پایان نامه ارشد رشته شیمی : طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۴-۱    انواع انتقالات الکترونی

۱-۲-۴-۱ انتقالات *σ σ

در این انتقالات یک الکترون در اوربیتال های پیوندی σ با جذب تابش الکترومغناطیس به اوربیتال های ضد پیوندی *σ انتقال پیدا می نماید . انرژی لازم برای این انتقال زیاد و با فرکانس های امواج الکترومغناطیس در ناحیه ماورا بنفش مطابقت دارد . با توجه به اینکه حداکثر جذب مربوط به انتقالات الکترونی *σ → σ هیچ وقت در ناحیه مرئی اتفاق نمی افتد ، در نتیجه در ترکیباتی که چنین انتقالاتی وجود داشته باشد ، رنگی دیده نمی شود .

۲-۲-۴-۱   انتقالات *σ n

در مولکول هایی که فقط پیوند σ دارند و حاوی اتم هایی با جفت الکترون های غیر پیوندی می باشند این انتقالات دیده می شوند . انتقال *σ → n به انرژی کمتر از انتقال کمتر از *σ → σ نیاز دارد . اما این نوع انتقال نیز در ناحیه ماورای بنفش قرار می گیرد و در ناحیه مرئی طیف قرار نمی گیرد .

۳-۲-۴-۱   انتقالات *π n و *π π

ترکیباتی که رنگی دیده می شوند بر پایه این گونه انتقالات الکترونی هستند ، زیرا انرژی لازم برای این گونه انتقالات در ناحیه طیفی قرار می گیرد که مربوط به نور مرئی و ماورای بنفش نزدیک می باشد .

هر دو انتقال به یک گروه عامل نیاز دارند که دارای پیوند غیر اشباع π باشد و در انتقال *π → n مولکول باید دارای اتمی با جفت الکترون های غیر پیوندی باشد که طبق گفته های قبلی ، کروموفور یا رنگساز به این اطلاق می گردد .

موقعیت و شدت نوار جذبی یک کروموفور را می توان با اتصال گروه های استخلافی به جای هیدروژن در ساختمان اصلی کروموفور تغییر داد . ممکن است گروه های استخلافی خود باعث جذب تابش ماورای بنفش نشوند ولی حضور آن ها باعث تغییری در جذب کروموفور اصلی می گردد .

شکل ۹-۱ : انتقالات الکترونی

۳-۴-۱   ارتباط ساختار مولکول با λmax

تغییرات ناچیز در ساختار مولکول یک ماده ، که نور را جذب می کند باعث ایجاد تغییرات maxλ و شدت جذب نور می گردد که اگر تغییرات مکان λmax  به طرف موج های بلندتر باشد به اثر باتوکرومیک معروف است که باعث پر رنگ شدن جسم می گردد ( یعنی رنگ از آبی به طرف ناحیه قرمز جابه جا می شود ) و اگر تغییر مکان maxλ به طرف طول موج های کوتاه تر باشد اثر هیپسو کرومیک نامیده می شود که رنگ از ناحیه قرمز به ناحیه آبی حرکت می کند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio