پایان نامه ارشد رشته صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در …

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 

دانشکده صنایع

پایان­نامه / سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”

(مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره­وری)

 

عنوان :

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی

(با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

                                                                                                      

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۴
°      1-1) مقدمه ۵
°      1-2) بیان مسأله ۵
°      1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
°      1-4) متدولوژی انجام کار ۷
°      1-5) سوالات تحقیق ۹
°      1-6) نمونه و جامعه آماری تحقیق ۹
°      1-7) سوابق تحقیق ۱۰
°      1-8) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق ۱۲
°      1-9) جمع بندی فصل ۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۴
°      2-1) مقدمه ۱۵
°      2-2) ارزیابی عملکرد ۱۵
°                2-2-1) مفهوم ارزیابی عملکرد و تعاریف آن ۱۶
°                2-2-2) تاریخچه ارزیابی ۱۶
°                2-2-3) کاربرد روش های نوین ارزیابی عملکرد HSE در صنایع مختلف ۱۷
°      2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۹
°                2-3-1) کلیات ۱۹
°                2-3-2) تعاریف ۲۰
°                2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست ۲۲
عنوان مطالب شماره صفحه
°                2-3-4) تکنیک ها، ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت HSE ۴۲
°                2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه های عمرانی ۵۵
°                2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه های عمرانی ۷۲
°      2-4) ویژگی خبرگان HSE ۸۶
°      2-5) جمع بندی فصل ۸۶
فصل سوم : روش تحقیق ۸۸
۳-۱) مقدمه ۸۹
۳-۲) روش تحقیق ۸۹
۳-۳) نمونه و جامعه آماری ۹۰
۳-۴) روش جمع آوری داده ها ۹۱
۳-۵) ارائه مدل ۹۳
°                3-5-1) تعیین شاخص ها و وزن دهی آنها ۹۳
°                3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها ۹۹
°                3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۱۰۱
۳-۶) جمع بندی فصل ۱۰۳
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق ۱۰۴
۴-۱) مقدمه ۱۰۵
۴-۲) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۱۰۵
°                4-2-1) آشنایی با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۱۰۵
°                4-2-1) ارزیابی پیمانکاران ۱۰۶
۴-۳) جمع بندی فصل ۱۱۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۱۳
°      5-1) مقدمه ۱۱۴
°      5-2) تحلیل نتایج ۱۱۵
عنوان مطالب شماره صفحه
°      5-3) ارائه پیشنهادات ۱۱۶
°                5-3-1) راهکارهای اجرایی ۱۱۶
°                5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۱۷
°      5-4) جمع بندی فصل ۱۱۹
پیوست ها ۱۲۰
°      پیوست ۱- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص ۱۲۱
°      پیوست ۲- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی ۱۲۲
°      پیوست ۳- چک لیست ارزیابی عملکرد ۱۲۳

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

                                                                                                      

مراجع ۱۳۶
فهرست منابع فارسی ۱۳۷
فهرست منابع لاتین ۱۳۹
سایت های اطلاع رسانی ۱۴۰
چکیده انگلیسی ۱۴۱
   

 

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

۲-۱٫ عوامل شکست و یا عوامل بروز حادثه ۴۸
۲-۲٫ تعیین زاویه مناسب برای انواع حالات خاک ۵۸
۲-۳٫ اقدامات ایمنی در ورود به فضاهای بسته ۷۲
۳-۱ – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه ۹۱
۳-۲- گروه بندی شاخص ها، پس از طبقه بندی آنها ۹۳
۳-۳- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با سیستم مدیریت  HSE ۹۷
۳-۴- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با ایمنی ۹۷
۳-۵- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های بهداشتی ۹۸
۳-۶- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های زیست محیطی ۹۸
۳-۷- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با منظر شهری ۹۹
۳-۸ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی ۹۹
۳-۹ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE ۱۰۰
۳-۱۰ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی ۱۰۰
۳-۱۱ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی ۱۰۱
۳-۱۲ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی ۱۰۱
۳-۱۳ – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری ۱۰۱
۴-۱- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با سیستم مدیریت  HSE با درنظر گرفتن اوزان ۱۰۷
۴-۲- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان ۱۰۸
۴-۳- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان ۱۰۸

 

 

 

 

  فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

۴-۴- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان ۱۰۹
۴-۵- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات منظر شهری  درنظر گرفتن اوزان ۱۰۹
۴-۶- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه های اصلی که مورد ارزیابی ۱۱۰
۴-۷- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی ۱۱۰
۴-۸- رتبه بندی پروژه ها بر اساس ارزیابی انجام شده ۱۱۱
۴-۹ آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه ۱۱۱
 
   

 

 

   فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

۲-۱- مدل اجرایی HSE-MS ۲۰
۲-۲- گام های ضروری مدیریت خطرات ۲۹
۲-۳٫ نحوه شیب دارسازی ۵۸
۲-۴ . جعبه های ترانشه ۵۹
۲-۵ . پله بندی ۶۰
۲-۶- تهویه تونل و محیط های سربسته ۷۰
۲-۷٫  نحوه مهار تأسیسات برقی ۷۱
۲-۸٫ نمونه ای از آلودگی زیست محیطی در پروژه های شهری ۷۴
۳-۱ – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه  HSE ۱۰۲

 

چکیده:

دستیابی به معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه بندی نمود.

این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را جزء اولویت های کاری خود در پروژه ها برمی شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می توانند در کاهش هزینه های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت های برون سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.

این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه HSE قرار می گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه ای، ویژگی های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی شهری شناسایی می گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت شان وزن اختصاص می یابد. شاخص های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با بهره گرفتن از پرسشنامه هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

مقدمه:

دستیابی به معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم سازمان می گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی گردد، سازمان موظف است کنترل های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت های پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه می تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، همه ساله حوادث جانی، مالی و زیست محیطی فراوان برای این کشورها به ارمغان می آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب های آتی ایشان باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند.  (بشیری نسب, ۱۳۸۷)

هر چند که در حال حاضر اطلاعات عمومی زیادی در زمینه اندازه گیری عملکرد وجود دارد ولی این دانش در زمینه عملکرد اختصاصی سیستم های ایمنی هنوز اندک می باشد. به عنوان مثال امروزه مدیران می توانند به راحتی با بکارگیری الگوهای مختلف به ارزیابی عملکرد عمومی سازمان های خود با بهره گرفتن از شاخص های مثبت بپردازند ولی در زمینه اندازه گیری عملکرد ایمنی، هنوز هم در اغلب سازمان های داخلی تنها بر روی شاخص های واکنشی و منفی نگر نظیر شاخص فراوانی حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ های شغلی و مواردمشابه تاکید می شود.

استفاده از شاخص های واکنشی برای ارزیابی ایمنی سازمان ها با وجود مزایای خود، می توانند بسیار هزینه بر و گران باشند. در دنیای امروز تبدیل شدن خطرات به حوادث که زمینه را برای اندازه گیری شاخص های واکنشی عملکرد سیستم ایمنی سازمان مهیا می کند، می تواند به قیمت مرگ انسان ها، خسارات شدید اقتصادی، آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی و خدشه دار شدن اعتبار تجاری سازمان تمام شود.  (محمدفام وهمکاران،  1389)

در راستای مطالب یاد شده در این تحقیق به منظور شناسایی بهترین ترکیب شرکت های پیمانکاری در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صدد شناسایی شاخص های مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان برآمدیم. مطالعات انجام شده مختلف نشان می دهد که رفتارهای ناایمن عامل اصلی بروز حوادث ناشی از کار می باشد، بطوریکه در مطالعات مختلف نسبت مستقیم بین نرخ بروز رفتارهای ناایمن با بروز حوادث مورد تاکید قرار گرفته است. [(Mohamad fam & etc 2008) &  (Andrew 2010)]

در همین راستا در رویکرد پیشگیرانه ایمنی، شناسایی، ارزیابی و کنترل اینگونه شاخص ها که سازنده رفتارهای ناایمن است قبل از تبدیل آنها به حوادث فاجعه بار به عنوان یکی از استراتژی های اصلی ارتقاء ایمنی قلمداد شده است. بدیهی است با ارزیابی اینگونه شاخص ها در بین شرکت های پیمانکاری می توان از شرکت های مستعد حوادث شغلی را شناسایی و بر اساس یافته های موجود اقدامات کنترلی را پی ریزی نمود.  (محمدفام و همکاران ۱۳۸۹)

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com