوتی را در دانشجویان منجر شود.
محیط حمایتی دانشکده نیز می تواند به صورت موازی و یا مکمل برنامه درسی اجرا شده، در ایجاد رغبت دانشجو به امر یادگیری و همچنین، ایجاد محیطی آماده و مناسب به منظور رشد و ارتقای توانایی ها و مهارت های تفکر دانشجویان نقش بسزایی را ایفا کند.
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می­باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***