پایان نامه ارشد رشته شیمی : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱ تکنیک‌های عمومی

ترکیبات شیمیایی به کار رفته در این تحقیق، از شرکت‌های مرک[۱] آلمان خریداری شده‌اند. حلال‌ها از شرکت مرک آلمان و بعضی از شرکت‌های داخلی تهیه شده‌اند. پیشرفت واکنش‌ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با استفاده از صفحه‌های سیلیکاژل مرک ۲۵۴ ۶۰GF کنترل شد و ترکیبات بوسیله تابش‌دهی با نور فرابنفش (UV) مشاهده شدند. حلال‌های پترولیوم اتر، اتیل استات برای TLC استفاده شدند. محصولات تهیه شده بوسیله تکنیک‌ تبلور و شستشو جداسازی وخالص‌سازی شدند. برای تبلور مجدد و شستشوی ترکیبات از حلال‌های اتیل استات و اتانول استفاده شده است. نقاط ذوب به وسیله دستگاه الکتروترمال[۲] ثبت شد. طیف‌های مادون قرمز (IR) به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر شیمادزو مدل IR-8900  FTبه صورت قرص‌های KBr ثبت شد. طیف‌های ۱H NMR و ۱۳C NMR به وسیله دستگاه بروکر[۳] DRX 400, 500MHz AVACE ثبت شدند. جابه‌جایی‌های شیمیایی[۴] برحسب (ppm) d نسبت به تترا متیل سیلان (TMS) به عنوان استاندارد داخلی (d = 0 ppm) ارائه شده‌اند. ثابت‌های جفت شدن[۵] بر حسب هرتز (Hz) بیان می شوند. تمام طیف‌ها‌ی ۱H NMR و ۱۳C NMR در حلال دی‌‌متیل‌سولفوکسید دوتره (DMSO-d6) در دمای اتاق ثبت شدند.

 

 

۳-۲ روش عمومی تهیه مشتقات بیس استوفنون (a-h3)

به محلولی از استوفنون (a-b1) (10 میلی مول) در DMF (50 میلی لیتر)، پتاسیم کربنات (۲۵ میلی مول، ۲۴/۳ گرم) اضافه شد. مخلوط بمدت ۲۰ دقیقه تحت رفلاکس در دمای C˚ ۶۰ قرار داده شد. سپس ترکیب دی برمو آلکیل (a-c2) و یا دی کلرو آلکیل مورد نظر (d2) (5 میلی مول) قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه گردید و مخلوط به مدت یک شب در دمای C˚ ۶۰ رفلاکس شد. سپس مخلوط واکنش سرد شد و به آن آب اضافه ‌شد، رسوب تشکیل شده پس از خشک شدن در دمای اتاق، با اتانول تبلور مجدد گردید. جهت شناسایی ترکیبات از طیف IR و نقطه ذوب استفاده شد.

 

۳-۳ ترکیب ۱،΄۱-((بوتان-۴،۱-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(۴،۱-فنیلن))دی‌اتانون (a3)

این ترکیب با بکارگیری روش نمونه سنتز مشتقات بیس استوفنون (بخش ۳-۲) با استفاده از ۴-هیدروکسی استوفنون (a1) و ۱و۴- دی برمو‌ هگزان (a2) تهیه شد. محصول به صورت جامد سفید رنگ با بازده ۵۶% و دمای ذوب C˚ ۱۴۴-۱۴۰ تهیه شد. ساختار محصول با طیف بینی IR (47) و دمای ذوب گزارش شده (C˚ ۱۴۳-۱۴۰) ]۴۵[ تایید شد.

FT-IR (KBr): 3008 (aromatic C-H stretch), 2937, 2864 (aliphatic C-H stretch), 1739 (C=O stretch), 1600, 1577, 1539, 1512 (aromatic C-C stretch), 1463 (C-H bending, CH2), 1361 (C-H bending, CH3), 1257, 1080 (C-O stretch), 837, 811 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۳-۴ ترکیب ۱،΄۱-((پنتان-۱،۵-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(۴،۱-فنیلن))دی‌اتانون (b3)

این ترکیب با بکارگیری روش نمونه سنتز مشتقات بیس استوفنون (بخش ۳-۲) با استفاده از ۴-هیدروکسی استوفنون (a1) و ۱و۵- دی برمو‌ هگزان (b2) تهیه شد. محصول به صورت جامد سفید رنگ با بازده ۷۵% و دمای ذوب C˚ ۱۴۲-۱۴۰ تهیه شد. ساختار محصول با طیف بینی IR (47) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3053 (aromatic C-H stretch), 2948, 2875 (aliphatic C-H stretch), 1677 (C=O stretch), 1598, 1533, 1512 (aromatic C-C stretch), 1469 (C-H bending, CH2), 1369 (C-H bending, CH3), 1527, 1008 (C-O stretch), 829 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

 

۳-۵ ترکیب ۱،΄۱-((هگزان-۱،۶-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(۴،۱-فنیلن))دی‌اتانون (c3)

این ترکیب با بکارگیری روش نمونه سنتز مشتقات بیس استوفنون (بخش ۳-۲) با استفاده از ۴-هیدروکسی استوفنون (a1) و ۱و۶- دی برمو‌ هگزان (c2) تهیه شد. محصول به صورت جامد سفید رنگ با بازده ۸۰% و دمای ذوب C˚ ۱۴۲-۱۴۱ تهیه شد. ساختار محصول با طیف بینی IR (48) و دمای ذوب گزارش شده (C˚ ۱۴۳-۱۴۱) ]۴۵[ تایید شد.

FT-IR (KBr): 3049 (aromatic C-H stretch), 2941, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1670 (C=O stretch), 1600, 1577, 1539, 1512 (aromatic C-C stretch), 1467 (C-H bending, CH2), 1365 (C-H bending, CH3), 1255, 1008 (C-O stretch), 848, 811 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

 

۳-۶ ترکیب ۴،΄۴-((۴،۱-فنیلن‌بیس‌(متیلن)بیس(اکسی)بیس(۴،۱-فنیلن)دی‌اتانون (d3)

این ترکیب با بکارگیری روش نمونه سنتز مشتقات بیس استوفنون (بخش ۳-۲) با استفاده از ۴-هیدروکسی استوفنون (a1) و ۱و۴-بیس‌(کلرو‌متیل)‌بنزن ‌(d2) تهیه شد. محصول به صورت جامد سفید رنگ با بازده ۷۸% و دمای ذوب C˚ ۱۴۴-۱۴۲ تهیه شد. ساختار محصول با طیف بینی IR (48) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3058 (aromatic C-H stretch), 2921, 2867 (aliphatic C-H stretch), 1676 (C=O stretch), 1602, 1577, 1539, 1504 (aromatic C-C stretch), 1465 (C-H bending, CH2), 1361 (C-H bending, CH3), 1245, 1047 (C-O stretch), 821 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

 

۳-۷ ترکیب ۳،΄۳-((بوتان-۴،۱-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(۱،۳-فنیلن))دی‌اتانون (e3)

این ترکیب با بکارگیری روش نمونه سنتز مشتقات بیس استوفنون (بخش ۳-۲) با استفاده از ۳-هیدروکسی استوفنون (b1) و ۱و۴- دی برمو‌ هگزان (a2) تهیه شد. محصول به صورت جامد سفید رنگ با بازده ۶۸% و دمای ذوب C˚ ۱۴۱-۱۳۸ تهیه شد. ساختار محصول با طیف بینی IR (49) تایید شد.

[۱] Merck

[۲] Electrothermal

[۳] Brucker

[۴] Chemical shifts

[۵] Coupling Constants

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۲-۱ هدف تحقیق

تیازول‌ها و مشتقات آن‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. تیازول‌ها مشتقات مهمی از ترکیبات آلی هستند که خواص دارویی گسترده و فعالیت‌های زیستی جالبی از خود نشان داده‌اند. این ترکیبات خواص زیستی متنوعی مانند ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب، ضد فشارخون، ضد درد و ضد آلرژی دارند. هدف این تحقیق در ابتدا سنتز تک ‌مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع به روش کلیک شیمی با استفاده از شیمی سبز است. سپس فعالیت ضد باکتریایی این ترکیبات مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع  با فرمت ورد