پایان نامه ارشد رشته شیمی : تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۳حلال

یکیدیگرازاجزاءرنگحلالاست. حلالجزءفرارتشکیلدهندهرنگاستکهبرایحلکردنرنگپایهیارزینمربوطبهرنگافزودهمی شوند. حلالگرانروانیرنگراکنترلمیکند،درنتیجهتعیینکنندهخصوصیاتکاربردیرنگمیباشدبنابرایننهتنهایکحلالبایدرزینراحلکندبلکهبلافاصلهبهمحلولگرانرویبدهدکهبانیازکاربردیونگهداریرنگمربوطهماهنگباشددرنتیجهاینحلالبایدچنانسرعتتبخیریداشتهباشدکهبهرنگاجازهرسوبونشستنفیلمیباخواصموردنیازرابدهد.

مهمترینخواصحلالهاعبارتنداز:

۱- قدرتحلالی

۲- میزانتبخیر

۳- نقطهجوشوطیفتقطیر

۴- نقطهاشتعالوقابلیتشعلهوری

۲-۳-۴موادافزودنیدررنگ

ایندستهازاجزاءرنگموادیهستندکهبهمقدارخیلیکمبهرنگاضافهمیشوند.هرماده یافزودنیبرایمنظوریخاصبهرنگاضافهمیشود.یکفرمولکننده یرنگمیتواندازموادافزودنیبرایبهبودپوششهااستفادهکند. درصورتاستفاده یصحیحازموادافزودنی،فرمولکننده یرنگمی تواندبدونهیچگونهافزایشدرقیمتویاحتیباکاهشدادنآنبدونکاهشدرکیفیت،رنگیبابالاترینکیفیتراتولیدنماید.

بنابراین،موادافزودنی،یکجزءلازمازپوششهاراتشکیلمیدهند.

۲-۵ آلودگی آب (Water Pollution )

حدود دو سوم کره زمین را آب فرا گرفته است . که از این میزان آب حدود ۹۷ در صد آن غیر قابل آشامیدن هست . بر اساس پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۴۸ کشور (یعنی ۳۲ درصد جمعیت جهان ) دچار کمبود آب آشامیدنی می شوند.

پیشرفت روز افزون علم وتکنولوژی و انواع صنایع به عنوان نماد بارز آنها، در کنار افزایش جمعیت جهان نیاز بشر را به آب بیش از پیش افزایش داده است. بعلاوه این مصرف بی رویه با آلوده سازی اکوسیستم آبی نیز همراه است لذا نگرانی درباره تأمین بهداشت و رفع آلودگی های ناشی از صنعت، که سرنوشت و حیات زمین را به مخاطره افکنده است، برنامه ریزی های جدی را برای تغییر و بهبود شرایط زندگی و حذف آلاینده ها طلب

می کند.

دامنه نگرانیهای اساسی در مورد آب بستگی به محل مصرف آب دارد، آب به صورتهای مختلف در صنایع کاربرد دارد:

  • به عنوان حلال مواد در واکنشهای شیمیایی
  • به عنوان ماده انتقال دهنده حرارت از دمای زیر صفر(آب نمک) تا دمای بخار آب
  • به عنوان ذخیره کننده انرژی
  • به عنوان ماده واسطه جهت خارج کردن مواد زائد
  • آب سنگین (D2O) مورد استفاده در نیروگاه ها به عنوان سپر محافظتی در برابر گرما و تشعشع
  • به عنوان ماده ای راحت وارزان جهت استاندارد ساختن دستگاههای اندازه گیری دما، دانسیته و ویسکوزیته
  • به عنوان ماده اصلی برای مهار آتش به جز در موارد استثنایی مثل احتراق مواد نفتی
  • درعلم شیمی بسیاری از فرآیندها مانند نمک زدایی، خشک کردن، تبخیرکردن، کریستالیزاسیون، اختلال رزین های تعویض یونی، جذب سطحی و غیره در تماس مستقیم با آب هستند.

وجود آلاینده های سمی در آبهای سطحی و زیرزمینی که منشأ آنها پساب صنایع مختلف و فاضلاب های خانگی می باشند، نیاز ضروری به تحقیقات گسترده برای تجزیه کامل آنها ویا دست کم کاهش مقدارشان و تبدیل به مواد با سمیت کمتررا آشکار می سازد.

آلودگی آب در اثر مواد مختلف شیمیایی، پساب واحدهای صنعتی مختلف، یکی از تهدیدهای عمده‌ی محیط زیست بشمار می‌رود و رفع آن یکی از چـالش‌های مهمی است کـه در زندگی امـروز انسان مطـرح است. فرآیندهای فوتوکاتالیزوری به‌دلیل توانایی حذف گونه‌های آلاینده‌ی موجود در سیال‌های گازی و آبی توجه بسیاری را به خودجلبکرده‌اند.ترکیب نور فرابنفش یا مرئی با فرآیندهای اکسیداسیون می‌تواند باکتری‌ها و ترکیبات آلی حل شده را از محلولحذفکند.از سال ۱۹۷۰ گزارشهای متعددی درباره فوتوکاتالیست ها برای حذف آلودگی ها ارائه شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S