پایان نامه ارشد رشته شیمی: ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۵٫نفت­کوره[۱]

یکیدیگرازفرآورده­هاینفتخام،نفتکورهیاسوخت­کورهاستکهازسوخت­هایعمدهکشتی­ها وواحد­هایصنعتیبزرگوکوچکمانندنیروگاه­هایبرقمی­باشد.ترکیباتاینفرآوردهبیشتراز هیدروکربن­هایسنگینکهدارایترکیباتگوگرد­دار،اکسیژن­دار،نیتروژن­دارواملاحفلزاتهستندتشکیل یافتهاست.اینسوختبهعلتداشتنموادسنگینبهآسانیقابلسوختننیستومی­بایدبااستفادهاز مشعل­هایمناسبوبخارآبوهوایفشردهآن­رابه­صورتذراتریزدر­آوردکهدراین­حالتمی­توان به­خوبیازآنبه­عنوانسوختاستفادهکرد.اینفرآوردهازبازماندهتقطیرنفت­خامدربرج­هایتقطیردر فشارجووخلأویافرآورده­هایبه­دستآمدهازدستگاهکاهشگرانرویوشکستنکاتالیستی به­دست می­آید.

ویژگی­هاینفت­کورهباتوجهبهشرایطمحیطکارونیازبازارمصرف،تعیینشدهودارایمشخصاتی متفاوتاست،بنابراینآن­رابهسهدستهتقسیمکرده­اند:

الف) نفت­کوره­یسبک:

نفت­کوره­یسبکدارایگرانرویپائینبودهوبرایتهیهآناز فرآورده­هایسبکیمانندنفت­سفید،نفتاونفت­گاز استفادهمیشود.

ب)نفت­کوره­یمعمولی:

ایننفتکورهدارایگرانرویبیشترازقبلیبودهوبرایدستگاههاییکهدارایسیستمگرمکنندههستند مناسببودهوبیشتردرمراکزحرارتیونیروگاههابهکارمیرود.

ج)نفتکوره­یسنگین:

ایننفت­کورهنسبتبهدوحالتپیش،دارایگرانرویبیشتریبودهودردستگاه­هاییکههمدارای سیستمگرم­کنندهوهممشعل­هایمناسبمی­باشدمانندنیروگاه­هایواحدهایصنایعسنگینبه­کار میرود [۴].

[۱]– Fuel Oil

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 ویژگی­های فیزیکی­ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­گیری واقع شوند عبارتند از: IBP[1]، میزان برگشتی در ۱۰%،۵۰،۹۰ و FBP[2] که طبق استاندارد تعریف شده هر کدام باید از حدود معینی تجاوز ننماید[۵].هدف ما از این تحقیق پیش­بینی کردن عدد آرام سوزی بنزین موتور با استفاده از داده های فوق به روش شبکه­ی عصبی مصنوعی می­باشد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری