پایان نامه ارشد رشته شیمی: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲ روش تحقیق

۲-۲-۱ تهیه ترکیب ۷-آمینو-۳،۱-دی متیل-۵-(۴-کلرو فنیل)-۱H-پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۴،۲-دیاون (a93)

در ابتدا واکنش ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل (۱۳)، مالونونیتریل و ۴-کلرو بنزآلدهید به عنوان مدل انتخاب و امکان انجام واکنش در مجاورت کاتالیزگرK2CO3و حلال آب در دمای رفلاکس بررسی شد. بعد از انجام واکنش، رسوب کرم رنگ a93 به دست آمد که طی چند مرحله شست و شو با آب داغ و اتانول %۹۶ خالص شد. بازده واکنش %۹۰ و دمای ذوب آن بالایoC300 بود، ساختار محصول با طیف سنجی FT-IR،NMR1H

و ۱۳CNMR بررسی شد.

شمای ۲-۲تهیه ترکیب ۷-آمینو-۳،۱-دی متیل-۵-(۴-کلرو فنیل)-۱H-پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۴،۲-دیاون

طیف FT-IR این ترکیب به صورت قرص KBr ثبت شد. طیف حاوی ارتعاشات کششی و خمشی مورد نظر بود.طیف (vmax/cm-1) FT-IR ترکیبa93 ارتعاشات کششیNH2 را در ۳۳۱۷ و ۳۲۱۵، ارتعاشات کششی CºNرا در ۲۲۱۴، ارتعاشات کششی C=O را در ۱۶۵۴ و ۱۷۱۴، ارتعاشات کششی C=C آروماتیکی را در ۱۶۲۲،۱۵۶۶ و ۱۵۱۵،ارتعاشات کششی C-H را در ۲۸۴۰ و ۲۹۵۴،ارتعاشات کششی C-Clرا در ۷۵۰ وارتعاشات خمشی خارج از صفحه ای C-Hآروماتیک را در ۶۵۹ و ۷۰۰ نشان داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین