پایان نامه ارشد رشته شیمی : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پریگوگن-فلوری-پترسون برای پیش بینی حجم مولار اضافی و تعیین پارامترهای برهمکنش

فلوری] ۲۸,۲۷ [نظریه ای را برای محا­سبه حجم مولار اضافی بر اساس تاثیر حجم آزاد در مایع از محلول­هایی متشکل از مولکول­های غیر قطبی با اندازه و شکل­های متفاوت پیشنهاد داد اما این نظریه در فراهم کردن نتایج عالی و کامل برای خواص­های اضافی ناموفق بوده زیرا به همه عوامل ممکن موثر خواص اضافی توجه ننموده است. اساس نظری این مدل منجر به برخی محدودیت­ها در کاربرد آن می­شود به عنوان مثال پیوند هیدروژنی، برهمکنش دوقطبی قوی، تشکیل کمپلکس و غیره از این مدل حذف شدند. معادله حالت فلوری بصورت زیر تعریف می شود:

(۲-۳۷)                                            جایی که:

(۲-۳۸)

(۲-۳۹)

(۲-۴۰)

(۲-۴۱)

 

بر اساس معادله حالت فلوری، پریگوگین و پترسون به خواص ترمودینامیکی اضافی مخلوط محلول­های دو تایی به صورت مجموعی از ۳ مشارکت توجه کردند:

۱- مشارکت برهمکنش که تنها متناسب با پارامترهای برهمکنش می­باشد

۲- مشارکت حجم آزادکه ناشی از وابستگی حجم کاهش یافته در درجه حرارت کاهش یافته که خود ناشی از تفاوت میان درجه انبساط دو ترکیب می­باشد

  • مشارکت فشارکه به تفاوت در فشار داخلی و حجم کاهش یافته ترکیبات وابسته است

نظریه پریگوگین-فلوری-پترسون به آنالیز حجم مولار اضافی با استفاده از مقادیر تجربی حجم مولار اضافی، ضریب انبساط هم­فشار و تراکم پذیری هم­دما برای مخلوط­های مختلف از جمله مخلوط­هایی با مولکول­های قطبی می­پردازد. این سه سهم به شرح زیر می باشند:

 

(۲-۴۲)

که جمله اول سهم مربوط به برهمکنش و جمله دوم سهم ناشی از حجم آزاد و جمله سوم سهم مربوط به فشار می باشد

حجم ویژه =                               حجم کاهش یافته =                       فشار ویژه =

که حجم کاهش یافته و فشار ویژه توسط فرمول­های زیر محاسبه می­شوند:

(۲-۴۳)                                              (۲-۴۴)

حجم کاهش یافته مخلوط  توسط فرمول زیر محاسبه می­شود:

(۲-۴۵)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف