پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بالینی : مقایسه طرحواره­های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی­های مضطرب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

گرایش بالینی

با عنوان :  مقایسه طرحواره­های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی­های مضطرب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته : روانشناسی بالینی

عنوان:

مقایسه طرحواره­های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی­های مضطرب

استاد راهنما :

آقای دکتر حسن بلند

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………….. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- متغیرها…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸-­ اصطلاح شناسی(ترمینولوژی)…………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………… ۱۰

۲-۱- پیش درآمد……………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲- تاریخچه طرحواره…………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳- تعریف طرح واره…………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴- تجارب کودکی و طرح واره های ناسازگار……………………………………………………. ۱۶

۲-۵- ذهنیت های طرح واره ای…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶- حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه………………………………………….. ۲۰

۲-۷- عملکردهای طرح واره………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۸- تدوام طرح واره……………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۹- بهبود طرح واره……………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۰- سبک های مقابله ای ناسازگار………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۱- جبران افراطی طرح واره……………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۲- اجتناب طرح واره……………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۳- تسلیم طرح واره……………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۴- سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب……………………………. ۳۰

۲-۱۵- منظور از افسردگی چیست؟………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۶- سبب شناسی افسردگی………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۷- افسردگی از دیدگاه نظریه های زیست شناختی……………………………………………….. ۳۴

۲-۱۸- معاینه وضعیت روانی……………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۹- ملاکهای DSM-IV-TR درمورد دوره افسردگی اساسی……………………………………… ۴۰

۲-۲۰- درمان های اختلالات افسردگی……………………………………………………………… ۴۱

۲-۲۰-۱- درمان های روانشناختی افسردگی………………………………………………………… ۴۱

۲-۲۱- اضطراب…………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲۲- تفاوت ترس و اضطراب…………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲۳- اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۴- نشانه­های اضطراب…………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۵- اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲۶- علت شناسی………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲۶-۱- عوامل رفتاری…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۶-۲-عوامل شناختی…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۷- نظریه های اضطراب…………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲۷-۱- نظریه زیست شناختی…………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۷-۲- نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۷-۳- نظریه روانکاوی…………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲۷-۴- نظریه شناختی…………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۷-۵- علوم زیستی………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲۸- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل سوم : روش پژوهش………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۱- روش پژوهش………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۳- روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………… ۶۳

۳-۴- روش اجرا……………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۵- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. ۶۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱- تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱-۱- گروه مضطرب……………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱-۲- گروه افسرده……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۱-۳- گروه بهنجار……………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۱- فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۲- فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۲-۲-۱- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۲-۲-۲- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۲-۳- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۳- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام…………………………………………………………….. ۷۹

۴-۳-۱- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی…………………………………………………. ۷۹

۴-۳-۲- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب………………………………………………….. ۸۳

۴-۴- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………. ۸۵

۴-۴-۱- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها…………………………….. ۸۵

۴-۴-۲- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب……………………………… ۸۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………… ۹۳

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۲- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۹۴

۵-۳- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. ۹۸

۵-۴- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………… ۹۸

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………… ۹۹

منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

پیوست ها………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

پرسشنامه طرحواره یانگ…………………………………………………………………………… ۱۰۵

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS………………………………………………….. 110

فرم جمعیت شناختی………………………………………………………………………………. ۱۱۲

خروجی داده ها……………………………………………………………………………………. ۱۱۳

چکیده

هدف: پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال ۹۳- ۹۲ در مراکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها حدوداً۱۴۲۰۰۰ نفر بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، تعداد ۵۹۵ نفررا از دانشجویان را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه DASS و طرحواره یانگ استفاده شد. در این پژوهش داده ها به سه شیوه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در شیوه اصلی که گروه های سه گانه با هم مقایسه شده اند و در شیوه دوم از رگرسیون خطی و در شیوه سوم تحلیل شبکه عصبی استفاده شد.

یافته ها: با احتمال خطای بین ۰۵/۰ تا ۰۰۵/۰ می توان پذیرفت که آزمودنی های مضطرب و افسرده در طرحواره های تنبیه، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی، استحقاق/بزرگ منشی، شکست، وابستگی/بی کفایتی، انزوای اجتماعی بیگانگی، نقص شرم و محرومیت هیجانی با هم متفاوتند و در سایر طرحواره ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. تنها تفاوت دو گروه افسرده و مضطرب در طرحواره های فعال،­طرحواره استحقاق/بزرگ منشی است که تفاوت این دو گروه در این طرحواره با ۴۰۱/۲- t=و­α> 050/0­معنادار است.

نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که طرحواره ی ، استحقاق / بزرگ منشی در رابطه با تفاوت طرحواره فعال در افراد افسرده و مضطرب به طور معناداری قابل پیش بینی بودند.

واژه های کلیدی: طرحواره، افسردگی، اضطراب

۱-۱-مقدمه

اختلالات خلقی گروه وسیعی از اختلالات را شامل می شود که افسردگی یکی از شایع ترین آن ها می باشد، به طوری که آن را رایج ترین اختلال روانپزشکی می دانند. افسردگی سرما خوردگی روانی است، تقریباً همه، در دوره ای از زندگی بصورت خفیف احساس افسردگی کرده اند. احساس دمقی، بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسوزی و ناخشنودی همگی تجربیات افسردگی رایج هستند.
بطور کلی شخصیت نقش مهمی را در عملکرد عاطفی و هیجانی مؤثر و اثر بخش به جای
می گذارد(سادوک و سادوک،۲۰۰۳).

بنابراین، طی بررسی های که در شخصیت افراد افسرده انجام شد، بک و همکارانش بر پایه پژوهش ها وتجارب بالینی متعدد به این نتیجه رسیدند که افراد افسرده درباره خود، دنیا، تجارب و آینده شان افکار منفی دارند، دیگران را طرد کننده و غیر حمایت گر می بینند و خود را فردی دچار نقص و ضعف در جنبه های مهم می دانند. این بدان دلیل است که افراد در دوران کودکى داراى طرح واره هایى هستند که این طرح واره ها به دنیاى بزرگسالى راه می یابند. در واقع عامل پیش زمینه بسیاری از اختلالات هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه است. هنگامی که طرح واره های ناسازگار اولیه فعال می شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود ومستقیم و غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آسیب های روانی می شود.

یانگ(۱۹۹۴)، یکی از نظریه پردازان شناختی،۱۸ طرح واره را معرفی می کند و آن ها را در قالب۵ حوزه، بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری گروه بندی می نماید.

اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. اضطراب هنگامی در فرد بروز می کند که شرایط استرس زا در زندگی او بیش از حد طولانی شود یا به طور مکرر رخ دهد، و یا اینکه دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحله مقاومت تنیدگی پایان دهد و بدن برای مدتی طولانی همچنان بسیج باقی بماند. در این صورت بدن فرسوده و در برابر بیماری های جسمی و روانی (مانند اضطراب) آسیب پذیر می شود(کرینگ و همکاران ، ۲۰۰۷).

۱-۲- بیان مسأله

اختلال افسردگی[۱]؛ یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلال روانپزشکی است که در صورت
عدم درمان، آسیب های روانی و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای بیماران ایجاد می کند
(ترجمه خدایاری فرد و عابدینی،۱۳۸۹).

خلق افسرده، فقدان علاقه و لذّت از علایم اصلی افسردگی به شمار می آیند. اضطراب از علایم شایع افسردگی است که بسیاری از بیماران یعنی حدود ۹۰ درصد از آنها را گرفتار می کند (کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).

اختلال اضطرابی[۲]؛ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون نفر دچار این اختلال هستند و نسبت ابتلای زنان تقریباً دو برابر مردان است(کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).

اضطراب، هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر اقداماتی به عمل آورد. احساس اضطراب دو مؤلفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (مثل تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. اضطراب اغلب سردرگمی و تحریفهای در ادراک ایجاد می کند؛ تحریفهایی نه فقط در درک زمان و مکان، که حتی در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع. این تحریفها با کاستن از تمرکز، کم کردن قدرت یادآوری، مختل ساختن قدرت ربط دادن امور به هم ـ یعنی تداعی کردن ـ می توانند در یادگیری اختلال ایجاد کنند (کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).

واژۀ طرح واره [۳]در روان شناسی و به طور گسترده تر در حوزۀ شناختی، تاریخچه ای غنی و برجسته دارد. در حوزۀ رشد شناختی، طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنندو علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه مندی می شود و پاسخهای افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. یکی از مفاهیم جدی و بنیادی حوزۀ روان درمانی، این است که بسیاری از طرح واره ها در اوایل زندگی شکل می گیرند، و به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند، حتّی اگر هیچ گونه کاربردی نداشته باشد. این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود، یعنی حفظ دیدگاهی با ثبات دربارۀ خود یا دیگران؛ حتّی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد. با این تعریف کلی، طرحواره می تواند مثبت یا منفی، سازگار یا ناسازگار و همچنین می تواند در اوایل زندگی یا در سیر بعدی زندگی شکل بگیرد. یانگ(۱۹۹۰،۱۹۹۱) معتقد است برخی از این طرحواره ها ـ بویژه آن ها که عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ـ ممکن است هستۀ اصلی اختلال شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور I قرار بگیرند(یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،۱۳۸۹). بنابراین مسأله اساسی پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب است.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش:

ضرورت انجام هر پژوهشی از سوأل های مطرح شده و منافع احتمالی انجام آن پژوهش ناشی می شود. ما در این پژوهش به دنبال طرحواره های فعال در افراد افسرده و مضطرب هستیم اما هدف ما از این پژوهش این است که آیا افراد بهنجار هم طرحواره هایی که کمتر ارزش مرضی دارند را دارا میباشند؟

نخستین دوره ی افسردگی در پنجاه درصد از بیماران، بیش از چهل سالگی روی می دهد، و اگر دیرتر شروع شود با فقدان سابقه ی خانوادگی، اختلالات خلقی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، و سوء مصرف الکل همراهی دارد. دوره ی افسردگی بدون درمان شش تا سیزده ماه و با درمان در اکثر اوقات حدود سه ماه طول می کشد (قاسم زاده،۱۳۸۳).

هر کسی دچار اضطراب می شود و آن، تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که اغلب، علایم دستگاه خودکار(اتونوم) نظیر سردرد، تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه، و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است. فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند یا بایستد ( کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).

ریشه تحّولی طرح واره های ناسازگار اوّلیه در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفته است. طرح واره هایی که زودتر بوجود می آیند و معمولاً قوی ترین هستند، از خانواده های هسته ای نشأت می گیرند. وقتی بیماران در موقعیت های از زندگی بزرگسالی، طرح واره های ناسازگار اوّلیه شان فعال می شوند، معمولاً خاطره ای هیجان انگیز از دوران کودکی خود تجربه می کنند. طرح وارۀ انزوای اجتماعی که معمولاً در اواخر دوران کودکی شکل می گیرد و ممکن است انعکاسی از پویایی خانوادۀ هسته ای نباشد. طرح واره های محرومیت هیجانی یا رها شدگی به دلیل نقص در محیط اولیه به وجود می آیند. در محیط زندگی چنین کودکی، ثبات، درک شدن یا عشق وجود ندارد. درطرح وارۀ وابستگی / بی کفایتی والدین به ندرت با کودک جدّی برخورد می کنند و کودک روی پَر قو بزرگ می شوند و لوس بار می آیند. در نتیجه نیازهای هیجانی کودک به خودگردانی یا محدودیت های واقع بینانه ارضاء نمی شوند (یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،۱۳۸۹).

در این راستا، هدف پژوهش حاضر نیز تلاش در این زمینه که آیا طرحواره های فعال در افراد افسرده با افراد مضطرب تفاوت دارد؟

۱-۴-اهداف تحقیق

اهداف کلی: بررسی احتمال تفاوت میان طرحواره های فعال در جمعیت افسرده با جمعیت مضطرب.

اهداف ویژه:

  • تعیین طرحواره های فعال در جمعیت افسرده.
  • تعیین طرحواره های فعال در جمعیت مضطرب.
  • بررسی احتمال عدم وجود طرحواره های فعال در جمعیت بهنجار

۱-۵-متغیرها

متغیر ملاک: طرحواره های فعال

متغیر پیش بین: افسردگی و اضطراب

۱-۶-سؤالات تحقیق:

سوأل اصلی:

آیا طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با طرحواره های فعال آزمودنیهای مضطرب متفاوت است؟

سوألات فرعی:

۱)متحمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت افسرده کدام هستند؟

۲)متحمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت مضطرب کدام هستند؟

۳) آیا آزمودنی های بهنجار فاقد طرحواره (ها)ی فعال هستند؟

۱-۷-فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی : طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب تفاوت دارد.

فرضیه های فرعی:

  • محتمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت افسرده، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/ بیگانگی است.
  • محتمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت مضطرب، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ، اطاعت، شکست است.
  • آزمودنی های بهنجار فاقد طرحواره های فعال هستند.

۱-۸- اصطلاح شناسی(ترمینولوژی)

تعریف مفهومی(نظری):

افسردگی اساسی : در این اختلال یک یا چند دوره افسردگی اصلی وجود دارد که در آن خلق افسرده یا از دست دادن علاقه و احساس لذت به مدت حداقل ۲ هفته و همراه با ۴ نشانه دیگر افسردگی شامل کاهش یا افزایش وزن، بی خوابی یا پرخوابی، تحرک یا کندی روانی – حرکتی، احساس بی ارزشی یا گناه کاهش توانایی تفکر یا تمرکز،­ بی تصمیمی و افکار تکرار شونده مرگ است(کرینگ، دیویسون، نیل،
جانسون، ۲۰۰۷).

اضطراب: عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

استرس: برانگیختگی ذهن و بدن در پاسخ به اوضاع و شرایطی که فرد آن را فراتر از منابع شخصی و اجتماعی خود ادراک می کند(کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

سلامت روان: عبارتست از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییرو اصلاح محیط فردی و اجتماعی وحل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی وعادلانه و مناسب (علیزاده، ۱۳۸۸).

طرحواره : بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کنندۀ یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجستۀ یک واقعه را طرح واره می گویند (یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،
۱۳۸۹، ص۲۹).

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***