پایان نامه ارشد رشته شیمی : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱        سنتز پیریمیدین ها

با توجه به مطالب فصول پیشین درباره اهمیت و گستردگی روشهای سنتز مشتقات پیریمیدین گزارش شده در منابع پژوهشی شیمی، در این کار تحقیقاتی سعی شده است تا سنتز ترکیبات هتروسیکل سه استخلافی پیریمیدین تحت شرایطی صورت پذیرد که  علاوه بر سهولت انجام از لحاظ زیست محیطی نیز مناسب باشد. جهت سنتز این ترکیبات از استوفنون، آلدهید و انواع مشتقات آمیدین استفاده شد.

این تحقیق با سنتز مشتقات ترکیب ۳،۱-دی فنیل-۲-پروپنون از استوفنون و مشتقات آلدهید شروع می‌شود و با واکنش آن با آمیدین‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در ابتدا جهت ساخت مشتق ۲-آمینو-۴-(۴-کلروفنیل)-۶-فنیل پیریمیدین، واکنش بین ۱میلی مول ۱-(۴-کلروفنیل)-۳-فنیل-۲-پروپنون و ۶/ ۰میلی مول گوانیدینیوم کربنات به عنوان واکنش الگو انتخاب گردید (شکل ۴-۷).

شکل ‏۴‑۷: واکنش الگو

 

۱-۱-۱       نتایج واکنش در حضور کاتالیزور نانو مغناطیسی MCM-41-پی پیرازین:

۱-۱-۱-۱     بررسی دمای واکنش

در ابتدا ۱میلی مول از ۱-(۴-کلروفنیل)-۳-فنیل-۲-پروپنون  و ۶/۰ میلی مول  از گوانیدینیوم کربنات و ۱/۰ گرم کاتالیزور نانو مغناطیسی  MCM-41-پی پیرازین با هم مخلوط گردیدند و در دمای اتاق در شرایط بدون حلال هم زده شدند، بررسی روند واکنش توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در مخلوط حلال‌های ۱:۲، n-هگزان: اتیل‌استات نشان داد واکنش بعد از ۱۰ساعت، کامل نشده و ماده اولیه باقی مانده است.

در مرحله بعد واکنش الگو در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد  قرار گرفت و بررسی روند واکنش توسط TLC   نشان داد واکنش بعد از ۱۰ ساعت، کامل نشده و ماده اولیه باقی مانده است.

دمای واکنش الگو تا ۸۰ درجه سانتی گراد افزایش داده شد پس از ۲ساعت، TLC نشان داد که واکنش کامل شده است (جدول ۴-۲)

جدول ۴-۲: بررسی اثر دما روی سنتز مشتق ۲-آمینو-۴-(۴-کلروفنیل)-۶-فنیل پیریمیدین با استفاده از نانوکاتالیزور MCM-41 -پی پیرازین

ردیف دما)  C º) زمان ( h) کاتالیزور(gr) بازده (%)
۱ rt ۱۰ ۱/۰ واکنش کامل نشد
۲ ۵۰ ۱۰ ۱/۰ واکنش کامل نشد
۳ ۸۰ ۵/۲ ۱/۰ ۹۲
۴ ۱۲۰ ۲ ۱/۰ ۹۲

 

۱-۱-۱-۲    بررسی میزان کاتالیزور روی سرعت واکنش

ابتدا واکنش الگو در دمای ۸۰ درجه  سانتی گراد بدون استفاده از کاتالیزور تا ۱۰ ساعت قرار داده شد بررسی روند واکنش توسط TLC نشان داد چند حد واسط، تشکیل شده است.

سپس واکنش الگو با مقدار ۰۰۳۱۲/۰ گرم کاتالیزور مغناطیسی  MCM-41-پی پیرازین، در دمای ۸۰ درجه  سانتی گراد قرار داده شد بررسی روند واکنش توسط TLC نشان داد که بعد از ۱۰ ساعت ماده اولیه در مخلوط واکنش موجود است و واکنش کامل نشده است..

در مرحله بعد، واکنش الگو با مقدار ۰۰۶۲۵/۰ گرم کاتالیزورمغناطیسی MCM-41-پی پیرازین، در دمای ۸۰ درجه  سانتی گراد قرار داده شد بررسی روند واکنش توسط TLC نشان داد که بعد از ۵/۲ ساعت واکنش کامل شده است.

واکنش الگو با مقدار ۱/۰ گرم کاتالیزور مغناطیسی MCM-41-پی پیرازین، در دمای ۸۰ درجه  سانتی گراد قرار داده شد، و بعد از ۲ ساعت واکنش کامل شد. مقدار کاتالیزور را ۲ برابر کردیم مشاهده شد که سرعت واکنش نیز ۲ برابر شده و طی ۱ ساعت واکنش کامل شد (جدول ۴-۳).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 کاتالیزورهای نانو

ساختار پیریمیدین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه  با فرمت ورد