پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی آموزشی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دانشگاه مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان :

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل ۱:طرح تحقیق  ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مساله. ۳

۱-۳-اهداف پژوهش….. ۹

۱-۴-سوالات پژوهش….. ۹

۱-۵-تعریف واژه هاو اصطلاحات… ۹

فصل ۲:ادبیات پژوهش   ۱۳

۲-۱-مقدمه. ۱۴

۲-۲-آموزش…. ۱۵

۲-۳-سهم آموزش در رشد اقتصادی… ۱۷

۲-۴-رسالت های آموزش در ایران.. ۱۹

۲-۵-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. ۲۰

۲-۶-پیشینه آموزش همراه با تولید.. ۲۲

۲-۷-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی… ۲۳

۲-۸-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. ۲۴

۲-۹-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی… ۲۶

۲-۱۰-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. ۲۶

۲-۱۱-تنگناها و موانع ساختاری بازار. ۲۸

۲-۱۲-معرفی آموزش فنی وحرفه ای… ۳۰

۲-۱۳-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. ۳۳

۲-۱۴-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. ۳۴

۲-۱۵-بازار کار و کارآفرینی… ۳۵

۲-۱۶-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی… ۳۶

۲-۱۷-آموزشهای مهارتی… ۳۷

۲-۱۸-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی… ۳۹

۲-۱۹-آموزش ،مهارت و اشتغال.. ۴۰

۲-۲۰-آموزشهای مهارتی محصولمحور. ۴۲

۲-۲۱-تشریح مدل آموزش محصول محور. ۴۳

۲-۲۲-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای… ۵۱

۲-۲۳-امکان سنجی… ۵۴

۲-۲۴-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. ۵۶

۲-۲۵-معرفی ابزا رکار. ۵۷

۲-۲۶-عواملSWOT.. 58

۲-۲۷-پژوهشهای داخلی… ۶۲

۲-۲۸-پژوهشهای خارجی… ۶۵

۲-۲۹-چارچوب نظری… ۶۷

فصل ۳:روش شناسی  ۷۴

۳-۱-مقدمه. ۷۵

۳-۲-روش شناسی… ۷۶

۳-۳-روش تحقیق… ۷۷

۳-۴-جامعه آماری… ۷۹

۳-۵-نمونه آماری… ۷۹

۳-۶-روشهای جمع آوری اطلاعات… ۸۰

۳-۷-ابزار گردآوری اطلاعات… ۸۱

۳-۸-روایی و پایایی تحقیق… ۸۳

۳-۹-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات… ۸۵

فصل ۴:تحلیل داده ها ۸۷

۴-۱-مقدمه. ۸۸

۴-۲-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… ۸۸

۴-۳-توزیع پاسخگویان بر حسب سن… ۸۹

۴-۴-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت… ۹۰

۴-۵-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار. ۹۰

۴-۶-تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۹۲

۴-۷- بررسی فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۸- بررسی تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۹- بررسی قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۱۰- بررسی ضعف ها ………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

 

فصل ۵:نتیجه گیری و پیشنهادات  ۱۲۳

۵-۱-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق… ۱۲۴

۵-۲-یافته ها ۱۳۱

۵-۳-بحث و نتیجه گیری… ۱۳۶

۵-۴-پیشنهادات تحقیق… ۱۳۸

۵-۵-محدودیتهای پژوهش….. ۱۴۷

۵-۶-ضمائم و پیوستها ۱۴۸

۵-۷-منابع و مواخذ.. ۱۶۶

 

فهرست اشکال

شکل (۲-۱)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. ۷۰

شکل (۲-۲) نمایی از محیط درون و بیرون.. ۷۳

 

فهرست جداول

جدول (۳-۱) تناظرسوالات تحقیق و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه  ۸۲

جدول (۳-۲) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… ۸۴

جدول (۴-۱) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت… ۸۸

جدول (۴-۲) توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی… ۸۹

جدول (۴-۳) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت… ۹۰

جدول (۴-۴) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار. ۹۱

جدول)۴-۵(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها ۹۳

جدول(۴-۶(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها ۹۶

جدول)۴-۷)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها ۹۷

جدول (۴-۸) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها ۹۸

جدول (۴-۹) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها ۹۹

جدول)۴-۱۰)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۰۱

جدول)۴-۱۱(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۲

جدول)۴-۱۲(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۳

جدول)۴-۱۳(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۴

جدول)۴-۱۴(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۵

جدول (۴-۱۵) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها ۱۰۶

جدول (۴-۱۶) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۰۸

جدول)۴-۱۷(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها ۱۱۰

جدول)۴-۱۸(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها ۱۱۱

جدول)۴-۱۹(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها ۱۱۲

جدول)۴-۲۰(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها ۱۱۳

جدول (۴-۲۱) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت ها ۱۱۴

جدول)۴-۲۲(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های ضعف ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۱۶

جدول)۴-۲۳(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۸

جدول)۴-۲۴(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۹

جدول)۴-۲۵(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۹

جدول (۴-۲۶) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذیل ضعف ها ۱۲۱

جدول (۵-۱) نحوه امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها ۱۳۰

چکیده

هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام شد . تحقیق حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد ۶۳۵ نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۲۳۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و  پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت  استفاده گردیده است  . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به منظور رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی  شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر ضعف ، ضعف اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و ضعف ها در بخش تولید و فروش وجود دارد. در مجموع با توجه به امر آموزش و بازاریابی مناسبی که صورت می گیرد با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند  تولید و فروش وجود دارد ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی وجود دارد. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح  پیش بینی می شود : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه شود و همچنین با توجه به ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.

۱-۱- مقدمه

آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی است که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، ۱۳۹۲ ).

نقش آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روشهای آموزشی نوین در این زمینه است ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، ۱۳۹۲) .

امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می کند. در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق است چرا که به طور مداوم فناوری های مختلفی ظهور می کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می یابد . از سوی دیگر ، برخی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می شود و لزوم یادگیری مهارتهای متعدد را سبب می شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوریهای نوین ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که تربیت تکنسینها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،۱۳۹۲ ).

تعداد صفحه : ۱۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***