در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۶
ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۳
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۳
متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۴
تعاریف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۴
فصل دوم: ادبیات پژوهش
الف) افسردگی ……………………………………………………………………………………… ۱۶
تاریخچه افسردگی………………………………………………………………………………….. ۱۶
افسردگی چیست……………………………………………………………………………………. ۱۷
تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست……………………………………………………. ۱۹
تعریف افسردگی …………………………………………………………………………………… ۱۹
افسردگی چه کسانی را تهدید می کند…………………………………………………………… ۲۰
-جنس…………………………………………………………………………………………………. ۲۰
-سن…………………………………………………………………………………………………… ۲۰
دیدگاه های نظری درباره افسردگی………………………………………………………………. ۲۱
دیدگاه زیست شناختی…………………………………………………………………………….. ۲۱
-سبب شناسی افسردگی…………………………………………………………………………… ۲۲
-توارث……………………………………………………………………………………………….. ۲۲
-آمین های بیوژنیک…………………………………………………………………………………. ۲۳
 -نوراپی نفرین……………………………………………………………………………………….. ۲۳-سروتونین……………………………………………………………………………………………. ۲۴
-دوپامین……………………………………………………………………………………………… ۲۴
-فرضیه فلوکستین (پروزاک) وایندول آمین…………………………………………………… ۲۵
پاسخ زیست شناختی در افسردگی……………………………………………………………… ۲۵
-آزمون بازداری دگزامتازون………………………………………………………………………. ۲۵
– فروزش…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
– اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. ۲۶
-محور تیروئید……………………………………………………………………………………….. ۲۷
-اثر کورتیزول……………………………………………………………………………………….. ۲۸
-سیستم لیمبیک و افسردگی……………………………………………………………………… ۲۸
-ریتم های شبانه روزی……………………………………………………………………………… ۲۹
-تصویر گری از مغز……………………………………………………………………………….. ۳۰
دیدگاه روان شناختی……………………………………………………………………………….. ۳۰
الگوهای روانکاری………………………………………………………………………………….. ۳۱
الگوی خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. ۳۱
-الگوی فقدان شی………………………………………………………………………………….. ۳۲
دیدگاه رفتاری ………………………………………………………………………………………. ۳۲
دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………………………….. ۳۳
دیدگاه شناختی………………………………………………………………………………………. ۳۴
-خطاهای منطق……………………………………………………………………………………… ۳۵
-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……………………………………………………… ۳۶
ب) درمان افسردگی………………………………………………………………………………. ۳۸
درمان مبتنی بر نظریه های زیست شناختی……………………………………………………… ۳۸
-دارو درمانی………………………………………………………………………………………… ۳۸
-الکترو شوک درمانی………………………………………………………………………………. ۳۹
– نور درمانی…………………………………………………………………………………………. ۴۰
درمان مبتنی بر نظریه های روان پویایی…………………………………………………………. ۴۱
-روان درمانی روان پویشی……………………………………………………………………….. ۴۲
-روان درمانی حمایتی……………………………………………………………………………… ۴۳
-روان درمانی میان فردی………………………………………………………………………….. ۴۴
-روان درمانی فمینیستی……………………………………………………………………………. ۴۵
درمان مبتنی بر نظریه های شناختی و رفتاری………………………………………………….. ۴۵
-رفتار درمانی………………………………………………………………………………………… ۴۶
رابطه درمانی……………………………………………………………………………………….. ۴۷
– شناخت درمانی…………………………………………………………………………………… ۴۸
درمان مبتنی بر گروه درمانی………………………………………………………………………. ۴۹
-خانواده درمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۰
زوج درمانی………………………………………………………………………………………… ۵۰
-گروه های حمایتگر………………………………………………………………………………… ۵۱
درمانهای تکمیلی …………………………………………………………………………………… ۵۱
-داروهای گیاهی……………………………………………………………………………………. ۵۲
-رژیم غذایی و مکمل های غذایی……………………………………………………………….. ۵۲
-فنون آرمیدگی………………………………………………………………………………………. ۵۳
-هومیوپاتی…………………………………………………………………………………………… ۵۴
ج) افسردگی زنان………………………………………………………………………………….. ۵۵
اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………………………………………………………… ۵۶
سندرم قبل از قاعدگی …………………………………………………………………….. ۵۶
-سبب شناسی…………………………………………………………………………………… ۵۶
-بروز تشخیص……………………………………………………………………………………… ۵۷
اختلال ملال پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………. ۵۸
درمان اختلال های قاعدگی ……………………………………………………………………….. ۶۰
-درمان سندرم قبل از قاعدگی  ………………………………………………………………….. 60
-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………………………………………………………… ۶۱
ارزیابی تاثیر درمان ها……………………………………………………………………………….. ۶۳
اختلالات خلقی مربوط به زایمان………………………………………………………………… ۶۴
-افسردگی بعد از زایمان………………………………………………………………………….. ۶۵
-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان………………………………………………… ۶۵
– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان…………………………………………………… ۶۸
-علایم افسردگی در طول بارداری………………………………………………………………. ۶۹
-اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………………. ۶۹
درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………… ۷۲
-دارو درمانی در دوران بارداری…………………………………………………………………. ۷۵
-دارو درمانی در دوران شیردهی………………………………………………………………… ۷۷
چگونه خود را یاری دهیم؟……………………………………………………………………….. ۷۸
نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان………………….. ۷۹
اختلالات خلقی مربوط به یائسگی………………………………………………………………. ۸۱
-سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. ۸۲
– یائسگی و افسردگی……………………………………………………………………………… ۸۲
-درمان………………………………………………………………………………………………… ۸۳
خلاصه جلسات کلاس های آمادگی دوران بارداری…………………………………………. ۸۶
د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………… ۱۰۱
فصل سوم: طرح تحقیق
طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. ۱۰۹
ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………… ۱۰۹
پرسشنامه افسردگی بک……………………………………………………………………………. ۱۱۰
جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک…………………………………………………….. ۱۱۴
روند اجرای اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۱۱۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. ۱۱۷
فصل چهارم: تحلیل آماری
داده های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۱۸
تحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۲۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
بحث و جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………. ۱۳۴
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۳۶
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه کننده از طریق پاسخ به تست بک انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۹ سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۲۰ خانم بود که در گروه ۴۰ نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، که در سال ۸۵-۸۴ به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دکتر محمدیاری مراجعه کرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند.
فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:
بین میزان شرکت در کلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که کلاس های آمادگی دوران بارداری در کاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.
همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:
– بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت می کنند با خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت نمی کنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت کرده اند و آنهائی که در چنین کلاس هایی شرکت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.
بین خانم هایی که به مطب خصوصی مراجعه کردند با خانم هایی که به درمانگاه دولتی مراجعه کردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که بین این دو وضعیت ذکر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.
– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با بهره گرفتن از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد که بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.
مقدمه:
در طی قرن حاضر یکی از زمینه های مطالعاتی که توجه روز افزون بسیاری از متخصصان رشته های مختلف را به خود جلب نموده است ، بررسی نقش جنسیت و تفاوت های مربوط به آن در زمینه های گوناگون علمی است. یکی از مباحث جالب در حرفه روانپزشکی و پزشکی نیز تفاوتهای وابسته به جنس و ابتلا به بیماریها و اختلال های عنوان شده در راهنمای آماری و تشخیص اختلال روانی (DSM IV) می باشد. در بخش همه گیرشناسی اختلال ها ، نرخ بروز بیماریها ی مختلف در دو جنس، تفاوت های فراوانی را نشان می دهد. برای مثال، مردها در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی ، الکسیم، پسیکوپاتی (جامعه ستیزی) می باشند. در حالی که زنها در طول زندگی شان بیشتر در خطر ابتلا به بیماریهای مربوط به تیروئید، اختلال های خوردن و افسردگی هستند. (نمازی ۱۳۷۹)
اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی، با شیوع ۲۵% – ۱۵% در طول عمر به شمار می رود (جود، ۱۹۹۴). افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها ، رایج ترین اختلال روانی گزارش شده، بلکه شاید از قدیمی ترین نشانگان روانی باشد که در متون پزشکی بدان پرداخته شده است. ( یانکرز، ۱۳۸۲)
تفاوت های مربوط به جنس در بروز افسردگی می تواند پس از بلوغ شروع شده و ادامه یابد. ابتلا به افسردگی به ویژه افسردگی یک قطبی، افسردگی مربوط به اختلال های عاطفی فصلی در بین زنها بسیار شایع تر از مردها است. در مجموع حوادث مربوط به سیکل باروری تا حد زیادی زمینه ساز مشکلات عاطفی زنان شناخته شده است. برای مثال می توان از افسردگی همراه با داروهای ضد حاملگی ، افسردگی مربوط به قاعدگی، افسردگی پس از زایمان و افسردگی دوران یائسگی را نام برد. (نمازی ۱۳۷۹)
در چند دهه گذشته نشانگان افسردگی پس از زایمان مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم پزشکی و روان شناسی قرار گرفته است . افزایش پژوهش در این زمینه دلایل گوناگونی دارد. یک دلیل آن است که اگر چه تولد نوزاد در مقطعی از زمان برای بسیاری از خانواده ها اتفاق می افتد، ولی بسیاری از مادران در این دوره یک تغییر و تحول جسمی و روانی را نشان می دهند. ماه های آبستنی زن، حساس ترین دوره زندگی هر خانواده است، زیرا از یکسو وضعیت جسمی و روانی و عاطفی زن آبستن در شرایط ویژه ای قرار دارد که نیاز به مراقبت در تمام وضعیت های مذکور را دارد و از سوی دیگر موجودیت جسمی – روانی یک انسان دیگر (جنین) در بطن وجود مادر آبستن در حال شکل گیری است. جنین نیاز به مادری دارد که از نظر جسمی و بهداشتی سالم باشد، از نظر روانی – اجتماعی ایمن باشد. در صورت مساعد بودن وضعیت مادر ، ظرفیت های ژنتیک تخمک بارور شده در طی ۹ ماه بارداری بالفعل می گردد. پس از دوران بارداری، دوران نوزادی و سال های اولیه کودکی نیز برای رشد و تحول جسمی – روانی سالم، نیاز به مادر واجد سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دارد (مهری نژاد، ۱۳۸۱).
این مرحله از زندگی می تواند برای مادر، کودک و کل خانواده آسیب زا باشد. دوران پس از زایمان طبیعتاً یک دوره انتقالی است و بسیاری از رویدادها تغییر می یابند. نقش ها، الگوها و ارتباطات باید تجدید گردند. با این حال انتظار جامعه و فرهنگ این است که مادر شدن امری طبیعی است که اکثر مردم با آن سازگار می شوند (گروئن، ۱۹۹۰ به نقل از خمسه ۱۳۸۱).
اولین بار مارسه (۱۸۵۸) به طور سیستماتیک نشان داد که دوره پس از زایمان، مخصوصاً شش هفته پس از آن یک دوره آسیب پذیری مهم برای ابتلا به اختلال های روانی می باشد و افسردگی می تواند در فرایند دلبستگی و تعهد طبیعی مادر، مراقبت موثر او از طفل و مهارتهای او بعنوان یک مادر مداخله کند و زمان پس از تولد یا زایمان به عنوان دوره افزایش خطر شیوع افسردگی در زنان قلمداد می شود.
اختلالات خلقی پس از زایمان که به فراوانی پیش می آید و معمولاً گذرا است، نزد عموم مردم مساله ای شناخته شده است. اما در برخی موارد این حالتها بصورت بیماری افسردگی و مداوم و پایدار ظهور کرده و درمان جدی و منظمی را نیاز دارد. افسردگی شایعترین حالت روانی پس از زایمان است و باید توجه داشت حالت های اسکیزوافکتیو و اسیکزوفرنی و تیرگی شعور هم پس از زایمان دیده می شوند و در برخی موارد اسیکزوفرنی ابتدا به صورت افسردگی ظاهر شده و پس از چند هفته علائم اصلی آشکار می شود (گیلدر، ۱۹۸۹ به نقل از خمسه، ۱۳۸۱).
بطور کلی اکثر منابع موجود اختلال های روانی پس از زایمان را شامل غم پس از زایمان، افسردگی پس از زایمان و سایکوز پس از زایمان می دانند. این اختلال ها از روز سوم پس از زایمان تا یک سال پس از آن امکان بروزشان وجود دارد. (مهری نژاد، ۱۳۸۱)
غم پس از زایمان: اولین نوع افسردگی بعد از زایمان غم پس از زایمان است که به عنوان خفیف ترین شکل اختلالات خلقی پس از زایمان محسوب می شود و در یک شیوع ۸۵-۲۵ درصدی گزارش شده است. علائم این سندرم به نوعی، از اولین روزهای بعد از زایمان شروع می شود و مدتی بعد نیز از بین می رود. (یانکرز، ۱۳۸۲)
افسردگی پس از زایمان: این دومین نوع ناخوشی هیجانی است که مادران جدید نسبت به آن، آسیب پذیر هستند. افسردگی بعد از زایمان معطوف به نوعی از افسردگی است که ممکن است برای ماه ها یا حتی سال ها به طول بکشد. (یانکرز،۱۳۸۲)
این افسردگی معمولاً در چند هفته اول بعد از زایمان شروع می شود و ممکن است از چند هفته تا یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند. این شکل از افسردگی بوسیله یکسری علائم مختلف مثل خستگی، گریه، تحریک پذیری، احساس بیچارگی یا ناامیدی، وابستگی بیش از حد، احساس عدم کفایت و…… آشکار شود. ( یانکرز، ۱۳۸۲)
سایکوز پس از زایمان: سومین نوع از افسردگی بعد از زایمان می باشد که بسیار کمیاب است . این نوع معمولاً ۲ تا ۳ هفته بعد از زایمان شروع می شود. کالمری می گوید: توهم و هذیانات در پسیکوزهای بعد از زایمان اغلب خیلی آشکار هستند و مادر معمولاً در تطابق با خواسته های مراقبتی از نوزاد عاجز است. ( یانکرز، ۱۳۸۲)
در ارزیابی بیماران مربوط به پسیکوزهای بعد از زایمان حصول اطمینان در مورد عقاید آنها نسبت به کودک اهمیت حیاتی دارد. بیماران شدیداً افسرده ممکن است عقاید هذیانی مبنی بر غیر طبیعی بودن نوزاد خود داشته باشند. این عقاید هذیانی ممکن است سبب شود که بیمار برای رها ساختن طفل از رنج در آینده اقدام به کشتن او نماید. (ترنر و همکاران، ۲۰۰۶)
با توجه به مطالب مذکور می توان اهمیت بررسی و تشخیص افسردگی های بعد از زایمان را بطور منطقی توجیه نمود. البته شناخت بهتر اختلال افسردگی، می تواند راه های جدید تشخیص و درمان را در اختیار روان شناسان، روان پزشکان و متخصصان زنان قرار دهد. با این حال متأسفانه اکثر مردم از مراجعه به روانشناس – روانپزشک و مراکز روانپزشکی برای حل مشکلاتشان ابا دارند، در حالیکه همین مردم باکمال میل و بدون هیچگونه تردیدی به یک دندانپزشک یا هر متخصص دیگری رجوع می کنند و این تفکر غلط موجب می شود که بسیاری از ناراحتی های جزئی روانی و روحی رو به وخامت گذاشته و سرانجام تبدیل به یک اختلال کامل روانی شود. لذا بایستی با اتخاذ تدابیری از بروز و شیوع این بیماری پیشگیری به عمل آید و یکی از این پیشگیریها، پیشگیری اولیه است که به وسیله آن عامل بروز بیماری ریشه کن می شود و به اصطلاح شرایط طوری فراهم می شود که محیط برای بروز بیماری، نامساعد و غیر ممکن می شود. چون افسردگی علل متفاوت دارد و در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارند و در هر دوره ای از دوران تکاملی زندگی این عوامل متعدد نیز فرق می کنند، لذا این پژوهش به جهت اهمیت بررسی افسردگی در زنان خصوصاً پس از زایمان انجام می شود، تا شاید روزی برسد که مراقبت و بهداشت روانی زنان باردار همانقدر مورد اهمیت و بررسی و درمان قرار بگیرند که مراقبت و بهداشت جسمانی آنان مورد توجه می باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۱۲

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

دسته‌بندی نشده