پایان نامه ارشد رشته شیمی : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اثر تونل زنی از سد انرژی کلاسیکی

اگر فرض کنیم که بتوان شیوه مربوط به مختصه واکنش را از سایر شیوه های سیستم جدا کنیم. در این صورت شیوه مختصه واکنش به عنوان حرکت انتقالی روی سطح انرژی پتانسیل تعبیر خواهد شد. فاکتور kBT/h  در رابطه نظریه حالت گذار، مربوط به همین شیوه تفکیک شده است. در بخش قبل توضیح داده شد که می توان توابع تقسیم کوانتومی را در فرمولبندی جایگزین کرد که این خود به معنای وارد کردن اثرات کوانتومی برای شیوه های متعامد بر مختصه واکنش در فضای مختصات می باشد. از طرفی مسیری یک بعدی برای واکنش تعریف کرده ایم که دارای سد انرژی الکترونی E می باشد. برای اتم های سبک اثر تونل زنی از این سد بسیار با اهمیت می باشداین بخش را به معرفی روش های محاسبات تصحیح اثر تونل زنی در مسیر واکنش اختصاص خواهیم داد.

در روش های محاسباتی دینامیک واکنش اثر تونل زنی از سد انرژی به صورت یک ضریب تصحیح  وارد می شود. این ضریب تصحیح، ضریب عبور نامیده می شود.

(۳-۶۷)

 

ضریب عبور ثابت سرعت محاسبه شده در نظریه CVT می باشد.در اینجا Y نمایانگر روش مورد استفاده در وارد کردن اثرات کوانتومی می باشد. این اثرات تنها مربوط به گذر از ناحیه غیر مجاز انرژی (تونل زنی)نمی باشد، بلکه اثرات انعکاس غیر کلاسیکی[۱] را هم شامل می شود. اثرات انعکاسی غیر کلاسیکی به این صورت است که اگر سد انرژی را مانند یک صفحه نیمه آینه ای تصور کنیم، اثر تونل زنی مربوط به پرتوهایی می باشند که از این صفحه عبور می کنند و اثرات انعکاسی مواردی می باشند که به وسیله این صفحه بازتاب می شود. در مکانیک کلاسیکی هیچ ذره ای نمی تواند از سد انرژی نفوذ کند یا منعکس شود ولی در مکانیک کوانتومی هر دو این پدیده ها مشاهده می شوند و قابل برآورد هستند. برای ذره ای که انرژی اندکی بیشتر از سد کلاسیکی دارد اثرات انعکاسی غیر کلاسیکی سهم اصلی اثرات کوانتومی را تشکیل خواهند داد.

معرفی روش های تصحیح تونل زنی را با روش ویگنر[۲] آغاز خواهیم کرد و روش های قدرتمند انحناء صفر[۳] و انحناء کوچک[۴] را مورد بررسی قرار خواهیم آورد.

 

روش ویگنر

در روش ویگنر به اطلاعات مسیر واکنش نیاز نداریم و تنها اطلاعات حالت گذار برای برآورد اثر تونل زنی لازم است. بدین جهت این روش برای نظریه حالت گذار که تنها اطلاعات واکنش دهنده ها و حالت گذار برای محاسبه ثابت سرعت به کار می رود، به عنوان روش تصحیح سودمند می باشد.

(۳-۶۸)

 

ωTST فرکانس موهومی حالت گذار می باشد. در این روش اثر تونل زنی تنها در نقطه زینی سطح انرژی پتانسیل به صورت سهم عمده وارد می شود و سطح انرژی پتانسیل در امتداد مسیر واکنش به وسیله سهمی وارون تقریب زده می شود. در این رابطه از جملات بالاتر بسط (درجه چهار و . . )که مربوط به انحراف از تابع سهمی می باشند، صرف نظر شده است. تصحیح ویگنر تنها برای دماهای خیلی بالا که kTST/w  نزدیک به یک می باشد، مناسب است. بر اساس این رابطه هر چه دما بالاتر باشد  βکه رابطه ی عکس با دما دارد کوچکتر بوده بنابراین سهم تونل زنی کمتر می شود. از طرفی برای ω های بزرگ که نمایانگر ثابت نیروی بزرگ و سد انرژی باریک تر هستند، kTST/w بزرگتر بوده و اثرات تونل زنی بیشتر می باشد. تصحیح ویگنر تنها در دماهای بالا، جایی که kTST/w  نزدیک یک می باشد، صحیح است. در این روش از اثرات انحناء مسیر واکنش[۵] صرف نظر شده است. برای وارد کردن صحیح تر اثرات کوانتومی دینامیک واکنش باید اثرات انحناء مسیر واکنش را به نحو مطلوبی در محاسبه تونل زنی وارد کرد. روش های تصحیح تر در این مورد به دو دسته تقسیم می شوند:

۱) اثرات تونل زنی برای سیستم های با انحناء مسیر کوچک[۶]

۲) اثرات تونل زنی برای سیستم هایی با انحناء مسیر بزرگ[۷]

[۱]– Non- Reflection Effect

[۲]– Wigner

[۳]– Zero-Curvature

[۴]– Small-Curvature

[۵]– Reaction Path Curvature

[۶]– Small- Curvature Tunneling correction method

[۷] – Large- Curvature Tunneling correction method

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان