پایان نامه ارشد رشته شیمی: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴) نانو لوله ها

نانولوله های کربنی به طور کلی به دو دسته تک دیواره [۱](SWCNT) و چند دیواره [۲](MWCNT) تقسیم می شوند. نانولوله تک دیواره یا تک جداره تنها از یک لوله گرافیتی تشکیل شده است امّا نانولوله چند دیواره از چند لوله گرافیتی متحدالمرکز تشکیل شده است که قطر آن ها متفاوت است. یک نانولوله کربنی تک دیواره می تواند شامل در پوش و یا بدون در پوش باشد. در پوش نانولوله شبیه یک فولرن است که شامل حلقه ی ۵ و ۶ ضلعی می باشد و ساختار گنبدی دارد. نانولوله تک دیواره به دلیل خواص الکتریکی جالب بسیار اهمیت دارد.

[۱] – Single Wall Carbon Nano Tube

[۲] – Multiple Wall Carbon Nano Tube

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو